Mingwíhɑ́ 2

1«Cɛmɑɑ mékɑnɑ́. Go ɑ cyén éngeles dí ejwéelě Mbɛ̌r-Nzyɛ̌m, wɑɑ́ dí Éfɛsɔs wɨ́ nyɑ́. Lɛ́yɨ́ɨ́ nyé ó: Wɑɑ́ dí emɛ̂r ócwícwén nzɑɑngbɑ́ lɨ́ ekœ́h lé éjʉ́m lé nyɑ́, nye lɨ́ ecye pɑ́ʼ bityélɑ́tyélɑ mélɑ́mɑ bí gʉ̂l nzɑɑngbɑ́. Nyě lɛ́ɛ́ ó: 2“Me lɨ́ egʉ́ɑ̌ lelelelě syɛ́ɛ́ bɨ́n dí eséɑ yɨ́, ndu e mbi bɨ́n dí ejûhwo mítúú wɨ́. Me lɨ́ egʉ́ɑ ntémé ó, bɨ̌n bé ɑjûhwo ósyɛ̂l bé ébébe. Bɨ̌n bɨ́ pɑhle bʉ̂r o dí elɛ́ɛ ó, bé ó bʉr o mílʉ́mlʉ́ mé Yésʉs bɑ́, bɨ́ɛ yɨ́ɛ ɑbe bê. Bɨ̌n bɨ́ kʉ́ bee ó, bé ó bɑɑ́nyɑ̂-bibɛr. 3Bɨ̌n bé lɨ́ esɑ̂ bíhwó. Bɨ̌n bé lɨ́ ejûhwo mítúú ɨ́ lɔ̌b díé lɑ̂m, ɑtyɛʼ míléme. 4“Yé e sɑ̂ gwɑ́r mé dí ebene e bɨ̌n yɨ́. Yé ó: bɨ̌n mû ó ɑgwɑ́ kɑ̌ kpɛl mé mpʉ bɨ́n ɑ́ nyɛɛ kpɨkpɛl me yɨ́. Syɛ́ɛlɑ yɑɑ́ ó mé dí ebene bɨ́n yɨ́. 5Ebe nó, toŋlɑɑ gɑ́ gúmó bɨ́n ɑ́ sele ɨ́ jɔʼ bɨ́n ɑ́ cwe yɨ́. Jwirɑɑ gɑ́ miléme. Lóŋlɑ́ɑ́ gɑ́ bisyɛ́ɛlɑ bí ésôʼ mpʉ bɨ́n ɑ́ boo sɨ̂sɑ yɨ́. Bɨ́n bé ɑjwirɑ, sɑ̂ nó wɑ́, me ónze kwɑ́ nyɨ́n. Mé opɛʼ tyélɑ́tyélɑ élɑ́mɑ yɨ́n ɨ́ tyé yé. 6Dɑmɑ́ jóʼo nó, bɨ̌n bé e nkɑm lɨ́ ebene bísyɛ́ɛlɑ bi bʉ̂r o dí edû Nikolɑ̂ bɑ́. Mɛm ntémé, me lɨ́ ebene byê. 7Mekɑ̌n Sísǐm mé Nzyɛ̌m dí elɛ́ɛ̌ Mbɛ̌r-Nzyɛ̌m mɑ́, mé ó ménɨ̌. Mʉr nyɨnyɛ̂h dí e megwɑ̌l mé éjóʼo nyɑ́, nye jóʼɑɑ nɑ́ɑ̌. Mʉr nyɨnyɛ̂h óntɑɑ, búlɑ le onkɔ́ɔ́ nyɑ́, me ójwe nyé nkul epyɑ̂l ɨ́ Pɑrɑdîs. Nyé odě bumó lɨ́ cwiʼ.» 8«Cɛmɑɑ mékɑnɑ́ ntémé éngeles dí ejwéelě Mbɛ̌r-Nzyɛ̌m, wɑɑ́ dí ɨ́ Smírnɑ wɨ́ nyɑ́. Lɛ́yɨ́ɨ́ nyé ó: Wɑɑ́ dí mʉr esôʼ ndu e wɑɑ́ epíhe, wɑɑ́ ɑ́ jwe, bɑ́ʼɑ̌ pɑh nyɑ́, nye lɨ́ elɛ́ɛ bɨ́n ó: 