Mingwíhɑ́ 22

1Nó ó, éngeles wɑɑ́ ɑ́ si lɛ̂ʼle me díbé ɨ́ ncyɛ́h ncyɛ́h, mpʉ̌ lɑ́. Yé ó dí e medíbé me dí eciʼ bʉ̂r mɑ́. Yé ɑ́ duduho ó, ɨ́ mecǿǿ mé jǿǿ mé Nzyɛ̌m, bé e Mɑ̂ Nteme. 2Ɨ́ nkɑnɑ yɑɑ́ témé, yé ɑ́ be ó, e lɨ́ cwiʼ. Yé ɑ́ be ó, ɨ́ mipɨ̌n mí díbé yɑɑ́ mímyɛ̂h mimbɑ́. Lɨ́ yɑɑ́, yé gúmó mpúmó ɨ́ mbû ó, bijɔʼ kɑ́m e bibɑ́, jɔʼ gwɑ́r ɨ́ ngɔn. Bʉr o bíkúl bíbyɛ̂h jʉ́jómó mékpɑɑ mɔ́ɔ́ ó e bikɑ́ bí lɨ́ yɑɑ́. 3Bisɑ̂ Nzyɛ̌m ɑ́ syɛm bí, byé ɑ́kóʼó tô gʉ̂ʼ ɨ́ nkɑnɑ yɑɑ́. Sɑ́ yé óbe tɨ̂ʼ yɨ́, yé ó mecǿǿ mé jǿǿ mé Nzyɛ̌m, bé e Mɑ̂ Nteme, ndu e bʉr o dí ejwe nyé kûm bɑ́. 4Bé óbee mpóm nyé. Díé lé ntémé, lé ócɛmɔɔ ɨ́ mempǒm mɔ́ɔ́. 5Pum, wé ɑ́kɑ̌ jwíne gʉ̂. Nó ntémé, melɑ́mɑ ndu e dʉ́o, byé ɑ́kɑ̌ jɨŋɔɔ gʉ̂, ebě, Dɑ̂ Nzyɛ̌m nye mʉr tɨ̂ʼ ópɑ̌n jwê. Bé e boo Nzyɛ̌m, bé ójǿø̌ njʉ̌m dǐ e njʉ̌m dǐ. 6Nye e me ó: «Milɔ̌b mî, myé ó milɔ̌b mimpɑ̂ le otyeetye. Dɑ̂ Nzyɛ̌m, nye lɨ́ entɨh ógwíhɑ o mílɔ̌b bé Sísǐm wé ó, bé lɛ́yɨɨ lɔ́ɔ́ wé. Nye ó b'ɑ́ lómlo osyɛ̂l o mésɑ́ bé éngeles wé ó, nye ntɑ́ɑ nzě lɛ́ɛ bé sɑ́ mû kúno esyɛ́ɛ yɨ́.» 7Yésʉs, nye lɨ́ elɛ́ɛ ó: «Pɑɑ́ bee gɑ̂: me lɨ́ enze ɨ́ bɑ́ɑ́nɑ̂. Metyɛʼ me mpóm, mé díʼee e bɑɑ́ bé óbɑʼle mísolɑ́ mílɔ̌b mi dí mitilɑ́ ɨ́ kɑ́lɑr nyɑ̂ʼ tʉ́ŋlʉ̌ mí bɑ́.» 8Mɛm Jeɑn, me ó b'ɑ́ jóʼo bisɑ̂ bîʼ e megwɑ̌l, bee ntémé e míh mɑ̂m. Jɔʼ mé ɑ́ jóʼo le ebee byé bíbyɛ̂h yɨ́, me ntɔ̂ʼ kúrwo sí, píʼe mpóm sí ɨ́ mpǒm éngeles ɑ́ lɛ̂ʼle me byɑ̌ nyɑ́, lɨ́ esɑ̂ ó, mě jwé ó nye kûm. 9Nye e me ó: «Sɑ́ ɑsɑ̂ nó. Me ntémé, me ó syɛ̂l mesɑ̂ mé Nzyɛ̌m jøʼ gwɑ́r e gwɑ́r e bɨ̌n e bɨ́ɔɔ́ bô, ogwíhɑ o mílɔ̌b, bé e bɑɑ́ bɨ́bɛ̂h o dí ebɑʼle mílɔ̌b mi kɑ́lɑr nyɑ̂ʼ bɑ́. Jwéʼ Nzyɛ̌m kûm.» 10Nye ɑ́ si bɑʼɑ lɛ́ɛ e me ó: «Sɑ́ Nzyɛ̌m gwíh gó, yɑɑ́ dí tilɑ́ ɨ́ kɑ́lɑr nyɑ̂ʼ yɨ́, ɑsol yé ɨ́ kɑ́lɑr tʉ́ŋlʉ̌, ebě, bisɑ̂ byɑɑ́, byé ókpɑ̂hwɑ̌ syɛ́ɛ. 11Mʉr dí ekpɛl ésɑ̂ ébébe nyɑ́, nye ɑ tó dóló le esɑ̂ lê. Wɑɑ́ dí ekpɛl éswêʼ nyʉ̂l nyé nyɑ́, nye tôʼ dóló le esɑ̂ nó. Nó ó, wɑɑ́ dí tîtyěl nyɑ́, nye tôʼ dóló le esɑ̂ bísyɛ́ɛlɑ bi dí otîtyěl bí. Mʉr dí ci nyɑ́, nye tôʼ dóló le edi mʉ̂r dí ci nyɑ́.» 