Mingwíhɑ́ 3

1«Cɛmɑɑ mékɑnɑ́. Go ɑ cyén éngeles dí ejwéelě Mbɛ̌r-Nzyɛ̌m, wɑɑ́ dí ɨ́ Sɑ́rdɛs wɨ́ nyɑ́. Lɛ́yɨ́ɨ́ nyé ó: Wɑɑ́ dí emɛ̂r mísísǐm mé Nzyɛ̌m nzɑɑngbɑ́ ndu e l'ocwícwén nzɑɑngbɑ́ nyɑ́, nyě lɛ́ɛ́ ó: me lɨ́ egʉ́ɑ̌ sɑ́ yɨ́yɛ̂h gó dí esɑ̂ yɨ́. Bʉr bɨ́ɛ bee ó, go ó kublɑkúblɑ. Nkúnɑ́ guɑ, go ó mpʉ̌ múu. 2Gbɔlwɑɑ gɑ́ sí. Diʼee gɑ́ ɨ́ mpʉ̂n. Bɨ̌n bé ɑ́mû jɑɑ́ síe lɨ́ ejwe ɨ́ méŋlɛ́, ebě, me ɑ́ si bee ó, syɛ́ɛ́ yɨ́n, yé jínɑ ó, ɑpɑ̌ gwɑ́ bě lǿŋlɑ́ ɨ́ míh mé Nzyɛ̌m. 3Ebe nó, toŋlɑɑ gɑ́ milɛ́ʼlɑ́ bɨ́n ɑ́ jóʼo ɨ́ mimbú mí píhe mí. Toŋlɑɑ gɑ́ ntémé mpʉ bɨ́n ɑ́ nyɛɛ nʉɑ myé yɨ́. Jwirɑɑ gɑ́ miléme. Bɨ̌n ɑ bɑ́ʼlé mílɛ́ʼlɑ́ myɑɑ́. Bɨ́n bé yɨ́ɛ ɑjɨmɑjɨmɑ nɛ́ɛ: gʉ́ŋɑ́ɑ́ gɑ́ ó, me ónze ɨ́ sɔ́mɑ́ yɨ́n. Sɑ̂ gwɑ́r, bɨ̌n bé ɑ́gʉ́ɑ̌ jɔʼ mé ónze yɨ́. Me ónze ó, metørɑ̂, mpʉ̌ njíblʉ̌. 4Nó ó, yé e bʉ́ʉ́ bʉ̂r ɨ́ sɔ́mɑ́ yɨ́n ɨ́ Sɑ́rdɛs, bɑɑ́ bé ɑ́ be ɑlœʼ mikɑ́n myɔ́ɔ́ bɑ́. Bé óbwɑ̂r míkɑ́n ɨ́ pumo pumo. Bɨ̌h le onɔ́ɔ́ bé ócyě sɔ́mɑ́ gwɑ́r, ebě, bé lɨ́ ejɑlɑ e tɨ̂. 5Bɑɑ́ bé óntɑɑ, búlɑ le onkɔ́ɔ́ bɑ́, me óbôr bé mikɑ́n ɨ́ pumo pumo. Me ɑ́pɛʼ míé mɔ́ɔ́ ɨ́ kɑ́lɑr cwiʼ. Me ólɛ́ɛ Sɔ́ŋ wɑ̌m, bé e beéngeles bé ó: “Bɑɑ́ bɑ̂m bê.” 6Mekɑ̌n Sísǐm mé Nzyɛ̌m dí elɛ́ɛ bísɔ́mɑ́ bí óbûʼlɑ mɑ́, mé ó ménɨ̌. Mʉr nyɨnyɛ̂h dí e megwɑ̌l mé éjóʼo nyɑ́, nye jóʼɑɑ nɑ́ɑ̌!» 7«Cɛmɑɑ mékɑnɑ́. Go ɑ cyén éngeles dí ejwéelě Mbɛ̌r-Nzyɛ̌m, wɑɑ́ dí ɨ́ Filɑdɛ́lfiɑ wɨ́ nyɑ́. Lɛ́yɨ́ɨ́ nyé ó: Lɔ́ɔ́ wɨ̂, wé duho ó, ɨ́ num mé Mʉr mé Nzyɛ̌m dí ci, wɑɑ́ dí tyeetye nyɑ́. Pɑɑ́ bee gɑ̂: osɑb me Njǿø Dɑvid ó mé dí e bé ɨ́ mebô bɑ̂. Mé díb ébê nó, ɑbe e mʉr