Rôm 10

1Bɨ́ɔɔ́ bɑ̂m! Okɛ́l bɑ̂m! Lémé wɑ̂m, wé lɨ́ ekʉ́ gø̂m; me ntémé, me lɨ́ ejɨʼlɑ e Nzyɛ̌m lɨ́ esú ó, oYúden ntɑ́ɑ bǐ cwǐʼ njʉ̌m dǐ. 2Mě lɛ́ɛ́ bɨ́n ɨ́ pɑ́ʼ wɔ́ɔ́ ó, mpɑ̌ŋ gǿmɑ́ yɔ́ɔ́, yé ó, bé kʉ̂ buú dû Nzyɛ̌m. Bé ɑgʉ́ɑ yɨ́ɛ mpɑŋ nzɨ́ bé jɑ́lɑ́ le edû nyɨ́. 3Bé ɑ́ si jéʼe nzɨ̌ Nzyɛ̌m ɑ́ cíʼe ɨ́ lémé wé ó, nyě kɑr ó bé nyɑ̌, ó bé ócɨɨ tɨ̂, bé obi nkɑ̂m tɨ̂ʼ nyɨ́. Bé ɑ́ jɑɑ sɑ́ɑ njɨ ó, bé kɑ́rɑɑ nyɔ́ɔ́ nzɨ́. Nó ó bé ɑ́ gbɔbɑ e Nzyɛ̌m, lɨ́ esú ó, bé bíʼee nkɑm lɨ́ ecɨɨ ɨ́ nzɨ̌ bɨ́ɛ bé bʉr o tɨ̂ʼ, bé ɑ́ kɑr nyɨ́. 4Mě lwib nó ó, ebě, Krîst ɑ́ si gbɑ̂ nkɑ̌-ci ɨ́ nzɨ̌ metié, lɨ́ ekɑmle bʉ̂r lɨ́ ebɑ́ʼɑ̌ cɨɨ tɨ̂. Nye ɑ́ sɑ̂ nó ó, lɨ́ esú é bʉ̂r o ngɑ́ bi nkɑ̂m ɨ́ míh mé Nzyɛ̌m bɑ́, bé díʼee bɑɑ́ bɨ́bɛ̂h dí ejyɛ̂ʼwo e né bɑ́. 5Moïse ɑ́ si tile, dumo e nzɨ̌ ebi nkɑ̂m ɨ́ mbɑʼlɑ́ métié ó: «Wɑɑ́ nyɨnyɛ̂h dí ebɑʼle métié nyɑ́, óbǐ cwiʼ ó, ɨ́ metié mɑɑ́.» 6Tó kœb ó, yé e nzɨ̌ swîh ebi nkɑ̂m ɨ́ míh mé Nzyɛ̌m. Bʉr o dí ebûʼlɑ nyé bɑ́, bé ó dí ecɨɨ tɨ̂, ntɔ̂ʼ bi nkɑ̂m nyɑɑ́ mpʉ yé dí tilɑ́ yɨ́. Bé ɑ́ tile ɨ́ Kɑ́lɑr Nzyɛ̌m ó: «Sɑ́ ɑlɛ́ɛ ɨ́ lémé gô tʉ́ŋlʉ̌ ó: Nzé óbére ɨ́ jʉ́ó kʉ́?» (Nó yé lɛ́ɛ́ ó: mʉ̌r sɑ́ ɑpɑhle ó, yé e nyʉ́ʉ́ mʉ̂r óbére ɨ́ jʉ́ó kʉ́, lɨ́ etó jébě Krîst, ó nye súlɑɑ sí nyɑ́.) 7Bé ɑ́ tile ntémé ó: «Sɑ́ ɑkɑ̌ lɛ́ɛ ntémé ɨ́ lémé gô tʉ́ŋlʉ̌ ó: Nzé ósulo wɑ̂ʼ ɨ́ sí yɨ̂, tó pyɑ̂l ɨ́ kwɑ́r ojwe ě?» (Nó yé lɛ́ɛ́ ó, mʉ̌r sɑ́ ɑpɑhle ó, yé e nyʉ́ʉ́ mʉ̂r ótó kœ̌b Krîst ɨ́ gúmó ójwe dí yɨ́, ntɔ̂ʼ búlɑ e né gʉ̂ʼ nyɑ́.) 