Mɑtthieu 7

1«Ajwe gɑ́ bʉr mebě ebě, bɨ̌n ntémé ɑ́mû jɑɑ́ jweŋɔɔ mê. 2Mbi bɨ́n dí ejwe bʉ̂r mebě wɨ́, mbi ngwɑ́r e ngwɑ́r wɑɑ́ ntémé ó Nzyɛ̌m ngɑ́ jwe bɨ́n mɑ̌ wɨ́. Bím mébě gó ngɑ́ jwe bʉ̂r mɑ́, bím yɑɑ́ ntémé ó bé ngɑ́ jwe gó yɨ́. 3Gǒ jɑɑ́ bɨbee ó, njɨ mpǔm dí mɨ́ɔɔ́ gǒ ɨ́ dîh yɨ́, kɑ̂r éjʉ̂ʼrɑ̌ mbʉ́ŋʉʉ̌ ntinɨ̂ dí ɨ́ lô dîh wɨ́, ɨ́ yé? 4Gǒ e nkul elɛ́ɛ mɨ́ʉ̌ nyɑ́ ó: “Pɑɑ́ nze. Me pɛ́ʼɛɛ go mpǔm dí go ɨ́ dîh yɨ́,” tó kœb ó, guɑ, go mʉr tɨ̂, gó e mbʉ́ŋʉʉ tʉ́ŋlʉ̌ dîh? 5Ányɑ̂-mikóo, tɑ́ɑ́rɑ́ɑ́ épɛ̌ʼ mbʉ́ŋʉʉ dí ɨ́ díh lô wɨ́. Jɔʼ yɑɑ́ ó gó ngɑ́ gwɑ́ bee, ntɔ̂ʼ pɛ̌ʼ mpǔm dí mɨ́ɔɔ́ gǒ ɨ́ díh lé yɨ́. 6«Ajwe gɑ́ ompyê sɑ́ dí ci yɨ́. Bé ɑ́mû jɑɑ́ jwirɑ, lʉ̂ le enyɑ bɨ́n. Ajwe gɑ́ onkʉ̌ minjwê mi dí ɨ́ buo díɑ mí. Bé ɑ́mû jɑɑ́ tyéele myê.» 7«Gwɑ́mɑ́ɑ́ gɑ̂, bɨ̌n nkʉ̂ bi. Sɑ́ŋɑ́ɑ́ gɑ̂, bɨ̌n nkʉ̂ bee. Kwɑ́ʼlɑ́ɑ́ gɑ́ ebê, lé nkʉ̂ dibɔɔ bɨ́n. 8Ebě, mʉr nyɨnyɛ̂h dí egwɑ̂m nyɑ́, óbi. Mʉr dí esɑ́ɑ nyɑ́, óbee. Ebê, lé ódibɔɔ lɨ́ esú é mʉ̂r dí ekwɑ̂ʼle nyɑ́. 9Wɑ́ɑ mʉ̂r dí ɨ́ sɔ́mɑ́ yɨ́n, mwɑ̂n wé gwɑ́m nyé blêr nɛ́ɛ: nyě kɑ̌ jwe nyé mekóʼ? 10Nzê nye ójwe nyé nyʉ́ɑ ɨ́ jɔʼ nyê jɑ́ʼ sû yɨ́ ɛ́? 11Bím bíbɨ́blɑ bi bʉ̂r bɨ́n dí nɨ̌, bɨ̌n pɑ̌ nyɛɛ́ jwe bwɑ́n bɨ́n bisɑ́ bímpɑ̂, ɑ́ jwɛʼrɑ e Sɔ́ŋ wɨ́n dí ɨ́ jʉ́ó kʉ́ nyɑ́! Nye ójwe bʉ̂r o dí egwɑ̂m nyé bɑ́, lɑɑ nɑ́ɑ̌. 12«Mbi bɨ́n dí ekpɛl ó bʉr sɑ̂ʼ bɨ̌n wɨ́, sɑ́ʼ gɑ́ bé ntémé nó. Nó ó dí tilɑ́ ɨ́ kɑ́lɑr metié, le okɑ́lɑr bé ógwíhɑ o mílɔ̌b mé Nzyɛ̌m yɨ́.» 13«Níʼéé gɑ́ lɨ́ ebê dí ɨ́ twɑ̂ʼwo lɨ́, ebě, nzɨ̌ dí ɨ́ bwɑʼ le ɑkɔblɑ nyɨ́, nyě tó ó, nko éswie. Nó bʉr o dí ecɨɨ tɨ̂ʼ bɑ́, bé ɨ́ buo. 14Tó kœb ó, nzɨ̌ dí etô nkǒ cwiʼ nyɨ́, nye ɨ́ kɔblɑ. Ebé é tɨ̂, lé ɨ́ twɑ̂ʼwo. Bʉr o dí ecɨɨ ɨ́ nzɨ̌ nyɑɑ́ bɑ́, bé ɑbuo.» 15«Bɨ̌n ɑ bɑ́ʼ ógwíhɑ o mílɔ̌b o bíbɛr, ebě, bé nzɨ́nzé ɨ́ sɔ́mɑ́ yɨ́n ó e njør ɨ́ tɑlɑ tɑlɑ, nøølɑ e binteme. Tó kœb ó, ɨ́ milémé myɔ́ɔ́ tʉ́ŋlʉ̌, bé ó mpʉ ónkœœ dí ekpɛl édɛn bínteme bɑ́. 