Mingwíhɑ́ 17

1Píe tɨ̂, nyʉ́ʉ́ éngeles ɨ́ sɔ́mɑ́ bééngeles nzɑɑngbɑ́ bé ɑ́ be e mempéle bɑ́, nzě mɔɑ, nzě pyɑ̂l kwɑ́ nyɑ̌m. Nye e me ó: «Ntɑ́ʼ! Me múo lɛ̂ʼle gó mpʉ̌ Nzyɛ̌m ngɑ́ ntɨ̂ʼ sɑdɑ́gɑ mʉ́mɑ́ dí ebɛ́mɑ nyʉ̂l ɨ́ nzɨ̌ bijoó ɨ́ nwérédé yɨ́. Nye ó wɑɑ́ ɑ́ bě sí komlo ódiɑ́ wé ɨ́ mipɨ̌n méntíbé ɨ́ buo buo nyɑ́. 2Nye ntémé ɑ́ be lɨ́ epûhlɑ nyʉ̂l nyé le ojǿǿ ó sí yɨ̂, le odil ó sí yɨ̂, tó pyɑ̂l ɨ́ jɔʼ bé ɑ́ kɑ siɑ e mitúú duho tɨ̂ʼ mpʉ mʉ̂r jɑ́ʼrɑ́ e menyoʼ yɨ́.» 3Tyé e tyé yɑɑ́, me ɑ́ be ó ɨ́ nkul Sísǐm mé Nzyɛ̌m. Éngeles nzě tô e me ɨ́ lʉɑ́. Me nzě bee mʉ́mɑ́ tɨ̂, ndîndǐl ɨ́ tír kʉ́. Tír wɑɑ́ ɑ́ be ó e nyʉ̂l ɨ́ cʉʼ. Nye ntémé e míe mitilɑ́ ɨ́ nyʉ̂l e nyʉ̂l, mɑɑ́ mé ɑ́ pyɑ Nzyɛ̌m mɑ́. Tír wɑɑ́ ntémé e milʉ̂ nzɑɑngbɑ́ ndu e bintóo kɑ́m. 4Mikɑ́n mʉ́mɑ́ wɑɑ́ ɑ́ be e myé ɨ́ nyʉ̂l mí, myé ɑ́ be ó menyʉ̂l ɨ́ buo buo. Mîʼ e nyʉ̂l kɑɑ́ e kɑɑ́; myúú, e nyʉ̂l ɨ́ cʉʼ. Nye ɑ́ be ɨ́ bwɑ̂r ntémé minjwé mímpumɑ. Njwê wɑɑ́, wé ɑ́ be ó gʉ̂l, ndu e mekóʼ ɨ́ ncyɛ̌n ncî ncyɛ̌n, mimbi mimbi. Bélé nyé ɑ́ mɨmɛ̂r ɨ́ mbó wé yɨ́, yé ɑ́ be ó yɑɑ́ gʉ̂l, lóŋlɑ́ e mebébe, mpir le bisyɛ́ɛlɑ bímolɑ́. 5Nye ntémé ɑ́ be ó, e díé lé nye mʉr tɨ̂ʼ cɛmɑ́ ɨ́ mpǒm nyé. Díe lɑɑ́, lé ɑ́ be ó, ɨ́ lwǐb ódîm. Lé ɑ́ be ó: Bɑbilɔ̂n, nkɑnɑ ébeɔɔ ó nyɑ̂, nyɔ̌ŋ ɑ́ byɑ̂ bisɑdɑ́gɑ bi bʉ́bɑ́ bíbyɛ̂h nyɑ́, mʉmɑ́ ɑ́ kûhlo sɑ́ yɨ́yɛ̂h Nzyɛ̌m dí ebene mpéne-numó yɨ́ nyɑ́. 6Me nzě bee ó, mʉmɑ́ wɑɑ́ ɑ́ be ó, ɨ́ mpur mecié. Nye ɑ́ be ɨ́ buú bɛble mécié me bʉ̂r o mé Nzyɛ̌m, bɑɑ́ bé ɑ́ bʉboʼlo lɔ̌b dí edumo e Yésʉs wɨ́ bɑ́. Mbeɑ́ mé ɑ́ bee nye yɨ́, me nzě kɑ̌ buú kɑ̂m. 7Nó yɑɑ́ ó éngeles ɑ́ jî e me ó: «Gǒ kɑ́m ɨ́ yé? Me ópɑ̂ʼlɑ gó lwǐb ódîm dí edumo e mʉmɑ́ nɨ̌ yɨ́. Me ópɑ̂ʼlɑ ntémé ó, lwǐb ódîm dí edumo e tír nyé dí ekɑlwo kʉ́ tɨ̂ʼ nɨ̌ yɨ́. Tír wɑɑ́, nyě e milʉ̂ nzɑɑngbɑ́ ndu e bintóo kɑ́m. 8Tír gó ɑ́ bee nyɑ́, ɑ́ boo be ó tɨ̂, jɔ̌ʼ myɑ̂. Tó kœb ó, nyé ɑkɑ̌ be. Yɨ́ kɑ̌ lîʼ tîtííɑ̌, nyé opɑh, duho ɨ́ bɨ́ dí sí ɨ́ kœ́ʼlɛ́ yɨ́. Nyé óduho tɨ̂ʼ nó, nyé ojwe. Nzyɛ̌m