Mingwíhɑ́ 12

1Píe tɨ̂, sɑ́ ékɑ̂m, yé ɑ́ si pyɑ̂l ɨ́ jʉ́ó kʉ́. Me ɑ́ si bee mʉmɑ́. Nye ɑ́ bwɑ̂r ó dʉ́o mpʉ̌ kɑ́n wé. Álomó ɑ́ be ó sí mebo mé. Lɨ́ ebɔmɑ̌ lʉ́ wé ɨ́ nkɑ́, nye ɑ́ be ó, le ocwícwén kɑ́m le obɑ́, bɨ́ɛ lɨ́ edi tɑ̂ŋ kɑ́rɑ́ɑ́ júu. 2Mʉmɑ́ wɑɑ́ ɑ́ be ó le ebum. Nye ɑ́ be ó lɨ́ ejɑʼrɑ e mǐn, lɨ́ edǐ byɑ̂. Nó nyé ɑ́ kɑ cicíme yɨ́. 3Yʉ́ʉ́ sɑ́ ékɑ̂m, yé ntɔ̂ʼ nyɨ̂n ntémé ɨ́ jʉ́ó kʉ́. Me ɑ́ si bee myɔ́ɔ́ ɨ́ bwɑʼ bwɑʼ, wɨ́ɛ e nyʉ̂l kɑɑ́ e kɑɑ́. Wé ɑ́ be ó, e milʉ̂ nzɑɑngbɑ́, ndu e bikɑ́rɑ́ɑ́ bí gʉ̂l ɨ́ milʉ́ myé, ndu e bintóo kɑ́m. 4Wé ɑ́ si syɛ̂m kʉ̌n wé, píle ócwícwén le kʉ̌n wé wɑɑ́. Ocwícwén bɑɑ́ ɨ́ buo buo, bé ɑ́ si pílɔɔ ɨ́ kʉ̌n wé, jɑlɑ e nkɔb mpwɑ́r ɨ́ menkɔb melɛ̂l. Wê nzě syɛŋ bê, guho bé kɑ̂ʼ ɨ́ sí yɨ̂. Wé ɑ́ tityɛ̂b ó, ɨ́ mpǒm me mʉ́mɑ́ ɑ́ be lɨ́ edǐ byɑ̂ nyɑ́. Wé ɑ́ bě e jøʼ ó, mʉ́mɑ́ sí byɑ̂ mwɑ̂n wɑɑ́ nɛ́ɛ: wé onʉɑ mwɑ̂n wɑɑ́, mine nyê. 5Mʉmɑ́ wɑɑ́ nzě kɑ̌ byɑ̂ mwɑ̂n, mɑ̂ mʉrʉ̂m. Le nyé ɑ́ byɑ̂ nye, le ntɔ̂ʼ bé ɑ́ nʉɑ nye, tóŋɔɔ e né ɨ́ míh mé Nzyɛ̌m, gúmó nyé dí ɨ́ mecǿǿ mé jǿǿ yé yɨ́. Mwɑ̂n wɑɑ́ óbe ó njǿø̌ nɨ́nɨ́ɨ́ ngɑ́ pɨpɑ́lɑ bíkúl bí sí yɨ̂ʼ bíbyɛ̂h e nkul jǿø ɨ́ lele lele mpʉ̌ súmǔ nkóho nyɑ́. 6Nó ó, mʉmɑ́ nyɨɛ ɑ́ si kpɛ́ɛ, tô ɨ́ lʉɑ́, tó dǐ súm Nzyɛ̌m ɑ́ boo komlo nye odiɑ́ yɨ́. Nzyɛ̌m ó b'ɑ́ bɑʼle nye gʉ̂, lɨ́ ejwe nyé mede. Nye ɑ́ didi gʉ̂ʼ ó, tɑ̂ŋ melû tɔ́ɔ́sin e minter mimbɑ́ e mekɑ́m mésɑmɑn (1.260). 7Nó ó dɔ̂m lé ɑ́ nze bʉ̂l ɨ́ jʉ́ó kʉ́. Michel, bé e beéngeles bé, bé ɑ́ si lwímlɑ e myɔ́ɔ́ wɑɑ́. Nó ó, myɔ́ɔ́ wɑɑ́ ntémé, wé ɑ́ si nʉɑ bé bééngeles, lwímlɔɔ e bê. 8Nó ó, Michel, bé e beéngeles bé, bé ɑ́ si so myɔ́ɔ́ ɨ́ bwɑʼ bwɑʼ wɑɑ́, bé e beéngeles bé bɨ́bɛ̂h ntɔ̂ʼ duho kʉ́, nkɑŋɑ sí ɨ́ sɨŋ, ebě, bé ɑ́ bé ɑkɑ̌ be e mediɑ́ ɨ́ jʉ́ó kʉ́. Njʉ̌m nyʉ́ɑ wé ɑ́ boo be tɨ̂ʼ wɨ́, wé ó mʉr dí edímle bʉ̂r ó sí yɨ̂ʼ bɨ́bɛ̂h nyɑ́. Bé lɨ́ ejébe nyʉ́ɑ wɑɑ́ ó: «Sɔ́ŋ meleme», nkʉ̂ «Sɑ́tɑn». 