Mingwíhɑ́ 9

1Éngeles tɛ̂n ntɔ̂ʼ lʉ́o sébé wé. Me ntɔ̂ʼ bee cwícwén lɨ́ etɨ̂l, duho ɨ́ jʉ́ó kʉ́, dumɑ sí. Cwícwén wɑɑ́ ɑ́ si jweŋɔɔ osɑb, ó nye díbɨɨ mengʉŋ me dí epɨ̌r nǔm bɨ́ dí sí ɨ́ kœ́ʼlɛ́ yɨ́ mɑ́. 2Nye ntɔ̂ʼ dib mê. Jɔ̌ʼ bɨ́ yɑɑ́, yé ɑ́ be mběʼ yɨ́, me ntɔ̂ʼ beě júluu lɨ́ epyɑ̂l tɨ̂, júluu yɑɑ́ mpʉ̌ júluu dí epyɑ̂l ɨ́ duró lé ólûl yɨ́. Yé ntɔ̂ʼ jwíŋle dʉ́o le ejwoo. 3Mpʉ yé ɑ́ pyɑ̂l tɨ̂ʼ yɨ́, byúú bísɔ̂ʼ ntémé nzě pyɑ̂l, bisɔ̂ʼ mpʉ ócéme-bikɑ́. Océme-bikɑ́ bɑɑ́, nzeŋɔɔ kɑ̂ʼ sí. Bé ɑ́ be ó si jweŋɔɔ nkûl elʉ̂ bʉ̂r mpʉ bíbɑ́mlwɑ́l dí elʉ̂ yɨ́. 4Sɑ̂ gwɑ́r, bé ɑ́ bé ɑjweŋɔɔ nkûl epɨ̂ʼ bíkɑ́, nkʉ̂ bilɨ́, nkʉ̂ mempeʼ. Bé ɑ́ jɑɑ lʉlʉ̂ ó, njɨ bʉr. Abe ntémé bʉr bɨ́bɛ̂h, njɨ bɑɑ́ bé ɑ́ be ɑbe e bijøʼ mé Nzyɛ̌m ɨ́ mempǒm bɑ́. 5Etié, lé ɑ́ be tɨ̂ʼ ó, mʉr bé ólʉ̂ nyɑ́, nye l'ɑjwe. Bé ólʉ̂ bé nó ó, tɑ̂ŋ ongɔn otɛ̂n. Bé ójɑʼrɑ ɨ́ mpʉ bʉ̂r dí ejɑʼrɑ e mekpɑɑ ɨ́ jɔʼ bíbɑ́mlwɑ́l dí elʉ̂ bé yɨ́. 6Ɨ́ melû mɑɑ́, bʉr, bé ósɑ́ɑ éswie. Sɑ̂ gwɑ́r, yé ɑ́bɑ́nɑ. Bé ógø̂m ó, bé jwêʼ, eswie lɨ́ɛ kpɨ̂kpɛɛ bé kpɛ́yɨ́ɨ. 7Nó ó, océme-bikɑ́ bɑɑ́, bé ɑ́ nøølɑ ó, e bikɑblɑ́ bi dɔ̂m. Ɨ́ milʉ́ myɔ́ɔ́, bé ɑ́ be lɨ́ ebubwɑ̂r byúú bísɔ̂ʼ, nøølɑ e bikɑ́rɑ́ɑ́ bí gʉ̂l. Mempǒm mɔ́ɔ́, mé ɑ́ nøølɑ ó, e mɑɑ́ me bʉ̂r. 8Ɨ́ milʉ́ myɔ́ɔ́, bé ɑ́ be ó, e mpuo mpʉ mpúo bʉbɑ́. Mejye mɔ́ɔ́, mé ɑ́ be ó mpʉ mɑɑ́ míngbɑmpɨɨ. 9Bé ɑ́ bě e byúú bísɔ̂ʼ ó, ɨ́ mempɨr mpʉ mímbór mí nkóho mi dɔ̂m. Mempɑbɑɑ́ mɔ́ɔ́, mé ɑ́ duduo ó, ɨ́ mpʉ̌ duú bíkɑ́lîʼ bi dɔ̂m bi dí edɑ̂ʼrɔɔ e bikɑblɑ́ ɨ́ buo buo bí. 10Bé ɑ́ be ó, e mikʉ̌n ɨ́ mpʉ bíbɑ́mlwɑ́l. Bé ntémé, bé lʉ́ ó mpʉ byê. Mikʉ̌n myɔ́ɔ́ myɑɑ́, myé ó dí ejwe bé nkul elʉ̂ bʉ̂r, tɑ̂ŋ ongɔn otɛ̂n. 11Njǿø wɔ́ɔ́, nye ó éngeles dí e nkul jǿø ɨ́ bɨ́ dí sí ɨ́ kœ́ʼlɛ́ yɨ́. Bé lɨ́ ejébe nyé ɨ́ lwǐb ébrœ̂ ó «Abɑdɔ̂n». Yé bé ɨ́ lwǐb grɛ̂k yɨ́ɛ nó, lɛ́ɛ́, yé ó «Apoliôn»: «Ángbɛ̌h». 