Fílipi 1

1Yé ó mɛm Pɑul, bɨ̌h e Timothée, osyɛ̂l o mésɑ̂ mé Yésʉs-Krîst. Bɨ̌h tile ó bɨ̌n, bʉr bɨ́bɛ̂h o dí egúmo e Yésʉs-Krîst, bɑɑ́ bé ɑ́ pûhlɑ e né, le edǐ Fílipi bɑ́. Bɨ̌h tile ntémé ó, otyɛ̂b bé ésôʼ ó Mbɛ̌r-Nzyɛ̌m le odiɑ̂kɔn. 2Metyɛʼ me mpóm le mepyɛblɑ, mé díʼee e bɨ̌n, duho e Nzyɛ̌m Sɔ́ŋ gɑ́ wɨ́nɑ́, bé e Tî Yésʉs-Krîst. 3Me lɨ́ ejwě Nzyɛ̌m wɑ̌m nzyǒo jɔʼ yɨ́yɛ̂h mé dí etoŋlo bɨ́n yɨ́. 4Jɔʼ yɨ́yɛ̂h mé dí ejɨʼlɑ lɨ́ esú lɨ́n yɨ́, mě jɨʼlɑ́ ó, e bisʉhʉʉ. 5Ebě, mpʉ bɨ́n ɑ́ syɛŋɑ mebô e me yɨ́, yé ɑ́ be ɨ́ mbɨɑ. Bɨ̌n bé ɑ́ si bɑ̂ʼrɑ e me lɨ́ etúnǒ Mbɨɑmbɨɑ Lɔ́ɔ, tɑ́ɑre ɨ́ dʉ́ó lé ésôʼ, kumo mûh. 6Me lɨ́ ekʉ́ gʉ́ɑ̌ sɑ́ yɨ̂: ó Nzyɛ̌m, nyɨ́ tɑ́ɑre éjwir mílémé mín mbɨ̂mbɨɑ́. Me lɨ́ egʉ́ɑ ntémé ó, nye ótô le esɑ̂ nó, tó pyɑ̂l ɨ́ jɔʼ nyé ósîl ékomlo bɨ́n ɨ́ dʉ́ó Yésʉs-Krîst óbɑ́ʼɑ̌ nze yɨ́. 7Yé jɑlɑ ó, me pɑ̂hlɑɑ lɔ̌b wɨ́n ɨ́ mbi wɑɑ́, ebě, me lɨ́ ecǿɑ e bɨ̌n ɨ́ buo buo. Nzyɛ̌m ɑ́ si cǿɑ e mɨnɑ́ gɑ́ óbɛ̂h jøʼ gwɑ́r. Dɑmɑ́ jóʼǒ mpʉ mé dí mbʉʼ yɨ́, dɑmɑ́ jóʼǒ mpʉ mé dí eboʼlǒ Mbɨɑmbɨɑ Lɔ́ɔ́ mé Nzyɛ̌m yɨ́, metyɛʼ me mpóm mé Nzyɛ̌m, mé lɨ́ esøø ɨ́ mɨnɑ́ gɑ́ ó tɨ̂. 8Á dǐ bee mɨ́nɑ́ gɑ́ mû ó gúmo gwɑ́r! Nzyɛ̌m, nye me ó mboʼlo! Me lɨ́ ekpɛl bɨ́n bɨ́bɛ̂h mpʉ̌ Yésʉs-Krîst dí ekpɛl bɨ́n yɨ́. 9Minjɨʼlɑ mé dí ejɨʼlɑ lɨ́ esú lɨ́n mí, myé ó: ó kpɛ̌l yɨ́n, yé bwɑ́ʼɑɑ bwɑʼɑ́ɑ. Kpɛ̌l yɨ́n, yé gǿɑɑ lɨ́ ocwóó le pɨʼ. 10Sɑ́ tɨ̂ʼ ó bɨ́n ngɑ́ gʉ́ɑ épɛ̂h bísɑ̂ bi dí ɨ́ buú mbɨɑ bí yɨ́. Ɨ́ jɔʼ Krîst óbɑ́ʼɑ̌ nze yɨ́, nye ókœb ó, bɨ̌n mû ó e miléme ɨ́ sɔ́ɔ́ɔ́, ɑbe e mebě. 11Nó ó bɨ́n ngɑ́ di ótîtyěl o bʉ̂r lɨ́ edû kʉ̌ cyen mpɑ̂ ɨ́ mpúhlɑ́ nyɨ́n e Yésʉs-Krîst yɨ́. Bʉr, bé óbuú jwě Nzyɛ̌m kûm le esêʼle nyé ɨ́ lɔ̌b wɨ́n. 12Nó ó, bɨ́ɔɔ́ bɑ̂m, mě gǿm ó, bɨ̌n gʉ́ŋɑɑ ó, sɑ́ yé ɑ́ pyɑ̂l me yɨ́, yé ó b'ɑ́ tíne Mbɨɑmbɨɑ Lɔ́ɔ ó, wé bɑ́ʼɑ myɑŋlɑ. 