Mingwíhɑ́ 5

1Nó ó, me ɑ́ si bee mʉr ndîndǐl ɨ́ mecǿǿ mé jǿø le kɑ́lɑr ɨ́ mbô. Nye ɑ́ mɨmɛ̂r nye ó, ɨ́ mbó éjʉ̂m. Bé ɑ́ cɛmɑ kɑ́lɑr wɑɑ́ ó, lɨ́ etile lɨ́ epéb ɨ́ mipɑ́ʼ mímbɑ́, ntɔ̂ʼ píle lê. Bê nzě nɛ̌r luʼ tɨ̂ʼ ɨ́ bigúmo nzɑɑngbɑ́, ntɔ̂ʼ kɑ̌ gbɑ́ŋɔɔ ntémé sitɑ̂m ɨ́ bigúmo nzɑɑngbɑ́ byɑɑ́, ó mʉr swîh ɑ́mû jɑɑ́ dib. 2Me nzě beě njɨ́h éngeles. Yê nzě jî cíɑ́ le ecyêl kʉ́ ó: «Nzé dí tyé mʉ̂r dí ó, nye pɛ́ʼɛɛ luʼ, bɛ́ɛ kɑ́lɑr nyɑ̂ʼ nyɑ́?» 3Nó ó, yé ɑ́ bé ɑbe e mʉr. Tɑ́ɑre ɨ́ jʉ́ó kʉ́ ndu e sí, le tʉ́ŋlʉ̌ bibwɑ̌h sí, ɑbe e wɑɑ́ ɑ́ jweŋɔɔ nkul dí ó, nye bɛ́yɨɨ kɑ́lɑr wɑɑ́, jwɛ̂ʼ nyé tʉ́ŋlʉ̌. 4Me ɑ́ si bu jɨ, ebě, yé ɑ́ bé ɑbe e mbi mʉ̂r dí ó, nye bɛ́yɨɨ nye, jwɛ̂ʼ tʉ́ŋlʉ̌. 5Nó ó, nyʉ́ʉ́ tɔ́mɑ́ mʉr lɨ́ otɔ́mɑ́ bʉ̂r bɑɑ́ ɑ́ lɛ́ɛ e me ó: «Sɑ́ ɑkɑ̌ jɨ. Jwɛ́ʼɛ́ɛ, ngbɑmpɨɨ, wɨ́ pyɑ̂l, duho lɨ́ onzweh mé Yʉ́dɑ! Wé ó mɑ̂ ntɑ mé Dɑvid, wɑɑ́ ɑ́ byɛ̂l mpʉ̌ ntoʼju ɑ́ pɑ̂h ɨ́ kǔm lɨ́ yé ɑ́ cwɛlɔɔ cwɛlɨ́ɨ yɨ́ nyɑ́. Wɨ́ɛ, wé ɑ́ si ntɑɑ sɑ́ yɨ́yɛ̂h. Wé ó b'ɑ́ jweŋɔɔ nkul dí ó, wé pɛ́ʼɛɛ bisitɑ̂m nzɑɑngbɑ́ byɑɑ́, bɛ́ɛ kɑ́lɑr dí pílɑ́ nyɑ́.» 6Nó ó mé ɑ́ jwɛ̂ʼ, bee ó, nkúnɑ́ yé ɑ́ be ó Mɑ̂ Nteme. Nye ɑ́ si tyɛ̂b pɑ́ʼ mecǿǿ mé jǿø le mikublɑkúblɑ mí ótír minɑ̂, le otɔ́mɑ́ bʉ̂r bɑɑ́. Yé ɑ́ kʉ be ó, kwɑhɑ́ mpʉ sɑ́ lɛ́ɛ́, bé ɑ́ si jʉ̂ nye. Nye ɑ́ be ó, e bintóo nzɑɑngbɑ́ ɨ́ lʉ̂. Nye ɑ́ be ntémé ó, e mîh nzɑɑngbɑ́. Míh mé, mé ó misísǐm nzɑɑngbɑ́ myé ɑ́ lómɔɔ ɨ́ sí yɨ́yɛ̂h mí. 7Mɑ̂ Nteme wɑɑ́ nzě sîhle, tô nko mʉ̂r ɑ́ be ɨ́ mecǿǿ mé jǿø nyɑ́, ntɔ̂ʼ nʉɑ kɑ́lɑr wɑɑ́ e mbó éjʉ́m wé. 8Jɔʼ nyé ɑ́ nʉɑ nye yɨ́, mikublɑkúblɑ mí ótír minɑ̂ myɑɑ́, le otɔ́mɑ́ bʉ̂r mekɑ́m mébɑ́ le onɑ̂ bɑɑ́, nzě