Mingwíhɑ́ 8

1Nó Mɑ̂ Nteme ɑ́ bʉ̂ sitɑ̂m nzɑɑngbɑ́. Jɔʼ nyé ɑ́ pɛʼ yé yɨ́, bisɑ́ bíbyɛ̂h bi dí ɨ́ jʉ́ó kʉ́ bí, byé ntɔ̂ʼ di ɨ́ puuu, tɑ̂ŋ péh éwɑlɑ. 2Píe tɨ̂, me ntɔ̂ʼ bee bééngeles nzɑɑngbɑ́ bé ɑ́ tityɛ̂b ɨ́ míh mé Nzyɛ̌m bɑ́. Bé ɑ́ si jweŋɔɔ osébe. 3Nyʉ́ʉ́ éngeles swîh ɑ́ be ó e bélé gʉ̂l ɨ́ mbô, bélé bé dí edîʼ ótú ó júu e tɨ̂ʼ jɔʼ yɨ́yɛ̂h yɨ́. Nye ɑ́ si nze tyɛ̂b kúnókúno le ɑlɑtɑ̂r ɑ́ sɑ́ŋɔɔ ɨ́ gʉ̂l nyɑ́. Nye ɑ́ be ó, ɨ́ mpǒm mecǿǿ mé Nzyɛ̌m. Bé ɑ́ si jwe nye béle le otú ɨ́ buo buo, ó nye díʼɨɨ wê. Nye nzě dîʼ wê. Jɔʼ ótú wé ɑ́ jujúo yɨ́, júluu, yé ɑ́ pipyɑ̂l ó, duho ɨ́ bélé yé ɑ́ be ɨ́ mbó wé yɨ́. Júluu, yé ɑ́ bɨbére ó bérɑ́ɑ, tô nkǒ Nzyɛ̌m ɑ́ be ɨ́ mecǿǿ mé jǿø yɨ́, mpúhlɑ́ e minjɨʼlɑ mi bʉ̂r bé bɨ́bɛ̂h. 5Nó ó éngeles ɑ́ si nʉɑ béle yɑɑ́, nʉɑ ntémé siʼe duho lɨ́ ɑlɑtɑ̂r wɑɑ́, kɛl yé ɨ́ béle. Béle mû lǿŋlɑ́ e siʼe tʉ́ŋlʉ̌. Nye ntɔ̂ʼ guho yé kɑ̂ʼ sí. Jɔʼ nyé ɑ́ guho yé nó yɨ́, mindum mi mpíé, myé ntɔ̂ʼ ntíŋlɑ. Me nzě jóʼo mécwíí ntémé. Minjweh, myê nzě sɑ̂. Sí nzě buú kublɑ ntémé. 6Nó ó, beéngeles nzɑɑngbɑ́ bé ɑ́ be le osébé nzɑɑngbɑ́ bɑ́, bê nzě di ɨ́ cɑ̌r ó, bé lʉ́ɑɑ bê. 7Nó ó wɑɑ́ esôʼ ɑ́ lʉ́o sébé wé. Metɑ́nɑɑ́ mpúhlɑ́ e siʼe, ndu e mecié, byé ntɔ̂ʼ søø ɨ́ sí yɨ́yɛ̂h. Ɨ́ sí yɨ́yɛ̂h, bisí ɨ́ buo buo, byé ɑ́ si díʼe, jɑlɑ e nkɔb mpwɑ́r ɨ́ menkɔb melɛ̂l. Bilɨ́ ɨ́ buo buo, byé ɑ́ si díʼe ntémé, jɑlɑ e nkɔb mpwɑ́r ɨ́ menkɔb melɛ̂l. Bwɑ́ bíkɑ́ dí epɑ̂h sí e sí bɑ́, bé ɑ́ si síe lɨ́ edíʼe. 