Mɑtthieu 6

1«Bɑʼɑɑ gɑ́ lɨ́ elɛ̂ʼle ɨ́ míh mé bʉ̂r mpʉ bɨ́n dí ejwě Nzyɛ̌m kûm yɨ́, ó bɨ̌n nkʉ̂ beɔɔ. Bɨ́n sɑ́ nó wɑ́, bɨ̌n bé ɑ́bǐ mpɑ̌ŋ myɛ́nɑ kwɑ́ sɔ́ŋ wɨ́n dí ɨ́ jʉ́ó kʉ́ nyɑ́. 2«Yé bé gǒ jwé ó njyêbnjyéb mɔnɨ́ nó, ɑyɨ́ tô le elɛ́ɛ̌ sɑ̂ yɑɑ́ kʉ́kʉ́ mpʉ bɑ́ɑ́nyɑ̂-mikóo dí esɑ̂ ɨ́ mempɑ́h bísulɑ́ le memɑn mínkpɑ̌ʼ yɨ́. Bé sɑ́ nó ó, bʉr nkʉ̂ gúmlo bê. Mě lɛ́ɛ́ bɨ́n lɨ́ otyeetye ó, bɨ́hɑɑ́ bʉ̂r, bɨ́ boó bi myɛ́nɑ mɔ́ɔ́. 3Sɑ̂ gwɑ́r, guɑ, gó ójwě njyêbnjyéb mɔnɨ́ nó, mbó émyɛ̌l gô, wé ɑyɨ́ gʉ́ɑ̌ sɑ́ mbó éjʉ̂m sɑ́ yɨ́, 4ebě, ejwɛ́nɑ lô, lé ɨ́ jɑlɑ le esyɛ́ɛ ó ɨ́ mesǒ. Sɔ́ŋ gǒ dí ebeě sɑ́ yɨ́yɛ̂h dí solɑ́ yɨ́ nyɑ́, ójwe gó mpɑ̌ŋ myɛ́nɑ tɨ̂.» 5«Jɔʼ bɨ́n dí ejɨʼlɑ e Nzyɛ̌m yɨ́, ɑsɑ̂ gɑ́ mpʉ bɑ́ɑ́nyɑ̂-mikóo dí esɑ̂ yɨ́. Bé jɨjɨʼlɑ ó, mitîtyěl lɨ́ mempɑ́h bísulɑ́ le memɑn mínkpɑ̌ʼ, ó bʉr, bé béyɨɨ bê. Mě lɛ́ɛ́ bɨ́n lɨ́ otyeetye ó, bɨ́ boó bi mɔ́ɔ́ myɛ́nɑ. 6Sɑ̂ gwɑ́r, guɑ, ɨ́ jɔʼ gó dí ekpɛl éjɨʼlɑ e Nzyɛ̌m yɨ́, níʼéé ɨ́ ntɔ́ɔ nyǒ, dible ébê, jɨʼlɑ e Sɔ́ŋ gǒ dí nɑ́ɑ̌ lɨ́ esǒ nyɑ́. Nó ó, Sɔ́ŋ gǒ dí ebeě sɑ́ gó dí esɑ̂ nɑ́ɑ̌ mesǒ yɨ́ nyɑ́, ójwe gó mpɑ̌ŋ myɛ́nɑ. 7«Ɨ́ minjɨʼlɑ bɨ́n dí ejɨʼlɑ e Nzyɛ̌m mí, ɑbul gɑ́ mekɑ̌n me dí ɑdirɑ̌ nyɔm mɑ́ mpʉ bʉ̂r o dí ɑpɑ̌ gʉ́ɑ̌ Nzyɛ̌m bɑ́ dí esɑ̂ yɨ́. Bé búʼlɑ́ ó, Nzyɛ̌m ójóʼo bé ó, ebě, bé lɨ́ elwib ɨ́ buo buo. 8Nó, ɑbɑŋɑ gɑ́ bê, ebě, Sɔ́ŋ wɨ́n, nye lɨ́ eboó gʉ́ɑ̌ sɑ́ dí esɑ̂ bɨ́n sɔ́ɔlʉ yɨ́, bɨ̌n jínɑ ɑpɑ̌ gwɑ̂m nyé yɑ̌. 9Jɨjɨʼlɑɑ gɑ́ e Nzyɛ̌m ɨ́ mbi wɨ̂: “Sɔ́ŋ wɨ́h dí ɨ́ jʉ́ó kʉ́ nyɑ́, lɛ́ʼlɑ́ɑ́ bʉ̂r bɨ́bɛ̂h ó, go ó Nzyɛ̌m dí ci nyɑ́. 10Jǿǿ yô, yé ntɑ̂ʼ. Micíʼɑ́ mí lémé gô, myé syɛ́yɨɨ ɨ́ sí yɨ̂, mpʉ ntémé myé dí esyɛ́ɛlɨ ɨ́ jʉ́ó kʉ́ yɨ́. 11Jwéʼ bɨ́h mûh mede gó dí eboó jwe bɨ́h dʉ́ó lɨ́lɛ̂h mɑ́. 