Mingwíhɑ́ 14

1Mé kɑ́ bee nɛ́ɛ: bee Mɑ̂ Nteme lɨ́ etyɛ̂b lɨ́ ecǿʼ bé lɨ́ ejébe ó, Síon lɨ́. Yé ɑ́ be ntémé ó, e bʉr otɔ́ɔ́sin nter le mekɑ́m ménɑ̂ le onɑ̂ (144.000). Bé ɑ́ boo cɛmɔɔ ó, díé mé Yésʉs, ndu e díé mé Nzyɛ̌m Sɔ́ŋ ɨ́ mempǒm. 2Nó ó, me ɑ́ si jóʼo cwíí lɨ́ eduho ɨ́ jʉ́ó kʉ́. Nye ɑ́ soʼo ó mpʉ ésʉ̌ʼ dí ebuú soʼo ɨ́ díbé nɨ́nɨ́ɨ́ lɨ́ yɨ́. Yé ɑ́ jø̂ʼ ntémé ó mpʉ nkɛ̂l jʉ́o ɨ́ sɨŋgɨɨm. Cwíí nyɑɑ́ ɑ́ be ɨ́ mbɨɑ lɨ́ ejóʼo. Nye ɑ́ jø̂ʼ ɨ́ megwɑ̌l ó, mpʉ̌ sɑ́ lɛ́ɛ́, bé ɑ́ be ó lɨ́ ebomo mímpêr. 3Bipuŋɑ bi bʉ̂r byɑɑ́, byé ɑ́ tityɛ̂b ó, ɨ́ mpǒm diɑ́ jǿǿ mé Nzyɛ̌m, le otɔ́mɑ́ bʉ̂r, ndu e mikublɑkúblɑ mí ótír minɑ̂. Bé ɑ́ jyɛɛ ó, ejwɑ́n é jɨ̂m. Jɨ̂m yɑɑ́, nyʉ́ʉ́ mʉ̂r swîh, nyé ɑbe e nkul ejɨ̂ʼ yê, pɛ̌ʼ njɨ bipuŋɑ bi bʉ̂r byɑɑ́, bʉr otɔ́ɔ́sin nter le otɔ́ɔ́sin mekɑ́m ménɑ̂ le onɑ̂ (144.000). Nzyɛ̌m ɑ́ si dwih bé ɨ́ mpilɑ ébébe, pɛʼ bé ɨ́ sí yɨ̂. 4Bɨ́hɑɑ́, bé ɑ́ bé ɑkúnɑ e bʉbɑ́, nkʉ̂ lœʼ ményʉ́l mɔ́ɔ́. Bé jínɑ ó bibíŋ. Bé ɑ́ be lɨ́ edû Mɑ̂ Nteme gúmó yɨ́yɛ̂h nyé ɑ́ tʉtô yɨ́. Bé ó bɑɑ́ Nzyɛ̌m ɑ́ dwih ɨ́ mpilɑ ébébe bɑ́. Bɨ́ɛ ó dí tôm ɑ́ twɑ́mɔɔ Nzyɛ̌m, bé e Mɑ̂ Nteme wɨ́. 5Lwǐb míkóo, yé ɑpyɑ̂l ɨ́ minum myɔ́ɔ́. Bé ntémé, ɑbe e sɑ́ ébébe bé ɑ́ gwɑ boʼlo bé e tɨ̂. 6Nó ó, me ɑ́ si bee nyʉ́ʉ́ éngeles lɨ́ epiilɨ lɨ́ ejwoo kʉ́. Nye ɑ́ nze ó, lɨ́ enzě túnǒ Mbɨɑmbɨɑ Lɔ́ɔ. Wé ó lɔ́ɔ dí ɑcéneceně kɔ́m ti e kɔ́m wɨ́. Nye ótúno wé ó, kwɑ́ bikûl bíbyɛ̂h, odil ó sí bɨ́bɛ̂h, ɨ́ mesí mɨ́mɛ̂h, e mempóʼo mɨ́mɛ̂h, le ɨ́ bilwǐb bíbyɛ̂h. 7Éngeles wɑɑ́ ɑ́ lwilwib e bé ó e cwíí kʉ́kʉ́. Nye ó: «Jwɑ́ɑ́wɑ́ɑ́ gɑ́ Nzyɛ̌m. Gúmlɑ́ɑ́ gɑ́ nye, ebě, jɔ̌ʼ cíʼɑ́ mílɔ̌b mû ó sí pyɑ̂l. Bɨʼɨɨ gɑ́ mebóó mɨ́n sí, lɨ́ ejwe wɑɑ́ ɑ́ kuho kʉ́, le sí, le mɑ̂ŋ ti e mentíbé nyɑ́ kûm.» 8Nó ó nyʉ́ʉ́ éngeles ɑ́ si pyɑ̂l píe wɑɑ́ esôʼ. Nyɨɛ ɑ́ tutúno ó: «Bɑbilɔ̂n, nkɑnɑ̌ nɨ́nɨ́ɨ́, yɨ́ dumɑ! Yɨ́ dumɑ ɨ́ kum! Yé ɑ́ si myɑm ebébe lé ɨ́ bikúl bíbyɛ̂h. Bé ntɔ̂ʼ gbɑ̂ ményʉ̂l lɨ́ esɑ̂ bímolɑ́ e né, ntɑɑ sʉ́ŋɑ.» 9Nyʉ́ʉ́ éngeles lɛ̂l nzě pyɑ̂l. Nye ɑ́ si lwib kʉ́kʉ́. Nye e né ó: «Bʉ̂r sí gúmlo tír wɑɑ́, nkʉ̂ jweʼle yé, le ecɛmɑ bíjøʼ byé ɨ́ mempǒm mɔ́ɔ́, nkʉ̂ ɨ́ koo ékœ̂h nó, 10bé ójɑʼrɑ e nkpɑɑ mé Nzyɛ̌m. Nzyɛ̌m óntɨ̂ʼ bé, lɨ́ edû mpʉ nkpɑ́ɑ nyé dí yɨ́. Bé ójɑʼrɑ e nkpɑɑ nyé nyɑɑ́ mpʉ bʉ̂r dí ejɑʼrɑ e menyoʼ ɨ́ jɔʼ bé dí ɑkɛl bɑ́ médíbé tɨ̂ʼ yɨ́. Nye óntɨ̂ʼ bʉ̂r bɑɑ́ ó, e siʼe ndu e pir. Bé óntɨ́ʼɔɔ ó, ɨ́ míh bééngeles dí ci bɑ́ ndu e Mɑ̂ Nteme. 11Nó ó, siʼe dí edîʼ bʉ̂r bɑɑ́ ɨ́ jɔʼ yɨ́yɛ̂h yɨ́, júluu tɨ̂, yé óbɨbére kʉ́ kɔ́m ti e kɔ́m, ebě, bé ɑ́ si jwe tír kûm, bé e kpɛʼɑ́ jweʼle yé. Bé ɑ́ si cɛmɑ díé lé ɨ́ menyʉ́l mɔ́ɔ́. Nó ó bé ɑ́kɑ̌ be e gúmó égbɑ́lɑ. Bé ójɨjɑʼrɑ e siʼe ó, móhó e pum.» 12(Wɑ̂ʼ ɨ́ gúmó yɨ̂, yé lɛ́ʼlé ó, bʉr o dí egúmo e Nzyɛ̌m bɑ́, yé mbɨɑ ɨ́ pɑ́ʼ wɔ́ɔ́ ó, bé díʼee e bíhwó. Bé ɨ́ jɑlɑ ntémé le ebɑʼle métié mé Nzyɛ̌m, le ejyêʼ koo e Yésʉs.) 13Me nzě jóʼo cwíí lɨ́ eduho ɨ́ jʉ́ó kʉ́. Nye e me ó: «Tilɑ́ɑ: “Tɑ́ɑre ɨ́ jɔʼ yɨ̂, mʉ̂r ɑ́ pɑ jyɛ̂ʼwo e Yésʉs nyɑ́, sí jwe nó, lɛ́ɛ́, nye ósøø métyɛʼ me mpóm.”» Sísǐm mé Nzyɛ̌m lɛ́ɛ́ ó: «Yé ó nó. Bé pɑ́ɑ kɑ̌ gbɑlɑ̌ syɛ́ɛ́. Sɑ́ bé ɑ́ sɨséɑ ɨ́ jɔʼ bé ɑ́ ciciʼe yɨ́, nyɔm tɨ̂ʼ, wé ónyɨ̂n ɨ́ gúmó bé dí edi yɨ́.» 