ókɑ̌ pɨr lê. Mé pɨ́r lé nó, ɑbe e mʉr dí e nkul ekɑ̌ bɑ́ʼɑ̌ dib. 8Me lɨ́ egʉ́ɑ̌ sɑ́ bɨ́n dí esɑ̂ yɨ́. Me lɨ́ egʉ́ɑ ó, bɨ̌n bé e bwɑ́ ó nkûl. Dɑmɑ́ jóʼo nó, bɨ̌n bé ɑ́ si bɑʼle lɔ́ɔ́ wɑ̂m. Bɨ̌n bé ɑ́ bé ɑkɛ́lɑ mê. Jwɛ́ʼɛ́ɛ́ gɑ̂, mɨ́ dib bɨ́n ebê, ɑbe e mʉr dí e nkul ekɑmle bɨ́n lɨ́ enî tɨ̂. 9Beyɨɨ gɑ́, ɨ́ mpʉʼ ó mé ósɑ̂ bʉ̂r o mpɑ́h sulɑ́ mé Sɑ́tɑn, bɑɑ́ o dí elɛ́ɛ ó, bé ó oYúden, bɨ́ɛ ɑbe bé bɑ́. Bé kʉ́ sɑ̂ ó, njɨ bibɛr. Me ósɑ̂ bé mbi dí ó, bé ntɑ́ɑ nzě bɨʼ mébóó mɔ́ɔ́ sí ɨ́ mempǒm mɨ́n yɨ́, ebě, bé nkʉ̂ gʉ́ɑ ó, me lɨ́ ekpɛl bɨ́n. 10Sɑ̂ gwɑ́r, me ɑ́ lɛ́ɛ e bɨ̌n bɨɛ ó, bɨ̌n jûhwɑɑ. Bɨ̌n bé ɑ́ si bɑnɑ bɑʼle lɔ́ɔ́ wɑ̂m wɑɑ́. Mpʉ bɨ́n ɑ́ jóʼo me nó yɨ́, me óbɑʼle bɨ́n, ebě, bɨ̌n bé ɑ́mû jɑɑ́ nî ɨ́ bintɨ́ʼɑ́ mû lɨ́ epyɑ̂l ɨ́ mʉr nyɨnyɛ̂h ɨ́ sí yɨ̂ʼ bí. 11Me mû ó kúno enze. Mɛ́rɨ́ɨ́ gɑ́ sɑ́ bɨ́n dí e yé yɨ́ ɨ́ kpɨ́ɨ́ɨ́, ebě, nyʉ́ʉ́ mʉ̂r ɑ́mû jɑɑ́ dɛ̂ʼ bɨ́n kɑ́rɑ́ɑ́ mé ɑ́ gwɑ jwe bɨ̌n tɑ̂ŋ myɛ́nɑ yɨ́. 12Bɑɑ́ bé óntɑɑ, búlɑ le onkɔ́ɔ́ bɑ́, me ótyêl bé mpʉ méjwii ɨ́ mbɛ̌r me Sɔ́ŋ wɑ̌m. Bé ótyɛ̂b ɨ́ lyɑhwó. Yé ɑ́kɑ̌ be e sɑ́ yé ópyêl bé tɨ̂. Me ótile díé mé Nzyɛ̌m ɨ́ menyʉ́l mɔ́ɔ́. Me ótile ntémé díé é nkɑnɑ mé Nzyɛ̌m, yɑɑ́ dí ejwɑ́n é Yerʉ́zɑlɛm yɨ́. Nzyɛ̌m óntɨ̌h nkɑnɑ yɑɑ́ kɑ̂ʼ sí, duho ɨ́ jʉ́ó kʉ́. Me ótile ntémé ejwɑ́n é díé lɑ̂m ɨ́ menyʉ́l mé bʉ̂r bɑɑ́. 13Mekɑ̌n Sísǐm dí elɛ́ɛ̌ Mbɛ̌r-Nzyɛ̌m mɑ́, mé ó ménɨ̌. Mʉr nyɨnyɛ̂h dí e megwɑ̌l mé éjóʼo nyɑ́, nye jóʼɑɑ nɑ́ɑ̌!» 