Mɑtthieu 8

1Yésʉs nzě sulo lɨ́ ecø̂ʼ, bé e bʉr, entúúnó-é-nkɑ́ɑ́. 2Nó ó, nyʉ́ʉ́ mʉ̂r ɑ́ be e nzɑ̌m nyɑ́, ɑ́ sîhlě bɑ̌ʼ e né, bɨʼ mébóó sí, lɨ́ ejwe nyé kûm. Nye e Yésʉs ó: «Dɑ̂ ɛ̌, gó kpɛ̂l nó, go óbɛ̌m ciʼ mê. Nyʉ̂l díʼee me ɨ́ deŋé.» 3Yésʉs ntɔ̂ʼ syɛ̂m mbô, nzě kúnɑ e né. Nye e né ó: «Mɨ́ kɑm. Nyʉ̂l díʼee go ɨ́ deŋé!» Tyé e tyé yɑɑ́, nzɑ̌m síe nyé ɨ́ nyʉ̂l. 4Yésʉs nzě lɛ́ɛ e né ó: «Alɛ́ɛ mʉ̂r lɔ̌b wɨ̂. Sɑ̂ gwɑ́r, tóʼ kwɑ́ opɑrɑ. Tó lɛ̂ʼle bé nyʉ̂l. Go ɑ jwé mínjwéɑ́ Moïse ɑ́ boo tile ɨ́ metié mé mí, njwéɑ́ gô nkʉ̂ lɛ̂ʼle bʉ̂r ó, gʉ́ ciʼe.» 5Jɔ̌ʼ Yésʉs ɑ́ be lɨ́ enî Kɑpernɑ́ʉm yɨ́, nyʉ́ʉ́ kɑpitɛ̂n bisójɑ bí Rôm nzě sîhlě bɑ̌ʼ e né. Nye ntɔ̂ʼ jɨʼlɑ e né ó: 6«Dɑ̂ ɛ̌, syɛ̂l mesɑ̂ dí me mpʉ mwɑ̂n nyɑ́, nye ó mbʉ́mbʉ́ʼ, njɑ́ʼ sí ɨ́ mbɛ̌r. Ekpɑɑ, lɨ́ ntɑɑ nyé ɨ́ nkul.» 7Yésʉs nzě lɛ́ɛ e né ó: «Me ótó ciʼ nyê.» 8Kɑpitɛ̂n, nye e Yésʉs ó: «Dɑ̂ ɛ̌, mbǐ bébebébe mʉr mé dí wɨ́, yé ɑjɑlɑ ó, go níʼeě mbɛ̌r wɑ̂m. Cɨʼeě njɨ ekɑ̌n egwɑ́r, syɛ̂l mesɑ̂ wɑ̌m cíʼɑɑ. 9Mɛm, mé e bʉr o dí ejǿø mé bɑ́. Mɛm ntémé, mé e bisójɑ ɨ́ jǿǿ yɑ̂m. Mě jɑɑ́ lɛ́ɛ e yɨ̂ʼ ó, njɨ: “Tóʼ!” yê tô. Me e yʉ́ʉ́ ó: “Ntɑ́ʼ!” yɨ́hɑɑ́ nze. Me kɑ̌ lɛ́ɛ e syɛ̂l mesɑ̂ wɑ̌m ó: “Sɑ́ʼ sɨ̂ʼ yɨ̂!” nye sɑ̂.» 10Ejóʼǒ Yésʉs ɑ́ jóʼo mekɑ̌n mɑɑ́ yɨ́, nye ntɔ̂ʼ kɑ̂m. Nye e bʉr o b'ɑ́ dû nye bɑ́ ó: «Mě lɛ́ɛ́ bɨ́n lɨ́ otyeetye ó, ɑbe e nyʉ́ʉ́ mʉ̂r ngwɑ́r, dɑmɑ́ jóʼo ɨ́ kúl bʉ̂r o bé Ɨ́zrɑɛ̂l, dí e mbǐ búʼó wɨ̂. 11Mě lɛ́ɛ́ bɨ́n lɨ́ otyeetye ó, bʉr ɨ́ buo buo, bé óduhǒ nko dʉ́o dí ejɨmɑ le nko dʉ́o dí ejɑ̂ yɨ́. Bé onî ɨ́ Mpóʼo mé Dɑ̂ Nzyɛ̌m, ntɔ̂ʼ nʉɑ bídiɑ́ byɔ́ɔ́ ɨ́ dínɑ, bé le Abrɑhɑm, Isɑɑc le Jɑcob. 