Mingwíhɑ́ 6

1Mé kɑ́ jwɛ̂ʼ nɛ́ɛ: bee Mɑ̂ Nteme lɨ́ egbɛ́ɛ̌ sitɑ̂m esôʼ. Jɔʼ yɑɑ́ ó gúú kublɑkúblɑ tír lɨ́ otír onɑ̂ bɑɑ́, ɑ́ lwib kʉ́kʉ́. Cwíí nyé ɑ́ jøjø̂ʼ ó mpʉ míndum mi mpíé. Nye ó: «Ntɑ́ʼ!» 2Mé kɑ́ bee nɛ́ɛ: beě mpɑ́ŋɑ́ kɑblɑ́, bee ntémé mʉr ɨ́ koo wé kʉ́ ɨ́ kɛlɨ̂. Mʉr wɑɑ́ ɑ́ be ó, e lɑ́ dɔ̂m ɨ́ mebô. Bé ɑ́ si bôr nye kɑ́rɑ́ɑ́ júu gʉ̂l. Nye ntɔ̂ʼ tô le entɑɑ bʉ̂r ɨ́ dɔm. Nye ɑ́ be ó, lɨ́ ebɑ́ʼɑ̌ tô le entɑɑ bʉ̂r. 3Píe tɨ̂ʼ nɛ́ɛ: Mɑ̂ Nteme nzě bʉ̂ sitɑ̂m mbɑ́. Gúú kublɑkúblɑ tír, wé ntɔ̂ʼ lɛ́ɛ ó: «Ntɑ́ʼ!» 4Yʉ́ʉ́ kɑblɑ́, yé ntɔ̂ʼ pyɑ̂l. Yɨ́hɑɑ́, yé ó be ó e nyʉ̂l kɑɑ́ e kɑɑ́. Mʉr ɑ́ be tɨ̂ʼ kʉ́ nyɑ́, ɑ́ si jweŋɔɔ nkul ekɑʼ dɔ̂m ɨ́ sí yɨ́yɛ̂h ó, bʉr, bé jǿølɑ pɑ́ʼ nyɔ́ɔ́. Bé ɑ́ si jwe nye pɑ-sʉŋ ɨ́ jɑɑ jɑɑ. 5Jɔʼ nyé ɑ́ bʉ̂ sitɑ̂m lɛ̂l yɨ́, gúú kublɑkúblɑ tír, wé ntɔ̂ʼ lɛ́ɛ ó: «Ntɑ́ʼ!» Mé kɑ́ bee nɛ́ɛ: beě kɑblɑ́ jwínɨ́ɨ́. Mʉr ɑ́ be tɨ̂ʼ kʉ́ nyɑ́, ɑ́ si bi kílo ɨ́ gúú mbô. 6Me ntɔ̂ʼ jóʼǒ lwǐb, lwǐb yɑɑ́ lɨ́ eduho témé mikublɑkúblɑ mí ótír minɑ̂ myɑɑ́. Yé ɑ́ nøølɑ ó, e lwǐb mʉ̂r, lɨ́ elɛ́ɛ ó: «Lírɑ pǔ blê gwɑ́r, yé mû ó tɑ̂ŋ nzɑ̌ŋ mɔnɨ́ ngwɑ́r. Olírɑ bé orge olɛ̂l, bé ó tɔ́ɔ nzɑ̌ŋ mɔnɨ́ ngwɑ́r. Sɑ̂ gwɑ́r, ɑndɑ́mɑ múlo ti e menyoʼ.» 7Jɔʼ nyé ɑ́ bʉ̂ sitɑ̂m nɑ̂ yɨ́, kublɑkúblɑ tír epíhe nzě lɛ́ɛ ó: «Ntɑ́ʼ!» 8Mé kɑ́ bee nɛ́ɛ: beě kɑblɑ́ nyʉ̂l bikɑ́. Mʉr ɑ́ be tɨ̂ʼ kʉ́ nyɑ́, ɑ́ be e díe ó, «Eswie.» Bʉr o bé ɑ́ be kwɑ́r ojwe bɑ́, bê nzě dudû nyé ɨ́ koo píhe. Ɨ́ bʉr ó sí bɨ́bɛ̂h, bé ɑ́ si jwe bé nkul ejʉ̂ bʉ̂r ɨ́ buo buo, jɑlɑ e nkɔb mpwɑ́r ɨ́ menkɔb menɑ̂. Nye ójʉ̂ bé ó, le opɑ-sʉŋ, ndu e nzɑ, ndu e binumo mékpɑɑ. Otír ó méntwǐʼ ntémé, bé ójʉ̂ bʉ́ʉ́ bʉ̂r. 9Jɔʼ Mɑ̂ Nteme ɑ́ gbɛ́ɛ sitɑ̂m tɛ̂n yɨ́, me ntɔ̂ʼ jwɛ̂ʼ lɨ́ empɑh lé ɑlɑtɑ̂r, nzě bee tɨ̂ʼ ó, misísǐm mi bʉ̂r. Bé ɑ́ jʉ́ŋɔɔ ó, ɨ́ lɔ̌b lɔ́ɔ́ mé Nzyɛ̌m, ti e mboʼlɑ́ bé ɑ́ boʼlo wɨ́. 