Mingwíhɑ́ 1

1Yésʉs-Krîst ɑ́ si gwîh bisɑ́ Nzyɛ̌m ɑ́ tɨ́e nye ó, nye lɛ̂ʼlɑɑ osyɛ̂l o mésɑ́ bé, ó bé gʉ́ŋɑɑ sɑ́ mû kúno epyɑ̂l bé yɨ́. Nye ɑ́ gwîh byé ó, lɨ́ elómo éngeles wé kwɑ́ me, Jeɑn, syɛ̂l mesɑ̂ wé. 2Jeɑn wɑɑ́, nye ó mboʼlo lɨ́ esú é sɑ́ yɨ́yɛ̂h nyé ɑ́ bee yɨ́. Nyě boʼló ó, dumo e lɔ́ɔ́ mé Nzyɛ̌m, ti e cwiʼ mé Yésʉs-Krîst. 3Metyɛʼ me mpóm, mé díʼee e wɑɑ́ dí elɑ́ɑ míngwíhɑ́ mílɔ̌b mi dí ɨ́ kɑ́lɑr nyɑ̂ʼ mí nyɑ́. Metyɛʼ me mpóm, mé díʼee ntémé e bʉr o dí ejóʼo le ebɑʼle métǿǿ me dí tɨ̂ʼ mɑ́ bɑ́. Gʉ́ŋɑ́ɑ́ gɑ́ ó, sɑ́ nyé ɑ́ bee yɨ́, yé mû ó kúno epyɑ̂l. 4Yé ó mɛm Jeɑn ó dí ecɛmɑ bɨ́n, bʉr o bísɔ́mɑ́ bí Mbɛ̌r-Nzyɛ̌m nzɑɑngbɑ́ bi dí ɨ́ sí Azíɑ bí. Nzyɛ̌m sʉ́ʼoo bɨ̌n metyɛʼ me mpóm le egbɑ̂ mépyɛblɑ ɨ́ milémé mín. Mé díʼee e bɨ̌n, duho e wɑɑ́ ɑ́ boo be nyɑ́. Nye ntémé ó jínɑ. Nye ntémé ónze. Mé díʼee e bɨ̌n ntémé, duho e misísǐm nzɑɑngbɑ́ dí ɨ́ mpǒm mecǿǿ mé jǿǿ mé Nzyɛ̌m mí. 5Yésʉs-Krîst sʉ́ʼoo bɨ̌n metyɛʼ me mpóm, le egbɑ̂ mépyɛblɑ ɨ́ sɔ́mɑ́ yɨ́n. Nye ó mboʼlo jɑ́lɑ́ le ebûʼlɔɔ nyɑ́. Nye ó dí mwɑ̂ mejwéʼe mé Nzyɛ̌m ɑ́ pɑh, duho lɨ́ ojwe nyɑ́. Nye ó dí Njǿø mesí mé sí yɨ̂ʼ mɨ́mɛ̂h. Nye lɨ́ ekpɛl mɨ́nɑ́ gɑ̂. Nyɨ́ sʉ mécié mé sí, ntɔ̂ʼ pɛʼ bibɑɑ bí ébébě Nzyɛ̌m ɑ́ niʼe ɨ́ lɔ̌b mísyóm gɑ́ mínɑ́ bí, ɨ́ nzɨ̌ njwéɑ́ wé. 6Nye ó b'ɑ́ liŋ mɨnɑ́ gɑ́ bʉr o Mpóʼo nyé, le esɑ̂ ó, mɨnɑ́ díʼee gɑ́ opɑrɑ dí eséɑ e wɑɑ́ dí Nzyɛ̌m wé, wɑɑ́ dí ntémé Sɔ́ŋ wé nyɑ́ bɑ́. Kûm e nkul, byé díʼee e nye njʉ̌m dǐ e njʉ̌m dǐ. Amen. 7Pɑɑ́ bee gɑ̂: nye lɨ́ enze ɨ́ jwiné. Bʉr bɨ́bɛ̂h, bé óbee nyê, dɑmɑ́ be ó bɑɑ́ bé ɑ́ lúmo nye ekʉɑ́ bɑ́. Bʉr o bíkúl bí sí yɨ̂ʼ bíbyɛ̂h, bé ójɨ méjwê le ekɑ̂m ékúhó lé. Eee! Amen! 8Dɑ̂ Nzyɛ̌m, nyě lɛ́ɛ́ ó: «Me ó dí wɑɑ́ esôʼ ndu e wɑɑ́ epíhe. Me wɑɑ́ ɑ́ boo be, wɑɑ́ jínɑ, ndu e wɑɑ́ ngɑ́ nze nyɑ́. Me ó dí Nzyɛ̌m nkul nyɨnyɛ̂h.» 9Yé ó mɛm Jeɑn, mɨ́ɔɔ́ wɨ́n. Mɨnɑ́ gɑ́ bé ɨ́ mpúhlɑ́ e Yésʉs ó, lɨ́ esiɑ e mitúú mímpwɑ́r. Mɨnɑ́ gɑ́ óbɛ̂h bé ɨ́ mpóʼo Yésʉs dí ejǿø yɨ́. Mɨnɑ́ gɑ́ óbɛ̂h ó dí e bíhwó nyé dí egbɑ̂ bʉ̂r ɨ́ miléme nyɨ́. Bé ɑ́ mɛ̂r me, pɨrɔɔ mé wɑ̂ʼ ɨ́ cíhé dí ejébɔɔ «Pɑ́tmos» wɨ́ ó, ebě, lɔ́ɔ́ mé Nzyɛ̌m le milɔ̌b mé Yésʉs mé dí eboʼlo mí. 10Ɨ́ gúú móhó sɑ́bɑt, me ɑ́ be ó, ɨ́ nkul Sísǐm mé Nzyɛ̌m. Nó ó mé ɑ́ jóʼo cwíí lɨ́ elwib ɨ́ koo wɑ̂m píhe, lɨ́ enøølɑ e sébé. Nye ɑ́ lwib ó kʉ́kʉ́. 