8Nó ó éngeles mbɑ́ ɑ́ lʉ́o sébé wé. Bwɑʼbwɑ̌ʼ sɔ̂ʼ mpʉ écø̂ʼ, yé ɑ́ be ó lɨ́ epyêl mínjʉl. Bé ntɔ̂ʼ guho yé ɨ́ mɑ̂ŋ tʉ́ŋlʉ̌. Nó ó, medíbé mé mɑ̂ŋ ɨ́ buo buo, mé ɑ́ si liŋɑ mecié, jɑlɑ e nkɔb mpwɑ́r ɨ́ menkɔb melɛ̂l. 9Nó ó, bisɑ̂ ɨ́ buo buo, byé ɑ́ ciciʼe ɨ́ mɑ̂ŋ bí, byé ɑ́ si síe lɨ́ ejwe, jɑlɑ e nkɔb mpwɑ́r ɨ́ menkɔb melɛ̂l. Nó ntémé ó, bisitímɑ ɨ́ buo buo, byé ɑ́ si twiʼlɨ, jɑlɑ e nkɔb mpwɑ́r ɨ́ menkɔb melɛ̂l. 10Éngeles lɛ̂l nzě lʉ́o sébé wé. Bwɑʼbwɑʼ cwícwén ntɔ̂ʼ tɨ̂l, duho ɨ́ jʉ́ó kʉ́, nkɑŋɑ sí. Nye ɑ́ be lɨ́ ejúo ɨ́ tuuu mpʉ élɑ́mɑ. Nye ɑ́ dumɑ ó, ɨ́ mentíbé le menó ɨ́ buo buo, jɑlɑ e nkɔb mpwɑ́r ɨ́ menkɔb melɛ̂l. 11Cwícwén wɑɑ́, díé lé, lé ɑ́ be ó «Mejwie». Nye ɑ́ si liŋ mentíbé ɨ́ buo buo ɨ́ jwie jwie mpʉ éjwie é mpʉ̌n, jɑlɑ e nkɔb mpwɑ́r ɨ́ menkɔb melɛ̂l. Bʉr o b'ɑ́ de medíbé mɑɑ́ bɑ́ ɨ́ buo buo, bé ntɔ̂ʼ síe lɨ́ ejwe, lɨ́ ejwie e médíbé mɑɑ́. 12Nó ó éngeles nɑ̂ ɑ́ nze lʉ́o sébé wé. Le nyé ɑ́ lʉ́o, le ntɔ̂ʼ dʉ́o ɑ́ jwirɑ nyʉ̂l yɨ́. Péh nyʉ̂l nyé ntɔ̂ʼ jwíne, jɑlɑ e nkɔb mpwɑ́r ɨ́ menkɔb melɛ̂l, jøʼ gwɑ́r e gwɑ́r e mpʉ ɑ́lomó ɑ́ jwíne yɨ́. Ocwícwén ntémé ntɔ̂ʼ jwíne, jɑlɑ e nkɔb mpwɑ́r ɨ́ menkɔb melɛ̂l. Nó byé ɑ́ bé ɑgwɑ́ kɑ̌ pɑn. Dʉ́o, bé le ɑ́lomó, bé ɑ́ jɑɑ kɑ pɨpɑn ó, njɨ ɨ́ bwɑ́ bíjɔʼ. Píe tɨ̂, byé ɑ́ lɨlɛŋ byúú bíjɔʼ ó, ɑkɑ̌ pɑnɔɔ. 13Jɔʼ mé ɑ́ jwɛ̂ʼ yɨ́, me ɑ́ si bee mpele nʉ̌n lɨ́ epiilɨ lɨ́ ejwoo. Nye ɑ́ lɛ́ɛ e cwíí kʉ́kʉ́ ó: «Nkoó e bʉr o dí ɨ́ sí yɨ̂ʼ bɑ́, ebě, yé e beéngeles olɛ̂l jínɑ̌ ɑpɑ̌ lʉ́o ósébé bɔ́ɔ́ bɑ́. Nkoó e bʉr, ɨ́ jɔʼ bé ólʉ́o bé yɨ́!»


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\