Mingwíhɑ́ 15

1Píe tɨ̂, me ɑ́ si bee yʉ́ʉ́ sɑ́ ékɑ̂m nɨ́nɨ́ɨ́ ɨ́ jʉ́o. Me ɑ́ bee ó, beéngeles nzɑɑngbɑ́ lɨ́ ebi bíntɨ́ʼɑ́ nzɑɑngbɑ́ ɨ́ mebô. Bintɨ́ʼɑ́ byɑɑ́, byé ójweŋɔɔ ó, ɨ́ melú mé épíhe, ebě, Nzyɛ̌m ósîl ékpɑɑ ébúʼ lé ó, lɨ́ ejwe bʉ̂r byɑ̌. 2Me ntɔ̂ʼ beě sɑ́ yé ɑ́ nøølɑ e mɑ̂ŋ yɨ́. Mɑ̂ŋ mɑɑ́, mé ɑ́ be ó, sɛ́ɑ́ e lɑ́ ndu e siʼe, mpúhlɑ́. Me ntɔ̂ʼ bee ntémé binkɔ́ɔ́ bí bʉ̂r. Byé ó b'ɑ́ ntɑɑ tír menyɑn wɑɑ́, bé e kpɛʼɑ́ jweʼle yé. Byé ɑ́ ntɑɑ ntémé ó, ɨ́ lɔ̌b ɑcɛmɔɔ bíkɑŋɑ́ métɔ́ɔ byé ɨ́ menyʉ̂l. Bikɑŋɑ́ byɑɑ́ ó dí elɛ̂ʼle díé é tír wɑɑ́. Bé ɑ́ bɨbe lɨ́ ebomo mímpêr Nzyɛ̌m ɑ́ pɑ jwe bé mí, 3jyɛɔɔ̌ jɨ́m mé Moïse, syɛ̂l mesɑ̂ mé Nzyɛ̌m. Jɨ̂m yɑɑ́ ntémé, yé ó yɑɑ́ me Mɑ̂ Nteme. Bé ɑ́ jyɛɛ ó: «Dɑ̂ Nzyɛ̌m, Nzyɛ̌m nkul nyɨnyɛ̂h, bisyɛ́ɛlɑ byô, byé ɨ́ buú bwɑʼ. Byé ntémé, byé ó, bisɑ́ bí ékɑ̂m. Menzɨ̌ mô mɨ́mɛ̂h, mé ó otîtyěl le otyeetye. Go ntémé, go ó njǿø bikûl bíbyɛ̂h. 4Dɑ̂ ɛ̌, mʉr dí ɑkpɛ́ɛ gó nyɑ́, nye nzé? Nzé dí ebene éjwe gó kûm? Go omér ó dí mʉr dí ci nyɑ́. Bʉr o bíkúl bíbyɛ̂h, bé óduɑ ɨ́ bigúmó byɔ́ɔ́, nzeŋɔɔ kwɑ́ nyǒ. Bé óbɨʼ mébóó mɔ́ɔ́ sí lɨ́ ejwe gó kûm. Ebě, bɨ́ bee ɨ́ sʉ́lʉ́lʉ́ ó, gó e nkɑm ɨ́ bisyɛ́ɛlɑ gó dí esɑ̂ bʉ̂r bí.» 5Mé kɑ́ bee nɛ́ɛ: bee mpɑ́h Nzyɛ̌m ɨ́ jʉ́ó kʉ́, nye mû mběʼ. Nye ɑ́ be ó lɛrɑ́ e kɑ́n, mbɛ̌r kɑ́n sɑ́ɑ́. 6Beéngeles ntɔ̂ʼ duho mpɑ́h Nzyɛ̌m. (Bé ó b'ɑ́ ŋmɛ̂h bʉr ó sí e bintɨ́ʼɑ́ nzɑɑngbɑ́ byɑɑ́.) Bé ɑ́ bwɑ̂r ó, mikɑ́n ɨ́ pumo pumo, ɨ́ ncyɛ̌n ncî ncyɛ̌n. Bé ɑ́ be ntémé ó, le okɑnɑ́ ó gʉ̂l ɨ́ mikuó mityeelɑ́. 7Gúú kublɑkúblɑ tír, wé ɑ́ si jwe beéngeles bɑɑ́ mempéle nzɑɑngbɑ́, mɑɑ́ mé gʉ̂l. Mempéle mɑɑ́, mé ɑ́ be ó milǿŋlɑ́, lɨ́ elɛ̂ʼlě mpʉ̌ lémé mé Nzyɛ̌m, mʉr dí e cwǐʼ njʉ̌m dǐ nyɑ́, wé ɑ́ lóno ɨ́ nkpɑɑ yɨ́. 8Mpɑ́h Nzyɛ̌m, nye ɑ́ be ó lǿŋlɑ́ e júluu, júluu yɑɑ́ lɨ́ elɛ̂ʼle méncyɛnwɑ ndu e nkul mé Nzyɛ̌m. Abe e mʉr ɑ́ jûhwo enî tɨ̂ʼ ɨ́ lɔ̌b júluu yɑɑ́. Nó bé ɑ́ si bóno, tó pyɑ̂l ɨ́ jɔʼ bʉ̂r ó sí bé ɑ́ siɑ e bintɨ́ʼɑ́ nzɑɑngbɑ́ bíbyɛ̂h yɨ́.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\