11Nye e me ó: «Sɑ́ gó mû lɨ́ ebee yɨ́, go ɑ tílé yé ɨ́ kɑ́lɑr. Gó ocyen nyé ɨ́ bisɔ́mɑ́ bí Mbɛ̌r-Nzyɛ̌m nzɑɑngbɑ́ bi dí Éfɛsɔs, Smírnɑ, Pɛ́rgɑmos, Teɑtîr, Sɑ́rdɛs, Filɑdɛ́lfiɑ, ndu e Lɑodiséɑ bí.» 12Jɔʼ mé ɑ́ jwirɑ ó, mě jwɛ́ʼ ó mʉr ɑ́ be lɨ́ elwib e me nyɑ́ yɨ́, nó ó mé ɑ́ jwirɑ, nzě bee bítyélɑ́tyélɑ mélɑ́mɑ bí gʉ̂l nzɑɑngbɑ́. 13Témé bityélɑ́tyélɑ mélɑ́mɑ byɑɑ́, me ɑ́ si bee nyʉ́ʉ́ mʉ̂r ɑ́ nøølɑ e mwɑ̂n mé mʉr nyɑ́. Nye ɑ́ bwɑ̂r ó, dur ɨ́ jɑɑ jɑɑ, pyɑ̂l ɨ́ mekʉ̌ sí. Nye ɑ́ be ntémé ó, e kɑnɑ́ gʉ̂l ɨ́ kuó tyeelɑ́. 14Mpuo lʉ́ nyé, nye ɑ́ be ó, ɨ́ pumo pumo mpʉ égul, ɨ́ pumo pumo mpʉ épɛ́m. Míh mé, mé ɑ́ be ó mpʉ̌ njʉ̌l siʼe. 15Mekʉ̌ mé, mé ɑ́ be ó, nyʉ̂l ɨ́ cʉʼ, mpʉ̌ nkóho mû sí gbɑ́ŋɔɔ ɨ́ duró yɨ́. Cwíí nyé, nye ɑ́ jø̂ʼ ɨ́ megwɑ̌l ó, ɨ́ mpʉ mésʉʼ méntíbé ɨ́ buo buo. 16Lɨ́ ekœ́h lé éjʉ́m lé, nye ɑ́ be ó le ocwícwén nzɑɑngbɑ́. Nye ntémé e pɑ-sʉŋ, njebɑ́ myoo mipɑ́ʼ mímbɑ́. Pɑ-sʉŋ wɑɑ́ ɑ́ duho nye ó ɨ́ num. Mpǒm nyé, nye ɑ́ pɨpɑn ó, ɨ́ keleb keleb, mpʉ̌ mbɑh dʉ́o dí epɑn témé móhó wɨ́. 17Jɔʼ mé ɑ́ bee nye yɨ́, me kúrwo sí, píʼe mpóm ɨ́ bibwɑ̌h ɨ́ mekʉ̌ mé, mpʉ̌ múu ɨ́ séhé. Nye ntɔ̂ʼ kɛ̌l mbó éjʉ́m wé ɨ́ nyʉ̂l nyɑ̌m. Nye e me ó: «Akɑ̌ jóʼo bʉ́ɑ́. Me ó dí mʉr esôʼ ndu e mʉr epíhe. 18Me ó wɑɑ́ dí kublɑkúblɑ nyɑ́. Me ɑ́ si jwe. Pɑɑ́ bee gɑ̂: me mû ó, ɨ́ cwǐʼ njʉ̌m dǐ! Me ó dí le osɑb o dí edib kwɑ́r ojwe bɑ́. 19Nó ó, tilɑɑ bísɑ́ gó dí ebee bí. Tilɑɑ bísɑ́ mû lɨ́ esyɛ́ɛ ndu e byɑɑ́ ngɑ́ syɛ́ɛ bí. 20Ocwícwén nzɑɑngbɑ́ gó dí ebee lɨ́ ekœ́h lé éjʉ́m lɑ̂m bɑ́ le bityélɑ́tyélɑ mélɑ́mɑ bí gʉ̂l nzɑɑngbɑ́, sɑ́ dí elɛ́ɔɔ tɨ̂ʼ ɨ́ lwǐb ódîm yɨ́ ó yɨ̂: ocwícwén nzɑɑngbɑ́, bé ó beéngeles nzɑɑngbɑ́ dí ejwéele bísɔ́mɑ́ bí Mbɛ̌r-Nzyɛ̌m nzɑɑngbɑ́ bɑ́. Bityélɑ́tyélɑ mélɑ́mɑ byɑɑ́ bíɛ, byê jweʼle ó, bisɔ́mɑ́ bí Mbɛ̌r-Nzyɛ̌m nzɑɑngbɑ́ byɑɑ́.»


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\