bɨʼ mébóó sí ɨ́ mpǒm nyé. Mʉr nyɨnyɛ̂h ɨ́ sɔ́mɑ́ yɔ́ɔ́ ɑ́ be ó, e mpêr ɨ́ mebô, ndu e mempélé mé gʉ̂l, mɨ́mɛ̂h milǿŋlɑ́ le otú ó júu lɨ́ ejúo. (Otú wɑɑ́, wé ó jweʼle, sɑ́ dí elɛ̂ʼle mínjɨʼlɑ bʉ̂r o mé Nzyɛ̌m dí esɑ̂ nyé mí.) 9Bé ɑ́ jijyɛɛ ó, ejwɑ́n é jɨ̂m. Bé ó: «Go ó jɑ́lɑ́ le enʉɑ kɑ́lɑr nyɑ̂, gbɛ́ɛ bísitɑ̂m, ebě, go ɑ́ si jʉ́ŋɔɔ. Go ɑ́ si dwih bʉr ɨ́ mpilɑ ébébe, tô e bé kwɑ́ mé Nzyɛ̌m. Go ɑ́ si syɛ́ɛlɑ mecié mô lɨ́ esú é bʉ̂r bɑɑ́. Bé ó bʉr o bíkúl bíbyɛ̂h, ndu e bilwǐb bíbyɛ̂h, bʉr o mémpóʼo mɨ́mɛ̂h, ndu e mesí mɨ́mɛ̂h. 10Go ɑ́ si jwir kúl bʉ̂r yô ntinɨ̂ opɑrɑ, lɨ́ esú lé éséɑ̌ Nzyɛ̌m wɨ́h syɛ́ɛ́. Bé ntémé ó ngɑ́ jǿø ɨ́ sí yɨ́yɛ̂h.» 11Me ɑ́ si bee ntémé beéngeles otɔ́ɔ́sin otɔ́ɔ́sin, ɑbe e tólɔ́ɔ. Bé ɑ́ be ó lɨ́ ebɔmɑ mécǿǿ mé jǿø, ndu e mikublɑkúblɑ mí ótír minɑ̂, le otɔ́mɑ́ bʉ̂r bɑɑ́ ɨ́ nkɑ́. Me ɑ́ si jóʼo jɨ́m yɔ́ɔ́ bé ɑ́ jyɛɛ yɨ́. 12Bé ɑ́ jyɛɛ kʉ́kʉ́ ó, e nkul, lɨ́ elɛ́ɔɔ ó: «Mɑ̂ Nteme bé ɑ́ jʉ̂ nyɑ́, nye ɨ́ jɑlɑ le enʉɑ nkûl nyɨnyɛ̂h, le okúm, le ocwóó, le onjɨ̂h, le júu, e kûm ndu e mesø̂ʼlʉ.» 13Nó ó, me nzě jóʼo bísɑ́ bíbyɛ̂h Nzyɛ̌m ɑ́ kuho bí lɨ́ elwib, le byɑɑ́ bi dí ɨ́ jʉ́ó kʉ́ bí, le byɑɑ́ bi dí ɨ́ sí yɨ̂ʼ bí, le byɑɑ́ bi dí tʉ́ŋlʉ̌ bibwɑ̌h bí, ndu e byɑɑ́ bi dí ɨ́ mɑ̂ŋ bí. Bíbyɛ̂h, byê nzě jyɛɛ́ jɨ̂m. Bé ó: «Kûm, le júu le nkul, byé ó, ɨ́ wɑɑ́ dí ndîndǐl ɨ́ mecǿǿ mé jǿø nyɑ́, bé e Mɑ̂ Nteme, njʉ̌m dǐ e njʉ̌m dǐ!» 14Jɔʼ bé ɑ́ jijyɛɛ nó yɨ́, mikublɑkúblɑ mí ótír minɑ̂ myɑɑ́, myé ɑ́ yɨyɑlɑ ó: «Amen!» Otɔ́mɑ́ bʉ̂r ónɨ̌, bé ntɔ̂ʼ kúrwo sí, píʼe mémpǒm sí ɨ́ míh mɔ́ɔ́, lɨ́ ejwe bé kûm.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\