ɑ́ si tile míé mé bʉ̂r o nyé ngɑ́ ciʼ bɑ́, tɑ́ɑre ɨ́ jɔ̌ʼ kʉ́ e sí, byé ɑ́ be ɑpɑ̌ bě kuhɑ́ yɨ́. Sɑ̂ gwɑ́r, bʉr o míe dí ɑnyɨ̂n ɨ́ kɑ́lɑr cwiʼ wɑɑ́ bɑ́, bé óbuú kɑ̂m tír wɑɑ́, ebě, bé óbee ó, nye ɑ́ be ɨ́ nyɛɛ́ ciʼe, nye nzě jwe. Bé óbee nyé ntémé lɨ́ ebɑ́ʼɑ̌ pɑh. 9«Wɑ̂ʼ ɨ́ gúmó yɨ̂, yé jɨ ó, mʉr díʼee e mpɑ̌ŋ ocwóó! Milʉ̂ nzɑɑngbɑ́ me tír wɑɑ́, myé lɛ́ʼlé ó, mecø̂ʼ nzɑɑngbɑ́. Mʉmɑ́ wɑɑ́ didi ó, ɨ́ mecø̂ʼ mɑɑ́ kʉ́. Myé ntémé, myé ó ojǿø nzɑɑngbɑ́. 10Ojǿø otɛ̂n, bɨ́ boó jwe. Njǿø sɑmɑn ó jínɑ. Yé kɑ́ be, ɨ́ pɑ́ʼ njǿø nzɑɑngbɑ́ nɛ́ɛ: jɔʼ yé, yé ósûʼlɑ̌ pyɑ̂l. Jɔʼ yé ópyɑ̂l nó yɨ́, nye ódi ɨ́ mecǿǿ mé jǿø ó, tɔ́ɔ péh éwɑlɑ. 11Nó ó tír wɑɑ́, wɑɑ́ ɑ́ boo be tɨ̂, wɑɑ́ mû ɑkɑ̌ be nyɑ́ nyɨɛ, nye ó njǿø mwom. Bé le ojǿø nzɑɑngbɑ́, bé ó sɔ́mɑ́ gwɑ́r. Nyě tó ó, tó jwě jwêʼ. 12«Bintóo kɑ́m mé tír gô bee nyɑ́, byé lɨ́ elɛ̂ʼle ójǿø kɑ́m. Bé ɑpɑ̌ nze, ɑpɑ̌ bi ntémé nkul jǿø yɔ́ɔ́. Bé ónʉɑ nkûl jǿø, bé e tír wɑɑ́ nó, bé onzě jǿø bʉ̂r péh éwɑlɑ. 13Ojǿø kɑ́m bɑɑ́, bé ó e mipɑhlɑ́ mimpwɑ́r. Bé ósyɛŋ ménkul mɔ́ɔ́ le mejøʼɑ́ mɔ́ɔ́ mɨ́mɛ̂h, nzě jwe tír wɑɑ́ mɑ̌. 14Bé ólwímlɑ dɔ̂m e Mɑ̂ Nteme. Mɑ̂ Nteme ónzě kɑ̌ ntɑɑ bê, ebě, nyɨɛ ó dí Njǿø Ojǿø, le Tî Otî. Bʉr o bé e boo nɔ́ɔ́ dí entɑɑ bɑ́, bé ó bɑɑ́ nyé ɑ́ jébe, le etwɑ̂r ɨ́ sɔ́mɑ́ bʉ̂r bɨ́bɛ̂h bɑ́. Bé ó b'ɑ́ jyɛ̂ʼwo e Yésʉs.» 15Éngeles nzě bɑ́ʼɑ̌ lɛ́ɛ mé ó: «Mentíbé gô bee mɑ́, gúmó mʉ́mɑ́ dí ebɛ́mɑ nyʉ̂l ɨ́ nzɨ̌ bijoó nyɑ́ dí edi yɨ́, mé ó dí bikûl e biloo e mpum bʉ̂r le bʉr o bílwǐb bíbyɛ̂h. 16Bintóo kɑ́m gô bee bí, bé e tír wɑɑ́, bé ónwǐm sɑdɑ́gɑ mʉ́mɑ́, dɛn mébi mé, líʼe yé tʉ̂toʼó ɨ́ ŋmɑ́h. Bé ójʉ̂ yê, de bípúnó byé. Sɑ́ yé óbuʼo tɨ̂ʼ l'ɑdeŋɔɔ yɨ́, yé ójɑɑ́ díʼɔɔ ó, njɨ ɨ́ siʼe. 17Nzyɛ̌m ó b'ɑ́ sɑ̂ ó, bé díʼee e bigǿmɑ́ bí ésɑ̂ gǿmɑ́ yé. Bé óbě e léme ngwɑ́r, lɨ́ etímle tír wɑɑ́ jǿø yɔ́ɔ́, tó pyɑ̂l ɨ́ jɔʼ mílɛ́ɑ́ mé Nzyɛ̌m myé ódirɑ yɨ́. 18Mʉmɑ́ gô bee nyɑ́, nye ó nkɑnɑ̌ nɨ́nɨ́ɨ́ dí ejǿø le ojǿø ó sí yɨ̂ʼ yɨ́.»


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\