Mingwíhɑ́ 21

1Me ɑ́ si bee ejwɑ́n é jʉ́o le ejwɑ́n é sí, ebě, jʉ́ó ésôʼ bé e sí ésôʼ, byé ɑ́ be ó sí lɑɑ. Mɑ̂ŋ, mé ɑ́ bé ɑkɑ̌ be. 2Me ɑ́ si bee ntémé nkɑnɑ dí ci yɨ́: ejwɑ́n é Yerʉ́zɑlɛm. Me ɑ́ bee yé ó, ɨ́ jɔʼ yé ɑ́ be, yé mû sí duho kwɑ́ mé Nzyɛ̌m ɨ́ jʉ́ó kʉ́, sulo sí yɨ́. Yé ɑ́ be ó nkʉmsɑ́ mpʉ̌ bíŋ mʉ́mɑ́ dí ejweŋɔɔ bísɑ́ bí nyɑŋɑ́ ó, yé óbwɑ̂m, tô nko njʉ̂m wé dí yɨ́. 3Me nzě jóʼo cwíí ɑ́ duho ɨ́ mecǿǿ mé jǿø nyɨ́. Nye ɑ́ lwib kʉ́kʉ́ ó: «Bɛɛngɛ́ɛ! Nzyɛ̌m, nyɨ́ komlo ódiɑ́ wé pɑ́ʼ bʉ̂r e bʉr. Nye ódi ó ɨ́ bê. Bé óbe ó bʉr o Mpóʼo nyé. Nzyɛ̌m, nye mʉr tɨ̂ʼ ódi pɑ́ʼ nyɔ́ɔ́. 4Nye ótin myɛ́ɛlé mɨ́mɛ̂h ɨ́ míh mɔ́ɔ́. Bé ɑ́kɑ̌ jóʼo mégunwɑ. Bé ɑ́kɑ̌ jwe. Eswie ɑkɑ̌ be. Bé ɑ́kɑ̌ jɨ méjwê. Bisɑ́ bí myɑ̂ byɑɑ́, byé ódîm.» 5Nó ó, wɑɑ́ ɑ́ be ɨ́ mecǿǿ mé jǿø nyɑ́, ɑ́ nze lɛ́ɛ ó: «Beyɨɨ gɑ́, me mû ó lɨ́ esɑ̂ bísɑ́ bíbyɛ̂h mejwɑ́n e mejwɑ́n!» Nye nzě lɛ́ɛ e me ó: «Tilɑɑ bílwǐb bî. Byé ó milɔ̌b mimpɑ̂ le otyeetye.» 6Nye e me ó: «Yɨ́ síe! Me ó mʉr esôʼ ndu e wɑɑ́ epíhe. Me ntémé, me ó menyɛ̌l mé sɑ́ yɨ́yɛ̂h ti e meswéhlɨ́ mé tɨ̂. Mʉr dí ejóʼǒ jwéh médíbé nyɑ́, mɛm ójwe nyé mɑ̌ ejwɛ́nɑ. Medíbé mɑɑ́, mé ó mɑɑ́ me dí egʉ̂, duho lɨ́ enó é cwiʼ mɑ́. 7Wɑɑ́ óntɑɑ, búlɑ le onkɔ́ɔ́ nyɑ́, ónʉɑ médíbé mɑɑ́, jɑlɑ e nkɔb líʼe nyé. Me óbe ó Nzyɛ̌m wé. Nye óbe mé ó mwɑ̂n. 8Bɑɑ́bʉ́bʉ́ɑ́ bɨ́ɛ, bé le ohɑ́ɑ́den, bʉr o dí e milémé mébomo, ojʉ̂l o bʉ̂r, osyɛ̂l o bímolɑ́, oleme ti e bɑɑ́ o dí ejwe bíyɨŋɑyɨ bí ónzyɛ̌m kûm bɑ́, ndu e bɑɑ́nyɑ̂-mikóo bɨ́bɛ̂h, bɨ́ɛ, bé ójɑɑ́ kœb ódiɑ́ wɔ́ɔ́ ó, njɨ ɨ́ bɨ́ siʼe. Yé ó lǿŋlɑ́ e siʼe ti e pir. Yé ɨ́ buú díʼɑ. Tɨ̂ʼ ó bʉ̂r dí ejwe éswie embɑ́ yɨ́.» 9Nyʉ́ʉ́ éngeles ɑ́ si nze kwɑ́ nyɑ̌m. Nye ɑ́ be ó mʉr ngwɑ́r ɨ́ beéngeles nzɑɑngbɑ́ bé ɑ́ nkɨnkɛ́ɛ mempéle nzɑɑngbɑ́ ɨ́ mebô mɑ́. Mempéle mɑɑ́ ó b'ɑ́ be milǿŋlɑ́ e mitúú mí épíhe. Nye e me ó: «Ntɑ́ʼ! Me múo nzě lɛ̂ʼle gó eséhe Mɑ̂ Nteme ngɑ́ bɑ̂ lɨ́.» 