Rôm 1

1Yé ó mɛm Pɑul, syɛ̂l mesɑ̂ mé Yésʉs-Krîst ó dí ecɛmɑ bɨ́n mekɑnɑ́ mɑ̂. Nzyɛ̌m ɑ́ twɑ̂r me ó, me díʼee mʉr milʉ́mlʉ́ wé. Nye ɑ́ tyêl me lɨ́ empɑh ó, me tôʼ le etúnǒ Mbɨɑmbɨɑ Lɔ́ɔ́ wé. 2Mbɨɑmbɨɑ Lɔ́ɔ wɑɑ́, Nzyɛ̌m ɑ́ si boo kɛʼ ɨ́ nzɨ̌ ogwíhɑ o mílɔ̌b ó, nye óntɨh mɨ́nɑ́ gɑ́ wɑ̌. Nkɛ̌ʼ nyɑɑ́, nye ó tilɑ́ ɨ́ kɑ́lɑr wé dí ci nyɑ́. 3Mbɨɑmbɨɑ Lɔ́ɔ wɑɑ́ dumo ó, e Mwɑ̂n wé. Ɨ́ nkǒ pɑ́ʼ ébyɛ̂l e bípúno, nye ɑ́ be ó mʉr mbɛ̌r bʉ̂r mé Dɑvid. 4Ɨ́ nkǒ pɑ́ʼ sísǐm wé dí ci wɨ́, nye njørɑ́ ó, «Mwɑ̂n mé Nzyɛ̌m», Yésʉs-Krîst, Tî gɑ́ wɨ́nɑ́. Nzyɛ̌m ɑ́ lɛ̂ʼle mɨnɑ́ gɑ́ ó, nyě e njørɑ́ wɑɑ́ ó, e nkul ɨ́ buo buo ɨ́ lɔ̌b pɑhɑ́ sóo wé. 5Nzyɛ̌m ɑ́ si cǿɑ e bɨ̌h ɨ́ nzɨ̌ mé Yésʉs-Krîst, le etyêl bɨ́h bʉr o mílʉ́mlʉ́ bé, lɨ́ esú é bíkúl bíbyɛ̂h, ó byé jyéʼee koo e né, le esɑ̂ nyé mejóʼo. Nye ɑ́ sɑ̂ bɨ̌h syɛ́ɛlɑ yɑɑ́ ó, lɨ́ esú lé éjwe díé é Mwɑ̂n wé kûm. 6Bɨ̌n ntémé, bé ɨ́ tólɔ́ɔ bʉr bɑɑ́, ebě, Yésʉs-Krîst ɑ́ jébe bɨ̌n ó, bɨ̌n jyɛ̂ʼwɑɑ e né. 7Mě tile ó, bʉr bɨ́bɛ̂h o dí Rôm, bɑɑ́ Nzyɛ̌m ɑ́ kpɛl, le etwɑ̂r ó, bé díʼee mitwɑ́rɑ́ mí bʉ̂r myé bɑ́. Metyɛʼ me mpóm le mepyɛblɑ, mé díʼee e bɨ̌n, duho e Nzyɛ̌m Sɔ́ŋ gɑ́ wɨ́nɑ́, bé e Tî Yésʉs-Krîst. 8Sɑ́ ésôʼ, me lɨ́ ejwě Nzyɛ̌m nzyǒo ɨ́ díé mé Yésʉs-Krîst ɨ́ lɔ̌b wɨ́n, ebě, ɨ́ sí yɨ́yɛ̂h, bʉr bé lɨ́ ejóʼo mílɔ́ɔ́ mín mpʉ bɨ́n dí ebûʼlɑ̌ Yésʉs-Krîst yɨ́. 9Ɨ́ jɔʼ yɨ́yɛ̂h, me lɨ́ ejɨʼlɑ e né ɨ́ lɔ̌b wɨ́n. Nzyɛ̌m, nye mʉr tɨ̂ʼ boʼlo ó, mě lɛ́ɛ́ ó otyeetye. Nye ó mé dí eboó séɑ̌ syɛ́ɛ́ yé e tiŋé ɨ́ lémé wɑ̂m nyɑ́. Mě séɑ́ yé ó, e nzɨ̌ etúnǒ Mbɨɑmbɨɑ Lɔ́ɔ dí edumo e Mwɑ̂n wé wɨ́. 