Fílipi 3

1Bɨ́ɔɔ́ bɑ̂m! Okɛ́l bɑ̂m! Me lɨ́ esûʼlɑ̌ lɛ́ɛ bɨ́n ó, sohɑɑ gɑ́ ɨ́ mpúhlɑ́ nyɨ́n e Tî Yésʉs. Yé ɑkɔblɑ mé ó, me bɑ́ʼɑ cɛmɑ̌ sɑ́ mê nyɛɛ cɛmɑ́ bɨ́n yɨ́. Yé ntémé ó mé múo nzě sɑ̂ lɨ́ esú é nyɔm wɨ́n yɨ́. 2Cɨ́ɑ́ɑ́ gɑ́ bibɨ̂blɑ bílóbilɑ byɑɑ́. Cɨ́ɑ́ɑ́ gɑ́ ompyê bɑɑ́. Cɨ́ɑ́ɑ́ gɑ́ bʉr o ndɨ́ ecíʼe bʉ̂r mpʉ́n lɨ́ ebébe bɑ́. 3Mɨnɑ́ gɑ́ bɨɛ ó dí e mpɑ̌ŋ cíʼɑ́ mpʉ́n, wɑɑ́ Nzyɛ̌m nye mʉr tɨ̂ʼ dí ecíʼe wɨ́. Mɨnɑ́ gɑ́ ó dí ejwě Nzyɛ̌m kûm ɨ́ Sísǐm wé tʉ́ŋlʉ̌. Mɨnɑ́ jɑɑ́ nkʉ́nɑ gɑ́ ó, njɨ ɨ́ Yésʉs-Krîst. Mɨnɑ́ bé ɑjyɛ̂ʼwo gɑ́ e bisyɛ́ɛlɑ bi bʉ̂r ó sí yɨ̂. 4Me óbɛ̌m bûʼlɑ mɛ̂m mʉr tɨ̂. Yé bé yé e nyʉ́ʉ́ mʉ̂r dí e nkul egúmlo nyé mʉr tɨ̂ʼ ɨ́ lɔ̌b bípúnó byé nó, lɛ́ɛ́, me ó dí elɑɑ nyê. 5Me ɑ́ byɛ̂l ó, ɨ́ kúl bʉ̂r o bé Ɨ́zrɑɛ̂l, ɨ́ mbɛ̌r bʉ̂r mé Benjɑmin, nyɛ̂r Ebrœ̂. Me ɑ́ cíʼɔɔ mpʉ́n ó, me mû e melû mwom lɨ́ ebyɛ̂l lɑ̂m. Me ɑ́ si nî ɨ́ sɔ́mɑ́ óFɑrizyɛ̂n, lɨ́ esɑ̂ sɨ́n lɨ́ ebɑʼle métié. 6Me ɑ́ si bu tíble Mbɛ̌r-Nzyɛ̌m. Ɨ́ nkǒ pɑ́ʼ métié, me ɑ́ be ó tîtyěl mʉr, ɑbe le etié egwɑ́r lé ɑ́ mɛ̂r me. 7Me ɑ́ jwɛ̂ʼ ɨ́ jɔʼ yɑɑ́ ó, bisɑ̂ byɑɑ́. Me nzě kɑ̌ bee ó, Krîst ó dí e nyɔm, lɑɑ byê. Bíɛ, byé ó tʉ̂toʼó. 8Yé ó nó! Me mû lɨ́ ebee bísɑ̂ byɑɑ́ bíbyɛ̂h ó, byé ó jwêh, ebě, sɑ́ dí ɨ́ buú mbɨɑ yɨ́, yé ó, me dúʼoo Yésʉs. Me ɑ́ si gwɑ sû mpɑ̌ŋ bisɔ̂ʼ, ebě, sɑ́ dí ɨ́ buú mbɨɑ yɨ́, yé ó, me gʉ́ŋɑɑ Tî wɑ̌m Yésʉs-Krîst. Ebe mé dí ejyɛ̂ʼwo e né, me ɑ́ si bîr bisɑ́ bíbyɛ̂h byé ɑ́ nyɛɛ be e nyɔm ɨ́ pɑ́ʼ wɑ̂m bí. Nó ó, me mû bee byé ó, mpʉ̌ sɑ́ jɑ́lɑ́ le emyɑhɔɔ̌ dwǐʼ yɨ́. Mě bír byé nó ó, jɑ́ŋɑ́ me nkʉ̂ bi mɑ̂m myɛ́nɑ. Mé óbe ó Krîst. 9Mě gǿm ó, yé nyɨ́nɨɨ mpʉ bɨ́h e Krîst mû ɨ́ mpúhlɑ́ yɨ́. Mé ɑgø̂m ébi nkɑ̂m ɨ́ míh mé Nzyɛ̌m ɨ́ lɔ̌b mbɑʼlɑ́ métié. Mě gǿm ó, Nzyɛ̌m jwêʼ me nkɑm ɨ́ lɔ̌b búʼó mé dí ebûʼlɑ̌ Krîst yɨ́. 