10Tyé e tyé yɑɑ́, me ɑ́ be ó, ɨ́ nkul Sísǐm mé Nzyɛ̌m. Éngeles wɑɑ́ nzě tô e me lɨ́ ecǿʼ énɨ́nɨ́ɨ́ kʉ́. Lé ɑ́ be ó, ɨ́ buú jɑɑ kʉ́. Bɨ̌h mû gʉ̂ʼ nɛ́ɛ: nye ɑ́ si lɛ̂ʼle me Yerʉ́zɑlɛm, nkɑnɑ dí ci yɨ́. Yé ɑ́ be lɨ́ esulo sí ɨ́ nteeen, duho ɨ́ jʉ́ó kʉ́, nkǒ Nzyɛ̌m dí yɨ́. 11Yé ɑ́ ncincyɛnwɑ ó, mencyɛnwɑ mé Nzyɛ̌m, ɨ́ mpʉ ékóʼ é diɑmɑnt . Yé ɑ́ ncincyɛnwɑ ó, mpʉ̌ jɑspe ɨ́ ncwɛ̌n ncî ncwɛ̌n. 12Bé ɑ́ si kɛb nkɑnɑ e kóʼ ɨ́ pibe pibe ɨ́ nkɑ́. Kôʼ wɑɑ́, wé ɑ́ be ntémé ó, kʉ́ ɨ́ jɑɑ jɑɑ. Mebê mé énî ɨ́ nkɑnɑ, mé ɑ́ be ó kɑ́m e mebɑ́. Beéngeles kɑ́m le obɑ́, bé ɑ́ be ó tɨ̂ʼ ɨ́ mebê mɑɑ́. Tɨ̂ʼ ɨ́ mebê mɑɑ́ kʉ́, bé ɑ́ si tile míé ménzweh kɑ́m e mebɑ́ mé bʉ̂r o bé Ɨ́zrɑɛ̂l. 13Ɨ́ mempɑh mé nkɑnɑ mɨ́mɛ̂h menɑ̂, yé ɑ́ be ó, e mebé mélɛ̂l. Mɑ̂ʼ mébé mélɛ̂l, mé ɑ́ be ó, ɨ́ nko dʉ́o dí ejɨmɑ yɨ́. Mɑ̂ʼ mélɛ̂l, nko dʉ́o dí ejɑ̂ yɨ́. Mʉ́ʉ́ mélɛ̂l, ɨ́ díbé kʉ́, mɑ̂ʼ melɛ̂l ɨ́ díbé cie. 14Bé ɑ́ si gbɑ̂ mekóʼ kɑ́m e mebɑ́ tʉ́ŋlʉ̌ kóʼ wɑɑ́. Bé ɑ́ be ó sí tile míé mé bʉ̂r o mílʉ́mlʉ́ kɑ́m le obɑ́ Mɑ̂ Nteme ɑ́ cicye e bé bɑ́, ɨ́ mekóʼ mɑɑ́. 15Éngeles ɑ́ lwilwib e me nyɑ́, ɑ́ be ó e lɨ́ nyé ɑ́ jøjøʼ bisɔ̂ʼ e tɨ̂ʼ yɨ́ ɨ́ mbô. Yé ɑ́ be ó lúlɑ́ e gʉ̂l. Nye ɑ́ be ó lɨ́ etó jø̌ʼ nkɑnɑ, ndu e mebê, le kóʼ wé. 16Nkɑnɑ, yé ɑ́ be sumɑ́ ó, mipɑ́ʼ mínɑ̂; mipɑ́ʼ mímyɛ̂h mityé. Éngeles wɑɑ́ ɑ́ si jøʼ nkɑnɑ e jøʼ nyé ɑ́ be e tɨ̂ʼ yɨ́. Ejɑɑ é nkɑnɑ, lé ɑ́ be ó tɑ̂ŋ okílomérɑ otɔ́ɔ́sin obɑ́ e minter mimbɑ́ (2.200). Mpwɑʼ mo le etô e kʉ́, byé ɑ́ be ntémé ó, jøʼ gwɑ́r yɑɑ́. 17Nó ó éngeles ɑ́ si jøʼ kóʼ. Wé ɑ́ be ɨ́ jɑɑ kʉ́. Bé ɑ́ jøʼ wé ó, e meniʼrɑ mé mbô nter e mekɑ́m ménɑ̂ e menɑ̂. (Jøʼ yɑɑ́, yé ó mpʉ bʉ̂r dí eboó jøjøʼ bísɔ̂ʼ yɨ́.) 