14«Cɛmɑɑ mékɑnɑ́. Go ɑ cyén éngeles dí ejwéelě Mbɛ̌r-Nzyɛ̌m, wɑɑ́ dí ɨ́ Lɑodiséɑ wɨ́ nyɑ́. Lɛ́yɨ́ɨ́ nyé ó: Wɑɑ́ dí e díe ó, “Amen”, dí ntémé mboʼlo mpɑ̂, mʉr ebûʼlɔɔ. Nye ó wɑɑ́ Nzyɛ̌m ɑ́ kuho kʉ́ e sí e né nyɑ́, nyě lɛ́ɛ́ gó ó: 15“Me lɨ́ egʉ́ɑ bísyɛ́ɛlɑ bín. Me lɨ́ egʉ́ɑ ó, bɨ̌n bé ɑtɑlɑ. Bɨ̌n ntémé, bé ɑdíʼɑ ɨ́ yʉŋ yʉŋ mpʉ médíbé me dí etwɑʼ mɑ́. Yé bé go bé yɨ́ɛ ó yɨ̂, nkʉ̂ yʉ́ʉ́ nó! 16Ebě, bɨ̌n bé ó mpʉ médíbé me dí ɨ́ nyêʼrɑɑ, ɑdíʼɑ, ɑtɑlɑ mɑ́. Sɑ́ tɨ̂ʼ ó mé ójʉ̂ gó bijǿølɨ́ yɨ́. 17Bɨ̌n bé lɨ́ elɛ́ɛ ó, bɨ̌n bé ó okúmɑ́ ó bʉ̂r, lǿŋlɑ́ e bisɑ̂ twíhɑ. Bɨ̌n bɨɛ, bé ɑgʉ́ɑ ó, lɨ́ otyeetye, bɨ̌n bé ó bʉr o dí ɨ́ buú kpɑɑ nkóó bɑ́, ndu e bʉr o métɨʼlɑ. Bɨ̌n bé ó bɑɑ́ntéʼenteʼe o bʉ̂r, bɑɑ́ntím, misuswɑ́h. 18Me lɨ́ etɨ́e bɨ́n ó: yé bé bɨ̌n bé lɨ́ egø̂m ébi ókúm ómpɑ̂ nó, bwɑ́mɑ́ɑ́ gɑ́ gʉ̂l yɑ̂m. Yé ɑ́ be ɨ́ duho ɨ́ duró lé ólûl. Bwɑ́mɑ́ɑ́ gɑ́ mikɑ́n ɨ́ pumo pumo. Bɨ̌n ɑ bwɑ́r myê, ɑkɑ̌ dǐ suswɑ́h ɨ́ ŋmɑ́h ndu e sôn. Bɨ̌n ɑ bwɑ́m ntémé mǐr étwɑ́ɑle ɨ́ mîh, ó bɨ̌n nkʉ̂ bɑ́ʼɑ̌ bee! 19“Mɛm, me lɨ́ ejwe mʉ̂r nyɨnyɛ̂h mé dí ekpɛl nyɑ́ melɨ́, le esɨ̂ʼ nyé lʉ̂. Nó, sɑ́ʼ gɑ́ sɨ́n, lɨ́ esú ó bɨ̌n jwírɑɑ miléme. 20Pɑɑ́ bee gɑ̂: me ó wɑ̂ʼ lɨ́ ekwɑ̂ʼle ébé lô ó, me níʼee. Mʉr ngɑ́ jóʼǒ lwǐb yɑ̂m, dib mé lɑ̌ nyɑ́, me ónî kwɑ́ nyé. Bɨ̌h e nɔ́ɔ́, bé opûhlɑ mébô lɨ́ ede. 21“Mʉr óntɑɑ, búlɑ le onkɔ́ɔ́ nyɑ́, me ójwe nyé nkul ó, bɨ̌h e nɔ́ɔ́ díʼee diɑ́ gwɑ́r ɨ́ mecǿǿ mé jǿǿ yɑ̂m, ebě, mɛm ntémé, me ɑ́ si ntɑɑ, búlɑ e wɑ̂m ónkɔ́ɔ́. Me ɑ́ si di sí bɑ̌ʼ e Sɔ́ŋ wɑ̌m ɨ́ mecǿǿ mé jǿǿ yé.” 22«Mekɑ̌n Sísǐm mé Nzyɛ̌m dí elɛ́ɛ̌ Mbɛ̌r-Nzyɛ̌m, mé ó ménɨ̌. Wɑɑ́ dí e megwɑ̌l mé éjóʼo nyɑ́, nye jóʼɑɑ nɑ́ɑ̌.»


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\