Mingwíhɑ́ 18

1Píe tɨ̂, me nzě bee nyʉ́ʉ́ éngeles ɑ́ duho ɨ́ jʉ́ó kʉ́, ɑ́ be e nkul jǿø ɨ́ buo buo nyɑ́. Mencyɛnwɑ nyé ɑ́ be e mé mɑ́, mé ɑ́ si kʉn sí yɨ́yɛ̂h. 2Nye ɑ́ si túno, lɨ́ elɛ́ɛ ó: Bɑbilɔ̂n, nkɑnɑ̌ nɨ́nɨ́ɨ́, yɨ́ dumɑ ɔ́! Yɨ́ dumɑ sí ɨ́ kûm! Yé mû ó gúmó méleme dí edi yɨ́, gúmó mísísǐm mélwɑʼwo dí edi yɨ́, le gúmó bínʉ̌n bi dí e mpir, byɑɑ́ bi dí ɨ́ buú benɔɔ bí. 3Ebě, nye ɑ́ si kwɑ̂b bʉr o bíkúl bíbyɛ̂h lɨ́ esɑ̂ ó, bé pûhlɑɑ menyʉ̂l e né, tó pyɑ̂l ɨ́ jɔʼ bé ɑ́ kɑ siɑ e mitúú duho tɨ̂ʼ mpʉ mʉ̂r jɑ́ʼrɑ́ e menyoʼ yɨ́. Ojǿǿ ó sí yɨ́yɛ̂h ntémé, bé ɑ́ si pûhlɑ menyʉ̂l e né. Obɛ́mɑ o bísɔ̂ʼ, bé ɑ́ bu dirɑ minyɔm ó, lɨ́ ebɨbɛ́mɑ nyé bisɑ̂, nyɨɛ mʉr ɑ́ kpɨkpɛl njɨ mpɑ̌ŋ bisɑ̂ nyɑ́. 4Me ɑ́ si jóʼo nyʉ́ʉ́ cwíí lɨ́ eduho ɨ́ jʉ́ó kʉ́, lɨ́ elɛ́ɛ ó: Bʉr bɑ̂m, duhɑɑ gɑ́ nɑ́ɑ̌. Adi gɑ́ pɑ́ʼ bʉr ónɨ̌, lɨ́ ekpɛ́ɛ ó, bɨ̌n bé ɑ́mû jɑɑ́ syɛŋɑ e bé lɨ́ esɑ̂ mísyóm jøʼ gwɑ́r, siɑ ntémé e bintɨ́ʼɑ́ bimpwɑ́r bé ósiɑ e byé bí. 5Ebě, misyóm myé, myé mû ó, ɨ́ nkɑlɑ́ nkɑlɑ́, tó kumo ɨ́ jʉ́ó kʉ́. Nzyɛ̌m, nye lɨ́ ebee myé mímyɛ̂h. 6Bé jwêʼ nye bintɨ́ʼɑ́ lɨ́ edû mpʉ nyé ɑ́ nzɨnzɑmrɑ bʉr yɨ́. Mpʉ nyé ɑ́ sɨ̂sɑ bʉr jɔʼ gwɑ́r yɨ́, nye sɑ́ŋɔɔ nzɔʼ bɑ́. Yé bé nye ɑ́ si jwe bʉr bébebébe menyoʼ nó, nye bɛ́blɑɑ mɑɑ́ me dí ɨ́ buú bébe, lɑɑ mɨ́hɑɑ́ mɑ́! 7Ɨ́ mpʉ nyé ɑ́ lɨlɛ́ɛ njɨ ó, nyě e kûm, ó nyě ciʼe ó, ɨ́ mepwɑʼ yɨ́, bé jwêʼ nye bintɨ́ʼɑ́, dû bím yɑɑ́, ebě, nye ɑ́ lɨlɛ́ɛ ɨ́ lémé wé tʉ́ŋlʉ̌ ó: «Me ó wɑ̂ʼ sí ndîndǐl ɨ́ ntuuu mpʉ njǿø. Mé ɑbě kúhó mʉ́mɑ́. Me ɑ́kɑ̌ jɨ éswie e nyʉ́ʉ́ mʉ̂r.» 8Sɨ́ɑ̌ yɑɑ́ ó bíntɨ́ʼɑ́ byé ɑ́ boo be komɑ́ lɨ́ esú lé bí, byé ósøø nyé ɨ́ nyʉ̂l ɨ́ jɔʼ gwɑ́r yɨ́. Nye ójɑʼrɑ e mekpɑɑ, le mitúú mí éswie, ndu e nzɑ. Siʼe, yé ódîʼ nkɑnɑ yɑɑ́, ebě, Dɑ̂ Nzyɛ̌m, mʉr dí ecíʼe bé milɔ̌b nyɑ́, nye ɨ́ lele nkûl. 9Minjǿø-bʉr mí sí yɨ̂, bʉr o b'ɑ́ pûhlɑ menyʉ̂l e né bɑ́, bé ɑ́ ciʼe ɨ́ mepwɑʼ mɔ́ɔ́ ó, ɨ́ nzɨ̌ nyé. Ɨ́ jɔʼ bé óbeě júluu lɨ́ ebére kʉ́, duhǒ gúmó nyʉ̂l nyé óbe lɨ́ edíʼe yɨ́, bé óbuú jɨ méjwê. 