10Píe tɨ̂, me ɑ́ si jóʼo cwíí ɨ́ jʉ́ó kʉ́. Cwíí nyɑɑ́ ɑ́ lɨlɛ́ɛ kʉ́kʉ́ ó: «Ɨ́ bɑ́ɑ́nɑ̂, Nzyɛ̌m, nyɨ́ kʉ́ ciʼ mɨ́nɑ́ gɑ́ mpɑ̌ŋ ciʼɑ́! Nyɨ́ lɛ̂ʼle ó, nyě e nkul. Nye ó dí njǿø. Ɨ́ bɑ́ɑ́nɑ̂, mʉr nyé ɑ́ lœm múló mé jǿø nyɑ́, nyɨ́ lɛ̂ʼle ó, nye ó dí e nkul, ebě, bɨ́ so wɑɑ́ ɑ́ nwɑ̂hle bɨ́ɔɔ́ gɑ́ bɨ́nɑ́ jɔʼ yɨ́yɛ̂h ɨ́ míh mé Nzyɛ̌m móhó e pum nyɑ́. Bɨ́ guho nyé sí. 11Bɨ́ɔɔ́ gɑ́ bɨ́nɑ́ ntémé, bɨ́ ntɑɑ nyé ɨ́ nkul ɨ́ nzɨ̌ mecié mé Mɑ̂ Nteme, ti e mboʼlɑ́ bé ɑ́ boʼlo, dumo e Yésʉs wɨ́. Bé ɑ́ bé ɑlíʼɑ lɨ́ ebîr bícwiʼ byɔ́ɔ́. Bé ɑ́ si jʉ́ŋɔɔ ɨ́ lɔ̌b mboʼlɑ́ wɔ́ɔ́ wɑɑ́. 12Ebe nó, bɨ̌n, bʉr o dí ɨ́ jʉ́o bɑ́, sohɑɑ gɑ̂. Nkoó, nye ó, e sí ndu e mɑ̂ŋ! Bé óbuú tíble bɨ́n, ebě, sɔ́ŋ meleme, wɨ́ tô gʉ̂, nko bɨ́n dí yɨ́. Wé lɨ́ ebuú kpɑɑ ébúʼ, ebě, wɨ́ kɑ̌ gʉ́ɑ ó, jɔʼ yé, yɨ́ lîʼ njɨ bɑ́ tîtííɑ̌.» 13Nó ɨ́ jɔ̌ʼ njʉ̌m myɔ́ɔ́, wé ɑ́ guhɔɔ kɑ̂ʼ ɨ́ sí yɨ́, nó ó wé ɑ́ tɑɑre etô le etíble mʉ́mɑ́ ɑ́ byɑ̂ mɑ̂ mʉrʉ̂m wɑɑ́ nyɑ́. 14Bé ntɔ̂ʼ jwe mʉ́mɑ́ wɑɑ́ mempɑbɑɑ́ mebɑ́ mpʉ mɑɑ́ me mpéle ɨ́ bwɑʼ bwɑʼ. Nye ɑ́ jweŋɔɔ mempɑbɑɑ́ mɑɑ́ ó, nye píilɨɨ e mé, tô ɨ́ lʉɑ́, tó dǐ súm Nzyɛ̌m óbɑʼle nyé yɨ́. Nye ɑ́ si to di gʉ̂ mimbú mílɛ̂l e pêh, lɨ́ eswɑ̌b njʉ̌m nyʉ́ɑ̌ nɨ̌. 15Nyʉ́ɑ nzě pyêl médíbé ɨ́ buo buo ɨ́ num wé, yé mû mpʉ̌ mpɑ̌ŋ sʉ̌m díbé. Nye ɑ́ sɑ̂ nó ó, medíbé mɑɑ́, mé dúʼoo mʉmɑ́ wɑɑ́ nko nyé ɑ́ tô yɨ́. Mé kœ́b nyé nɛ́ɛ: mé ɑ jʉ́ nyê. 16Sɑ̂ gwɑ́r, sí, yé ɑ́ si kɛm nye. Yé ɑ́ si bɛ́ɛ num, ntɔ̂ʼ mině díbé yé ɑ́ duduho ɨ́ nǔm myɔ́ɔ́ yɨ́. 17Jɔ̌ʼ myɔ́ɔ́ ɑ́ bee nó yɨ́, wé ntɔ̂ʼ lɛ̂ʼle mʉ́mɑ́ wɑɑ́ nkpɑɑ nyé ɨ́ buo buo. Nó ó, wé ntɔ̂ʼ búlɑ, tó sɑ̂ dɔ̂m e bwɑ́n mé mʉmɑ́ wɑɑ́. Bwɑ́n bé bɑɑ́, bé lɨ́ elóŋlo métié mé Nzyɛ̌m, le ebɑʼle mílɔ́ɔ́ mé Yésʉs.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\