Filémɔn 1

1Yé ó mɛm Pɑul, mʉr dí mbʉʼ ɨ́ lɔ̌b mé Yésʉs-Krîst nyɑ́ ó dí ecɛmɑ gó mekɑnɑ́ mɑ̂, bɨ̌h e Timothée mɨ́ɔɔ́ wɨ́nɑ́. Bɨ̌h tile ó, guɑ mɨ́ɔɔ́ kpɛ̌l wɨ́h Filémɔn, dí eboó séɑ e bɨ̌h syɛ́ɛ́ gwɑ́r nyɑ́. 2Bɨ̌h tile ntémé ó, kɛ́l gɑ́ wɨ́nɑ́ Apíɑ, ndu e Arkípɔs, bʉr o mɨ́nɑ́ gɑ́ le onɔ́ɔ́ dí elwímlɑ dɔ̂m empwɑ́r ɨ́ lɔ̌b búʼó bɑ́, ti e Mbɛ̌r-Nzyɛ̌m dí enzě gø̂hlɑ̌ jɔʼ yɨ́yɛ̂h ɨ́ mbɛ̌r gô wɨ́. 3Metyɛʼ me mpóm le mepyɛblɑ, mé díʼee e bɨ̌n, duho e Nzyɛ̌m Sɔ́ŋ gɑ́ wɨ́nɑ́, bé e Tî Yésʉs-Krîst. 4Jɔʼ yɨ́yɛ̂h mé dí ejɨʼlɑ e Nzyɛ̌m lɨ́ esú lô yɨ́, me lɨ́ ejwe nyé nzyǒo, 5ebě, mě jʉ́jóʼó bé lɨ́ elɛ́ɛ ɨ́ pɑ́ʼ gô ó, go lɨ́ ekʉ́ jyɛ̂ʼwo e Tî Yésʉs, le ekpɛl óbûʼlɑ bɨ́bɛ̂h. 6Me lɨ́ ejɨʼlɑ e Nzyɛ̌m mpʉ mɨ́nɑ́ dí esyɛŋɑ lɨ́ ejyɛ̂ʼwo e Yésʉs yɨ́, ó go gʉ́ŋɑɑ bisɑ́ bí émbɨɑ bíbyɛ̂h mɨ́nɑ́ dí e nkul esɑ̂ gɑ́ bí, ebě, yé ó sɑ́ mɨ́nɑ́ ójwe gɑ́ Yésʉs-Krîst yɨ́. 7Mɨ́ɔɔ́ wɑ̌m, yé ɑ́ si bu jwe me bisʉhʉʉ lɨ́ ebeě mpʉ gó dí ekpɛl óbûʼlɑ yɨ́. Yé ntémé, yé ɑ́ si bu gbɑ̂ bé nkul ɨ́ miléme. 8Me óbɛ̌m lɛ́ɛ gó ó, go sɑ̂ʼ sɑ́ dí ejɑlɑ yɨ́, ebě, Krîst ɑ́ si jwe me lémé élwib ɨ́ kpɛŋlɛm, ɑbɑ́ɑwǒ sɔ̂ʼ. 9Dɑmɑ́ jóʼo nó, mě di, ɑlwib e go mpʉ́nʉ̌ ó, ebe mé dí ekpɛl gô. Mě jɨʼlɑ́ e go ó, jɨʼlɑ́ɑ. Me ó dí elwib e go, mɛm Pɑul, dí tɔ́mɑ́ mʉr e go nyɑ́. Mě bɑ́ɑ́nɑ̂ʼ ɨ́ mbʉʼ ó, tɨ̂ ɨ́ búʼó dí edumo e Yésʉs-Krîst yɨ́. 10Mě jɨʼlɑ́ e go ó, dumo e mwɑ̂n wɑ̌m Onezímos mê byɑ́ ɨ́ mbʉʼ wɨ̂ʼ nyɑ́. Me byɑ́ nyé ó, ɨ́ nzɨ̌ elɛ́ɛ nyé Mbɨɑmbɨɑ Lɔ́ɔ. 11Ɨ́ mimbú mí píhe, nye ɑ́ bé ɑbe gó e nyɔm ɨ́ gúú pɑ̂ʼ. Ɨ́ bɑ́ɑ́nɑ̂, nye mû ó e nyɔm ɨ́ pɑ́ʼ nyɨ́nɑ́ e go. 12Nye ó mé dí entɨh gó nyɑ̌ gʉ̂ʼ nɨ̌. Yé ó mpʉ mé dí e nkul entɨh gó bumó lémé yɑ̂m yé mʉr tɨ̂ʼ yɨ́. 13Jɔʼ yɨ́yɛ̂h mé jínɑ kɛ́ʼɑ́ ɨ́ lɔ̌b Mbɨɑmbɨɑ Lɔ́ɔ yɨ́, gǿmɑ́ yɑ̂m, yé ɑ́ be ó, nye díʼee wɑ̂, bɨ̌h e né, nye tyɛ́bɨɨ ɨ́ tyé yô, lɨ́ esú lé ésɨ̂seɑ e me ɨ́ mbʉʼ mé dí tɨ̂ʼ wɨ̂. 