12Minyɛ̂r mí Mpóʼo nyɑɑ́ míɛ, myé ónzéŋlɔɔ̌ kʉ̌l lɨ́ ejúrʉ́ʉ́, súm bé ójóno le epûʼlo méjye yɨ́.» 13Yésʉs ntɔ̂ʼ lɛ́ɛ e kɑpitɛ̂n wɑɑ́ ó: «Tóʼ kwɑ́r nyǒ. Yé syɛ́yɨɨ mpʉ̌ búʼó yô pɑ kpɛl yɨ́.» Tyé e tyé yɑɑ́, syɛ̂l mesɑ̂ wé ntɔ̂ʼ ciʼe. 14Píe tɨ̂, Yésʉs nzě tô mbɛ̌r mé Pierre, tó kœb ó, cǐ mʉmɑ́ mé Pierre ɑ́ be ó njɑ́ʼ sí lɨ́ ejóʼo ékpɑɑ, nyʉ̂l lɨ́ ejúo ɨ́ bɨl bɨl. 15Nye nzě kúnɑ e né ɨ́ mbô, mejúo me nyʉ̂l ntɔ̂ʼ síe. Mʉmɑ́ wɑɑ́ ntɔ̂ʼ gbɔlwɑ sí, tɑ́ɑre éséɑ e né. 16Ɨ́ bíí kʉ̌ʼ yɑɑ́, bʉr ntɔ̂ʼ nze e bʉr ɨ́ buo buo, bɑɑ́ méleme, mé ɑ́ nzɨnzɑmrɑ bɑ́. Yésʉs nzě so mísísǐm mélwɑʼwo myɑɑ́ le eciʼ ntémé mimbél mímyɛ̂h e lwǐb num. 17Nye ɑ́ sɑ̂ nó ó, sɑ́ ngwíhɑ milɔ̌b Ésɑïe ɑ́ boo lɛ́ɛ yɨ́, yé dírɑɑ. Nye ɑ́ tile ó: “Nye ɑ́ si ciʼ bʉr o bíjyɛ̂m gɑ́ bínɑ́, pɛʼ mɨ́nɑ́ gɑ́ mitúú mékpɑɑ ɨ́ menyʉ̂l.” 18Mbeɑ́ Yésʉs ɑ́ bee entumo e bʉ̂r lɨ́ ebɔmɑ nyé ɨ́ nkɑ́ yɨ́, nye nzě lɛ́ɛ ó, bé ntɑ́ŋɑɑ mɑ̂ŋ, tô ɨ́ lʉ́ʉ́ ébʉ̂m. 19Nó ó, nyʉ́ʉ́ lɛ̂ʼlɑ metié ɑ́ nze sîhlě gúmó nyé ɑ́ be yɨ́. Nye e né ó: «Lɛ̂ʼlɑ, me ódû gó gúmó yɨ́yɛ̂h gó ótô yɨ́.» 20Yésʉs nzě yɑlɑ e né ó: «Ompɔ̌ʼ, bé ó e mekul. Binʉ̌n e mɔʼ. Sɑ̂ gwɑ́r, Mwɑ̂n mé Mʉr, nyé ɑbe e gúmó nyé kɛ́lɨɨ lʉ̂.» 21Nó nyʉ́ʉ́ mʉ̂r ɑ́ be ntémé mpʉ́n wé nyɑ́, ɑ́ nze lɛ́ɛ e né ó: «Dɑ̂ ɛ̌, pɑɑ́ bîr ó, mɛm pɑ́ɑ nyɛɛ́ tó dɨl sɔ́ŋ wɑ̌m.» 22Yésʉs nzě yɑlɑ e né ó: «Dúʼóó mê. Bírɨ́ɨ́ ójwe, bé dɨ́lɨɨ mimúú myɔ́ɔ́.» 