12Pɛʼɛɛ bíbɑɑ bí ébébe gó dí eniʼe lɨ́ misyém míh bí, ɨ́ mpʉ bɨ́h ntémé mû sí pɛʼ bíbɑɑ bí ébébe bɨ́h ɑ́ niʼe bʉr o b'ɑ́ sɑ̂ bɨ̌h ebébe bɑ́ yɨ́. 13Ayɨ́ bîr ó, bɨ̌h níʼee ɨ́ mebʉ́blɑ́. Syɛbɨɨ bɨ́h ɨ́ mebó mé Sɑ́tɑn.”» 14«Bɨ́n ópɛʼ bíbɑɑ bí ébébe bʉ̂r, bé ɑ́ sɑ̂ bɨ̌n lɨ́ nó, Sɔ́ŋ wɨ́n dí ɨ́ jʉ́ó kʉ́ nyɑ́ ntémé ópɛʼ bíbɑɑ bí ébébe bín. 15Sɑ̂ gwɑ́r, bɨ́n ólɛ́ɛ ó, bɨ̌n bé ɑpɛʼ bíbɑɑ bɨ́n ɑ́ niʼe bʉr bí nó, Sɔ́ŋ wɨ́n ntémé, nye ɑ́pɛʼ bíbɑɑ nyé ɑ́ niʼe ɨ́ lɔ̌b mísyém mín bí. 16«Nó ó, ɨ́ jɔʼ bɨ́n dí eci méde lɨ́ ejwě Nzyɛ̌m kûm yɨ́, mʉr ɑlwɑɑre méncémé ɨ́ mpʉ bɑ́ɑ́nyɑ̂-mikóo dí esɨsɑ̂ yɨ́. Bé lulwɑɑre méncémé ó, lɨ́ ekpɛl élɛ̂ʼle bʉ̂r ó, bé mû ó lɨ́ eci méde. Mě lɛ́ɛ́ bɨ́n lɨ́ otyeetye ó, bɨ́ boó bi myɛ́nɑ mɔ́ɔ́. 17Nó, gúɑ óci méde lɨ́ ejwě Nzyɛ̌m kûm nó, jøyɨɨ mpóm nyǒ. Lɔmɑɑ múlo. 18Go nkʉ̂ di, ɑlɛ̂ʼle bʉ̂r ó, go lɨ́ eci méde lɨ́ ejwě Nzyɛ̌m kûm. Sɔ́ŋ gǒ nye omér dí nɑ́ɑ̌ lɨ́ esǒ nyɑ́ ó gó lɛ̂ʼle. Sɔ́ŋ gǒ dí ebeě sɑ́ gó dí esɑ̂ nɑ́ɑ̌ mesǒ yɨ́ nyɑ́, ójɛ́nɑ e go mpɑ̌ŋ myɛ́nɑ. 19«Amɑ̂ʼ gɑ́ okúm le ogbɑɑ wɨ́n ɨ́ sí yɨ̂, gúmó óswôʼ le myɑ́m-nkɛ̂l dí endɑ́mɑ bísɔ̂ʼ, minjíblʉ̌ bʉ̂ mébê le ejíbe yɨ́. 20Mɑ́ʼɑ́ɑ́ gɑ́ okúm le ogbɑɑ wɨ́n ɨ́ jʉ́ó kʉ́, gúmó óswôʼ le myɑ́m-nkɛ̂l dí ɑndɑ́mɑ bísɔ̂ʼ, minjíblʉ̌ ɑbʉ̂ mébê, jíbe yɨ́. 21Ebě, gúmó ókúm le ogbɑɑ gô dí yɨ́, gúmo yɑɑ́ ntémé ó lémé gô, wé óbe yɨ́. 22«Dîh, lé ó mpʉ élɑ́mɑ ɨ́ nyʉ̂l mʉr. Yé bé díh lô, lé ó mbɨ̂mbɨɑ́ nó, lɛ́ɛ́, nyʉ̂l nyǒ nyɨnyɛ̂h óbe ó ɨ́ jwê tʉ́ŋlʉ̌. 23Díh lô, lé óbe, ɑbě mbɨ̂mbɨɑ́ nó, nyʉ̂l nyǒ nyɨnyɛ̂h óbe ó lɨ́ ejúrʉ́ʉ́. Yé sí kɑ̌ be ó, jwé dí ɨ́ nyʉ̂l nyǒ yɨ́, sí liŋɑ éjúrʉ́ʉ́ nó, ejúrʉ́ʉ́ lɑɑ́, lé óbe ó ɨ́ ntime ntime!» 