18Bé ɑ́ sɑ̂ kóʼ wɑɑ́ ó, e lʉ́ʉ́ ékóʼ bé jɨ́jébé « jɑspe » lɨ́. Nó ó, kuó nkɑnɑ wɨ́ɛ, wé ɑ́ be sumɑ́ ó, e gʉ̂l. Yé ɑ́ ncincyɛnwɑ ó, mpʉ̌ lɑ́. 19Pɑ̂ʼ kóʼ wé ɑ́ duho sí wɨ́, wé ɑ́ tityɛ̂b ó, ɨ́ mimbi mékóʼ me dí ɨ́ buú mbɨɑ lɨ́ ebee mí. Mé ɑ́ be ó menyʉ̂l menyʉ̂l. Mekóʼ bé ɑ́ sumo kóʼ e tɨ̂ʼ mɑ́ ó dí: lɑɑ́ lé ésôʼ « jɑspe »; lɑɑ́ émbɑ́: « sɑphir »; lɑɑ́ élɛ̂l: « ɑgɑte »; lɑɑ́ énɑ̂: « émerɑude »; 20lɑɑ́ étɛ̂n: « onyx »; lɑɑ́ ésɑmɑn: « sɑrdoine »; lɑɑ́ e nzɑɑngbɑ́: « chrysolithe »; lɑɑ́ e mwôm: « béryl »; lɑɑ́ lé ébǔ: « topɑze »; lɑɑ́ e kɑ́m: « chrysoprɑse »; lɑɑ́ e kɑ́m le egwɑ́r: « turquoise »; lɑɑ́ e kɑ́m e mbɑ́: « ɑméthyste ». 21Bidiblɑ mébé mé nkɑnɑ kɑ́m e mebɑ́, byé ɑ́ be ó misɛ́ɑ́ le ekóʼ bé jɨ́jébé «pérel» lɨ́. Minkpɑ̌ʼ mí nkɑnɑ mímyɛ̂h, myé ɑ́ be ó, e gʉ̂l. Yé ɑ́ be lɨ́ encyɛnwɑ̌ mpʉ̌ lɑ́. 22Me ɑ́ bé ɑbee mpɑ́h Nzyɛ̌m tɨ̂ʼ ɨ́ nkɑnɑ yɑɑ́, ebě, Dɑ̂ Nzyɛ̌m, Nzyɛ̌m nkul nyɨnyɛ̂h nye mʉr tɨ̂, nye lɨ́ ejilɑ mpɑ́h nyɑɑ́, bé e Mɑ̂ Nteme. 23Bʉr ó nkɑnɑ yɑɑ́, bé ɑjɨ mímbɑh, nkʉ̂ myɑɑ́ mi dʉ́o, nkʉ̂ myɑɑ́ mí ɑ́lomó, ebě, mencyɛnwɑ mé Nzyɛ̌m, mé lɨ́ epɑn gʉ̂. Mɑ̂ Nteme ó dí elɑ́mɑ ɨ́ nkɑnɑ yɑɑ́. 24Bʉr o bíkúl bíbyɛ̂h, bé ócye mbɨ̂mbɨɑ́ ó, ɨ́ jwê njʉl wɑɑ́ ngɑ́ pɑn wɨ́. Ojǿǿ ó sí yɨ̂ʼ bɨ́bɛ̂h, bé ónze le okúm le ogbɑɑ wɔ́ɔ́, nî ɨ́ nkɑnɑ yɑɑ́. 25Mebé mé nkɑnɑ, mé ɑ́diblɔɔ ɨ́ yʉ́ʉ́ jɔʼ, ebě, pum, wé ɑ́kɑ̌ jwíne gʉ̂. 26Bé ónze le okúm le ogbɑɑ wɔ́ɔ́, sɑ́ bʉ̂r ó sí yɨ̂ʼ dí egúmlo yɨ́. Bé ótó níŋle byé ɨ́ nkɑnɑ yɑɑ́. 27Nó ó, bisɑ́ mélwɑʼwo bíɛ, byé ɑ́kóʼó nî gʉ̂. Bʉr o dí esɑ̂ bísyɛ́ɛlɑ̌ Nzyɛ̌m dí ɨ́ buú bene bí bɑ́, bé e bɑɑ́nyɑ̂-bibɛr, bé ɑ́kóʼó nî ntémé gʉ̂. Bʉr o ngɑ́ nî gʉ̂ʼ bɑ́, bé óbe ó njɨ bɑɑ́ bé ɑ́ boo be e míe mitilɑ́ ɨ́ kɑ́lɑr cwiʼ mé Mɑ̂ Nteme bɑ́.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\