23Yésʉs ntɔ̂ʼ kɑlwo ɨ́ byɛ̂l, ompʉ́n bé, bê nzě dû nyê. 24Abeɑ nɛ́ɛ: nkúo nzě kwoolo ɨ́ mɑ̂ŋ ɨ́ buo buo. Obóʼó ó mɑ̂ŋ, wê nzě bére, byɛ̂l ɑkɑ̌ nyɨ̂n. Nɑ́ɑ̌ yé ó, Yésʉs ɨ́ jô. 25Ompʉ́n nzě sîhlě súm nyé ɑ́ be yɨ́, ntɔ̂ʼ jɨmɔɔ nyé ɨ́ jô. Bé e né ó: «Dɑ̂ ɛ̌, ciʼɨɨ mɨ́nɑ́ gɑ̂! Mɨnɑ́ múo nzě jwe gɑ́ ó yɨ̂!» 26Jɔʼ yɑɑ́ ó nyé ɑ́ nze lɛ́ɛ e bé ó: «Bɨ̌n jóʼó bʉ́ɑ́ mpʉ́nʉ̌ ɨ́ yé? Á twɑ̂ʼwǒ búʼó yɨ́n ɛ̂!» Nye nzě mɔɑ sí, nkɑ́ŋlɑ e nkúo le mɑ̂ŋ. Sɑ́ yɨ́yɛ̂h nzě di ɨ́ puuu. 27Bʉr bɑɑ́, bê nzě jóʼo ékɛ̂n ɨ́ buo buo. Bé ó: «Mʉr nyɑ̂, nye wɑ́ɑ̌ mbi, dí, nkúo e mɑ̂ŋ, byé lɨ́ ebɑ́nɑ̌ sɑ̂ nyé mejóʼo nyɑ̂ʼ ɛ̌?» 28Jɔ̌ʼ Yésʉs ɑ́ sulo lɨ́ ebʉ́m é kɔ́m nkɛ́ɛ́ ɨ́ sí Gɑdɑrɛ̂n yɨ́, bʉr obɑ́ nzě duhǒ pemé mésoo, tó bɔmɑ e Yésʉs. Bé ɑ́ be ó e meleme, mé ɑ́ nzɨnzɑmrɑ bé mɑ́. Mé ɑ́ be ɨ́ buú nyɑn. Bʉr, bé ɑ́ bé ɑkɑ̌ jûhwo écɨɨ̌ súm bé ɑ́ be yɨ́. 29Bé ntɔ̂ʼ tɑ́ɑre ébʉ̂ bícím. Bé e Yésʉs ó: «Gǒ sɑ́ɑ́ yé e bɨ̌h, Mwɑ̂n mé Nzyɛ̌m? Gǒ nzě jwe bɨ́h bintɨ́ʼɑ́ ó, jɔʼ ɑpɑ̌ pyɑ̂l ɨ́?» 30Bɑ́ ncɛ́rɑ́ e sûm yɑɑ́, dɑɑ lé ónkʉ̌ ɨ́ buo buo, lé ɑ́ be ó lɨ́ ede. 31Nó méleme mɑɑ́, mé ɑ́ jɨʼlɑ e Yésʉs ó: «Yé bé gǒ so ó bɨ̌h nó, cyenɨɨ bɨ́h yɨ́ɛ ɨ́ dɑɑ lé ónkʉ̌ lɨ̂.» 32Nó nyé ɑ́ lɛ́ɛ e mé ó: «Tóʼ gɑ̂!» Mé ntɔ̂ʼ duho ɨ́ menyʉ́l mé bʉ̂r obɑ́ bɑɑ́, tó níŋɔɔ ɨ́ menyʉ́l mé ónkʉ̌. Mesɑʼ metørɑ̂, dɑɑ lé ónkʉ̌ nzě bumɑ e mikɑ́m, ntɔ̂ʼ tulwɑ ɨ́ mbéʼé écø̂ʼ kʉ́, ntɔ̂ʼ lʉ́ŋɑ ɨ́ mɑ̂ŋ, jɨ́blɑ, jwe. 33Opɑ́lɑ bé ónkʉ̌ nzě kpɛ́ɛ, tóŋɔɔ̌ nkɑnɑ, tó lɛ́ɛ̌ sɑ́ yɨ́yɛ̂h bé ɑ́ bee yɨ́, le lɔ́ɔ ɨ́ lɔ̌b bʉ̂r o b'ɑ́ dwihɔɔ meleme bɑ́. 34Nó ó bʉ̂r ó nkɑnɑ bɨ́bɛ̂h bé ɑ́ nze duɑ, tó bɔmɑ e Yésʉs yɨ́. Jɔʼ bé ɑ́ bee nye yɨ́, bê nzě jɨʼlɑ e né ó, nye pɔ́ʼɑɑ ɨ́ sí yɔ́ɔ́, tô lɨ́ ejɑɑ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\