Mɑtthieu 9

1Yésʉs ntɔ̂ʼ kɑlwo ɨ́ byɛ̂l, nzě bɑ́ʼɑ̌ tô nkɑnɑ yé. 2Abeɑ nɛ́ɛ: bê nzě nze nyé e mbʉ́mbʉ́ʼ mʉ̂r ɨ́ myɛɛlɑ. Mbeɑ́ nyé ɑ́ bee mpʉ bé ɑ́ jyɛ̂ʼwo e né yɨ́, nye ntɔ̂ʼ lɛ́ɛ e mbʉ́mbʉ́ʼ ó: «Mwɑ̂n wɑ̌m, tɑlɑɑ̌ léme. Bibɑɑ bí ébébe lô, bí pɛʼɔɔ!» 3Nó bʉ́ʉ́ ólɛ̂ʼlɑ o métié ɑ́ nze lɛ́ɛ ɨ́ milémé myɔ́ɔ́ ó: «Mʉr nyɑ̂, nye lɨ́ ekʉ́ sɑ̂ yɨ́ɛ Nzyɛ̌m nkěh!» 4Mpʉ̌ Yésʉs ɑ́ gʉ́ɑ bijøʼ byɔ́ɔ́ yɨ́, nó ó nyé ɑ́ nze jî e bé ó: «Bɨ̌n bé lɨ́ edi e bibɨ́blɑ bíjøʼ bínɨ̌ ɨ́ milémé mín ɨ́ yé? 5Yé dí ɨ́ kúnwo lɨ́ elɛ́ɛ mʉ̂r? Le ó: “Bibɑɑ bí ébébe lô, bí pɛʼɔɔ”, nkʉ̂ ntɔ̂ʼ ó: “Gbɔlwɑɑ sí. Bʉŋlɑ́ɑ”? 6Sɑ̂ gwɑ́r, mě gǿm ó, bɨ̌n gʉ́ŋɑɑ ó, Mwɑ̂n mé Mʉr, nyě e nkul jǿø ɨ́ sí yɨ̂ʼ ó, nye pɛ́ʼɛɛ bʉr bibɑɑ bí ébébě Nzyɛ̌m dí eniʼe bé bí.» Nye ntɔ̂ʼ lɛ́ɛ e mbʉ́mbʉ́ʼ ó: «Gbɔlwɑ́ɑ, nkɛ́yɨ́ɨ́ joó yô, go ɑ tó kwɑ́r nyǒ.» 7Mʉ̌r nɨ̌ ntémé ntɔ̂ʼ gbɔlwɑ sí, nzě tô kwɑ́ nyé. 8Jɔ̌ʼ sɔ́mɑ́ bʉ̂r, yé ɑ́ bee syɛ́ɛlɑ yɑɑ́ yɨ́, ekɛ̂n kʉ́ nzě søø bé menyʉ̂l, bé ntɔ̂ʼ jwě Nzyɛ̌m kûm, ebě, nye ɑ́ be ó sí bɑ́nɑ̌ jwe bʉ̂r nkul jǿø nyɑɑ́. 9Yésʉs, nyé osí duhǒ sûm yɑɑ́, nye mû lɨ́ elɑɑ nɛ́ɛ: nyě kɑ̌ bee ó, nyʉ́ʉ́ mʉ̂r ndîndǐl ɨ́ gúmó nyé ɑ́ nʉnʉɑ mɔnɨ́ tœ́ɑ yɨ́. Díé é mʉ̂r wɑɑ́, lé ɑ́ be ó Mɑtthieu. Yésʉs, nye e né ó: «Dúʼóó mê. Nye ntɔ̂ʼ mɔɑ sí, nzě dû nyê.» 10Jɔʼ bé ɑ́ be lɨ́ ede ɨ́ mbɛ̌r mé Mɑtthieu yɨ́, bʉ́ʉ́ bʉ̂r ɨ́ buo buo bé ɑ́ nʉnʉɑ mɔnɨ́ tœ́ɑ bɑ́ le bʉ́ʉ́ ósyɛ̂l o mísyóm, bé ɑ́ be ntémé ó, lɨ́ ede bé e boo nɔ́ɔ́ le ompʉ́n mé Yésʉs. 