10Mě jɨʼlɑ́ e né ɨ́ jɔʼ yɨ́yɛ̂h ó, nye sʉ́ʼoo me metyɛʼ me mpóm mé, ó me kœ́bɨɨ jɔʼ énzě bee bɨ́n, ɨ́ micíʼɑ́ mí lémé wé tʉ́ŋlʉ̌. 11Ebě, me lɨ́ ejóʼǒ jwéh ébee bɨ́n lɨ́ esú lé éjwe bɨ́n nyʉ́ʉ́ nkûl Sísǐm mé Nzyɛ̌m, ó bɨ̌n nʉ́ŋɑɑ pîm ɨ́ búʼó. 12Sɑ́ mé dí elɛ́ɛ yɨ́, yé ó, mɨnɑ́ sɑ̂ʼ gɑ́ menkɔ̌m pɑ́ʼ gɑ́ nyɨ́nɑ́. Búʼó bɨ́n dí ebûʼlɑ̌ Krîst yɨ́, le yɑɑ́ yɑ̂m, byé ó ngɑ́ gbɑ̂ mɨ́nɑ́ gɑ́ nkul ɨ́ miléme. 13Bɨ́ɔɔ́ bɑ̂m! Okɛ́l bɑ̂m! Mě kpɛl ó, bɨ̌n gʉ́ŋɑɑ ó, ɨ́ bijɔʼ ɨ́ buo buo, me ɑ́ be ó le jøʼ ó, me ónzě bee bɨ́n. Me ɑ́ jɑɑ bʉbɔmɑ sɔ̂ʼ ó, njɨ e mingɑmlɑ. Sɑ̂ gwɑ́r, me ónze yɨ́ɛ lɨ́ esú lé énzě séɑ̌ Nzyɛ̌m syɛ́ɛ́ ɨ́ sɔ́mɑ́ yɨ́n. Me ɑ́ gø̂m ó, syɛ́ɛ́ yɑ̂m, yé gúmɑɑ ntémé mpumó kwɑ́ nyɨ́n ɨ́ mpʉ yé ɑ́ gúmo mpumó ɨ́ mʉ́ʉ́ mésí méswîh yɨ́. 14Me ó lɨ́ bi ó, me túnɑɑ Mbɨɑmbɨɑ Lɔ́ɔ kwɑ́ bʉr ó lwǐb grɛ̂k, le kwɑ́ bʉr o bílwǐb biswîh. Me túnɑɑ wé kwɑ́ ogǿɑ bé ókɑ́lɑr, le kwɑ́ bigʉʼlʉgʉ́. 15Sɑ́ tɨ̂ʼ ó mé dí e tiŋé ɨ́ léme ó, me túnɑɑ Mbɨɑmbɨɑ Lɔ́ɔ kwɑ́ nyɨ́n ntémé, bɨ̌n bʉr ó Rôm yɨ́. 16Mé ɑjóʼo bɑ́ sôn ɨ́ Mbɨɑmbɨɑ Lɔ́ɔ mé dí etúno wɨ́, ebě, wé ó nkul mé Nzyɛ̌m lɨ́ esú lé éciʼ mʉ̂r nyɨnyɛ̂h ngɑ́ bûʼlɑ wé nyɑ́, tɑ́ɑre le oYúden, kɑlɑ e bɑɑ́ o dí ɑbe óYúden bɑ́. 17Mbɨɑmbɨɑ Lɔ́ɔ wɑɑ́, wé lɛ́ʼlé ó, mpʉ̌ Nzyɛ̌m dí ejwe bʉ̂r nkɑm ɨ́ míh mé yɨ́. Yé tɑ́ɑ́ré ó, ɨ́ búʼó, tó swîʼ ɨ́ búʼó. Yé ó mpʉ yé dí tilɑ́ ɨ́ Kɑ́lɑr Nzyɛ̌m yɨ́. Yê cɛmɑ́ ó: «Tîtyěl mʉr óciʼe ó, ɨ́ búʼó.» 18Nzyɛ̌m, nyɨ́ lɛ̂ʼle mɨ́nɑ́ gɑ́ ɨ́ sʉ́lʉ́lʉ́, duho ɨ́ jʉ́ó kʉ́ mpʉ nyé dí elɛ̂ʼle nkpɑ́ɑ, duho ɨ́ bibɨ́blɑ bísyɛ́ɛlɑ bíbyɛ̂h yɨ́. Nye lɨ́ elɛ̂ʼle nkpɑ́ɑ ɨ́ lɔ̌b bʉ̂r o dí elwímlɑ le otyeetye, jɑɑ́ dudû njɨ bisyɛ́ɛlɑ bi dí onzyɛ́h ónzyɛ́h bí bɑ́. 