14Mé kɑ́ bee nɛ́ɛ: beě jwiné ɨ́ pumo pumo. Nyʉ́ʉ́ mʉ̂r, nye ɑ́ be ó ndîndǐl ɨ́ jwiné kʉ́, nøølɑ e Mwɑ̂n mé Mʉr. Nye ɑ́ be ó, e kɑ́rɑ́ɑ́ júu gʉ̂l ɨ́ lʉ̂, ti e pɑ-sʉŋ ɨ́ mbô ɨ́ bɑ́blɑ bɑ́blɑ. 15Nó ó, nyʉ́ʉ́ éngeles swîh ɑ́ si duho mpɑ́h Nzyɛ̌m, tô kʉ̌l. Nye ɑ́ lwib e wɑɑ́ ɑ́ be ɨ́ jwiné kʉ́ nyɑ́ e cwíí kʉ́kʉ́ ó: «Nʉŋɑɑ pɑ̂ gǒ. Tóʼ ɨ́ pemé dí kɑ̂ʼ sí yɨ̂. Go ɑ tó kpɛm méde mɨ́mɛ̂h ɨ́ pé, ebě, søø ékpɛm mû ó sí pyɑ̂l.» 16Nó ó éngeles esôʼ wɑɑ́ ɑ́ nze nʉɑ pɑ wé, nzě kpɛm méde mé ɑ́ be ɨ́ pemé mɑ́. 17Me ɑ́ si bɑʼɑ bee nyʉ́ʉ́ éngeles ɨ́ jʉ́ó kʉ́. Nye ɑ́ duho ntémé ó, ɨ́ mpɑ́h Nzyɛ̌m. Nye ntémé e wé pɑ̂-sʉŋ ɨ́ mbô, ɨ́ bɑ́blɑ bɑ́blɑ. 18Nyʉ́ʉ́ éngeles nzě pyɑ̂l, duho lɨ́ empǒm lé ɑlɑtɑ̂r minjwéɑ́. Nyɨ́hɑɑ́ ó b'ɑ́ be e nkul etirɑ̌ siʼe tɨ̂. Nye nzě jébe nyʉ́ʉ́ éngeles ɑ́ mɨmɛ̂r pɑ ɨ́ bɑ́blɑ bɑ́blɑ ɨ́ mbô nyɑ́. Nye ɑ́ lwib e né e cwíí kʉ́kʉ́ ó: «Nʉŋɑɑ̌ njebɑ́ pɑ̂ gǒ. Tóʼ ɨ́ pemé dí ɨ́ sí yɨ́. Tó pɛʼ mpúmó gʉ̂, ebě, nye mû ó sí tɨ̂.» 19Nó ó éngeles wɑɑ́ ɑ́ si nʉɑ pɑ wé, ntɔ̂ʼ tô sí, tó pɛʼ mpúmó, sʉ mpúmó nyɑɑ́ nyɨnyɛ̂h ɨ́ pɑ̌r. Pɑ̌r wɑɑ́, wé ó, ɨ́ nkɑnɑ̌ kʉ̌l. Jɔʼ bé ɑ́ mɨmɑ̂n mpumó nyɑɑ́ yɨ́, medíbé, mé ɑ́ pyɑ̂l tɨ̂ʼ mɑ́, mé ɑ́ be ó mecié e mecié. Mé ɑ́ be lɨ́ egʉ̂ mpʉ̌ ngwɑ̌ŋ. Sʉ̌m ngwɑ̌ŋ wɑɑ́, wé ɑ́ si jɑɑ tô, tó kumo ókílomérɑ minter milɛ̂l. Edíme lé, lé ɑ́ be ó, bɛ̌m be mérɑ ngwɑ́r e pêh. Ɨ́ mbi wɑɑ́ ó ósyɛ̂l o mísyóm, bé ójɑʼrɑ e nkpɑɑ mé Nzyɛ̌m ɨ́ buo buo yɨ́.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\