10Bé ótyɛ̂b lɨ́ ejɑɑ ɨ́ bʉ́ɑ́, lɨ́ ebee mpúo mitúú myé, le elɨlɛ́ɛlɑ ó: Nkoó, nyě e nkɑnɑ̌ nɨ́nɨ́ɨ́ yɨ̂! Guɑ Bɑbilɔ̂n, nkɑnɑ yé ɑ́ be ɨ́ lele nkûl yɨ́, nkoó, nyě e go, ebě, ebébe lô lɨ́lɛ̂h gó ɑ́ sɑ̂ ɨ́ sí lɨ́, Nzyɛ̌m, nyɨ́ cíʼe mílɔ̌b myɑɑ́ ɨ́ jɔʼ gwɑ́r. 11Obɛ́mɑ o bísɔ̂ʼ bé mû ó lɨ́ ejɨ méjwê ɨ́ lɔ̌b wé. Bé mû ntémé ó lɨ́ esɑ̂ éswie lé, ebě, mʉr, nye ɑ́kɑ̌ bwɑ̂m bísɑ́ byɔ́ɔ́. 12Dɑmɑ́ be ó gʉ̂l yɔ́ɔ́, mɔnɨ́, mekóʼ méncyɛnwɑ, mikɑ́n mi dí ɨ́ mbɨɑ mbɨɑ, mimbi mimbi mí. Mîʼ míkɑ́n, myé ɑ́ be ó e nyʉ̂l kɑɑ́ e kɑɑ́; myúú, e nyʉ̂l ɨ́ cʉʼ. Bilɨ́ bi dí le ojɔɔ́ bí, bisɑ̂ bi dí ekpɑʼɔɔ ɨ́ bintóó bí ónzoʼ bí, bisɑ̂ bi dí ekpɑʼɔɔ ɨ́ bilɨ́ bí, bisɑ̂ bi dí elúlɔɔ e nkóho bígbɑ́ɑ́ ndu e binkóho bimpɑ̂ bí, ndu e bisɑ̂ bi dí ekpɑʼɔɔ e mekóʼ bí, byé ɑ́kɑ̌ gúm bɛ́mɑ. 13Kɑnɛ̂l yɔ́ɔ́, mirrhe , le byúú bílɔbínɑ byɔ́ɔ́, mimbi mí ótú myɔ́ɔ́ mímyɛ̂h, menyoʼ ndu e múló mɔ́ɔ́, mpihɑ nyɔ́ɔ́, ndu e pǔ blêr, bintœœ, binteme, bikɑblɑ́, bikɑ́lîʼ, ndu e mikuó mi bʉ̂r, tótôʼ. Bisɑ́ byé bíbyɛ̂h, byé ɑ́kɑ̌ bɛ́mɑ. 14Obɛ́mɑ o bísɔ̂ʼ bɑɑ́, bé e né ó: «Bisɑ́ gó ɑ́ bu kpɛl bí, byé ɑkɑ̌ be kwɑ́ nyǒ. Okúm le ogbɑɑ gô wɨ́wɛ̂h ntémé, wɨ́ dîm gó ɨ́ mîh. Go ɑ́kɑ̌ bee gúú swîh.» 15Bé ɑ́ si dirɑ nyɔm ɨ́ buo buo lɨ́ ebɛ́mɑ e nye. Bé ótyɛ̂b lɨ́ ejɑɑ ɨ́ bʉ́ɑ́, lɨ́ ebene ébee mítúú myé. Bé ójɨ méjwê le ekɑ̂m ékúhó lé. 16Bé ólɛ́ɛ ó: Nkoó e nkɑnɑ̌ nɨ́nɨ́ɨ́ yɨ́h yɨ̂! Nyɨɛ mʉr ɑ́ bûbwɑr mimbi míkɑ́n mi dí ɨ́ buú mbɨɑ mí nyɑ́: mîʼ míkɑ́n e nyʉ̂l kɑɑ́ e kɑɑ́; myúú e nyʉ̂l ɨ́ cʉʼ. Nyɨɛ, mʉr ɑ́ sɑ̂ nyɑŋɑ́ ɨ́ nyʉ̂l nyé, bûbwɑr mínjwé métwɑʼlé mí gʉ̂l, ndu e mekóʼ méncyɛnwɑ, mekɑ̌ʼ mekɑ̌ʼ ɨ́ nyʉ̂l nyɑ́. 