24«Kɑ̂r tɔʼ e mʉr ngwɑ́r dí e nkul eséɑ le ojǿø obɑ́ jɔʼ gwɑ́r, ebě, nye ónwim nyʉ́ʉ́, kpɛl nyʉ́ʉ́; nkʉ̂ ntɔ̂ʼ ó, nye ójwe nyʉ́ʉ́ júu; pyêh nyʉ́ʉ́. Nó, bɨ̌n bé ɑbe e nkul eséɑ̌ Nzyɛ̌m syɛ́ɛ́, séɑ Ókúm-le-Ogbɑɑ syɛ́ɛ́ ɨ́ jɔʼ gwɑ́r. 25«Sɑ̂ yɑɑ́ ó mé lɛ́ɛ́ bɨ́n ó: ɑsyɛl gɑ́ bɑ́ ɨ́ lɔ̌b cwiʼ yɨ́n, lɨ́ eyêʼwo méde bɨ́n ngɑ́ de yɨ́. Asyɛl gɑ́ ntémé bɑ́ ɨ́ lɔ̌b míkɑ́n bɨ́n óbwɑ̂r ɨ́ menyʉ́l mɨ́n mí. Nzê bɨ̌n bé ɑgʉ́ɑ ó, cwiʼ, yé e nyɔm, lɑɑ méde, le ntémé ó, nyʉ̂l, nyě e nyɔm, lɑɑ míkɑ́n ɛ́? 26Jwɛ́ʼɛ́ɛ́ gɑ́ binʉ̌n dí epiilɨ kʉ́ bí: Byé ɑbe mémpeʼ, ɑkpɛm, ɑsyɛŋ méde lɨ́ bitɑ́ɑ. Sɔ́ŋ wɨ́n dí ɨ́ jʉ́ó kʉ́ nyɑ́ ó dí ejwe byé mede. Ntʉ́ʼ bɨ́n dí elɑɑ bínʉ̌n byɑɑ́ lɨ́ odimé ɛ̌? 27Nzé ɨ́ sɔ́mɑ́ yɨ́n dí e nkul ekɛl élû egwɑ́r ɨ́ melú mé cwiʼ yé ɨ́ lɔ̌b bɑ́ nyé dí esisyɛl ɨ́ léme yɨ́? 28«Bɨ̌n bé lɨ́ eyêʼwo míkɑ́n ɨ́ yé? Pɑɑ́ gwɑ́ jwɛ̂ʼ gɑ́ mpʉ ménzɔ̌m dí etô le ebuʼwɑ ɨ́ bipemé yɨ́. Menzɔ̌m, mé ɑbe lɨ́ eséɑ̌ syɛ́ɛ́, nkʉ̂ lɑr míkɑ́n. 29Mě lɛ́ɛ́ bɨ́n ó, dɑmɑ́ bě Sɑlomɔ̂ŋ ɨ́ jɔʼ nyé ɑ́ be le okúm le ogbɑɑ wé yɨ́, ɑ́ bé ɑbwɑ̂r míkɑ́n mi dí ɨ́ nkɑɑɑ́ mí mpʉ nzɔ́m mpwɑ́r ɨ́ menzɔ̌m mɑ̂. 30Nzyɛ̌m pɑ̌ nyɛɛ́ bôr mémpeʼ dí ɨ́ bipemé, ngɑ́ guhɔɔ ómɛ́n ɨ́ duró mɑ́, ɑ́ jwɛʼrɑ e bɨ̌n! E yé, yé ósɑ̂ ó, nye ɑyɨ́ bôr bɨ́n, lɑɑ nɑ́ɑ̌? Á twɑ̂ʼwǒ búʼó yɨ́n ɛ̂! 31Ayɨ́ syɛl gɑ́ bɑ́, lɨ́ elɛ́ɛ ó: “Mɨnɑ́ bé óde gɑ́ mɑ́ɑ méde le mɑ́ɑ ményoʼ? Mɨnɑ́ bé óbwɑ̂r gɑ́ yé?” 32Bisɑ́ bínɨ̌, minjéʼe-Nzyɛ̌m ó dí esɑ́ɑ byê. Tó kœb ó, Sɔ́ŋ wɨ́n dí ɨ́ jʉ́ó kʉ́ nyɑ́, nye lɨ́ eboó gʉ́ɑ ó, bɨ̌n bé lɨ́ egø̂m byê. 33Sɑ́ ésôʼ, tɑ́ɑ́rɑ́ɑ́ ésɑ́ɑ gɑ́ enî ɨ́ Mpóʼo nyé, le eciʼe lɨ́ otîtyěl wé. Byɑɑ́ byúú bɨ́n kɑ́ jɨ̌ nɨ̌, Nzyɛ̌m ólóŋlo bɨ́n byɑ̌. 34Nó, mʉr ɑyêʼwo gɑ́ sɑ́ ngɑ́ syɛ́ɛ ómɛ́n yɨ́, ebě, ómɛ́n ó yéʼwó nyé mʉr tɨ̂. Móhó jɑlɑ ó e wé túú.»


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\