12Yésʉs, nye lɨ́ elɛ́ɛ ó: «Pɑɑ́ bee gɑ̂: me lɨ́ enze ɨ́ bɑ́ɑ́nɑ̂! Me mû ó lɨ́ enze e myɛ́nɑ ɨ́ mebô, ó me jɛ́nɑɑ e mʉr nyɨnyɛ̂h syɛ́ɛ́ nyé ɑ́ séɑ yɨ́. 13Me ó dí wɑɑ́ esôʼ ndu e wɑɑ́ epíhe, metɑ́ɑ́ré le eswéhlɨ́, menyɛ̌l le mesíé. 14«Metyɛʼ me mpóm, mé díʼee e bʉr o dí ejøø míkɑ́n myɔ́ɔ́, myé mû ɨ́ púúm bɑ́. Bɨ́hɑɑ́ ó dí e nkul enî ɨ́ nkɑnɑ yɑɑ́. Bé ónî ó, cɨɔɔ ɨ́ mebé mé. Bé ntémé, bé ó jɑ́lɑ́ le ede mpúmó dí egúmo ɨ́ lɨ́ cwiʼ nyɨ́. 15Nó ó, ompyê, oleme, osyɛ̂l o bímolɑ́, ojʉ̂l o bʉ̂r, bɑɑ́ o dí ejwe bíyɨŋɑyɨ bí ónzyɛ̌m kûm bɑ́, le bɑɑ́nyɑ̂-bibɛr bɨ́ɛ, bé ódwoowǒ kʉ̌l. 16«Mɛm Yésʉs, me ɑ́ si lómlo bɨ̌n éngeles wɑ̌m ó, nye ntɑ́ɑ nzě boʼlo gó milɔ̌b mi dí ejwɛ̂ʼ Mbɛ̌r-Nzyɛ̌m mí. Mɛm, me ó mɑ̂ ntɑ mé Dɑvid, wɑɑ́ ɑ́ byɛ̂l mpʉ̌ ntoʼju ɑ́ pɑ̂h ɨ́ kǔm lɨ́ yé ɑ́ cwɛlɔɔ cwɛlɨ́ɨ yɨ́. Me ntémé ó dí cwícwén dí ɨ́ buú pɑn ɨ́ melɔ́mɑ mé mɛ́n nyɑ́.» 17Nó ó Sísǐm mé Nzyɛ̌m, bé e mʉmɑ́ mé Mɑ̂ Nteme, bé lɨ́ elɛ́ɛ ó: «Ntɑ́ʼ!» Nó ntémé ó, mʉr dí ejóʼo nyɑ́, nye lɛ́yɨɨ ntémé ó: «Ntɑ́ʼ!» Mʉr dí ejóʼǒ jwéh médíbé nyɑ́, nye ntɑ̂ʼ. Wɑɑ́ kpɛ́l nyɑ́, nye dɑ́ɑlɑɑ medíbé mé cwiʼ, ɑbwɑ̂m. 18Mɛm Jeɑn, me lɨ́ ecɨ̂l mʉ̂r nyɨnyɛ̂h dí ejóʼo míngwíhɑ́ mékɑ̌n me dí ɨ́ kɑ́lɑr nyɑ̂ʼ mɑ́ ó: Mʉ̂r ókɛl lʉ́ʉ́ ékɑ̌n tɨ̂ʼ nó, Nzyɛ̌m ntémé ójwe nyé bintɨ́ʼɑ́, le ekɛl ntémé byúú bínumo bi dí mitilɑ́ ɨ́ kɑ́lɑr nyɑ̂ʼ bí. 19Mʉ̂r ópɛʼ lʉ́ʉ́ ékɑ̌n dí egwíhɔɔ ɨ́ kɑ́lɑr nyɑ̂ʼ lɨ́ nó, Nzyɛ̌m ntémé ópɛʼ nkɔ̂b mpumó nyé ɑ́ gwɑ bi, duho ɨ́ lɨ́ cwiʼ nyɨ́. Nzyɛ̌m ópɛ̌ʼ diɑ́ nyé ɑ́ gwɑ di tɨ̂ʼ ɨ́ nkɑnɑ dí ci yɨ́. Lɨ́ cwiʼ le nkɑnɑ yɑɑ́, byé ntémé, byé ó byɑɑ́ dí mitilɑ́ ɨ́ kɑ́lɑr nyɑ̂ʼ bí. 20Wɑɑ́ dí eboʼlo mílɔ̌b mîʼ nyɑ́, nye lɨ́ elɛ́ɛ ntémé ó: «Yé ó nó. Me lɨ́ ekpɑ̂hwɑ̌ bɑ́ʼɑ̌ nze.» Yé díʼee nó. Dɑ̂ Yésʉs, ntɑ́ʼ! 21Tî Yésʉs sʉ́ʼoo bʉr bɨ́bɛ̂h metyɛʼ me mpóm. Amen.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\