8Kɑ́lɑr Nzyɛ̌m nyɨɛ́ lɛ́ɛ́ ó: «Lɔ́ɔ́ mé Nzyɛ̌m, wé ó bɑ̌ʼ e go. Wé ó, ɨ́ num gô tʉ́ŋlʉ̌. Wé ó dí ɨ́ lémé gô tʉ́ŋlʉ̌ wɨ́.» (Lɔ́ɔ́ ngwɑ́r e ngwɑ́r wɑɑ́, wé ó wɑɑ́ bɨ́h dí etúno ó, bʉr bûʼlɑɑ wé wɨ̂.) 9Kɑ́lɑr Nzyɛ̌m lɛ́ɛ́ ó: gó ólɛ́ɛ ɨ́ num gô go mʉr tɨ̂ʼ ó, «Yésʉs ó dí Njǿø!» le ebûʼlɑ tʉ́ŋlʉ̌ lémé gô ó, Nzyɛ̌m ɑ́ si pɛh nye lɨ́ ojwe nó, nye ójwe gó cwǐʼ njʉ̌m dǐ. 10Mʉ̂r jyɛ́ʼwó e Yésʉs ɨ́ lémé wé nó, nye óbi nkɑ̂m ɨ́ míh mé Nzyɛ̌m. Mʉ̂r lɛ́ɛ́ ɨ́ num wé ó: «Yésʉs ó dí Njǿø!» nó, Nzyɛ̌m ójwe nyé cwǐʼ njʉ̌m dǐ. 11Yé ó mpʉ yé dí tilɑ́ ɨ́ Kɑ́lɑr Nzyɛ̌m yɨ́. Yê cɛmɑ́ ó: «Mʉr nyɨnyɛ̂h ngɑ́ jyɛ̂ʼwo e né nyɑ́, nye ɑ́sɔ́mɑ.» 12Ebě, mbɔ́ʼ, wé ɑbe pɑ́ʼ oYúden, bé e bʉr o dí ɑbe óYúden bɑ́. Bɨ́bɛ̂h, bé e Njǿø ngwɑ́r. Bɑɑ́ dí ekɛn díé lé bɑ́, nye lɨ́ elɛ̂ʼle bé bɨ́bɛ̂h ncǿncǿɑ nyé. 13Yé ó mpʉ yé dí tilɑ́ ɨ́ Kɑ́lɑr Nzyɛ̌m yɨ́. Yé ó tilɑ́ ó: «Mʉr nyɨnyɛ̂h ókɛn díé mé Dɑ̂ Nzyɛ̌m nyɑ́, óbǐ cwǐʼ njʉ̌m dǐ.» 14Sɑ̂ gwɑ́r, bé ókɛn mʉ̂r bé ɑ́ be ɑjyêʼ koo e né nyɑ́ e nyɑ́ɑ nzɨ́? Nó ó, bé ójyɛ̂ʼwo e wɑɑ́ bé ɑ́ be ɑjóʼo díé lé nyɑ́ e nyɑ́ɑ nzɨ́? Bé ójóʼo díe lɑɑ́, ɑbe e mʉr túnó bé lɑ̌, e nyɑ́ɑ nzɨ́? 15Bʉ̂r bé óbe, ɑntɨhɔɔ nó, mʉr ɑ́ gwɑ tô ɨ́ túnó wɑɑ́ nyɑ́, ɑ́ gwɑ tô le etúno wé nɑ́ɑ̌ e nyɑ́ɑ nkûl? Yé ó mpʉ yé dí tilɑ́ ɨ́ Kɑ́lɑr Nzyɛ̌m yɨ́. Yê cɛmɑ́ ó: «Á mbɨɑ lɨ́ ebee bʉ̂r o dí enze le etúnǒ Mbɨɑmbɨɑ Lɔ́ɔ bɑ́ ɛ̌!» 