11Mpʉ óFɑrizyɛ̂n, bé ɑ́ bee sɑ̂ yɑɑ́ yɨ́, bê nzě jî le ompʉ́n bé ó: «Lɛ̂ʼlɑ wɨ́n, nye lɨ́ epûhlɑ mébô lɨ́ ebɑ́nɑ̌ de e bʉr o dí enʉɑ̌ mɔnɨ́ tœ́ɑ bɑ́, le osyɛ̂l o mísyóm ɨ́ yé?» 12Yésʉs nzě jóʼo cíɑ́ nyɑɑ́. Nye ntɔ̂ʼ lɛ́ɛ e bé ó: «Bʉr o dí minjɨ̂h bɑ́, bé ɑjɨ ójomo o bʉ̂r. Mimbêl myé omér ó dí ejɨ bê. 13Swíʼɨ́ɨ́ gɑ̂. Bɨ̌n ɑ tó jɨ̂ʼ sɑ́ mékɑ̌n mɑ̂ʼ dí elɛ́ɛ ɨ́ Kɑ́lɑr Nzyɛ̌m yɨ́, ó: “Mě gǿm ó, bɨ̌n lɛ̂ʼlɑɑ bʉr ncǿncǿɑ, lɑɑ ó, bɨ̌n jwêʼ me minjwéɑ́ mí ótír.”» Yésʉs nzě kɛl tɨ̂ʼ ó: «Ebě, me ɑ́ bé ɑnzě jébe ótîtyěl o bʉ̂r. Me ɑ́ nze jébe ó, osyɛ̂l o mísyóm.» 14Ompʉ́n mé Jeɑn Ndu-bʉr nzě sîhlě súm Yésʉs ɑ́ be yɨ́. Bê nzě jî e né ó: «Bɨ̌h bɨɛ le oFɑrizyɛ̂n, bé lɨ́ ecici méde pɑ̂ʼ e pɑ̂ʼ lɨ́ ejwě Nzyɛ̌m kûm, ompʉ́n bô bɨ́ɛ l'ɑci ɨ́ yé?» 15Yésʉs, nye e bé ó: «Nzê bɨ̌n búʼlɑ́ ó, bʉr o mû sí bɑ́ŋlɔɔ ɨ́ nzɔɔ ebɑ̂ bɑ́, bé e nkul edi, ɑsoho ɨ́ jɔʼ mbɛ̂l mʉmɑ́ jínɑ ɨ́ duo nzɔ́ɔ yɨ́ ɛ́? Sɔ̂ʼ, yé ɑbe e nkul esɑ̂ nó! Yé ópyɑ̂l jɔʼ dí ó, mbɛ̂l mʉmɑ́ ngɑ́ pɛʼɔɔ ɨ́ sɔ́mɑ́ yɔ́ɔ́ yɨ́. Jɔʼ yɑɑ́ ó bé ngɑ́ kpɑɑ mébúʼ, ci méde yɨ́.» 16«Mʉr nyé ɑnʉɑ̌ kɑ́n jwɑ̂n, ntɔ̂ʼ sɑ̂ ébɑ́gɑ́ lɨ́ esú lé élɑr égʉ́ɑ́ é njʉ̌m kɑ́n, kɑ́n jwɑ̂n wɑɑ́ l'ɑpɑ̌ dubɔɔ ɨ́ medíbé, dulo, ebě, péh kɑ́n jwɑ̂n yɑɑ́, bé ɑdubɔɔ ɨ́ medíbé nó, ɨ́ jɔʼ mʉ̂r ókɑ̌ jøø̌ kɑ́n wɑɑ́ yɨ́, ebɑ́gɑ́ é kɑ́n jwɑ̂n lɑɑ́, lé ópɔʼɑ, ntɔ̂ʼ bɑ́ʼɑ̌ beʼ égʉ́ɑ́ é kɑ́n. 17Nó ntémé ó, bé dí ɑbe lɨ́ elwɑn ményoʼ mejwɑ̂n ɨ́ minjʉ̌m bíntɑʼ bi dí misɛ́ɑ́ e bikʉ́r bí ótír bí yɨ́. Mʉ̂r sɑ́ nó wɑ́, menyoʼ me tɨ̂, mé ógʉ́lwɑ, bintɑʼ ntɔ̂ʼ tʉ̂l, menyoʼ kʉ́mɑ sí, bintɑʼ jwě ntuʼ. Bé lulwɑn ményoʼ mejwɑ̂n ó ɨ́ bintɑʼ bijwɑ̂n. Jɔʼ yɑɑ́ ó bíntɑʼ ngɑ́ gwɑ́ bɑʼlɔɔ yɨ́.» 