13Ojwéelɑ o mímbʉʼ bɨ́bɛ̂h dí wɑ̂ʼ kwɑ́ mé njǿø bɑ́, bé e bʉr oswîh, bé mû ó lɨ́ eboó gʉ́ɑ ó, me ó mbʉʼ ɨ́ lɔ̌b syɛ́ɛ́ mé Krîst mé dí eséɑ yɨ́. 14Mpʉ mé dí wɑ̂ʼ ɨ́ mbʉʼ wɨ̂ʼ yɨ́, yé lɨ́ esɑ̂ ó, bʉ́ʉ́ bɨ́ɔɔ́ gɑ́ bɨ́nɑ́, bé jyɛ̂ʼwɑɑ e Tî Yésʉs. Bé lɨ́ ebɑ́nɑ̌ lɛ́ɛ̌ lɔ́ɔ́ mé Nzyɛ̌m ɨ́ hǿm, ɑbɑ́ɑwǒ sɔ̂ʼ. Bé lɛ́ɛ́ wé ó, lɑɑ̌ bím bé ɑ́ nyɛɛ lɨlɛ́ɛ wé yɨ́. 15Yê tyeetye ó, bɑ̂ʼ bʉ̂r, bé lɨ́ etúnǒ lɔ́ɔ́ mé Krîst ɨ́ lɔ̌b nzwíí, bɨ́ɛ lɨ́ edǐ pɨrɑ e me, ebě, bé kpɛl ó, bé lwíbɨɨ, lɑɑ mê. Bʉ́ʉ́ bʉ̂r bɨ́ɛ tútúnó wé ó, e mpɑ̌ŋ gǿmɑ́. 16Bé sɑ́ nó ó, ɨ́ lɔ̌b kpɛ̌l bé dí ekpɛl mé yɨ́, lɨ́ egʉ́ɑ ó, Nzyɛ̌m ɑ́ dil me wɑ̂ʼ ó, me nkʉ̂ kɑmle e Mbɨɑmbɨɑ Lɔ́ɔ. 17Nó ó, bʉr ónɨ̌, bé lɨ́ etúnǒ lɔ́ɔ́ mé Krîst ó, lɨ́ epɨrɑ e me. Sɑ̂ yɑɑ́, yé ɑduho bé ɨ́ milémé mímpɑ̂. Bé lɨ́ epɨrɑ e me, bɨ́ɛ lɨ́ ejøʼ ó, bé óko mé túú swîh tyé yɨ́yɛ̂h mé jínɑ ɨ́ mbʉʼ yɨ́. 18Yé ɑlɛ́ɛ mé sɔ̂ʼ. Me ó lɨ́ bisʉhʉʉ ɨ́ lɔ̌b wɑɑ́, ebě, bé lɨ́ etúnǒ lɔ́ɔ́ mé Krîst. Wé mû ó lɨ́ etúnɔɔ e menzɨ̌ mɨ́mɛ̂h, dɑmɑ́ jóʼo ó, e nyɑɑ́ mikóo, dɑmɑ́ be ó, e nyɑɑ́ mpɑ̂. Me óbɑ́ʼɑ̌ tô dóló le esoho, 19ebě, me lɨ́ egʉ́ɑ ó, me óbeě cwiʼ, duho ɨ́ minjɨʼlɑ mín, duho ntémé ɨ́ kɔmlʉ́ Sísǐm mé Yésʉs-Krîst dí ekɑmle e me wɨ́. 20Mě e mpûʼlɑ ɨ́ léme ó, me ɑ́kóʼó sɔ́mɑ bɑ́ ɨ́ yʉ́ʉ́ syɛ́ɛlɑ yɑ̂m e yʉ́ʉ́. Me ntémé, mě e mpûʼlɑ ó, me ótô le edû kʉ̌ cyen mpɑ̂ ɨ́ hǿm, ɑbɑ́ɑwǒ sɔ̂ʼ mpʉ mé ɑ́ boo sɨsɑ̂ yɨ́, lɨ́ esú ó, bʉr tôʼ dóló le egúmlǒ Krîst. Mě dɑmɑ́ ciʼe, nkʉ̂ ntémé jwe, bé ótô le egúmlǒ Krîst ɨ́ lɔ̌b wɑ̂m. 21Nó ó, ɨ́ wɑ̂m pɑ̂ʼ, cwiʼ yɑ̂m, yé ó Krîst. Myɛ́nɑ mɑ̂m, mé ó eswie. 