Mingwíhɑ́ 13

1Myɔ́ɔ́ wɑɑ́ ntɔ̂ʼ tó tyɛ̂b ɨ́ pɨ̌n mɑ̂ŋ. Nó ó, me ɑ́ si bee tír lɨ́ epɑ̂m ɨ́ medíbé mé mɑ̂ŋ. Nye ɑ́ be ó, e milʉ̂ nzɑɑngbɑ́ ndu e bintóo kɑ́m. Bikɑ́rɑ́ɑ́ bí júu, byé ɑ́ be ó mipɛnɑ́ ɨ́ bintóó bíbyɛ̂h. Ɨ́ lʉ́ wɨ́wɛ̂h, bé ɑ́ si tile yʉ́ʉ́ bɨ́blɑ díe, lé ɑ́ sɑ̂ Nzyɛ̌m nkěh lɨ́. 2Tír wɑɑ́ ɑ́ be ó mpʉ nkœ́œ. Nye ɑ́ be ó tír metɔrʉ, mpʉ̌ ûrs. Num wé, wé ɑ́ be ó mpʉ̌ nǔm ngbɑmpɨɨ. Njʉ̌m myɔ́ɔ́, wé ɑ́ si jwe tír wɑɑ́ nkul nyé, ndu e diɑ́ jǿǿ yé, ndu e nkul jǿø̌ nɨ́nɨ́ɨ́ nyé. 3Gúú lʉ̂ ɨ́ milʉ́ mí tír wɑɑ́, wé ɑ́ be ó, e boʼo pɨ́ɨ́. Tó kœb ó pɨ́ɨ́ nyɑɑ́ ɑ́ si jwéele. Bʉr ó sí bɨ́bɛ̂h, bé ɑ́ si kɑ̂m nye, nzě kɑ̌ dudúŋɔɔ nyê. 4Bʉr bɨ́bɛ̂h, bé ɑ́ si jwe njʉ̌m myɔ́ɔ́ kûm, ebě, wé ó b'ɑ́ jwe tír wɑɑ́ jǿǿ yé. Bé ntémé, bé ɑ́ be lɨ́ ejwe tír wɑɑ́ nye mʉr tɨ̂ʼ kûm. Bé ó: «Nzé dí enøølɑ e tír nyɑ̂? Nzé ntémé dí e nkul elwímlɑ e né, ntɑɑ nyé ɨ́ dɔm?» 5Tír wɑɑ́ ɑ́ si jweŋɔɔ nkul ó, nye jwêʼ nye mʉr tɨ̂ʼ mesʉ̂m le esɑ̂ Nzyɛ̌m nkěh. Nye ɑ́ jweŋɔɔ nkul esɑ̂ nó ó, ongɔn mekɑ́m ménɑ̂ le obɑ́. 6Nó nyé ɑ́ kɑ nyɛl epyêh kuó mé Nzyɛ̌m, le díé lé, ndu e jʉ́o, gúmó Nzyɛ̌m dí edi yɨ́, ndu e bʉr bɨ́bɛ̂h o dí edi tɨ̂ʼ bɑ́. 7Nye nzě jweŋɔɔ nkûl elwímlɑ dɔ̂m e bʉr o mé Nzyɛ̌m le entɑɑ bé ɨ́ nkul. Nye ɑ́ jweŋɔɔ ntémé ó, nkul jǿø ɨ́ bʉr o bíkûl e biloo e mpum bʉ̂r, le bʉr o bílwǐb bíbyɛ̂h. 8Nó ó, bʉr ó sí yɨ̂ʼ bɨ́bɛ̂h, bé ójwe nyé kûm, pɛ̌ʼ njɨ bɑɑ́ Nzyɛ̌m ɑ́ boo tile míé mɔ́ɔ́ ɨ́ kɑ́lɑr cwiʼ bɑ́. Kɑ́lɑr wɑɑ́ ɑ́ boo be tilɑ́ ó, tɑ́ɑre ɨ́ jɔ̌ʼ kʉ́ e sí, byé ɑ́ be ɑpɑ̌ bě kuhɑ́ yɨ́. Nyě gúmó ó, e Mɑ̂ Nteme bé ɑ́ boo jʉ̂ nyɑ́. 