18Yésʉs jínɑ lɨ́ elwib nɛ́ɛ: nyʉ́ʉ́ njǿø oYúden nzě pyɑ̂l, ntɔ̂ʼ bɨʼ mébóó sí, lɨ́ ejwe nyé kûm. Nye e Yésʉs ó: «Eséhé lɑ̂m, lé ɑlúno jwe ɨ́ bɑ́ɑ́nɑ̂. Dɑmɑ́ jóʼo nó, ntɑɑ́ nzě kɛl nyé mbô, nye nkʉ̂ ciʼe.» 19Yésʉs nzě mɔɑ sí, dû nyê, bé le ompʉ́n bé. 20Bé mû nzɨ́ e nzɨ̌ nɛ́ɛ: nyʉ́ʉ́ mʉ́mɑ́ ɑ́ be mbêl, mecié lɨ́ esʉsolo nyé ɨ́ nyʉ̂l, tɑ̂ŋ mimbû kɑ́m e mimbɑ́ nyɑ́, ntɔ̂ʼ pyɑ̂l Yésʉs kúnókúno ɨ́ koo píhe, cyěn mbô, kúnɑ le odumo ó kɑ́n wé. 21Ebě, nye ɑ́ be lɨ́ ejøʼ ɨ́ lémé wé ó: «Mê sí kúnɑ̌ kúnɑ́ɑ le odumo ó kɑ́n wé nó, me ciʼe.» 22Yésʉs nzě jwɛ̂ʼ píhe, bee mʉ́mɑ́ nɨ̌. Nye e né ó: «Mwɑ̂n wɑ̌m, tɑlɑɑ̌ léme. Búʼó yô, yɨ́ ciʼ gô!» Ɨ́ tyé e tyé gwɑ́r yɑɑ́, mʉmɑ́ wɑɑ́ ntɔ̂ʼ ciʼe. 23Jɔ̌ʼ Yésʉs ɑ́ nze kumǒ mbɛ̌r mé njǿø oYúden yɨ́, nye ɑ́ kɑ bee ó, bʉr o b'ɑ́ be lɨ́ elʉ́o míndie bɑ́, le entumo e bʉ̂r. Tɨ̂ʼ, yé ɑ́ be ó, yé mû ɑ́leŋéleŋé. 24Yésʉs nzě lɛ́ɛ e bé ó: «Búlɑ́ɑ́ gɑ́ wɑ̂, ebě, mwɑ̂n nyɑ̂, nyé ɑjwe. Nye ɨ́ jô.» Bê nzě jo nyé le epyɑ nyê. 25Jɔʼ bé ɑ́ be, bé mû sí pyêl éntumo e bʉ̂r kʉ̌l yɨ́, Yésʉs ntɔ̂ʼ nî mbɛ̌r wɑɑ́, mɛ̂r mɑ̂ mʉmɑ́ wɑɑ́ ɨ́ mbô, ntɔ̂ʼ gbɛl nyé sí. 26Lɔ́ɔ wɑɑ́ nzě jɑlɑ̌ sí yɑɑ́ yɨ́yɛ̂h. 27Jɔ̌ʼ Yésʉs ɑ́ be lɨ́ eduhǒ sûm yɑɑ́, nye mû lɨ́ esɑ́mle yɨ́, bɑɑ́ntím óbɑ́, bê nzě dû nyê, le ebʉ̂ bícím. Bé ó: «Mwɑ̂ mé Dɑvid ɔ́, jɨ́ʼɨ́ɨ́ bɨ́h ekpɑɑ nkóó ɔ̌!» 28Nó ó, ɨ́ jɔ̌ʼ Yésʉs ɑ́ nî mbɛ̌r tʉ́ŋlʉ̌ yɨ́, bɑɑ́ntím bɑɑ́ nzě sîhlě súm nyé ɑ́ be yɨ́. Yésʉs, nye e bé ó: «Nzê bɨ̌n bé lɨ́ ebûʼlɑ ó, mě e nkul esɑ̂ sɑ́ bɨ́n dí ejî nɨ̌ ɛ̌?» Bê nzě kɑm ó: «Eee, Dɑ̂, gǒ e nkul esɑ̂.» 