Fílipi 4

1Bɨ́ɔɔ́ bɑ̂m le okɛ́l bɑ̂m mé dí ekpɛl bɑ́, me lɨ́ ebuú gø̂m ébɑ́ʼɑ̌ bee bɨ́n. Bɨ̌n ó dí ejwe mé bisʉhʉʉ ɨ́ buo buo ɨ́ léme. Bɨ̌n ó ngɑ́ sɑ̂ ó, Nzyɛ̌m jwêʼ me myɛ́nɑ, mpʉ̌ kɑ́rɑ́ɑ́ júu. Tyɛ́bɨ́ɨ́ gɑ́ mekʉ̌ sí ɨ́ sɨ́ŋ ɨ́ nzɨ̌ Tî Yésʉs dí etɨ́e bɨ́n nyɨ́. 2Me lɨ́ ejɨʼlɑ e bɨ̌n, Evódiɑ bé e Sʉntíke mpʉ bɨ́n mû sí pûhlɑ e Tî Yésʉs yɨ́, diʼee gɑ́ ntémé cwíí mpwɑ́r. 3Me lɨ́ ejɨʼlɑ ntémé e go, mpɑ̌ŋ mɨ́ɔɔ́ wɑ̌m, ó go tôʼ komlo bʉ́bɑ́ ónɨ̌, ó bé díʼee cwíí, ebě, bé ó bʉr o bɨ́h le onɔ́ɔ́ bé ɑ́ siɑ e túú lɨ́ etúnǒ Mbɨɑmbɨɑ Lɔ́ɔ bɑ́. Bé e Klemɑ̂ŋ ti e bʉ́ʉ́ bʉ̂r, bé ɑ́ si séɑ ntémé nó. Míé mɔ́ɔ́, mé ó mitilɑ́ ɨ́ kɑ́lɑr cwiʼ tʉ́ŋlʉ̌. 4Diʼee gɑ́ jɔʼ yɨ́yɛ̂h ɨ́ bisʉhʉʉ ɨ́ mpúhlɑ́ nyɨ́n e Tî Yésʉs. Me lɨ́ ebɑ́ʼɑ̌ lɛ́ɛ ó, sohɑɑ gɑ̂. 5Mě kpɛl ó, bɨ̌n lɛ̂ʼlɑɑ bʉr bɨ́bɛ̂h mpʉ bɨ́n dí e lémé ncǿncǿɑ yɨ́. Sɑ́ʼ gɑ́ nó, ebě, Dɑ̂, nye mû ó kúno enze. 6Asyɛl gɑ́ bɑ́ ɨ́ yʉ́ʉ́ sɔ̂ʼ. Jɨʼlɑɑ gɑ́ e Nzyɛ̌m ɨ́ bijɔʼ bíbyɛ̂h, ɨ́ bisɑ́ bíbyɛ̂h bɨ́n dí ejɨ bí. Jwǐjwéʼ gɑ́ nye nzyǒo ɨ́ jɔʼ yɨ́yɛ̂h ɨ́ bisɑ́ nyé dí ejwe bɨ́n bí. 7Nzyɛ̌m óbɑʼle mílémé mín ti e misísǐm mín ó, e nzɨ̌ mepyɛblɑ mé. Milémé mín lónɑɑ ɨ́ mepyɛblɑ ɨ́ mpúhlɑ́ nyɨ́n e Yésʉs-Krîst, ebě, mepyɛblɑ mé Nzyɛ̌m dí entɑɑ ócwóó wɨ́wɛ̂h mɑ́, mé óbɑʼle mílémé mín ti e misísǐm mín ɨ́ Yésʉs-Krîst. 8Bɨ́ɔɔ́ bɑ̂m! Okɛ́l bɑ̂m! Me lɨ́ esûʼlɑ̌ lɛ́ɛ bɨ́n ó nɛ́ɛ: pɑhlɑɑ gɑ́ bisɑ́ bímpɑ̂ ndu e byɑɑ́ bi dí e medile bí. Pɑhlɑɑ gɑ́ bisɑ̂ bi dí tyeetye bí. Pɑhlɑɑ gɑ́ bidimé bísɔ̂ʼ, le byɑɑ́ bi dí tîtyěl bí. Pɑhlɑɑ gɑ́ bisɑ̂ bi dí ɨ́ púpúpú le ebuú kpɛlɔɔ bí. Pɑhlɑɑ gɑ́ milɔ̌b bʉ̂r dí egúmlo mí. 9Gwɑ́ bɑʼle gɑ́ milɔ̌b mímyɛ̂h bɨ́n ɑ́ jɨ̂ʼ ɨ́ me le ekɑm mí. Lɔ́ɔ́ wɨ́wɛ̂h bɨ́n ɑ́ jóʼo me lɨ́ elɛ́ɛ, le sɑ́ yɨ́yɛ̂h bɨ́n ɑ́ bee me lɨ́ esɑ̂ yɨ́, bɑʼlɑɑ gɑ́ byê. Nzyɛ̌m, mʉr dí egbɑ̂ mɨ́nɑ́ gɑ́ mepyɛblɑ ɨ́ miléme nyɑ́, ódi ɨ́ bɨ̌n. 10Me lɨ́ ebuú soho bɨ́n ɨ́ mpǒm mé Tî Yésʉs, ebě, ɨ́ jɔʼ yɨ̂, bɨ̌n bɨ́ bɑ́ʼɑ̌ toŋlo mé ɨ́ mpʉ bɨ́n ɑ́ boo tʉtoŋlo me yɨ́. Sɑ̂ gwɑ́r, bɨ̌n bé ɑ́ nyɛɛ be ó, ɑbe e nzɨ̌ dí ó, bɨ̌n lɛ̂ʼlɑɑ me nó nyɨ́. 