10Bê nzě bʉ̂ bícím. Bé ó: «Dɑ̂ ɛ̌, go ó mʉr dí ci nyɑ́. Go ó dí Nzyɛ̌m otyeetye. Bʉr ó sí, bɑɑ́ bé ɑ́ jʉ̂ bɨ̌h bɑ́, go ókɑ̌ cíʼe bé milɔ̌b ɨ́ yɑ́ɑ̌ jɔʼ? Go ókɑ̌ kunɑ bɨ́h mecié mɨ́h dɨ́n?» 11Nó nyé ɑ́ nʉɑ bidur ɨ́ pumo pumo, bôr bɨ́bɛ̂h, le elɛ́ɛ bé ó, bé gbɑ́lɑɑ bɑ́ tîtííɑ̌. Nye ó: «Bónɑ́ɑ́ gɑ̂. Yé jɑlɑ ó, bʉ́ʉ́ bʉ̂r ó njoo yɨ́n ti e bɨ́ɔɔ́ bɨ́n, bé pɑ́ɑ nyɛɛ́ jʉ́ŋɔɔ ntémé mpʉ bɨ́n. Sɑ́ tɨ̂ʼ ó bɨ́n le onɔ́ɔ́, bé ósɑ̂ sɔ́mɑ́ ntinɨ̂ yɨ́.» 12Nó ó, me ɑ́ si jwɛ̂ʼ, bee Mɑ̂ Nteme lɨ́ egbɛ́ɛ̌ sitɑ̂m sɑmɑn. Sí, yé ntɔ̂ʼ kublɑ ɨ́ buo buo. Dʉ́o, lé ɑ́ be ó, lé mû jwîjwîn ɨ́ viʉ́t. Álomó ntinɨ̂ ɑ́ be ó, nye mû ɨ́ cʉʼ mpʉ nyʉ̂l mecié. 13Ocwícwén, bé ɑ́ si duho ɨ́ jʉ́ó kʉ́, dumɑ sí mpʉ bíbyɔ́ɔ bi mpúmó dí eduho ɨ́ lɨ́ figyê, kur sí ɨ́ jɔʼ nkúo dí ekwoolo e nkul yɨ́. 14Jʉ́o, yé ɑ́ si dîm ɨ́ mîh ɨ́ sɔ̌s, ɨ́ mpʉ mítilɑ́ dí edîm ɨ́ jɔʼ bé dí epíle kɑ́lɑr yɨ́. Mecǿʼ mɨ́mɛ̂h ndu e micíhé mímyɛ̂h, byé ɑ́ si pɔʼɑ ɨ́ bigúmó byɔ́ɔ́, tóŋɔɔ ɨ́ bigúmo biswîh. 15Bʉr ó sí yɨ̂ʼ bɨ́bɛ̂h, bé ɑ́ si swɑb. Bé ɑ́ to swɑb ó, ɨ́ bibɑ́h mékóʼ, ndu e mecø̂ʼ dí pɑ́ʼ mekóʼ mɑ́. Bɨ́bɛ̂h, bé ɑ́ si swim mikɑ́m, lɨ́ etó swɑbɔɔ. Dɑmɑ́ jóʼo ójǿǿ ó sí yɨ̂, otɔ́mɑ́ bʉ̂r, okúmɑ́; okɑpitɛ̂n ti e minjɨ́h mí bʉ̂r; bitúʼɑ̌ le onzyɛh o bʉ̂r; bɨ́bɛ̂h, bé ɑ́ si to swɑb. 16Bé ɑ́ lɨlɛ́ɛ e mecø̂ʼ ndu e mekóʼ ó: «Dumɑɑ gɑ́ bɨ̌h ɨ́ menyʉ̂l. Bɨ̌n ɑ sól bɨ́h, ebě, wɑɑ́ dí ɨ́ mecǿǿ mé jǿø nyɑ́, ɑ́mû jɑɑ́ kɑ̌ bɑ́ʼɑ̌ bee bɨ́h. Ndu e ntémé ó, Mɑ̂ Nteme ɑ́mû jɑɑ́ lɛ̂ʼle bɨ́h nkpɑɑ nyé. 17Ebě, móhó nɨ́nɨ́ɨ́, wɨ́ pyɑ̂l: móhó bé ólɛ̂ʼle nkpɑ́ɑ nyɔ́ɔ́ ó wɨ̂. Nzé ókɑ̌ tyɛ̂b ɨ́ mpǒm nyɔ́ɔ́ ɛ̌?»


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\