22Mé ótô le eciʼe mʉ́ʉ́ mélû ɨ́ nkǒ pɑ́ʼ nyʉ̂l bipúno nó, me óbee émbɨɑ tɨ̂ʼ lɨ́ eséɑ bísyɛ́ɛ́ bíswîh ɨ́ melû me dí enze mɑ́. Sɑ́ tɨ̂ʼ ó mé dí ɑpɑ̌ gʉ́ɑ̌ sɑ́ mé ópɛ̂h yɨ́. 23Me ó lʉ̂ ɨ́ nzɑmɑ́ pɑ́ʼ ménzɨ̌ mebɑ́ mɑɑ́. Ɨ́ wɨ̂ʼ pɑ̂ʼ, me lɨ́ egø̂m émɔɑ ɨ́ bʉ̂b, tó gbɑlɑ kwɑ́ mé Krîst. Sɑ̂ yɑɑ́ ó dí ɨ́ buú mbɨɑ. 24Ɨ́ gúú pɑ̂ʼ, yé lɨ́ ebuú jɨ ó, me bɑ́ʼɑ ciʼe mʉ́ʉ́ mélû ɨ́ sí yɨ̂ʼ ɨ́ lɔ̌b nyɔm wɨ́n. 25Ebe mé dí ekʉ́ gʉ́ɑ nó, me lɨ́ egʉ́ɑ ntémé ó, me ótô le eciʼe. Mɨnɑ́ bé ódi gɑ́ ɨ́ cwiʼ. Yé óbe bɨ́n e nyɔm, ó bɨ̌n tôʼ dóló le esoho ɨ́ búʼó. 26Nó ɨ́ jɔʼ mé óbɑ́ʼɑ̌ nzě dǐ bɑ̌ʼ e bɨ̌n yɨ́, bɨ̌n bé óbuú soho ɨ́ syɛ́ɛlɑ̌ Yésʉs-Krîst dí esɑ̂ mé yɨ́. 27Sɑ̂ gwɑ́r, dúʼóó gɑ́ kʉ̌ cyen dí ejɑlɑ e bʉr o dí ebûʼlɑ̌ Mbɨɑmbɨɑ Lɔ́ɔ́ mé Krîst bɑ́ wɨ́. Bɨ́n sɑ́ nó wɑ́, me ókpɛl éjóʼǒ lɔ́ɔ́ búʼó yɨ́n ó, bɨ̌n jínɑ ó ɨ́ mpúhlɑ́ e nzɨ̌ Sísǐm ngwɑ́r. Bɨ̌n bé lɨ́ egbɑ̂ nkûl lɨ́ edi e léme ngwɑ́r, le ecye ɨ́ nzɨ̌ búʼó mpʉ̌ Mbɨɑmbɨɑ Lɔ́ɔ dí elɛ̂ʼle yɨ́. Mě dɑmɑ́ nze, nzě bee bɨ́n, nkʉ̂ ntémé di wɑ̂, me ójóʼo yɨ́ɛ lɔ́ɔ́ tɨ̂. 28Mě kpɛl éjóʼo ntémé ó, bɨ̌n bé ɑkɑ̌ jóʼo ékɛ̂n lɨ́ ontɨ̂m le obɨn bɨ́n. Mpʉ bé dí ebene bɨ́n, bɨ̌n bɨɛ l'ɑkpɛ́ɛ bé yɨ́, yé ó jǐm éswie lɔ́ɔ́, ó bé ódîm. Ɨ́ pɑ́ʼ wɨ́n wɨ́ɛ, yé ó jøʼ dí elɛ̂ʼle ó, bɨ̌n bé e cwǐʼ njʉ̌m dǐ Nzyɛ̌m dí ejwe yɨ́. 29Nzyɛ̌m ɑ́ dib bɨ̌n nzɨ̌ ó, bɨ̌n gúmlɑɑ Krîst, ɑbě njɨ ɨ́ jɔʼ bɨ́n dí ebûʼlɑ nyé yɨ́, kʉ́ buú be ntémé, ɨ́ jɔʼ bɨ́n dí esiɑ e mitúú ɨ́ mpúhlɑ́ nyɨ́n e nɔ́ɔ́ yɨ́. 30Nó ó, bɨ̌n mû ó lɨ́ elwímlɑ dɔ̂m empwɑ́r bɨ́n ɑ́ bee me lɨ́ elwímlɑ lɨ́. Mpʉ bɨ́n dí egʉ́ɑ yɨ́, me jínɑ ó, lɨ́ etô dóló le elwímlɑ lê.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\