Mingwíhɑ́ 19

1Píe tɨ̂, me ɑ́ si jóʼo nyʉ́ʉ́ cwíí ɨ́ bwɑʼ bwɑʼ lɨ́ elwib ɨ́ jʉ́ó kʉ́. Yé ɑ́ jø̂ʼ ó, mpʉ̌ sɑ́ lɛ́ɛ́, yé ɑ́ be ó mecwíí méntumo me bʉ̂r ɨ́ buo buo. Nye ɑ́ lɨlɛ́ɛ ó: Alelúyɑh! Jwéʼ gɑ́ Nzyɛ̌m kûm. Nzyɛ̌m gɑ́ wɨ́nɑ́, nyɨ́ ciʼ bʉ̂r. Nyě e kûm ndu e nkul nyɨnyɛ̂h. 2Nye ó mʉr otyeetye. Nyě cíʼé bʉ̂r milɔ̌b jɔʼ yɨ́yɛ̂h ó, lɨ́ otîtyěl. Nye ɑ́ si jwe mʉmɑ́ dí ebɛ́mɑ nyʉ̂l ɨ́ nzɨ̌ bijoó ɨ́ nwérédé nyɑ́ mebě, ebě nye ó b'ɑ́ sɑm bʉr ó sí yɨ̂ʼ bɨ́bɛ̂h ɨ́ nzɨ̌ bimolɑ́. Nó ó, Nzyɛ̌m, nyɨ́ kɑ̌ jwe nyé ntɨ́ʼɑ́, ebě ntémé nye ɑ́ si jʉ̂ osyɛ̂l o mésɑ́ bé. 3Bé ɑ́ si tô le elɨlɛ́ɛ dóló ó: Alelúyɑh! Jwéʼ gɑ́ Nzyɛ̌m kûm. Júluu dí ebére, duhǒ nkɑnɑ yɑɑ́ yɨ́, yé ɑ́síesie. Yé óbɨbére nó jɔʼ yɨ́yɛ̂h. 4Nó ó otɔ́mɑ́ bʉ̂r mekɑ́m mébɑ́ le onɑ̂, ndu e mikublɑkúblɑ mí ótír minɑ̂ myɑɑ́, mímyɛ̂h, myé ntɔ̂ʼ kúrwo sí, le epíʼe mémpǒm sí ɨ́ mpǒm mé Nzyɛ̌m, lɨ́ ejwe nyé kûm, nyɨɛ mʉr ɑ́ be ndîndǐl ɨ́ mecǿǿ mé jǿø nyɑ́. Bê nzě gúmlo nyê. Bé ó: «Amen! Jwéʼ gɑ́ Nzyɛ̌m kûm.» 5Nó ó nyʉ́ʉ́ cwíí ɑ́ duho ɨ́ mecǿǿ mé jǿø yɨ́. Nye ó: Jwéʼ gɑ́ Nzyɛ̌m gɑ́ wɨ́nɑ́ kûm, bɨ̌n osyɛ̂l o mésɑ́ bé bɨ́bɛ̂h, bʉr o dí ejwɑ́ɑwo nyé bɑ́, tɑ́ɑre e bɑɑ́ntéʼenteʼe o bʉ̂r, kumo e minjɨ́h mí bʉ̂r mímyɛ̂h. 6Píe tɨ̂, me ɑ́ si bɑʼɑ jóʼo nyʉ́ʉ́ cwíí. Nyɨ́hɑɑ́ cwíí, nye ɑ́ jøjø̂ʼ ó, mpʉ̌ sɑ́ lɛ́ɛ́, yé ɑ́ be ó puŋɑ bʉ̂r. Nye ɑ́ lwib ntémé ó, mpʉ̌ sɑ́ lɛ́ɛ́, yé ɑ́ be ó esʉ̌ʼ é díbé énɨ́nɨ́ɨ́, nkʉ̂ ntɔ̂ʼ mpʉ míndum mi mpíé mi dí edumo ɨ́ sɨŋ mí. Nye ó: Jwéʼ gɑ́ Dɑ̂ Nzyɛ̌m kûm, ebě, Nzyɛ̌m nkul nyɨnyɛ̂h, nye mû ó sí tyêl Mpóʼo nyé. 7Mɨnɑ́ sóhɑɑ gɑ́ ɨ́ buo buo. Mɨnɑ́ gúmlɑɑ gɑ́ nye, ebě, jɔʼ yé, yɨ́ pyɑ̂l. Mɑ̂ Nteme múo nzě bɑ̂ mʉ́mɑ́ wé! Mʉmɑ́ wɑɑ́ mû ó nkʉmsɑ́! 