17Okúm le ogbɑɑ wɑɑ́ wɨ́wɛ̂h, wɨ́ bɑ́nɑ̌ ndɑ́mɔɔ ɨ́ mɑ̂ jɔʼ! Odûʼ o bísitímɑ bɑ́, le omɑ́sɑ bɔ́ɔ́, ndu e bʉr o dí ekɑlwo ɨ́ bisitímɑ, ndu e bʉr bɨ́bɛ̂h o dí edirɑ mínyɔm ɨ́ nzɨ̌ mɑ̂ŋ bɑ́, bɨ́ɛ ɑ́ tityɛ̂b ó lɨ́ ejɑɑ, 18lɨ́ ejɨŋɔɔ méjwê ɨ́ jɔʼ bé ɑ́ bee júluu lɨ́ ebére kʉ́, duhǒ gúmó nkɑnɑ yɑɑ́, yé ɑ́ díʼe yɨ́. Bé ó: «Abe e nkɑnɑ swîh ɑ́ nøølɑ e nkɑnɑ̌ nɨ́nɨ́ɨ́ yɨ́h yɨ̂!» 19Nʉŋɔɔ pím, sʉŋɔɔ ɨ́ milʉ̂. Bʉ́ŋɔɔ bícím, jɨŋɔɔ méjwé mé éswie, lɛ́ɔɔ ó: Nkoó e nkɑnɑ̌ nɨ́nɨ́ɨ́ yɨ̂! Yé ó b'ɑ́ sɑ̂ embɨɑ nko bʉ̂r o dí e bisitímɑ ɨ́ mɑ̂ŋ bɑ́. Bé ɑ́ bi okúm le ogbɑɑ ó, duho ɨ́ mpuo okúm wé. Nkoó e né, ebě, nyɨ́ lîʼ tʉ̂toʼó píe mɑ̂ jɔʼ. 20Bʉr o kʉ́, doʼɑɑ gɑ́ lɨ́ etɨʼlɑ lé. Bʉr o mílʉ́mlʉ́ bé, ogwíhɑ o mílɔ̌b bé, sohɑɑ gɑ̂, bɨ̌n óbɛ̂h, ebě, Nzyɛ̌m, nyɨ́ cíʼě lɔ̌b, jwe bɨ́n nkɑm, jwe bé mebě. 21Gúú njɨ́h éngeles nzě pyɑ̂l, bɨ̂n ékóʼ énɨ́nɨ́ɨ́, guho lé e nkul ɨ́ mɑ̂ŋ. Nye e né ó: Bɑbilɔ̂n, nkɑnɑ̌ nɨ́nɨ́ɨ́, yé óguhɔɔ ntémé ó nó, e nkul. Yé ɑ́kɑ̌ nyɨ̂n. 22Obʉm o mímpêr, bé ɑ́kɑ̌ bɑ́ʼɑ̌ bomo tɨ̂. Ojyɛɑ o méjéme, bé ɑ́kɑ̌ jyɛɛ ntémé. Mindie le osébe, byé ɑ́kɑ̌ lʉ́ŋɔɔ. Ocwóó ó bʉ̂r o dí ekûhlo bísɔ̂ʼ e mebô bɑ́, bé ɑ́kɑ̌ be tɨ̂. Duú mîn e boʼo ɑkɑ̌ jø̂ʼ. 23Melɑ́mɑ, mé ɑ́kɑ̌ tumɔɔ ɨ́ gúmó yô. Mʉr, nye ɑ́kɑ̌ jóʼo mécwíí mé mʉ́mɑ́ e njʉ̂m wé tɨ̂. Nkoó e go, ebě, ɨ́ jɔʼ ésôʼ, obɛ́mɑ o bísɔ̂ʼ bô, bé ɑ́ lɨlɛ́ɛ ó, bé ó dí le okúm, lɑɑ bʉ́ʉ́ óbɛ́mɑ bɨ́bɛ̂h. Nkoó e go, ebě, go ɑ́ si dímle bʉr o bíkúl bíbyɛ̂h ɨ́ nzɨ̌ mimǐr mí éleme myô. 24Ebě, ntémé, Nzyɛ̌m ɑ́ bee ó, gó e mpono mecié me bʉ̂r ɨ́ nyʉ̂l. Gʉ́ jʉ̂ ógwíhɑ o mílɔ̌b ndu e bʉr ó Nzyɛ̌m ɑ́ twɑ̂r bɑ́. Go ó b'ɑ́ jʉ̂ bʉr ó sí yɨ̂ʼ bɨ́bɛ̂h, bé ɑ́ jwe ɨ́ cére bɑ́.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\