19Sɑ́ dí esɑ̂ ó, mʉr gʉ́ŋɑɑ Nzyɛ̌m yɨ́, yé lɨ́ enyɨ̂n bʉ̂r bɨ́bɛ̂h ɨ́ ponó. Bʉr bɨ́bɛ̂h, bé lɨ́ ebeě sɑ̂ yɑɑ́, ebě, Nzyɛ̌m, nye mʉr tɨ̂ʼ ɑ́ si lɛ̂ʼle bé yɑ̌. 20Tɑ́ɑrě Nzyɛ̌m ɑ́ kuho sí, njør wé dí ɑbeɔɔ wɨ́, (nó, yé ó nkul nyé dí njʉ̌m dǐ e njʉ̌m dǐ nyɨ́, ndu e tyé Nzyɛ̌m yé,) wé lɨ́ enyɨ̂n bʉ̂r ɨ́ mîh ɨ́ ponó, ɨ́ jɔʼ mɨ́nɑ́ dí egwɑ́ jwɛ̂ʼ gɑ́ le epɑhle bísyɛ́ɛlɑ byé yɨ́. Nó ó, bʉr o dí elwímlɑ e Nzyɛ̌m bɑ́, bé ɑkɑ̌ be e nkɑr ɨ́ míh mé. 21Dɑmɑ́ jóʼǒ mpʉ bé ɑ́ kʉ gʉ́ɑ ó, Nzyɛ̌m, nye ó tɨ̂ʼ yɨ́, bé ɑ́ bé ɑjwe nyé kûm jɑ́lɑ́ e né nyɨ́, nkʉ̂ pʉgʉ́ bɑ́ jwe nyé nzyǒo. Bé ɑ́ jɑɑ pɨpɑhle sɔ̂ʼ ó, njɨ bisɑ̂ bi dí ɑbɑ́ be e nyɔm bí. Bé ó bigʉʼlʉgʉ́, lúʼo pɨ̂ʼ. Milémé myɔ́ɔ́, myé jɑɑ́ di ó, njɨ lɨ́ ejúrʉ́ʉ́. 22Bé dɑmɑ́ nkʉ́nɑ ó, bé ó ocwóó, nkúnɑ́ bé kɑ̌ tó sûʼlɑ ó bigʉʼlʉgʉ́. 23Líʼe ó, bé jwêʼ Nzyɛ̌m, wɑɑ́ dí ɑjwe nyɑ́ kûm, bé ɑ́ kɑ jwe kûm ó bikpɛʼɑkpɛ́ʼɑ. Bé ɑ́ kpɑʼ bikpɛʼɑkpɛ́ʼɑ byɑɑ́ ó, jweʼle bʉ̂r, binʉ̌n, otír, nkʉ̂ onyʉ́ɑ, bisɑ̂ bi dí elɑɑ̌ mpʉ̌ ngúl mpɑ́ɑ́ bí. 24Sɑ́ tɨ̂ʼ ó Nzyɛ̌m ɑ́ bîr ó, bé sɑ̂ʼ bisyɛ́ɛlɑ bi mpîr bé ɑ́ gøgø̂m bí yɨ́. Nó ó bé dí esɛ́ɛlɑ bísɑ́ bí ésɔ́m pɑ́ʼ nyɔ́ɔ́, nyɑ̂ʼ lɨ́ esɑ̂ nyʉ́ʉ́ yɨ́. 25Bé ɑ́ si syɛ́ɛlɑ otyeetye mé Nzyɛ̌m e bibɛr. Gúmó bé ɑ́ jɑlɑ le egúmlo le eséɑ̌ Kwih-bʉr syɛ́ɛ́ yɨ́, bé ɑ́ jɑɑ kɑ jwe kûm ó, njɨ bisɑ́ nyɨ́ɛ ɑ́ kuho bí. Kûm díʼee e Nzyɛ̌m wɑɑ́, njʉ̌m dǐ e njʉ̌m dǐ. Amen. 26Sɑ́ tɨ̂ʼ ó Nzyɛ̌m ɑ́ bîr ó, bé sɑ̂ʼ bisyɛ́ɛlɑ bí ésɔ́m bé ɑ́ kʉ bu gø̂m bí yɨ́. Bʉbɑ́ bɨ́ɛ beně mbi bé ɑ́ kuhɔɔ ó, bé sɨ̂sɑʼ wɨ́. Líʼɔɔ̌ mpɑ̌ŋ syɛ́ɛlɑ yɑɑ́, nzě lœʼ ményʉ́l mɔ́ɔ́ ó, e bisyɛ́ɛlɑ bi dí ɑjɑlɑ e mbǐ kømlɑ́ wɔ́ɔ́ bí. 27Bʉrʉ̂m sɑ̂ ntémé njɨ jøʼ gwɑ́r yɑɑ́. Bé lɨ́ ebene ékɑ̌ dû bʉ́bɑ́ mpʉ bé ɑ́ komlɔɔ ó, bé dûduŋɔɔ yɨ́. Líʼɔɔ̌ syɛ́ɛlɑ yɑɑ́, bé kɑ̌ jóʼo yɨ́ɛ ó, jwéh ékœb bʉ́ʉ́ bʉ́rʉ̂m ɨ́ bijoó mpʉ bʉ́bɑ́. Bʉrʉ̂m e bʉrʉ̂m, bé lɨ́ esɛ́ɛlɑ bísɑ́ bí ésɔ́m pɑ́ʼ nyɔ́ɔ́. Bé lɨ́ edɑ̂ʼre bíntɨ́ʼɑ́ ɨ́ menyʉ́l mɔ́ɔ́. Bintɨ́ʼɑ́ byɑɑ́, byé ó dí myɛ́nɑ bé dí ebi mɑ́, lɨ́ esú é syóm bé dí esɑ̂ wɨ́. 28Bʉr bɑɑ́, bé ɑ́ bé ɑbee ó, yé jɑlɑ ɨ́ pɑ́ʼ wɔ́ɔ́ ó, bé kɑ́mɑɑ Nzyɛ̌m. Nó ó Nzyɛ̌m ɑ́ nzoo kɑ bîr bé ó, bé díʼee e pɨʼ ontúl óntúl yɨ́. Nyě bír bé ó, bé sɑ̂ʼ bisyɛ́ɛlɑ bí ésɔ́m bi dí ɑjɑlɑ e bé bí. 29Bé lɨ́ eswɑ̂hle bísyɛ́ɛlɑ bíbyɛ̂h bi dí egbɑh métié bí. Byé ó dí: jélé, gǿmɑ́ bísɑ́ byé onkɑ́n, ebébe é léme, nzwíí, ntɑɑ sʉ́ŋɑ, ejǿǿ é bʉ̂r, gǿmɑ́ égœ́ɑ e bʉr, mikóo, sɛ́ɑ́ mépɨʼ mé ébébe, mesyɛ́ɛlɑ. 30Bé lɨ́ eswêʼ míé mé bʉ́ʉ́ bʉ̂r. Bé ó ontɨ̂m le obɨn mé Nzyɛ̌m. Bé lɨ́ edîʼ mpêl. Bé lɨ́ esɑ̂ énkɛ́ɛ e nyʉ̂l le jɑ́ɑ́lé. Bé jɑɑ́ sɨsɑ́ɑ ó, njɨ mepɨʼ mé ékûhlo mʉ́ʉ́ mébébe meswîh. Bé ɑjóʼo ósɔ́ŋ le onyɔ̌ŋ bɔ́ɔ́. 31Bé ó bigʉʼlʉgʉ́. Bé ɑdirɑ ménkɛ̌ʼ mɔ́ɔ́. Bé e cére ɨ́ miléme. Bé ɑbe e njɨ́ʼɑ́ nkóó. 32Dɑmɑ́ jóʼǒ mpʉ bʉ̂r bɑɑ́, bé lɨ́ egʉ́ɑ ó, Nzyɛ̌m ɑ́ lɛ́ɛ ó, bɑɑ́ bɨ́bɛ̂h dí esɑ̂ mímbi mí ébébe myɑɑ́ bɑ́, bé dɑ́ʼré ó, eswie ɨ́ menyʉ́l mɔ́ɔ́ yɨ́, bɨ́ɛ, bé ó njɨ lɨ́ etô dóló le esɨsɑ̂ bísyɛ́ɛlɑ byɑɑ́. Yé ɑbě njɨ nó yé omér. Jɔʼ bé dí ebee bʉ́ʉ́ bʉ̂r lɨ́ esɑ̂ syóm yɨ́, bé e bisʉhʉʉ ɨ́ miléme. Bé e bé ó: «Sɨ́sɑ́ʼ gɑ́ njɨ mpʉ́nʉ̌.»


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\