16Ɨ́ jɔʼ óYúden, bé ɑ́ jóʼo Mbɨɑmbɨɑ Lɔ́ɔ, le esɑ̂ Nzyɛ̌m mejóʼo yɨ́, ntʉ bɨ́bɛ̂h bé ɑ́ sɑ̂ nó. Ngwíhɑ milɔ̌b Ésɑïe nye mʉr tɨ̂ʼ ɑ́ lɛ́ɛ ó: «Dɑ̂ ɛ̌, nzé ɑ́ bûʼlɑ lɔ́ɔ bɨ́h ɑ́ lɛ́ɛ bé wɨ́?» 17Nó ó, gʉ́ŋɑ́ɑ́ gɑ́ ó, jɔʼ mʉ̂r jyɛ́ʼwɑ́ e Krîst yɨ́, yé duho ó, ɨ́ sɑ́ nyé ɑ́ jóʼo yɨ́. Njóʼɑ́ wé wɑɑ́, wé duho ó, lɨ́ ekɑ̌n bé dí elɛ́ɛ nyé, dumo e Krîst lɨ́. 18Nó ó, mě jí ó nɛ́ɛ: «Nzê oYúden bɨ́ɛ, bé ɑ́ bé ɑjóʼǒ lɔ́ɔ wɑɑ́ ɛ́?» Eee, bé ɑ́ si gwɑ kʉ jóʼo wê. Yê njɨ ó mpʉ bé ɑ́ tile ɨ́ Kɑ́lɑr Nzyɛ̌m yɨ́. Yê cɛmɑ́ ó: «Bʉr, bé ɑ́ be ɨ́ tô le etúnǒ gúmó yɨ́yɛ̂h, mecwíí mɔ́ɔ́ jø̂ʼ ɨ́ sí yɨ́yɛ̂h, tó pyɑ̂l ɨ́ medumo mé sí mɨ́mɛ̂h.» 19Nó ó, me lɨ́ ebɑ́ʼɑ̌ jî ó: «Nzê oYúden, bé ɑ́ bé ɑgwɑ́ gʉ́ɑ ɛ̌?» Eee, bé ɑ́ be yɨ́ɛ ó, sí kʉ́ jóʼo. Moïse ɑ́ boo lɛ́ɛ ó: «Nzyɛ̌m lɛ́ɛ́ ó: Me ósɑ̂ bɨ́n mbi dí ó, bɨ̌n sɑ̂ʼ egú e bʉr o bíkúl bíswîh. Me ókóblo bɨ́n ebúʼ e nzɨ̌ bʉr o dí ɨ́ sí bígʉʼlʉgʉ́, dí elúʼo pɨ̂ʼ bɑ́.» 20Píe tɨ̂, ngwíhɑ milɔ̌b Ésɑïe ɑ́ bɑnɑ kʉ lɛ́ɛ, ɑjóʼo bʉ́ɑ́ ó: «Nzyɛ̌m lɛ́ɛ́ ó: Bʉr o b'ɑ́ be ɑsɑ́ɑ me bɑ́, bɨ́ɛ ó b'ɑ́ bee me. Me ɑ́ si lɛ̂ʼle me mʉr tɨ̂ʼ ɨ́ ponó kwɑ́ bʉr o b'ɑ́ be ɑgø̂m yʉ́ʉ́ sɔ̂ʼ e me bɑ́.» 21Ɨ́ nkǒ pɑ́ʼ bʉ̂r o bé Ɨ́zrɑɛ̂l bɨ́ɛ, Nzyɛ̌m lwib, dumo e bé ó: «Mɨ́ syɛ̂m mébó mɑ̂m móhó ntinɨ̂, lɨ́ ejébe bʉ̂r bɑ̂m. Bɨ́ɛ njɨ lɨ́ esɑ̂ mé ebɨ̌h. Sɑ́ yɨ́yɛ̂h mé lɛ́ɛ́ bé yɨ́, bɨ́ɛ kʉ́ jɑɑ́ pɨpɨ̌r pɨrɨ́ɨ.»


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\