Mingwíhɑ́ 11

1Nó ó mé ɑ́ jweŋɔɔ mɑ̂ lɨ́ bé ɑ́ jøjøʼ bisɔ̂ʼ e tɨ̂ʼ nyɑ́. Bé e me ó: «Gbɔlwɑɑ sí. Go ɑ tó jø̌ʼ mpɑ́h Nzyɛ̌m. Go ɑ jǿʼ ntémé ɑlɑtɑ̂r minjwéɑ́. Go ɑ lɑ́ɑ́ ntémé bím bʉ̂r o dí ejwě Nzyɛ̌m kûm tɨ̂ʼ bɑ́. 2Go ɑ bír ébɛhɛɛ. Sɑ́ ɑjøʼ lê, ebě, Nzyɛ̌m ɑ́ pɛʼ lé ó, jwe bʉ̂r o dí ɑbe óYúden bɑ́. Mekʉ̌ mɔ́ɔ́, mé ónyɑ̌l nkɑnɑ dí ci yɨ́ ó, tɑ̂ŋ ongɔn mekɑ́m ménɑ̂ le obɑ́. 3Nó ó, me óntɨh bʉ́ʉ́ óboʼlo bɑ̂m obɑ́. Bé ónzě lwib ɨ́ díé lɑ̂m. Bé ókʉ́bɑ mínkurɑ. Bé ógwîh lɔ́ɔ́ wɑ̂m tɑ̂ŋ melû tɔ́ɔ́sin e minter mimbɑ́ e mekɑ́m mésɑmɑn (1.260).» 4Oboʼlo obɑ́ bɑɑ́, bé lɨ́ etyɛ̂b ó, ɨ́ mpǒm me Njǿø sí yɨ̂ʼ yɨ́yɛ̂h. Bé ó mpʉ bílɨ́ bí ólivier bibɑ́ ndu e bityélɑ́tyélɑ mélɑ́mɑ bibɑ́. 5Bʉ̂r o dɔ̂m bɔ́ɔ́ sí gø̂m ó, gǿmɨ́ɨ esɑ̂ bé ebébe nó, oboʼlo bɑ̂m, bé ójʉ̂ bé e siʼe yé óduho bé ɨ́ minum yɨ́. Nó ntémé ó, óntɨ̂m le obɨn bɔ́ɔ́, bé ójwe yɨ́. 6Jɔʼ bé dí egwîh mílɔ̌b yɨ́, bé e nkul ediblě jʉ́o ó, ompíé ɑyɨ́ kɑ̌ nǿø. Bé ntémé, bé e nkul esɑ̂ ó, medíbé, mé líŋɑɑ mecié. Bé ntémé, bé e nkul entɨh bʉ̂r ó sí yɨ̂ʼ bɨ́bɛ̂h bibébebébe bísɔ̂ʼ mimbi mimbi, ɨ́ jɔʼ yɨ́yɛ̂h bé kpɛ̂l yɨ́. 7Nó ɨ́ jɔʼ bé ósîl éjwe bʉ̂r mboʼlɑ́ wɔ́ɔ́ yɨ́, tír menyɑn óduho ɨ́ bɨ́ dí sí ɨ́ kœ́ʼlɛ́ yɨ́. Tír wɑɑ́ ólwímlɑ e bê. Nye ónʉɑ bê, jʉ̂. 8Nó ó, mimúú myɔ́ɔ́, myé ójyéʼɔɔ ó, témé ebɛhɛɛ ɨ́ kpɛŋlɛm ɨ́ nkɑnɑ ɨ́ bwɑʼ bwɑʼ yɑɑ́. Ɨ́ nkɑnɑ yɑɑ́ ó Tî wɔ́ɔ́ ɑ́ jʉ́ŋɔɔ ɨ́ jɔʼ bé ɑ́ bomlo nye e binzɑ̂ŋ, le ebɨ̂n nyé ɨ́ kolôs kʉ́ yɨ́. Díé é nkɑnɑ yɑɑ́, bé jébé lé ɨ́ lwǐb ódîm ó: «Sodôm», nkʉ̂ «Egîpten.» 9Bʉr ɨ́ buo buo, bé ónzě siŋle mímúú myɔ́ɔ́ ó, tɑ̂ŋ melú mélɛ̂l e pêh. Bé óbe ó bʉr o bíkúl bíbyɛ̂h, e mempóʼo mɨ́mɛ̂h. Bé óbe ó bʉr o bílwǐb bíbyɛ̂h, le eduho ɨ́ mesí mɨ́mɛ̂h. Bé ɑ́kɑm ó, bé débɑɑ ɨ́ mesoo. 10Bʉr ó sí yɨ̂ʼ bɨ́bɛ̂h, bé óbuú soho, ebě, bʉr obɑ́ bɑɑ́, bé ɑ́ si jʉ́ŋɔɔ. Bé ótyêl nzɔ́ɔ bisʉhʉʉ, ebě, ogwíhɑ o mílɔ̌b obɑ́ bɑɑ́, bé ɑ́ si gwɑ ntɨ̂ʼ bʉr ó sí yɨ̂ʼ ɨ́ buo buo. Bʉr, bé ójweelɑ bísɔ̂ʼ ɨ́ bisʉhʉʉ byɔ́ɔ́. 