14Sɑ̂ gwɑ́r, me ɑ́ bé ɑbe e nkul esɑ̂ nó, mɨnɑ́ e go ɑpɑ̌ di cwíí. Mé ɑtíne gó e nkul, ó go sɑ̂ʼ me embɨɑ lɑɑ́. Mě jɑɑ́ gø̂m njɨ ó, go sɑ̂ʼ me lɑ̌ ɨ́ kpɛ̌l yô. 15Yʉ́ʉ́ jɔʼ, Nzyɛ̌m ó b'ɑ́ sɑ̂ ó, bɨ̌n e né bɔ́ʼɑɑ bwɑ́ mélû, ó nye bɑ́ʼɑ búlɑ kwɑ́ nyǒ, bɨ̌n e né nkʉ̂ dǐ gúmo gwɑ́r jɔʼ yɨ́yɛ̂h. 16Ebě, ɨ́ bɑ́ɑ́nɑ̂, nyé ɑkɑ̌ be gó túʼɑ̌. Nye lɨ́ entɑɑ̌ túʼɑ̌. Nye mû ó mɨ́ɔɔ́ kpɛ̌l wɨ́nɑ́. Mɛm pɑ̌ nyɛɛ́ kpɛl nyé ɨ́ buo buo, ɑ́ jwɛʼrɑ e guɑ! Go ókpɛl ntémé nye, ntɑɑ sʉ́ŋɑ, ebě, bɨ̌n e né, bé ó bɨ́ɔɔ́ e bɨ́ɔɔ́ ɨ́ mpúhlɑ́ gɑ́ nyɨ́nɑ́ e Tî Yésʉs, bɨ̌n ntémé bɨ́ɔɔ́ ɨ́ nkǒ pɑ́ʼ bípúno. 17Gó bé lɨ́ ekʉ́ gʉ́ɑ ó, me ó só gǒ nó, nʉŋɑɑ nyé mpʉ gó dí enʉɑ mé mʉr tɨ̂ʼ yɨ́. 18Yé bé nye ɑ́ si sɑ̂ go ebébe nó, lɑ́ŋɑ́ɑ́ lé ó, mé o sɑ́ gô. Yé bé lɔ̌b mpʉ́lɑ́ nó, me ó ngɑ́ jɛ́nɑ nyê. 19Mɛ̌m Pɑul, mě tile mékɑ̌n mɑ̂ʼ ó, e mbó wɑ̂m mɛm mʉr tɨ̂: Me ókʉ́ jɛ́nɑ gô. Ajɨhɑ ó, go ntémé, go ó me e mpʉ́lɑ́. Nó ó, yé ó cwiʼ yô. 20Nó ó, mɨ́ɔɔ́ wɑ̌m, me lɨ́ ejɨʼlɑ e go ɨ́ díé mé Tî gɑ́ wɨ́nɑ́ ó, go sɑ̂ʼ lémé wɑ̂m ó, wé súlɑɑ sí ɨ́ mpúhlɑ́ gɑ́ nyɨ́nɑ́ e Krîst. 21Lɨ́ ecɛmɑ gó mekɑnɑ́ mɑ̂, me lɨ́ egʉ́ɑ ó, go ósɑ̂ mé mejóʼo. Me lɨ́ egʉ́ɑ ntémé ó, go ósɑ̂ ɨ́ buo buo, lɑɑ̌ bím mê lɛ́ɛ́ yɨ́. 22Me lɨ́ egø̂m ó, go kómlɑɑ me ntɔ́ɔ mbɛ̌r ɨ́ jɔ̌ʼ Onezímos ópyɑ̂l gʉ̂ʼ yɨ́, ebě, me lɨ́ ebûʼlɑ ó, Nzyɛ̌m ósɑ̂ mɨ́nɑ́ ncǿncǿɑ ɨ́ nzɨ̌ minjɨʼlɑ mín. Nye ójwe mé jɔʼ énze gʉ̂ʼ kwɑ́ nyɨ́n. 23Epɑfrɑ̂s, mʉr bɨ́h e nɔ́ɔ́ dí ɨ́ mbʉʼ ɨ́ lɔ̌b mé Yésʉs-Krîst nyɑ́, nye lɨ́ esoho gô. 24Mɑrc, bé e Arîstɑrk, ndu e Demɑ̂s, ndu e Luc, bé ntémé bé lɨ́ esoho gô. Bɨ́bɛ̂h, bé ó bʉr o bɨ́h le onɔ́ɔ́ dí eséɑ mbô ngwɑ́r bɑ́. 25Tî Yésʉs-Krîst, nye sʉ́ʼoo metyɛʼ me mpóm ɨ́ misísǐm mín.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\