Mingwíhɑ́ 16

1Píe tɨ̂, me ɑ́ si jóʼo cwíí lɨ́ eduho mpɑ́h Nzyɛ̌m. Cwíí nyɑɑ́, nye ɑ́ lɛ́ɛ e beéngeles nzɑɑngbɑ́ kʉ́kʉ́ ó: «Nʉŋɑɑ gɑ́ mempélé mɨ́n, mɑɑ́ me dí milǿŋlɑ́ e nkpɑɑ mé Nzyɛ̌m mɑ́. Tó sʉ gɑ́ mé sí.» 2Nó ó, wɑɑ́ esôʼ ɑ́ nze tô, tó sʉ ébúʼ mé Nzyɛ̌m sí. Bibɨ́blɑ mépɨ́ɨ́ ɨ́ kpɑɑ kpɑɑ, byé ntɔ̂ʼ pyɑ̂l bʉ̂r ɨ́ menyʉ̂l. Mepɨ́ɨ́, mé ɑ́ bu pipyɑ̂l ó, bɑɑ́ bé ɑ́ cɛmɑ bijøʼ mé tír wɑɑ́ bɑ́. Bé ó b'ɑ́ jwe kpɛʼɑ́ jweʼle yé kûm. 3Píe tɨ̂, éngeles mbɑ́ nzě tó sʉ ébúʼ mé Nzyɛ̌m ɨ́ mɑ̂ŋ. Medíbé mé mɑ̂ŋ, mé ntɔ̂ʼ liŋɑ bíbúʼ mécié mpʉ mécié mé múu. Bím bísɔ̂ʼ byé ɑ́ be mikublɑkúblɑ ɨ́ mɑ̂ŋ bí, byé ntɔ̂ʼ síe lɨ́ ejwe. 4Jøʼ gwɑ́r yɑɑ́, éngeles lɛ̂l, nzě tó sʉ ébúʼ mé Nzyɛ̌m ɨ́ misʉm méntíbé ndu e menó. Medíbé mɑɑ́ mɨ́mɛ̂h, mé ntɔ̂ʼ liŋɑ mécié. 5Me nzě jóʼo éngeles dí ejǿø méntíbé ndu e mɑ̂ŋ nyɑ́. Nye e né ó: «Dɑ̂ ɛ̌, go ó tîtyěl mʉr. Go ɑ́ boo be ó tɨ̂. Go ntémé ó jínɑ. Go ó mʉr dí ci nyɑ́. 6Ebě, bé ɑ́ si kʉ jʉ̂ bʉr o gó ɑ́ twɑ̂r bɑ́, bé le ogwíhɑ o mílɔ̌b bô. Mecié mɔ́ɔ́, mɨ́ buú søø sí. Nó ntémé ó gó ɑ́ lɛ́ɛ ojʉ̂l o bʉ̂r bɑɑ́ ó, bé bɛ́blɑɑ mecié yɨ́. Sɑ́ dí ejɑlɑ e bé yɨ́ ó nɨ̌!» 7Me nzě jóʼo nyʉ́ʉ́ cwíí ɑ́ duho lɨ́ ɑlɑtɑ̂r minjwéɑ́ nyɨ́. Nye e né ó: «Yé ó nó, Dɑ̂ Nzyɛ̌m, Nzyɛ̌m nkul nyɨnyɛ̂h, gǒ le otyeetye. Go lɨ́ ecíʼe mílɔ̌b lɨ́ otîtyěl.» 8Éngeles nɑ̂ tô e yé béle, tó sʉ ébúʼ mé Nzyɛ̌m ɨ́ dʉ́o. Dʉ́o, lé ntɔ̂ʼ jweŋɔɔ nkûl ó, lé díʼɨɨ bʉr e siʼe yé. 9Jɔʼ bʉ̂r, bé ɑ́ díʼe nó yɨ́, bé ɑ́ si tô dóló le epyɑŋɔɔ̌ Nzyɛ̌m, nyɨɛ mʉr ɑ́ jwe bé bintɨ́ʼɑ́ byɑɑ́ nyɑ́. Bé ɑ́ bé ɑgø̂m éjwirɑ, jwe nyé kûm. 10Éngeles tɛ̂n tô e yé béle, tô ɨ́ diɑ́ jǿø me tír wɑɑ́, tó sʉ ébúʼ mé Nzyɛ̌m tɨ̂. Ejúrúú ntɔ̂ʼ sulɑ ɨ́ sí tír ɑ́ jǿø yɨ́. Bʉr ntɔ̂ʼ kʉkoʼlo bíjɨ́m byɔ́ɔ́ ɨ́ lɔ̌b mítúú myɔ́ɔ́. 11Dɑmɑ́ jóʼo nó, bé ɑ́ bé ɑjwirɑ míléme, nkʉ̂ pʉgʉ́ bɑ́ bîr bísyɛ́ɛlɑ bí ébébe byɔ́ɔ́. Bé ɑ́ si tô dóló le elǿɔɔ̌ Nzyɛ̌m, dí ɨ́ jʉ́ó kʉ́ nyɑ́. Bé ɑ́ sɑ̂ nó ó, ɨ́ lɔ̌b mékpɑɑ ndu e mepɨ́ɨ́ mɔ́ɔ́. 