12Sɑ́ túú ésôʼ, yé mû ó sí lɑɑ. Byúú bísɑ́ bí nkóó bíbɑ́, byé jínɑ ó dóló. 13Éngeles sɑmɑn ɑ́ nze lʉ́o sébé wé. Nó ó, me ntɔ̂ʼ jóʼo cwíí lɨ́ eduho ɨ́ bintóó bínɑ̂ bí ɑlɑtɑ̂r minjwéɑ́. Gúmo yɑɑ́, yé ɑ́ sɑ́ŋɔɔ ó, e gʉ̂l. Yé ɑ́ be ó, ɨ́ míh mé Nzyɛ̌m. 14Cwíí nyɑɑ́ ɑ́ lɛ́ɛ éngeles sɑmɑn ó: «Tó tii bééngeles onɑ̂ bé ɑ́ kɑ́ʼɔɔ ɨ́ pɨ̌n díbé nɨ́nɨ́ɨ́ bé jɨ́jébé Efrɑ̂t yɨ́.» 15Beéngeles onɑ̂ bɑɑ́, bé ó Nzyɛ̌m ɑ́ boo komlo ó, bé séɑɑ syɛ́ɛ́ ɨ́ mbû wɑɑ́, le ngɔn wɑɑ́, ɨ́ móhó ngwɑ́r wɑɑ́ ntémé, lɨ́ ewɑlɑ egwɑ́r le egwɑ́r lɑɑ́ ntémé. Nye ɑ́ komlo bé ó, bé tô jʉ̂ bʉ̂r. Nkɔb bʉr mpwɑ́r ɨ́ menkɔb melɛ̂l, bé ójʉ́ŋɔɔ. Nó ɨ́ jɔʼ éngeles ɑ́ jóʼo lɔ́ɔ wɑɑ́ yɨ́, nye ntɔ̂ʼ tó tii bê. 16Me ɑ́ si bee bisójɑ ɨ́ buo buo ɨ́ bikɑblɑ́ kʉ́. Bé ɑ́ si lɛ́ɛ me bím bísójɑ byé ɑ́ be yɨ́. Byé ɑ́ be ó bʉr omilyɔ̂ŋ minter mimbɑ́. 17Ɨ́ mpʉʼ ó mé ɑ́ bee esimɑ́ lɑɑ́ yɨ́: me ɑ́ si bee bikɑblɑ́, ndu e bʉr o b'ɑ́ be ɨ́ mikoo myɔ́ɔ́ kʉ́ bɑ́. Bé ɑ́ bubwɑ̂r ó mimbór mí dɔ̂m, wɨ̂ʼ pɑ̂ʼ ɨ́ cʉʼ mpʉ̌ siʼe, gúú pɑ̂ʼ ɨ́ mpʉ nyʉ̂l jʉ́o. Gúú pɑ̂ʼ ntémé, pɨé e pɨé. Milʉ́ bíkɑblɑ́, myé ɑ́ be ó mpʉ mílʉ́ míngbɑmpɨɨ. Júluu le siʼe ndu e pir, byé ɑ́ be lɨ́ eduduho ɨ́ minum bíkɑblɑ́ byɑɑ́. 18Bintɨ́ʼɑ́ bílɛ̂l byɑɑ́, byé ɑ́ si jʉ̂ bʉr ɨ́ buo buo, jɑlɑ e nkɔb mpwɑ́r ɨ́ menkɔb melɛ̂l. Byé ó dí: siʼe, júluu, ndu e pir, bisɑ́ byé ɑ́ duduho ɨ́ minum bíkɑblɑ́ bí. Byé ó b'ɑ́ jʉ̂ bʉr. 19Bikɑblɑ́, byé ɑ́ jʉ̂ bé ó, ebě, byé ɑ́ be ɨ́ lele nkûl ɨ́ bicíl bí nyʉ̂l bibɑ́: ɨ́ minum ndu e mikʉ̌n myɔ́ɔ́. Mikʉ̌n myɔ́ɔ́, myé ɑ́ nøølɑ ó, le onyʉ́ɑ. Mikʉ̌n ntémé, e milʉ̂. Bé ɑ́ be lɨ́ elʉlʉ̂ bʉ̂r e myê. 20Bʉ́ʉ́ bʉ̂r o bé ɑ́be ɑpɑ̌ jwe ɨ́ bintɨ́ʼɑ́ byɑɑ́ bɑ́, bé ɑ́ bé ɑkpɛl éjwirɑ míléme, bîr bísɑ́ bé ɑ́ sɨsɑ̂ bí. Bé ɑ́ si tô dóló le ejwe méleme kûm, bé e biyɨŋɑyɨ bí ónzyɛ̌m bé dí ekpɑʼ e mebó mɔ́ɔ́ bí. Bé sɨ́sɑ́ bîʼ ó, e gʉ̂l, byúú e mɔnɨ́ nkóho, ndu e binkóhó bígbɑ́ɑ́, byúú e mekóʼ. Byúú, byé lɨ́ ekpɑʼɔɔ ɨ́ bilɨ́. Bisɑ̂ byɑɑ́, byé ɑbee, byé ɑjóʼo, lúʼo bɑ́ sɔ̂ʼ. Byé ɑcyě cyen. Sɑ̂ gwɑ́r, bɨ́ɛ l'ɑgwɑ̂ʼ éjwe byé kûm. 21Bé ɑ́ bé ɑjwirɑ, bírɔɔ éjǿǿ é bʉ̂r, sɛ́ɑ́ mímǐr mí éleme, bimolɑ́ ndu e jíbe.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\