16Bɨ̌n bé ójweʼe bé ó ɨ́ bisyɛ́ɛlɑ byɔ́ɔ́. Mʉr nyé ɑbe lɨ́ emwɑ̂ʼ mpúmó sɔɔ́ lɨ́ esyɛh, nkʉ̂ mpumó nwɑ̂ʼ lɨ́ esɨ́ɑ̌. 17Mpɑ̌ŋ lɨ́, yé gúmó ó mpumó mpɑ̂. Bǒl lɨ́ gúmó ó, mpumó dí ɨ́ bébe nyɨ́. 18Mpɑ̌ŋ lɨ́, yé ɑ́gúmó bébebébe mpumó. Bǒl lɨ́ ɑgúmo mpúmó dí ɨ́ mbɨɑ nyɨ́. 19Lɨ́ yɨ́yɛ̂h dí ɑgúmo mímpɑ̌ŋ mi mpúmó yɨ́, yé lɨ́ ecwɛlɔɔ, guhɔɔ lɨ́ ebéʼé é siʼe. 20Nó bɨ̌n bé ójweʼe ógwíhɑ o mílɔ̌b ó bíbɛr ó ɨ́ bisyɛ́ɛlɑ byɔ́ɔ́.» 21«Ntʉ mʉ̂r nyɨnyɛ̂h ngɑ́ lɛ́ɛ ó: “Dɑ̂ ɔ́, Dɑ̂ ɔ́!” nyɑ́, ngɑ́ nî ɨ́ Mpóʼo mé Dɑ̂ Nzyɛ̌m, njɨ wɑɑ́ nyɨnyɛ̂h dí esɑ̂ gǿmɑ́ mé Sɔ́ŋ wɑ̌m dí ɨ́ jʉ́ó kʉ́ nyɑ́. 22Ebě, ɨ́ móhó écíʼ é mílɔ̌b, bʉr ɨ́ buo buo, bé ólɛ́ɛ e me ó: “Dɑ̂ ɔ́, Dɑ̂ ɔ́, pɑɑ́ bee ɔ̌! Bɨ̌h bé ɑ́ si gwîh milɔ̌b mé Nzyɛ̌m ɨ́ díé lô. Ɨ́ díé lô, bɨ̌h bé ɑ́ si so meleme! Ɨ́ díé lô, bɨ̌h bé ɑ́ be ó sí sɑ̂ mésimɑ́ ɨ́ buo buo!” 23Nó me óyɑlɑ e bé ó: “Ajóʼo! Mé ɑgʉ́ɑ bɨ́n. Pɔʼɑɑ gɑ́ me ɨ́ mîh, bɨ̌n bɑɑ́nyɑ̂-ebébe bɑ̂!”» 24«Nó ó, mʉr nyɨnyɛ̂h dí ejóʼǒ lwǐb mê lwǐb e bɨ̌n yɨ́, le esɑ̂ mpʉ mê lɛ́ɛ́ yɨ́ nyɑ́, nyě nøølɑ ó, e cwóó mʉrʉ̂m ɑ́ sumo mbɛ̌r, tyêl wé lɨ́ ekóʼ nyɑ́. 25Mpíé nzě nǿø, mpɨɨ mɑmle, onkúo kwoolo, nkɑŋɑ ɨ́ mbɛ̌r wɑɑ́. Sɑ̂ gwɑ́r, mbɛ̌r l'ɑbîʼ, ebě, bipɑ̌b, byé ɑ́ be ó tyélɑ́ lɨ́ ekóʼ. 26Mʉr nyɨnyɛ̂h mû sí jóʼǒ lwǐb yɨ̂, ɑsɑ̂ mpʉ mê lɛ́ɛ́ yɨ́ nyɑ́, nøølɑ ó, e gʉʼlʉgʉ́ yé ɑ́ sumo mbɛ̌r kʉ́ epum lé ósɨ́ɑ̌ yɨ́. 27Mpíé nzě nǿø, mpɨɨ mɑmle, onkúo kwoolo, bê nzě nkɑŋɑ ɨ́ mbɛ̌r wɑɑ́, mbɛ̌r nzě bîʼ ɨ́ kum, wɨ́wɛ̂h lɨ́ ebîʼ ɨ́ jɔʼ gwɑ́r.» 28Jɔ̌ʼ Yésʉs ɑ́ sil ejwe mentumo me bʉ̂r milɛ́ʼlɑ́ myɑɑ́ yɨ́, lwǐb yé, yé ɑ́ be ɨ́ buú mɛ̂r bé ɨ́ miléme. 29Ebě, nye ɑ́ bé ɑjwe bé milɛ́ʼlɑ́ mpʉ ólɛ̂ʼlɑ o métié bɔ́ɔ́. Nye ɑ́ lɨlɛ̂ʼle bé ó e nkul jǿø.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\