9me lɨ́ egʉ́ɑ mítúú mín, le ejyêb lɨ́n. Lɨ́ otyeetye, bɨ̌n bé ó, misʉ́sʉ́ mí bʉ̂r. Me lɨ́ egʉ́ɑ ntémé melǿø bʉ̂r dí elǿø bɨ́n mɑ́. Bɑɑ́nyɑ̂-melǿø bɑɑ́, bé lɛ́ɛ́ ó, bé ó bʉr ó kúl óYúden. Sɑ̂ gwɑ́r, bé ɑbe óYúden ompɑ̂. Bé ó bʉr o mpɑ́h sulɑ́ mé Sɑ́tɑn. 10Ayɨ́ jóʼo gɑ́ bʉ́ɑ́ ɨ́ lɔ̌b bíntɨ́ʼɑ́ bé ngɑ́ jwe bɨ́n bí. Pɑɑ́ bee gɑ̂: Sɔ́ŋ meleme, wé ómɛ̂r bɨ́n bʉ́ʉ́ bʉ̂r, gbɑ̂ bé ɨ́ mbʉʼ, lɨ́ edǐ bóblo bɨ́n. Bɨ̌n bé ósiɑ e mitúú, tó kumo ɨ́ melû kɑ́m. Gwɑ́ bɑʼle gɑ́ búʼó, tó kumo lɨ́ eswie. Sɑ́ tɨ̂ʼ ó mé ójwe bɨ́n cwǐʼ njʉ̌m dǐ yɨ́. Bɨ̌n bé óbi myɛ́nɑ mɑɑ́, mpʉ̌ nkɔ́ɔ́ dí ebórɔɔ̌ kɑ́rɑ́ɑ́ yɨ́. 11Mekɑ̌n Sísǐm mé Nzyɛ̌m dí elɛ́ɛ̌ Mbɛ̌r-Nzyɛ̌m mɑ́, mé ó ménɨ̌. Mʉr nyɨnyɛ̂h dí e megwɑ̌l mé éjóʼo nyɑ́, nye jóʼɑɑ nɑ́ɑ̌. Mʉr nyɨnyɛ̂h óntɑɑ, búlɑ le onkɔ́ɔ́ nyɑ́, nye ɑ́jwe éswie embɑ́.» 12«Cɛmɑɑ mékɑnɑ́. Go ɑ cyén éngeles dí ejwéelě Mbɛ̌r-Nzyɛ̌m, wɑɑ́ dí ɨ́ Pɛ́rgɑmos wɨ́ nyɑ́. Lɛ́yɨ́ɨ́ nyé ó: Wɑɑ́ dí e pɑ-sʉŋ njebɑ́ myoo mipɑ́ʼ mímbɑ́ nyɑ́, nyě lɛ́ɛ́ ó: 13me lɨ́ egʉ́ɑ̌ gúmó bɨ́n dí edi yɨ́. Tɨ̂ʼ ó dí diɑ́ jǿǿ mé Sɑ́tɑn. Bɨ̌n bé lɨ́ ejyɛ̂ʼwo e me. Dɑmɑ́ jóʼo ɨ́ jɔʼ bé ɑ́ jʉ̂ Antipɑ̂s yɨ́, bɨ̌n bé ɑ́ bé ɑgwɑ̂ʼ ésɑ̂ nó. Antipɑ̂s ó dí egwɑ́ boʼlo mílɔ̌b myɑ̂m. Nye ntémé, nye ɑ́ be ó mʉr ebûʼlɔɔ. Sɑ́ tɨ̂ʼ ó bé ɑ́ mɛ̂r nye ɨ́ sɔ́mɑ́ yɨ́n, jʉ́ŋɔɔ nyé yɨ́. Tɨ̂ʼ ntémé ó dí odiɑ́ mé Sɑ́tɑn. 14Yé e sɑ̂ gwɑ́r mé dí ebene e bɨ̌n. Yé ó metǿǿ bʉ́ʉ́ bʉ̂r ó sɔ́mɑ́ yɨ́n dí edû mɑ́. Syɛ́ɛlɑ yɑɑ́ ó mé dí ebene bɨ́n yɨ́. Bé lɨ́ edû mílɛ́ʼlɑ́ mé Bɑlɑ̂m. Nye ó wɑɑ́ ɑ́ dulo Bɑ́lɑk lɨ́ ebébe, tɨ́e nyé egbɑ̂ mébɔ̌ʼ mé óbɨmɑ bʉ̂r o bé Ɨ́zrɑɛ̂l ɨ́ miléme ó, bé sɑ̂ʼ ebébe mɑ́, ebě, nyɨɛ Bɑ́lɑk ɑ́ sɑ̂ ó: nʉɑ tír ɑ́ pɑ bɑŋɔɔ ɨ́ nzɑɑ́ biyɨŋɑyɨ bí ónzyɛ̌m nyɑ́, nzě tímle nyé bʉr o bé Ɨ́zrɑɛ̂l. Bɨ́ɛ ntɔ̂ʼ de nyê, nzě sɑ́ŋɔɔ ntémé bimolɑ́. 15Yê tyeetye ó, bʉ́ʉ́ bʉ̂r ɨ́ sɔ́mɑ́ yɨ́n, bé lɨ́ esɑ̂ mpʉ̌ Nikolɑ̂ dí elɛ̂ʼle yɨ́. 16Ebe nó, jwirɑɑ gɑ́ miléme. Bɨ́n bé ɑsɑ̂ nó wɑ́, mé okpɑ̂hwɑ̌ nze kwɑ́ nyɨ́n. Mé olwímlɑ e bʉr bɑɑ́ e pɑ-sʉŋ dí eduho ɨ́ num wɑ̂m nyɑ́. 17Mekɑ̌n Sísǐm dí elɛ́ɛ bísɔ́mɑ́ bí óbûʼlɑ mɑ́, mé ó ménɨ̌. Mʉr nyɨnyɛ̂h dí e megwɑ̌l mé éjóʼo nyɑ́, nye jóʼɑɑ nɑ́ɑ̌. Mʉr nyɨnyɛ̂h óntɑɑ, búlɑ le onkɔ́ɔ́ nyɑ́, me ójwe nyé mede dí eduho ɨ́ jʉ́ó kʉ́ mɑ́. Mede mɑɑ́, mé ó lɨ́ esǒ. Me ntémé ójwe nyé ekóʼ épúmó. Díé lé, lé óbe ó tɨ̂ʼ tilɑ́. Díe lɑɑ́, lé ó ejwɑ́n é díé lé. Nyʉ́ʉ́ mʉ̂r swîh, nyé ɑbe e nkul egʉ́ɑ lê, njɨ wɑɑ́ dí ebi lé nyɑ́.» 18«Cɛmɑɑ mékɑnɑ́. Go ɑ cyén éngeles dí ejwéelě Mbɛ̌r-Nzyɛ̌m, wɑɑ́ dí ɨ́ Teɑtîr wɨ́ nyɑ́. Lɛ́yɨ́ɨ́ nyé ó: Lɔ́ɔ́ wɨ̂, wé duho ó, ɨ́ num Mwɑ̂n mé Nzyɛ̌m. Míh mé, mé ó mpʉ̌ njʉ̌l siʼe. Mekʉ̌ mé, mé ó mpʉ̌ nkóhó dí ɨ́ buú pɑn yɨ́. 19Me lɨ́ egʉ́ɑ̌ syɛ́ɛ́ yɨ́yɛ̂h bɨ́n dí eséɑ yɨ́, le kpɛ̌l yɨ́n, syɛ́ɛ́ ménkɔ̌m bɨ́n dí esɑ̂ mɑ́. Me lɨ́ egʉ́ɑ̌ búʼó yɨ́n ti e bíhwó nyɨ́n. Bisyɛ́ɛlɑ bín byɑɑ́, byé mû ó sí buo, lɑɑ byɑɑ́ bɨ́n ɑ́ nyɛɛ sɨsɑ̂ bí. 20Yé e sɑ̂ gwɑ́r mé dí ebene e bɨ̌n yɨ́. Yé ó: Yezɑ́bɛl, wɑɑ́ bɨ́n ɑ́ bɑnɑ jûhwo ó, nye díʼee ɨ́ sɔ́mɑ́ yɨ́n nyɑ́. Sɑ́ tɨ̂ʼ ó mé dí ebene bɨ́n yɨ́. Mʉmɑ́ nɨ̌ dímlé bɨ́n ó, ɨ́ jɔʼ nyé dí elɛ́ɛ ó, nye ó ngwíhɑ milɔ̌b yɨ́. Nye lɨ́ ejwe ósyɛ̂l o mésɑ̂ bɑ̂m milɛ́ʼlɑ́ míkóo, ó bé sɑ̂ʼ bimolɑ́. Nyě títíné bé ntémé ó, bé dêʼ tír ɑ́ pɑ bɑŋɔɔ ɨ́ nzɑɑ́ biyɨŋɑyɨ bí ónzyɛ̌m nyɑ́. 