Fílipi 2

1Búʼó bɨ́n dí ebûʼlɑ̌ Yésʉs-Krîst yɨ́, yé ɑsí gbɑ̂ bɨ̌n nkul ɨ́ miléme ɛ̌? Kpɛ̌l yé, yé ɑsí jwe bɨ́n nkul ɨ́? Nzê bɨ̌n bɨ́ pûhlɑ e Sísǐm mé Nzyɛ̌m? Bɨ̌n bé ɑsí kpɛlɑ le ejɨ̂ʼ nkóó pɑ́ʼ nyɨ́n? Mpʉ yé dí nó yɨ́, 2diʼee gɑ́ e lwǐb gwɑ́r. Kpɛlɑɑ gɑ́ pɑ́ʼ nyɨ́n. Diʼee gɑ́ e léme ngwɑ́r, cwíí mpwɑ́r. Bɨ́n sɑ́ nó wɑ́, yé óbuú jwe mé bisʉhʉʉ. 3Apɨrɑ gɑ́ pɑ́ʼ nyɨ́n. Ankɛ́ɛ gɑ́ menyʉ̂l pɑ́ʼ nyɨ́n. Mʉr nyɨnyɛ̂h, nye jwêʼ bʉ́ʉ́ bʉ̂r júu, lɑɑ̌ mpʉ nyé dí ebee nyé mʉr tɨ̂ʼ yɨ́. 4Mʉr nyɨnyɛ̂h ɨ́ sɔ́mɑ́ yɨ́n, nyě sɑ́ ɑgø̂m sɑ́ yé óbe nyé e nyɔm yɨ́. Mʉr nyɨnyɛ̂h ɨ́ sɔ́mɑ́ yɨ́n, nye tóŋlɑɑ ntémé sɑ́ bʉ́ʉ́ bʉ̂r, bé ódirɑ̌ nyɔm e tɨ̂ʼ yɨ́. 5Diʼee gɑ́ e lémé kpɛ̌l, mpʉ̌ Yésʉs-Krîst ɑ́ kpɛl bɨ̌n yɨ́! 6Nye ɑ́ boo be ó, mbi mʉ̂r wé ɑ́ be jøʼ gwɑ́r e gwɑ́r e Nzyɛ̌m wɨ́. Nó, nye ɑ́ bé ɑbee ó mpʉ bé e Nzyɛ̌m, bé ɑ́ be mityé yɨ́, nye ɑ́ dɛn dǐ tyé Nzyɛ̌m yé yɑɑ́ ó, dɛnɨ́ɨ. 7Líʼe nó, nye ɑ́ si dwih nyʉ̂l ɨ́ tyé mbi mʉ̂r wɑɑ́ ɨ́ menzɨ̌ mɨ́mɛ̂h, kɑ̌ sûʼlɑ̌ dǐ tyé túʼɑ̌ mʉ̂r. Nɑ́ɑ̌ yé ó, nye ɑ́ be ó, nye mû mʉr mpʉ mɨ́nɑ́ gɑ̂. 8Ɨ́ cwiʼ mʉ̂r nyé ɑ́ nʉɑ yɨ́, nye ɑ́ si jɔr nyʉ̂l nyé. Nye ɑ́ si sɑ̂ Nzyɛ̌m mejóʼo, dɑmɑ́ jóʼo nyé ɑ́ lómo nye ó, nye ntɑ́ɑ jwě bébebébe eswie ɨ́ kolôs kʉ́. 9Sɑ́ tɨ̂ʼ ó Nzyɛ̌m ɑ́ bu bɨ̂n nye kʉ́, jwe nyé nkul jǿø ɨ́ bisɑ́ bíbyɛ̂h yɨ́. 10Nye ɑ́ jwe nye byɑ̌ ó, mʉr nyɨnyɛ̂h bɨ́ʼɨɨ nye mebóó sí, jwe nyé kûm. Bisɑ́ bíbyɛ̂h, byé ójwě Yésʉs kûm, tɑ́ɑre e bisɑ́ bíbyɛ̂h bi dí ɨ́ jʉ́ó kʉ́ bí, kɑlɑ e byɑɑ́ bi dí ɨ́ sí yɨ̂ʼ bí, dumlo e byɑɑ́ bi dí tʉ́ŋlʉ̌ bwɑ̌h bí. 11Nó ntémé ó mʉ̂r nyɨnyɛ̂h ókɑm ó, Yésʉs-Krîst ó dí Tî yɨ́. Nye ósɑ̂ nó ó, lɨ́ ebeʼ kûm mé Nzyɛ̌m Sɔ́ŋ. 12Nó, osó bɑ̂m ɛ̌, bɨ̌n bé ɑ́ be ó sí sɑ̂ Nzyɛ̌m mejóʼo ɨ́ jɔʼ mɨ́nɑ́ bé ɑ́ be gɑ́ gúmo gwɑ́r yɨ́. Nó ɨ́ bɑ́ɑ́nɑ̂, ɨ́ mpʉ mé dí ɑkɑ̌ be kwɑ́ nyɨ́n yɨ́, bɨ̌n bé ɨ́ jɑlɑ le etô dóló le esɑ̂ nó. Nzyɛ̌m, nyɨ́ ciʼ bɨ́n. Nó, séɑ́ɑ́ gɑ́ e bʉ́ɑ́ le osɑ̂ʼsɑ̂ʼ lɨ́ esú ó, bɨ̌n dúʼoo kʉ̌ cyen wɑɑ́. 13Ebě, Nzyɛ̌m ó dí ejwe bɨ́n gǿmɑ́ édû nzɨ́ mpɑ̂ nyɑɑ́. Nye ntémé ó dí ejwe bɨ́n nkul ó, bɨ̌n jɑ́nɑɑ tɨ̂ʼ mbɨ̂mbɨɑ́. 14Sɑ́ʼ gɑ́ sɑ́ yɨ́yɛ̂h ɑbe e ntʉ̌, nkʉ̂ mpɨ̌r! 15Sɑ́ tɨ̂ʼ ó bɨ́n óbe, ɑbe e mebě yɨ́. Bɨ̌n bé óbe ó, e miléme ɨ́ sɔ́ɔ́ɔ́, kwɑhɑ́ bwɑ́n mé Nzyɛ̌m. Bɨ̌n bé ɑ́be e sɑ́ ébébe bé ónwɑ̂hle bɨ́n e tɨ̂. Témé memɔ́ʼ mé ónzyɛ́h ó bʉ̂r o b'ɑ́ dîm bɑ́, bɨ̌n bé óbuú pɑ̌n jwê mpʉ ócwícwén ɨ́ jʉ́ó kʉ́. 16Bɨ̌n bé ólɛ̂ʼle bé milɔ̌b mí cwiʼ. Nó ó mé óbe e sɑ́ énkʉ́nɑ tɨ̂ʼ ɨ́ móhó Krîst óbɑ́ʼɑ̌ nze wɨ́. Me ógʉ́ɑ ɨ́ jɔʼ yɑɑ́ ó, lelelelě syɛ́ɛ́ mé ɑ́ séɑ yɨ́, yé ɑ́ bé ɑjwě ntuʼ. 17Bɨ̌n mû ó lɨ́ esɑ̂ Nzyɛ̌m sɑ́ nyé dí egø̂m yɨ́. Yé duho ó, ɨ́ búʼó yɨ́n. Nó ó, bé e nkul ecíʼe mé wɑ̂ mpʉ̌ njwéɑ́. Yé bé nó wɑ́, lɛ́ɛ́, mecié mɑ̂m, mé ósøø ɨ́ minjwéɑ́ bɨ́n dí ejwe nyé mí, mé osyɛŋɑ e myê. Bé ósɑ̂ mé nó wɑ́, me ómɛɛlɑ tɨ̂. Mé opûhlɑ e bɨ̌n ɨ́ sʉhʉʉ yɑ̂m. 18Jøʼ gwɑ́r e gwɑ́r yɑɑ́ ntémé e bɨ̌n, ɨ́ jɔʼ bɨ́n dí ɨ́ bisʉhʉʉ yɨ́, gbɑ́ʼ gɑ́ me ntémé tɨ̂! 19Tî Yésʉs, nye lɨ́ egbɑ̂ mé mpûʼlɑ ɨ́ léme ó, me mû ó kúno elómlo bɨ́n Timothée. Me óbuú soho ɨ́ jɔʼ mé ójóʼǒ lɔ́ɔ́ wé óduho gʉ̂, dumo e sɔ́mɑ́ yɨ́n wɨ́ yɨ́. 