29Nó ó Yésʉs ɑ́ nze kúnɑ e bé mîh. Nye e né ó: «Yé syɛ́yɨɨ bɨ̌n mpʉ̌ búʼó yɨ́n dí yɨ́!» 30Míh mɔ́ɔ́ ntɔ̂ʼ tɑ́ɑre ébee. Yésʉs nzě bɛ̂ŋ bê. Nye e bé ó: «Mě lɛ́ɛ́ bɨ́n ó, ɑnyɑmlě lɛ́ɛ gɑ́ mʉr swîh lɔ́ɔ́ wɨ̂.» 31Dɑmɑ́ jóʼo nó, tœ́ɑ́ bé ɑ́ tô kʉ̌l wɨ́, bé ntɔ̂ʼ tô le ejʉŋlɑ le elɛ́ɛ̌ lɔ́ɔ wɑɑ́ ɨ́ sí yɑɑ́ yɨ́yɛ̂h. 32Jɔʼ bé e boo Yésʉs, bé ɑ́ be, bé mû lɨ́ enkɛ́ɛ yɨ́, bʉr ntɔ̂ʼ nze e nyʉ́ʉ́ mʉ̂r kwɑ́ nyé. Mʉr wɑɑ́ ɑ́ be ó le emúmó, duho e mbi éleme lé ɑ́ be nye ɨ́ nyʉ̂l lɨ́. 33Lě Yésʉs ɑ́ so eleme lɑɑ́, le mʉ̂r ɑ́ pɑ be le emúmó nyɑ́, ɑ́ tɑɑre elwib ntémé. Mentumo me bʉ̂r, mé ntɔ̂ʼ kɑ̂m lɔ̌b wɑɑ́. Bé ó: «Bɨ̌h jínɑ ó, ɑpɑ̌ beě mbi wɨ̂ʼ wɑ̂ʼ ɨ́ sí Ɨ́zrɑɛ̂l!» 34Sɑ̂ gwɑ́r, oFɑrizyɛ̂n bɨ́ɛ, bé ɑ́ be lɨ́ ekʉ́ boʼlo. Bé ó: «Njǿø meleme ó dí ejwe nyé nkul ó, nye sôʼ meleme!» 35Yésʉs nzě tô le etô bínkɑnɑ e bínkɑnɑ byɛ̂h le mékwɑ́r e mékwɑ́r mɛ̂h, lɨ́ etô le elɛ̂ʼle bʉ̂r ɨ́ mempɑ́h bísulɑ́ mɔ́ɔ́, le etúnǒ Mbɨɑmbɨɑ Lɔ́ɔ dí edumo e Mpóʼo mé Dɑ̂ Nzyɛ̌m wɨ́, le eciʼ bʉ̂r o b'ɑ́ be e mekpɑɑ mɨ́mɛ̂h le bijyɛ̂m bíbyɛ̂h bɑ́. 36Ebee nyé ɑ́ bee mentumo me bʉ̂r yɨ́, nye nzě buú jɨ̂ʼ bé nkoó, ebě, nkul ɑ́ si gwíi bê, menyʉ̂l sí tyɛʼ. Bé ɑ́ be ó mpʉ bínteme bi dí ɑbe le mbɔʼlʉ bí. 37Nó nyé ɑ́ lɛ́ɛ le ompʉ́n bé ó: «Yé ɨ́ buo méde mû sí tɨ̂ ɨ́ pemé mɑ́. Yé kɑ̌ sɑ́ɑ ó, bʉr o tó kpɛm. 38Nó, jɨʼlɑɑ gɑ́ e Kúm pemé, ó nye lómɑɑ bilóbilɑ ɨ́ buo buo, ó bé tôʼ kpɛm méde ɨ́ pemé.»


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\