21Me ɑ́ si jwe nye jɔʼ ó, nye jwírɑɑ léme. Nó ó, nyé ɑkpɛl éjwirɑ, nkʉ̂ gwɑ̂ʼ ésɑ̂ bímolɑ́. 22Sɑ́ tɨ̂ʼ ó mé ójyêʼ nyé ɨ́ joó ékpɑɑ yɨ́. Me ntémé, me ósɑ̂ ó, bʉrʉ̂m o dí esɑ̂ míswɛbɑ e né bɑ́, bé bɔ́mɑɑ e mitúú ɨ́ buo buo. Alɑɑ ó, bé ójwirɑ míléme, bírɔɔ bísyɛ́ɛlɑ bí ébébe byɔ́ɔ́ byɑɑ́. 23Me ntémé, me ójʉ̂ bwɑ́n bé. Ɨ́ nzɨ̌ nyɑɑ́ ó bísɔ́mɑ́ bí Mbɛ̌r-Nzyɛ̌m bíbyɛ̂h ngɑ́ gʉ́ɑ ó, mɛm ó dí egʉ́ɑ bítɔŋlɑ́ ndu e bigǿmɑ́ bí bʉ̂r yɨ́. Me ójɛ́nɑ mʉ̂r nyɨnyɛ̂h ɨ́ sɔ́mɑ́ yɨ́n ó, dû mpʉ bísyɛ́ɛlɑ byé dí yɨ́. 24Nó ó, bɨ̌n, bʉr o dí ɑdû bébebébe lɛ́ʼlɑ́ wɨ̂ʼ bɑ́, bɨ̌n bé ɑdû mísolɑ́ mílɛ́ʼlɑ́ Sɑ́tɑn dí ejwe, myɑɑ́ bʉ́ʉ́ bʉ̂r dí elɛ́ɛ ó, myé ó tyeetye mí. Mé ɑkɛl bɨ́n gúú mběʼ swîh. 25Mě lɛ́ɛ́ bɨ́n ó, sɑ̂ gwɑ́r yɨ̂: sɑ́ bɨ́n dí e yé yɨ́, bɑʼlɑɑ gɑ́ yê, tó kumo ɨ́ jɔʼ mé óbɑ́ʼɑ̌ nze yɨ́. 26Bʉr o ngɑ́ ntɑɑ, búlɑ le onkɔ́ɔ́, bɑɑ́ ngɑ́ séɑ̌ syɛ́ɛ́ yɑ̂m, tó pyɑ̂l lɨ́ esíé bɑ́, me ódil bé ɨ́ bidǐ bí ójǿø. Bé ojǿø bʉ̂r o bíkúl bíbyɛ̂h. 27Bé ópɨpɑ́lɑ bé ó, e nkul jǿø ɨ́ lele lele mpʉ̌ súmǔ nkóho. Bé óbʉ̂ bé ɨ́ mpʉ mʉ̂r dí ebʉ̂ míkɑ́ʼ mí déʼé bipêh bipêh yɨ́. Bé óbi nkûl e me mpʉ mé ɑ́ nʉɑ nkul kwɑ́ mé Sɔ́ŋ wɑ̌m yɨ́. 28Me ójwe bé ntémé cwícwén dí epɑn ɨ́ melɔ́mɑ mé mɛ́n nyɑ́. 29Mekɑ̌n Sísǐm dí elɛ́ɛ̌ Mbɛ̌r-Nzyɛ̌m mɑ́, mé ó ménɨ̌. Mʉr nyɨnyɛ̂h dí e megwɑ̌l mé éjóʼo nyɑ́, nye jóʼɑɑ nɑ́ɑ̌.»


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\