20Mé ɑbe e mʉr swîh mpʉ mé Timothée. Bisyɛ́ɛlɑ bi dí ejwɛ̂ʼ nyɔm wɨ́n bí, byé lɨ́ ekʉ́ pɑ́lwo nyé ɨ́ léme. 21Ebě, bʉ́ʉ́ bʉ̂r bɨ́ɛ sɑ́ɑ́ ó, njɨ minyɔm myɔ́ɔ́. Bé ójóʼǒ sɑ́ dí edumo e Yésʉs-Krîst yɨ́ nó, bé ɑnʉɑ yé, gbɑ̂ ɨ́ nkɔb. 22Bɨ̌n bʉr o tɨ̂, bé lɨ́ egʉ́ɑ̌ mbɨɑmbɨɑ kʉ̌ cyěn Timothée ɑ́ dû wɨ́ le mpʉ nyé dí me mpʉ mwɑ̂n yɨ́, ebě, nyɨ́ jûhwǒ syɛ́ɛ́ bɨ́h e né dí eséɑ lɨ́ etúnǒ Mbɨɑmbɨɑ Lɔ́ɔ yɨ́. 23Nó ó, nye ó wɑɑ́ mé dí ebûʼlɑ ó, me óntɨh bɨ́n nyɑ̌ ɨ́ jɔʼ mé óbeě mpʉ mílɔ̌b myɑ̂m ngɑ́ cíʼɔɔ yɨ́. 24Tî Yésʉs, nyɨ́ gbɑ̂ mé mpûʼlɑ ɨ́ léme ó, me ntémé ónzě bee bɨ́n kɑ́m e kɑ́m. 25Nó ó, yé ɑ́ jɨ ó, me bwóolɑɑ bɨ̌n Epɑfrɔ́ditɔs, mɨ́ɔɔ́ gɑ́ wɨ́nɑ́. Bɨ̌h e nɔ́ɔ́ ó dí eséɑ̌ syɛ́ɛ́ le elwímlɑ ɨ́ lɔ̌b mé Yésʉs-Krîst. Bɨ̌n bé ɑ́ ntɨh me nyɑ̌ ó, ɨ́ lʉ́mlʉ́ wɨ́n, ó nye ntɑ́ɑ nzě súʼo mé e bisɑ́ byé ɑ́ sɑ̂ me sɔ́ɔlʉ bí. 26Nye lɨ́ ekpɛl ébee bɨ́n óbɛ̂h. Nye ɑ́ be ntémé ó, lɨ́ esyɛ̌l bɑ́ ɨ́ léme, ebě, bɨ̌n bé ɑ́ si jóʼo ó, nye ɑ́ be ó mbêl. 27Nye ɑ́ si kʉ bíle. Nye ɑ́ duho ó ɨ́ kɑ sóo. Sɑ̂ gwɑ́r, Nzyɛ̌m ɑ́ si jɨ̂ʼ nye nkoó. Abe nyé e nye, ndu e mɛm mʉr tɨ̂ʼ ntémé. Nye ɑ́ ciʼ nye ó, ebě, nye ɑ́ si kɑmle e me. Nye ɑ́ bé ɑkɑm ó, me bɑ́ʼɑ kɑ̌ buú jóʼo ébúʼ, ntɑɑ̌ njɨ. 28Nó ó, léme, wê me ɨ́ bɑ́nɑ́ bɑ́nɑ́ ó, me bwóolɑɑ bɨ̌n nyɑ̌, bɨ̌n nkʉ̂ bɑ́ʼɑ̌ soho ɨ́ buo buo ɨ́ jɔʼ bɨ́n óbee nyé yɨ́. Mɛm ntémé, me ɑ́kɑ̌ buú syɛ̌l bɑ́ ɨ́ pɑ́ʼ wɨ́n. 29Nó ó, jɔʼ nyé ópyɑ̂l ɨ́ sɔ́mɑ́ yɨ́n yɨ́, bɨ̌n ɑ nʉ́ɑ́ nyé e bisʉhʉʉ bíbyɛ̂h ebe nyé dí mɨ́ɔɔ́ gɑ́ wɨ́nɑ́ ɨ́ mpúhlɑ́ e Tî Yésʉs. Jwéʼ gɑ́ mbi bʉ̂r o dí mpʉ mé Epɑfrɔ́ditɔs bɑ́ júu. 30Ebě, nye ɑ́ be ó sí gwɑ́ jwe ɨ́ lɔ̌b syɛ́ɛ́ mé Krîst. Nye ɑ́ gwɑ jwe ó, lɨ́ enzě kɛm mê, lɨ́ enze mé e mingúlɑ́ bɨ́n ɑ́ be ɑbe e nkul ejwe mé mí.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\