10Sɑ́ mé dí egø̂m yɨ́, yé ó, me gwɑ̂ gʉ́ɑ̌ Krîst. Mě gǿm ntémé ó, Nzyɛ̌m séɑɑ ɨ́ me mpʉ nyé ɑ́ séɑ e nkul lɨ́ epɛ̌h Yésʉs-Krîst yɨ́. Me síɑɑ e mitúú mímpwɑ́r Krîst ɑ́ bi mí. Eswie lɑ̂m nkʉ̂ nøølɑ ntémé e lɑɑ́ lé. 11Ebě, mpûʼlɑ, nye me ɨ́ léme ó, me ntémé, me ópɑh, bǐ cwiʼ. 12Mé ɑpɑ̌ be e nkul elɛ́ɛ ó, me mû ó sí swim, pyɑ̂l lɨ́ odumo. Sɑ̂ gwɑ́r, me lɨ́ etô dóló le egbɑ̂ nkûl, ó me nkʉ̂ mɛ̂r myɛ́nɑ mé kɑ́m, ebě, Yésʉs Krîst mû ó sí boó mɛ̂r mê. 13Bɨ́ɔɔ́ bɑ̂m! Okɛ́l bɑ̂m! Mé ɑpɑ̌ bûʼlɑ ó, mɨ́ nʉɑ myɛ́nɑ mé dí egø̂m mɑ́. Sɑ́ mé dí ejɑɑ́ sœ̂ŋ yɨ́, yé ó, me jɨ́hɑɑ bisɑ́ bí píhe, kɑ̌ cyěn lémě nko bísɑ́ jínɑ me dóló bí. 14Me lɨ́ egbɑ̂ nkûl lɨ́ etô dóló, tó pyɑ̂l lɨ́ odumo. Me lɨ́ egø̂m ébi myɛ́nɑ mé Nzyɛ̌m nyé dí ejébe mɨ́nɑ́ gɑ́ ó, mɨnɑ́ tô bi gɑ́, cɨɨ ɨ́ nzɨ̌ mé Yésʉs-Krîst mɑ́. Mé ó komɑ́ ɨ́ jʉ́ó kʉ́. 15Mɨnɑ́ gɑ́ óbɛ̂h, bʉr o mû sí tɔ́mɑ bɑ́, mɨnɑ́ bé ɨ́ jɑlɑ le edi gɑ́ e mbǐ tɔŋlɑ́ ngwɑ́r nɨ̌. Nzyɛ̌m ntémé ó ngɑ́ lɛ̂ʼle bɨ́n tɔŋlɑ́ yɑɑ́. 16Mɨnɑ́ dúʼoo gɑ́ nzɨ̌ mpwɑ́r mɨ́nɑ́ dí gɑ́ tɨ̂ʼ ɨ́ bɑ́ɑ́nɑ̂ʼ nyɨ́, jɔʼ yɨ́yɛ̂h. 17Bɨ́ɔɔ́ bɑ̂m! Okɛ́l bɑ̂m! Bɑŋɑɑ gɑ́ me, bɨ̌n óbɛ̂h. Mɨnɑ́ bɨ́ lɛ̂ʼle gɑ́ jweʼle. Nó ó, bɨʼɨɨ gɑ́ míh mɨ́n ɨ́ bʉr o dí eciʼě mpʉ̌ jweʼle yɑɑ́ dí yɨ́ bɑ́. Bɨ̌n ɑ dú bê. 18Me lɨ́ eboó lɛ́ɛ bɨ́n sɨ̂ʼ yɨ̂ʼ jɔʼ yɨ́yɛ̂h. Me lɨ́ ebɑ́ʼɑ̌ bɑ̂ʼle yé ɨ́ bɑ́ɑ́nɑ̂ʼ e myɛ́ɛlé ɨ́ mîh: buobuo obûʼlɑ, bé ó tɨ̂, bɑɑ́ dí edû bébebébě kʉ̌ cyen bɑ́. Bé lɛ́ʼlé e nzɨ̌ nyɑɑ́ ó, bé lɨ́ entémlě lɔ́ɔ́ mé Krîst, ɑ́ jwe ɨ́ kolôs nyɑ́. 19Bɨ́hɑɑ́, ndumló wɔ́ɔ́, wé ó edîm tyeetye. Bé lɨ́ ejɑɑ́ gʉ́ɑ̌ njɨ nzyɛ̌m ngwɑ́r ɨ́ sí yɨ̂: mimo myɔ́ɔ́. Bé gúgúmló ó, bisɑ̂ bi dí ɨ́ buú sɑ́mle bé bí. Sɑ̂ gwɑ́r dí etirwo bé ɨ́ miléme yɨ́, yé ó njɨ bisɑ́ bí sí yɨ̂. 20Ɨ́ pɑ́ʼ gɑ́ wɨ́nɑ́, mɨnɑ́ gɑ́ bɨ́ɛ bé ó bʉr o dí egúmo e jʉ́ó kʉ́ bɑ́. Mɨnɑ́ mû ó lɨ́ ebóno gɑ́ Ciʼ-bʉr gɑ́ wɨ́nɑ́. Nye ó dí Tî Yésʉs-Krîst, ngɑ́ duho ɨ́ jʉ́ó kʉ́, nze kɑ̂ʼ ɨ́ sí yɨ̂ʼ nyɑ́. 21Nye ójwir bísɑ́ ményʉ́l gɑ́ mɨ́nɑ́ mɑ̂. Menyʉ́l gɑ́ mɨ́nɑ́, mé ókɑ̌ nøølɑ e nyʉ̂l nyé, dí e kûm nyɨ́. Nyě e nkul egbɑ̂ bísɑ́ bíbyɛ̂h ɨ́ jǿǿ yé. Nó ntémé ó nyé dí e nkul ejwe mɨ́nɑ́ gɑ́ menyʉ́l mé mɑɑ́ yɨ́.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\