11Mé lwíb nó wɑ́, yé ɑlɛ̂ʼle ó, me lɨ́ egø̂m sɔ̂ʼ, ebě, mɨ́ boó jɨ̂ʼ ó, me sóhɑɑ sɑ́ mé dí e yé yɨ́. 12Me lɨ́ egʉ́ɑ éciʼe lɨ́ ejyêb. Me lɨ́ egʉ́ɑ éciʼe ɨ́ twíhɑ ntémé. Me ɑ́ si jɨ̂ʼ lɨ́ edǐ mbɨ̂mbɨɑ́ ɨ́ bityé bíbyɛ̂h, ɨ́ diɑ́ yɨ́yɛ̂h mé dí edi yɨ́. Mě dɑmɑ́ be e mede, nkʉ̂ ntémé di ɨ́ nzɑ, mě dɑmɑ́ bi bísɑ̂ ɨ́ buo buo, nkʉ̂ ntémé di le ejyêb, me yɨ́ɛ ó mbɨ̂mbɨɑ́. 13Mě e nkul esɑ̂ bísɑ́ bíbyɛ̂h nó ɨ́ nzɨ̌ mé Krîst, mʉr dí ejwe mé nkul nyɑɑ́ nyɑ́. 14Dɑmɑ́ jóʼo nó, bɨ̌n bé ɑ́ si kʉ sɑ̂ embɨɑ lɨ́ enʉɑ nkɔ̂b ɨ́ mitúú myɑ̂m. 15Bɨ̌n bʉr ó Fílipi, bɨ̌n bʉr o tɨ̂, bɨ̌n bé lɨ́ egʉ́ɑ ɨ́ jɔʼ mé ɑ́ duhǒ sí Mɑsedóniɑ, lɨ́ etɑ́ɑre étó túnǒ Mbɨɑmbɨɑ Lɔ́ɔ yɨ́, bɨ̌n ó b'ɑ́ be Mbɛ̌r-Nzyɛ̌m ngwɑ́r wé ɑ́ susúʼo me wɨ́. Bɨ̌n omér ó b'ɑ́ soho ɨ́ jɔʼ mé ɑ́ bee embɨɑ yɨ́, nkʉ̂ súʼo mê ɨ́ jɔʼ mé ɑ́ bɔmɑ le ebébe yɨ́. 16Ebě, ɨ́ jɔʼ mé ɑ́ bě Tesɑloníkɑ yɨ́, bɨ̌n bé ɑ́ si nze me e mingúlɑ́, lɨ́ ejwe mé sɑ́ mé ɑ́ be lɨ́ egø̂m yɨ́, lɑɑ̌ jɔʼ gwɑ́r. 17Mé ɑpʉgʉ́ buú gø̂m njwéɑ́ wɨ́n, wé mʉr tɨ̂. Mě jɑɑ́ gø̂m ó, njɨ bɨ̌n dírɑɑ nyɔm, ɨ́ melû me dí enze mɑ́, ɨ́ lɔ̌b sɑ́ bɨ́n ngɑ́ jwe mé yɨ́. 18Me ɑ́ si bi sɑ́ yɨ́yɛ̂h bɨ́n ɑ́ lómlo me yɨ́. Bím yɑɑ́, yé ɨ́ buo. Me mû ó, ɨ́ twíhɑ ɨ́ lɔ̌b bísɑ́ Epɑfrɔ́ditɔs ɑ́ nze e byé bí. Nzyɛ̌m, nye lɨ́ ebee mínjwéɑ́ mín mbɨ̂mbɨɑ́ mpʉ mínjwéɑ́ mi dí edíʼɔɔ nyé e mbɨɑmbɨɑ menumó mí. Yé ó mbi mínjwéɑ́ Nzyɛ̌m dí ekpɛl wɨ́. 19Nó ó, Nzyɛ̌m wɑ̌m, nye ólóŋlo bɨ́n bisɑ́ bɨ́n dí esɑ́ɑ bí, jwe bɨ́n byɑ̌ ɨ́ buo buo, lɨ́ edû mpwɑ̂ʼ okúm wé. Nye ósɑ̂ nó lɨ́ esú lɨ́n, bʉr o dí ɨ́ mpúhlɑ́ e Yésʉs-Krîst bɑ́. 20Kûm díʼee e wɑɑ́ dí Nzyɛ̌m gɑ́ wɨ́nɑ́, wɑɑ́ dí ntémé Sɔ́ŋ gɑ́ wɨ́nɑ́ nyɑ́, njʉ̌m dǐ e njʉ̌m dǐ. Amen. 21Sohɑɑ gɑ́ me mʉr nyɨnyɛ̂h dí egúmo e Yésʉs-Krîst, wɑɑ́ ɑ́ pûhlɑ e né nyɑ́. Bɨ́ɔɔ́ bɑ̂m le okɛ́l bɑ̂m bɨ́bɛ̂h bɨ́h le onɔ́ɔ́ dí wɑ̂ʼ bɑ́, bé lɨ́ esoho bɨ́n. 22Sɔ́mɑ́ Mbɛ̌r-Nzyɛ̌m yɨ́yɛ̂h dí kɑ̂ʼ yɨ́, yé lɨ́ esoho bɨ́n, kʉ́ buú be, bɑɑ́ o dí ɨ́ mbɛ̌r mé Njǿø Kɛ́ɛzɑ bɑ́. 23Ncǿncǿɑ mé Tî Yésʉs-Krîst, nye díʼee e bɨ̌n óbɛ̂h.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\