12Éngeles sɑmɑn nzě tô e yé béle ɨ́ ngwɑ̌ŋ bé jɨ́jébé ó, Efrɑ̂t wɨ́. Nye nzě tó sʉ ébúʼ mé Nzyɛ̌m tɨ̂. Jɔʼ nyé ɑ́ sʉ lé yɨ́, ngwɑ̌ŋ wɑɑ́ ntɔ̂ʼ jø̂l wɨ́wɛ̂h. Ngwɑ̌ŋ wɑɑ́, wé ɑ́ jø̂l nó ó, lɨ́ entɛŋ ójǿø. Bé óduhǒ nko dʉ́o dí ejɨmɑ yɨ́, nzě pyɑ̂l ɨ́ ngwɑ̌ŋ wɑɑ́, wé osí swɑ̂h. 13Me ɑ́ si bee ntémé misísǐm mélwɑʼwo milɛ̂l. Myé ɑ́ nøølɑ ó, e bɑɑ́dwɑm. Wɨ̂ʼ sísǐm, wé ɑ́ duho ó ɨ́ nǔm njʉ̌m myɔ́ɔ́. Gúú, wé ɑ́ duho ó ɨ́ num tír menyɑn wɑɑ́. Gúú ntémé ɨ́ num ngwíhɑ milɔ̌b bibɛr wé. 14Misísǐm myɑɑ́, myé lɨ́ etô le esɑ̂ mésimɑ́. Myé lɨ́ etô kwɑ́ ojǿǿ ó sí bɨ́bɛ̂h, lɨ́ ebɑ́ŋle bé ó, bé syɛ́ŋɨɨ menkul mɔ́ɔ́, lwímlɑ dɔ̂m e Nzyɛ̌m nkul nyɨnyɛ̂h ɨ́ móhó nɨ́nɨ́ɨ́ wé. 15Bê nzě syɛŋɑ ntémé nó. Bé ɑ́ syɛŋɑ ó, lɨ́ ebɨ̌m e dɔ̂m bé jɨ́jébé ɨ́ lwǐb ébrœ̂ «Armɑgedɔ̂n» yɨ́. Tî gɑ́ wɨ́nɑ́, nyě lɛ́ɛ́ ó: «Pɑɑ́ bee gɑ̂: me lɨ́ enze métørɑ̂, mpʉ̌ njíblʉ̌. Mʉr dí ɨ́ mpʉ̂n, mikɑ́n mimbɔ́rɑ́ ɨ́ nyʉ̂l nyɑ́, nye ó wɑɑ́ mé ósʉ métyɛʼ me mpóm nyɑ́. Nyɨɛ, nye ɑ́bě suswɑ́h. Nye ɑ́beɔɔ ɨ́ nkɛŋlɛ̂m. Nye ɑ́sɔ́mɑ.» 17Me nzě kɑ̌ bee éngeles nzɑɑngbɑ́. Nye nzě mɔɑ, ntɔ̂ʼ tô e bélé yé, tó sʉ ébúʼ mé Nzyɛ̌m ɨ́ pubó. Cwíí nɨ̂nɨ̂n nzě duho ɨ́ mecǿǿ mé jǿø dí ɨ́ mpɑ́h Nzyɛ̌m mɑ́. Nye e né ó: «Yɨ́ síe!» 18Minjweh mi mpíé, myê nzě pyɑ̂l ɨ́ keleb keleb. Nkɛ̂l jʉ́o dumo ɨ́ sɨŋgɨɨm. Sí kʉ́ nzě kublɑ. Tɑ́ɑre ɨ́ jɔ̌ʼ Nzyɛ̌m ɑ́ tyêl bʉr ɨ́ sí yɨ̂ʼ yɨ́, kumo ɨ́ jɔʼ yɨ̂, bé ɑpɑ̌ beě sí lɨ́ ekublɑ̌ mbi wɑɑ́. 19Nkɑnɑ̌ nɨ́nɨ́ɨ́ yɑɑ́, yé ntɔ̂ʼ bîʼ, nzě bʉ̂l mímyɑ́l mílɛ̂l. Binkɑnɑ biswîh ɨ́ mʉ́ʉ́ mésí ntémé, mé ɑ́ si dumɑ sí. Nzyɛ̌m ɑ́ si toŋlo bisyɛ́ɛlɑ bí Bɑbilɔ̂n, nkɑnɑ̌ nɨ́nɨ́ɨ́. Nye nzě lɛ̂ʼle bʉ̂r ó nkɑnɑ yɑɑ́ bím nkpɑ́ɑ nyé dí yɨ́, le esɑ̂ ntémé ó, bé jɑ̂ʼrɑɑ le ebúʼ lé le nkpɑɑ nyé. Bê nzě puro tɨ̂ʼ mpʉ mʉ̂r dí ejɑʼrɑ e mpur menyoʼ yɨ́. 20Micíhé, myé ɑ́ si dîm ɨ́ mîh, myɑ́ɑ ɨ́ medíbé. Mecø̂ʼ, mé ɑ́ bé ɑkɑ̌ kœbɔɔ. 21Metɑ́nɑɑ́ ɨ́ bwɑʼ bwɑʼ nzě duho ɨ́ jʉ́ó kʉ́, nkɑŋɑ bʉ̂r ɨ́ menyʉ̂l. Mé ɑ́ be ɨ́ dile dile, etɑ́nɑɑ́ egwɑ́r lɨ́ epyɑ̂l ókílo mekɑ́m ménɑ̂ e metɛ̂n. Bʉr ntɔ̂ʼ bɑ́ʼɑ̌ nzě pyɑ̌ Nzyɛ̌m ɨ́ lɔ̌b ntɨ́ʼɑ́ yɑɑ́. Ebě, metɑ́nɑɑ́ mé ɑ́bwɑʼbwɑ̂ʼ mɑɑ́, mé ó b'ɑ́ bu ntɨ̂ʼ bʉr, lɑɑ byúú bíntɨ́ʼɑ́ bíbyɛ̂h.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\