Mingwíhɑ́ 7

1Píe tɨ̂, me ɑ́ si bee beéngeles onɑ̂. Bé ɑ́ tityɛ̂b ó, ɨ́ medumo mé sí ménɑ̂, lɨ́ ekɑmle ónkúo onɑ̂ lɨ́ ekwoolo, lɨ́ ebene ó, onkúo bɑɑ́, bé ɑ́mû jɑɑ́ ndɑ́mɑ̌ sí, le mɑ̂ŋ ti e bilɨ́. 2Me ɑ́ si bee ntémé nyʉ́ʉ́ éngeles ɑ́ duhǒ nko dʉ́o dí ejɨmɑ yɨ́ nyɑ́. Nzyɛ̌m dí kublɑkúblɑ nyɑ́, ɑ́ ntɨh nye ó, e sitɑ̂m yé ɨ́ mbô. Nó nyé ɑ́ bee beéngeles onɑ̂ bɑɑ́, bɑɑ́ Nzyɛ̌m ɑ́ jwe nkul ó, bé ndɑ́mɑɑ sí ndu e mɑ̂ŋ bɑ́. Nye ntɔ̂ʼ nyémle cwíí, le elɛ́ɛ ó: 3«Ayɨ́ ndɑ́mɑ gɑ́ sí, nkʉ̂ mɑ̂ŋ, nkʉ̂ bilɨ́. Mɨnɑ́ pɑ́ɑ sîl égbɑ̂ gɑ́ bʉr o mé Nzyɛ̌m bisitɑ̂m ɨ́ mempǒm.» 4Píe tɨ̂, me ɑ́ si bee bím bʉ̂r o b'ɑ́ gbɑ́ŋɔɔ bijøʼ byɑɑ́ bɑ́. Bé ɑ́ be ó otɔ́ɔ́sin nter le otɔ́ɔ́sin mekɑ́m ménɑ̂ le otɔ́ɔ́sin onɑ̂ (144.000). Bʉr o b'ɑ́ gbɑ́ŋɔɔ bijøʼ byɑɑ́ bɑ́, bé ɑ́ duho ó, ɨ́ mempóʼo mé Ɨ́zrɑɛ̂l mɨ́mɛ̂h: 5Bʉr o bó ónzweh mé Yʉ́dɑ bé ɑ́ gbɑ́ŋɔɔ bijøʼ bɑ́: otɔ́ɔ́sin kɑ́m le obɑ́; bɑɑ́ bó ónzweh mé Ruben: otɔ́ɔ́sin kɑ́m le obɑ́; bɑɑ́ bó ónzweh mé Gɑ̂d: otɔ́ɔ́sin kɑ́m le obɑ́; 6bɑɑ́ bó ónzweh mé Áser: otɔ́ɔ́sin kɑ́m le obɑ́; bɑɑ́ bó ónzweh mé Nɛftɑlî: otɔ́ɔ́sin kɑ́m le obɑ́; bɑɑ́ bó ónzweh mé Mɑnɑsê: otɔ́ɔ́sin kɑ́m le obɑ́; 7bɑɑ́ bó ónzweh mé Siméon: otɔ́ɔ́sin kɑ́m le obɑ́; bɑɑ́ bó ónzweh mé Levî: otɔ́ɔ́sin kɑ́m le obɑ́; bɑɑ́ bó ónzweh mé Isɑkɑ̂r: otɔ́ɔ́sin kɑ́m le obɑ́; 8bɑɑ́ bó ónzweh mé Zɑbulôn: otɔ́ɔ́sin kɑ́m le obɑ́; bɑɑ́ bó ónzweh mé Joseph: otɔ́ɔ́sin kɑ́m le obɑ́; bɑɑ́ bó ónzweh mé Benjɑmin bé ɑ́ gbɑ́ŋɔɔ bijøʼ bɑ́: otɔ́ɔ́sin kɑ́m le obɑ́. 