11Nó ɨ́ jɔʼ mélú mélɛ̂l e pêh mɑɑ́, mé ɑ́ be, mé mû sí lɑɑ yɨ́, Nzyɛ̌m ɑ́ si gúmlo ngúl cwiʼ wé ɨ́ sɔ́mɑ́ bʉ̂r obɑ́ bɑɑ́. Ngúl wé nzě nî bé ɨ́ menyʉ̂l, bé ntɔ̂ʼ pɑh, tyɛ̂b mítîtyěl. Bʉr bɨ́bɛ̂h o b'ɑ́ bee bé bɑ́, bé ntɔ̂ʼ buú jóʼo bʉ́ɑ́. 12Jɔʼ bé ɑ́ tyɛ̂b mitîtyěl yɨ́, bê nzě jóʼo cwíí duho ɨ́ jʉ́ó kʉ́, lɨ́ elɛ́ɛ e bé kʉ́kʉ́ ó: «Bérɑ́ɑ́ gɑ̂. Ntɑ́ gɑ́ kɑ̂ʼ kʉ́.» Nó ó bé ɑ́ nze bére kʉ́ ɨ́ jwiné tʉ́ŋlʉ̌, ontɨ̂m le obɨn bɔ́ɔ́ lɨ́ ebee. 13Sí ɑ́ si bu pɨ̂ʼlɑ ɨ́ jɔʼ yɑɑ́. Nó ó, mimbɛ̌r mí nkɑnɑ yɑɑ́, myé ɑ́ si dumɑ sí. Nkɔb mimbɛ̌r mpwɑ́r ɨ́ menkɔb kɑ́m, nye ɑ́ si dumɑ sí. Jɔʼ sí, yé ɑ́ pɨ̂ʼlɑ yɨ́, bʉr, bé ɑ́ si jwe, tɑ̂ŋ otɔ́ɔ́sin nzɑɑngbɑ́. Bɑɑ́ bé ɑ́ kɑ lîʼ mikublɑkúblɑ bɑ́, bé ɑ́ si bu jóʼo bʉ́ɑ́. Bé ntɔ̂ʼ gúmlǒ Nzyɛ̌m dí ɨ́ jʉ́ó kʉ́ nyɑ́. 14Túú mbɑ́, wɨ́ lɑɑ. Wɑɑ́ lɛ̂l mû ó kúno epyɑ̂l. 15Píe tɨ̂, éngeles nzɑɑngbɑ́ ɑ́ si lʉ́o sébé wé. Me ntɔ̂ʼ jóʼo mécwíí ménɨ́nɨ́ɨ́, duho ɨ́ jʉ́ó kʉ́. Mé ó: «Dɑ̂ Nzyɛ̌m wɨ́h, bé e mʉr nyé ɑ́ lœm múló mé jǿø nyɑ́, bé ó dí e jǿø ɨ́ pɑ́ʼ bʉ̂r ó sí yɨ̂ʼ bɨ́bɛ̂h. Jǿǿ yé, yé ódǐ njʉ̌m dǐ e njʉ̌m dǐ.» 16Otɔ́mɑ́ bʉ̂r mekɑ́m mébɑ́ le onɑ̂ bé ɑ́ be mindîndǐl ɨ́ bidiɑ́ bí ójǿø ɨ́ míh mé Nzyɛ̌m bɑ́, ntɔ̂ʼ búrwɔɔ sí, mempǒm mipíʼɑ́ ɨ́ bibwɑ̌h, lɨ́ ejweŋɔɔ nyé kûm. 17Bé ó: «Dɑ̂ Nzyɛ̌m, Nzyɛ̌m nkul nyɨnyɛ̂h, Go ó b'ɑ́ boo be. Go ntémé ó jínɑ. Bɨ̌h bé lɨ́ ejwe gó nzyǒo ɨ́ lɔ̌b nkûl nɨ́nɨ́ɨ́ nyǒ, gó dí e né nyɨ́. Go ó dí njǿø. 18Bikûl bi dí ɑgʉ́ɑ gó bí, byé ɑ́ si lɛ̂ʼle go nkpɑɑ nyɔ́ɔ́. Nó ó, ɨ́ bɑ́ɑ́nɑ̂, yé mû ó jɔʼ gúɑ jɑ́lɑ́ le elɛ̂ʼle bé nkpɑɑ yɨ́. Yé ntémé mû ó jɔʼ ékɑ̌ cíʼe ójwe milɔ̌b yɨ́. Go ójɛ́nɑ ósyɛ̂l o mésɑ̂ bô bɨ́bɛ̂h: le ogwíhɑ o mílɔ̌b, le bʉr bô dí ci bɑ́, le bʉr bɨ́bɛ̂h o dí ejwe díé lô kûm bɑ́, dɑmɑ́ jóʼo mínjyêbnjyéb mi bʉ̂r, nkʉ̂ ntɔ̂ʼ minjǿʼ mí bʉ̂r. Sɑ̂ gwɑ́r, bʉr o dí etíblě sí yɨ̂ʼ bɑ́, go ósîl éjʉ̂ bé ɨ́ pé.» 19Jɔʼ bé ɑ́ sil elwib nó yɨ́, mpɑ́h Nzyɛ̌m ɨ́ jʉ́ó kʉ́, nye ɑ́ si dibɑ. Nó ó, Mpɔrɑ Sɑ́ɑ́ yé ɑ́ be tɨ̂ʼ yɨ́, yé ɑ́ si nyɨ̂n ɨ́ kpɛŋlɛm. Me ɑ́ si bee minjweh ɨ́ keleb keleb, jóʼo mécwíí, ndu e nkɛ̂l jʉ́o ɨ́ sɨŋgɨɨm. Sí nzě kublɑ. Metɑ́nɑɑ́ ntémé, mê nzě gɔ́nɑ le ekur ɨ́ buo buo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\