8Nzyɛ̌m ɑ́ si jwe nye nkul ebwɑ̂r kɑ́n ɨ́ nyʉ̂l ɨ́ nkɑɑɑ́. (Mbɨɑmbɨɑ kɑ́n wɑɑ́, wé lɛ́ʼlé ó, otîtyěl o bísyɛ́ɛlɑ bʉ̂r mé Nzyɛ̌m dí esɨsɑ̂ bí.) 9Nó ó éngeles ɑ́ lɛ́ɛ e me ó: «Tilɑ́ɑ. Nzyɛ̌m sʉ́ʼoo metyɛʼ me mpóm ɨ́ bʉr o b'ɑ́ bɑ́ŋlɔɔ ó, bé tô de méde ɨ́ nzɔɔ ebɑ́ mé Mɑ̂ Nteme bɑ́.» Nye nzě bɑ́ʼɑ̌ lɛ́ɛ e me ó: «Mekɑ̌n mɑ̂, mé kʉ́ be ó tyeetye. Mé duho ó, ɨ́ num mé Nzyɛ̌m.» 10Ejóʼo mé ɑ́ kʉ jóʼo nó yɨ́, me ntɔ̂ʼ kúrwo sí, píʼe mpóm ɨ́ bibwɑ̌h ɨ́ mpǒm nyé, lɨ́ ejwe nyé kûm. Nye nzě lɛ́ɛ e me ó: «Sɑ́ ɑsɑ̂ nó. Me ntémé, me ó syɛ̂l mesɑ̂ mé Nzyɛ̌m mpʉ bɨ́n e bɨ́ɔɔ́ bô dí nɨ̌. Mɨnɑ́ bɨ́bɛ̂h, bé lɨ́ ebûʼlɑ gɑ́ lɔ́ɔ́ Yésʉs ɑ́ túno wɨ́. Gúmlɑ́ɑ́ sɔ̂ʼ njɨ Nzyɛ̌m.» Lɔ́ɔ́ Yésʉs ɑ́ túno wɨ́, wé ó b'ɑ́ jwe ogwíhɑ o mílɔ̌b nkul Sísǐm ó, bé lwíbɨɨ. 11Nó ó, me ɑ́ si bee jʉ́o mû mběʼ. Mpɑ́ŋɑ́ kɑblɑ́, yé ɑ́ si pyɑ̂l tɨ̂. Mʉr ɑ́ kɑlwo ɨ́ yé kʉ́ nyɑ́, bé lɨ́ ejébe nyé ó: «Wɑɑ́ Ebûʼlɔɔ.» Nye lɨ́ ejébɔɔ ntémé ó: «Mʉr Otyeetye.» Nyě cícíʼé mílɔ̌b le elwímlɑ dɔ̂m ó, lɨ́ otîtyěl. 12Míh mé, mé ó mpʉ̌ njʉ̌l siʼe. Nye ɑ́ be ó sí bwɑ̂r bíkɑ́rɑ́ɑ́ bí júu ɨ́ buo buo ɨ́ lʉ́ wé. Bé ɑ́ si cɛmɑ díe ɨ́ nyʉ̂l nyé. Díe lɑɑ́, ɑbe e mʉr ɑ́ gʉ́ɑ lê, njɨ nye omér. 13Nye ɑ́ bubwɑ̂r ó, kɑ́n wé ɑ́ pɑ dubɔɔ ɨ́ mecié wɨ́. Bé lɨ́ ejébe nyé díe ó, «Lwǐb mé Nzyɛ̌m.» 14Beéngeles o dɔ̂m ɨ́ jʉ́ó kʉ́, bé ɑ́ be ó lɨ́ edû nyé ɨ́ koo píhe ɨ́ bikɑblɑ́ kʉ́, bikɑblɑ́ bíbyɛ̂h njɨ bimpɑ́ŋɑ́. Bé ntémé, bé ɑ́ be ó, e mikɑ́n ɨ́ pumo pumo ɨ́ menyʉ̂l ɨ́ ncwé ncwi ncwé. 15Pɑ-sʉŋ dí njebɑ́ ɨ́ bɑ́blɑ bɑ́blɑ ɨ́ lyɑ lyɑ́ lyɑ́ nyɑ́, ɑ́ duho nye ó ɨ́ num, ebě, nye óŋmɛ̂h bíkúl bíbyɛ̂h e tɨ̂. Nye ópɨpɑ́lɑ bé ó, e nkul jǿø ɨ́ lele lele mpʉ̌ súmǔ nkóho. Nye ómɑ̂n bé mpʉ bé dí emɑ̂n mpúmó ɨ́ pɑ̌r yɨ́. Nó yé dí elɛ̂ʼle ó, mpʉ̌ lémé mé Nzyɛ̌m, Nzyɛ̌m nkul nyɨnyɛ̂h, wé ɑ́ kɑ lóno ɨ́ nkpɑɑ yɨ́. 16Bé ɑ́ si cɛmɑ díé lé ɨ́ kɑ́n wé, le kʉ̌ wé. Bé ɑ́ tile ó: Njǿø ojǿø, le Tî otî. 17Nó ó, me ɑ́ si bee nyʉ́ʉ́ éngeles lɨ́ etyɛ̂b ɨ́ mpǒm dʉ́o. Nye ɑ́ lwilwib ó, kʉ́kʉ́, lɨ́ ejébe bínʉ̌n bíbyɛ̂h byé ɑ́ be lɨ́ ejwoo kʉ́ bí. Nye e byé ó: «Ntɑ́ʼ gɑ̂! Swɑ́lɑ́ɑ́ gɑ̂. Ntɑɑ́ nzě de gɑ́ medě Nzyɛ̌m ntɨ́h bɨ́n mɑ́. 18Ntɑɑ́ nzě de gɑ́ bipúnó bí ójǿø le byɑɑ́ bínkɑ́ɑtir bísójɑ bɔ́ɔ́. Ntɑɑ́ nzě de gɑ́ bipúno bí ónkɔ́ɔ́ bí bʉ̂r, ti e byɑɑ́ bíkɑblɑ́, ndu e byɑɑ́ bi bʉ̂r o b'ɑ́ kɑlwo ɨ́ byé kʉ́ bɑ́. Ntɑɑ́ nzě de gɑ́ bipúnó bí bʉ̂r bɨ́bɛ̂h: dɑmɑ́ be bítúʼɑ̌, dɑmɑ́ be ónzyɛh o bʉ̂r; minjǿʼ mí bʉ̂r ti e minzɨnzɨ mi bʉ̂r.» 19Nó ó, me ɑ́ si bee tír wɑɑ́, bé le ojǿø ó sí bɨ́bɛ̂h. Bisɔ́mɑ́ bí mɔ̂m byɔ́ɔ́, byé ɑ́ be ó sí swɑ̂l. Bé ɑ́ be ó, bé sɑ́ ó dɔm e mʉr ɑ́ be ɨ́ kɑblɑ́ kʉ́ nyɑ́, bé e yé sɔ́mɑ́ dɔ̂m. 20Tír wɑɑ́ ndu e ngwíhɑ milɔ̌b bibɛr wé, bé ntɔ̂ʼ mɛ́rɔɔ. Ngwíhɑ milɔ̌b bibɛr wé ó b'ɑ́ sɨsɑ̂ mesimɑ́ ɨ́ mpǒm me tír wɑɑ́. Nó nyé ɑ́ didímle bʉr. Sɑ̂ yɑɑ́ ó bé ɑ́ cɨcɛmɑ jøʼ yé ɨ́ menyʉ́l mɔ́ɔ́ yɨ́. Bé ɑ́ be ó sí jwě kpɛʼɑ́ jweʼle yé kûm. Jɔʼ tír wɑɑ́, bé e ngwíhɑ milɔ̌b bibɛr wé bé ɑ́ mɛ́rɔɔ yɨ́, bé ɑ́ si guhɔɔ ntémé ɨ́ bɨ́ siʼe, mikublɑkúblɑ. Siʼe e pir ó dí ejúo tɨ̂ jɔʼ yɨ́yɛ̂h yɨ́. 21Nó ó, mʉr ɑ́ be ɨ́ kɑblɑ́ kʉ́ nyɑ́, nzě jʉ̂ bísójɑ me tír wɑɑ́ e pɑ-sʉŋ ɑ́ duho nye ɨ́ num nyɑ́. Binʉ̌n bíbyɛ̂h, byé ɑ́ si nze, de mímúú myɔ́ɔ́, jílɔɔ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\