9Píe tɨ̂, mé kɑ́ bee nɛ́ɛ: bee bʉ̂r mebɨ̂ʼ mepɑ̌m, ɑbe e tólɔ́ɔ. Bé ɑ́ be ó bʉr o bíkûl e biloo e mpum bʉ̂r. Bé ntémé bé ɑ́ si lwib bilwǐb bíbyɛ̂h. Bé ɑ́ be ó tɨ̂ʼ bɨ́bɛ̂h ɨ́ mpǒm mecǿǿ mé jǿø ndu e Mɑ̂ Nteme. Bé ɑ́ bě e bidur ɨ́ pumo pumo ɨ́ menyʉ̂l le mpúho melén ɨ́ mebô. 10Bé ɑ́ lɨlɛ́ɛ kʉ́kʉ́ ó: «Nzyɛ̌m dí ɨ́ mecǿǿ mé jǿø nyɑ́, bé e Mɑ̂ Nteme, cwiʼ, yé duho ó, e bê.» 11Beéngeles bɨ́bɛ̂h, bé ɑ́ tyɛ̂b ó, mitîtyěl, bɔmɑ mécǿǿ mé jǿø ɨ́ nkɑ́, le otɔ́mɑ́ bʉ̂r, ndu e mikublɑkúblɑ mí ótír minɑ̂. Jɔʼ bé ɑ́ jóʼo mekɑ̌n mɑɑ́ yɨ́, bɨ́bɛ̂h ntɔ̂ʼ píʼe mémpǒm mɔ́ɔ́ sí lɨ́ empǒm e mécǿǿ mé Nzyɛ̌m, bɨ́bɛ̂h lɨ́ ejweŋɔɔ nyé kûm. 12Bé ɑ́ lɨlɛ́ɛ ó: «Amen! Yé ó nó. Nzyɛ̌m gɑ́ wɨ́nɑ́, nyě e mesø̂ʼlʉ, le kûm, le ocwóó, le nzyǒo, le júu, le nkul le onjɨ̂h, njʉ̌m dǐ e njʉ̌m dǐ. Amen.» 13Nó ó nyʉ́ʉ́ tɔ́mɑ́ mʉr ɑ́ nze jî e me ó: «Nzê go lɨ́ egʉ́ɑ bʉ̂r bɑ̂, bɑɑ́ o dí e bidur ɨ́ pumo pumo bɑ̂ʼ ɛ̌? Bê duhǒ nkoó?» 14Me e né ó: «Dɑ̂ ɛ̌, guɑ ó dí egʉ́ɑ.» Nó nyé ɑ́ lɛ́ɛ e me ó: «Bʉr bɑ̂, bé ó bɑɑ́ bé ɑ́ siɑ e bintɨ́ʼɑ́ bínɨ́nɨ́ɨ́ bɑ́. Bɨ́ sohlo bídur byɔ́ɔ́ e mecié me Mɑ̂ Nteme. Nó ó míkɑ́n myɔ́ɔ́ dí ɨ́ pumo pumo yɨ́. 15Sɑ́ tɨ̂ʼ ó bé dí etyɛ̂b ɨ́ mpǒm mecǿǿ mé Nzyɛ̌m yɨ́. Bé gúmló nyé ɨ́ mbɛ̌r wé ó móhó e pum. Wɑɑ́ dí edi ɨ́ mecǿǿ mé jǿø nyɑ́ ó ngɑ́ bɑʼle bê. 16Bé ɑ́kɑ̌ jóʼo nzɑ̂. Bé ɑ́kɑ̌ jóʼo ntémé jwéh médíbé. Jwéhé, yé ɑ́kɑ̌ ŋmɛ́hɑ bé ɨ́ menyʉ̂l. Yé ɑ́kɑ̌ kɑ̌h gúmó bé ódi yɨ́. 17Ebě, Mɑ̂ Nteme dí témé mecǿǿ mé jǿø nyɑ́ ó dí mbɔʼlʉ wɔ́ɔ́. Nye ótô e bé, tó pyɑ̂l lɨ́ enó e dí tɨ̂ʼ lɨ́, gúmó médíbé mé cwiʼ dí eduho yɨ́. Nzyɛ̌m ótin bé myɛ́ɛlé mɨ́mɛ̂h ɨ́ mîh.»


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\