9«Mʉ̂r óbe e megwɑ̌l mé éjóʼo nó, nye jóʼɑɑ sɑ́ mé múo nzě lɛ́ɛ yɨ̂: 10Nzyɛ̌m, nyě lɛ́ɛ́ ó: Yé bé kɛl swîh, kɛl kɛl ó jɑ́lɑ́ le etô lɨ́ okómó nó, nye óbɑ́nɑ̌ tô. Yé bé kɛl swîh, kɛl kɛl ó jɑ́lɑ́ le ejʉ́ŋɔɔ e pɑ-sʉŋ nó, nye óbɑ́nɑ̌ jwe nó.» (Wɑ̂ʼ ɨ́ gúmó yɨ̂, yé lɛ́ʼlé ó, yé mbɨɑ ɨ́ pɑ́ʼ bʉ̂r o dí egúmo e Nzyɛ̌m bɑ́ ó, bé díʼee ntémé e bíhwó. Bé jyéʼee koo e Nzyɛ̌m.) 11Me nzě bee nyʉ́ʉ́ tír menyɑn swîh lɨ́ epɑ̂m ɨ́ bibwɑ̌h. Nye ɑ́ be ó, e bintóó bíbɑ́. Bintóó byé, byé ɑ́ nøølɑ ó, e byɑɑ́ bi Mɑ̂ Nteme. Nye ɑ́ lwilwib ó, mpʉ̌ njʉ̌m myɔ́ɔ́. 12Nye ɑ́ be ntémé ó, e nkul mpʉ tír esôʼ. Nye ɑ́ sɨséɑ syɛ́ɛ́ yé ó, ɨ́ mpǒm tír esôʼ wɑɑ́. Nye ó b'ɑ́ sɑ̂ ó, bʉr ó sí yɨ́yɛ̂h, bé jwêʼ tír esôʼ kûm. Tír wɑɑ́ ó b'ɑ́ be e boʼo pɨ́ɨ́ ɨ́ lʉ̂, ɑ́ bě sí jwéele nyɨ́. 13Nye nzě sɑ̂ bísyɛ́ɛlɑ bí ékɑ̂m, le esɑ̂ ntémé ó, siʼe, yé dúhɑɑ ɨ́ jʉ́ó kʉ́, njʉl tɨ̂ʼ nzě bumɑ ɨ́ sí yɨ̂, bʉr bɨ́bɛ̂h lɨ́ ebee. 14Ebě, nye ɑ́ si jweŋɔɔ nkul esɑ̂ mésimɑ́ nó ɨ́ míh mé tír esôʼ wɑɑ́. Nye ɑ́ si bɑnɑ dímle bʉr ó sí yɨ̂ʼ bɨ́bɛ̂h, lɨ́ elɛ́ɛ e bé ó, bé kpɑ́ʼɑɑ jweʼle, yé ónøølɑ e tír esôʼ wɑɑ́ ɑ́ pɑ kpɑrɔɔ e pɑ-sʉŋ, ɑjwe nyɑ́. 15Tír wɑɑ́ ɑ́ be ó sí jweʼɔɔ nkûl egúmlǒ ngúl wé ɨ́ jweʼle yɑɑ́, ó yé lwíbɨɨ. Ndu e ntémé ó, yé jʉ́ʼoo bʉr bɨ́bɛ̂h ɑ́ be ɑjwe nye kûm bɑ́. 16Nó nyé ɑ́ lɛ́ɛ mekɑ̌ʼ me bʉ̂r bɨ́bɛ̂h ó, bé cwɛ́lɑɑ bijøʼ byé lɨ́ koo ékœ̂h ɨ́ mbó éjʉ́m, nkʉ̂ ɨ́ mpǒm. Nye ɑ́ lɛ́ɛ ó, tɑ́ɑre e bɑɑ́ntéʼenteʼe o bʉ̂r, kumo e minjɨ́h mí bʉ̂r, okúmɑ́ ti e minjyêbnjyéb, bitúʼɑ̌ le otî. 17Mʉr nyɨnyɛ̂h ɑ́ be ɑcwɛlɔɔ mpɔɔ́ nyɑɑ́ nyɑ́, ɑ́ bé ɑbe e nkul ekɑ̌ bwɑ̂m, nkʉ̂ bɛ́mɑ yʉ́ʉ́ sɔ̂ʼ pɑ́tele. Mpɔɔ́ nyɑɑ́, nye ó bikɑŋɑ́ métɔ́ɔ. Nye lɨ́ elɛ̂ʼle díé é tír esôʼ. 18Wɑ̂ʼ ɨ́ gúmó yɨ̂, yé jɨ ó, mʉr díʼee e mpɑ̌ŋ ocwóó. Cwóó mʉr nye omér ó ngɑ́ gʉ́ɑ̌ sɑ́ bíkɑŋɑ́ byɑɑ́ dí elɛ̂ʼle yɨ́. Byé kʉ́ lɛ̂ʼle ó, mbi tír wɑɑ́ dí yɨ́. Byé ó dí: minter mísɑmɑn, e mekɑ́m mésɑmɑn, le ɨ́ sɑmɑn (666).


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\