Rôm 11

1Nó ó mé dí ejî ó nɛ́ɛ: ɨ́ mpʉ yé dí nó yɨ́, nzê Nzyɛ̌m ɑ́ si myɑh bʉr bé ɛ́? Heʼé, yé ɑbɑ́ be nó. Mɛm mʉr tɨ̂, me ó mʉr Ɨ́zrɑɛ̂l, mɑ̂ ntɑ mé Abrɑhɑm, mʉr mbɛ̌r bʉ̂r mé Benjɑmin. 2Nzyɛ̌m ɑ́ bé ɑmyɑ̌h kúl bʉ̂r nyé ɑ́ boo lɛ́ɛ ó, yé ó bʉr bé yɨ́. Nzê bɨ̌n bé ɑgʉ́ɑ̌ mpʉ bé ɑ́ tile ɨ́ Kɑ́lɑr Nzyɛ̌m, dumo le Élie yɨ́? Élie ɑ́ be ó sí pur bʉ̂r o bé Ɨ́zrɑɛ̂l ɨ́ míh mé Nzyɛ̌m. Nye ɑ́ lɛ́ɛ ó: 3«Dɑ̂ ɛ̌, bɨ́ sîl éjʉ̂ ógwíhɑ o mílɔ̌b bô. Bé ntémé, bɨ́ sîl égbɑh bɑ́ɑlɑtɑ̂r bé ɑ́ didîʼ minjwéɑ́ myô tɨ̂ʼ bɑ́. Yé jɑɑ́ kɑ̌ lîʼ ó, njɨ me omér lɨ́ edû gô. Bé kɑ̌ sɑ́ɑ ntémé ó, bé jʉ́ ó me.» 4Nzyɛ̌m nyɨɛ ɑ́ kɑ yɑlɑ e né nyɑ́? Nye ɑ́ lɛ́ɛ e né ó: «Heʼé, gó ɑbe gó omér. Mɨ́ bɑʼle bʉ̂r otɔ́ɔ́sin nzɑɑngbɑ́ o dí edû mé bɑ́. Abe e lʉ́ʉ́ dʉ́o bé ɑ́ bɨʼ mebóó mɔ́ɔ́ sí, jɨʼlɑ e Bɑ́ɑl.» 5Ɨ́ myɑ̌ bʉ̂r gɑ́ wɨ́nɑ́ wɨ̂, yé ntémé, yé e mɑ̂ dœ́h é bʉ̂r lé ɑ́ lîʼ ɨ́ kúl bʉ̂r o bé Ɨ́zrɑɛ̂l lɨ́, bʉ̌r Nzyɛ̌m ɑ́ boo twɑ̂r ɨ́ ncǿncǿɑ nyé lɨ́ esú lɔ́ɔ́ bɑ́. 6Nye ɑ́ twɑ̂r bé ó, ɨ́ ncǿncǿɑ nyé. Nye ɑ́ bé ɑtwɑ̂r bé ɨ́ lɔ̌b bísyɛ́ɛlɑ bimpɑ̂ byɔ́ɔ́. Yé bé nye ɑ́ twɑ̂r bé ó, ɨ́ lɔ̌b bísyɛ́ɛlɑ byɑɑ́ nó, lɛ́ɛ́, ncǿncǿɑ ɑ́ bé ɑkɑ̌ be ncǿncǿɑ. 7Nó, yê yé? Bʉr o bé Ɨ́zrɑɛ̂l, bé ɑ́ bé ɑbǐ sɑ́ bé ɑ́ sɨsɑ́ɑ yɨ́. Bɑɑ́ Nzyɛ̌m ɑ́ twɑ̂r bɑ́ bɨɛ, bé ó b'ɑ́ bi yê. Bɑɑ́ bʉ́ʉ́ bɨ́bɛ̂h, milémé myɔ́ɔ́, myé ɑ́ be ɨ́ buú lele lɨ́ ebûʼlɑ. 8Yé ó mpʉ yé dí tilɑ́ ɨ́ Kɑ́lɑr Nzyɛ̌m yɨ́. Yê cɛmɑ́ ó: «Nzyɛ̌m ɑ́ si sɑ̂ milémé myɔ́ɔ́ ó, myé díʼee ɨ́ lele lele. Nye ɑ́ si dible míh mɔ́ɔ́, ó bé ɑyɨ́ kɑ̌ bee. Nye ntémé ɑ́ si dibe megwɑ̌l mɔ́ɔ́, ó bé ɑyɨ́ jóʼo. Nzě kumo ɨ́ dʉ́ó lɨ̂ʼ mûh, bé ó njɨ nó.» 9Dɑvid ntémé ɑ́ lɛ́ɛ ó: «Edɨ́ɨ́ é méde lɔ́ɔ́, lé díʼee mpilɑ dí ó, bé óbil tɨ̂ʼ yɨ́. Lé díʼee ebɔ̌ʼ lɨ́ esú lɔ́ɔ́. Bé dúmɑɑ tyeetye. Nzyɛ̌m nkʉ̂ jwe bé bintɨ́ʼɑ́, 10Nzyɛ̌m díblɑɑ bé mîh, ó bé ɑyɨ́ kɑ̌ bee. Nzyɛ̌m jwêʼ bé bintɨ́ʼɑ́ ɨ́ jɔʼ yɨ́yɛ̂h. Nye sɑ̂ʼ ó, mikoo myɔ́ɔ́, myé nyɛ́mlɨɨ.» 11Nó ó, me lɨ́ ejî cíɑ́ ó: nzê oYúden, bé ɑ́ jɑɑ cwe ó, dumɑ̌ tyeetye ɛ̌? Heʼé, yé ɑbɑ́ be nó, ebě, Nzyɛ̌m ɑ́ si ciʼ bʉr o byúú bíkûl biswîh ɨ́ lɔ̌b ébébe lɔ́ɔ́ bé ɑ́ sɑ̂ lɨ́. Nye ɑ́ jwe byé cwǐʼ njʉ̌m dǐ ó, lɨ́ egbɑ̂ óYúden egú ɨ́ miléme. 12Jɔʼ bʉ̂r o bé Ɨ́zrɑɛ̂l, bé ɑ́ gbɑh metié yɨ́, Nzyɛ̌m ntɔ̂ʼ nzě liŋ ébébe lɑɑ́ okúm le ogbɑɑ lɨ́ esú é bʉ̂r ó sí bɨ́bɛ̂h. Nzyɛ̌m pɑ̌ nyɛɛ́ kɑɑle bʉ̂r o bíkúl bíbyɛ̂h okúm wé ɨ́ jɔʼ óYúden, bé ɑ́ sɑ̂ nye ebɨ̌h yɨ́, ɑ́ jwɛʼrɑ e ncǿncǿɑ nyé ólɛ̂ʼle mɨ́nɑ́ gɑ́ le onɔ́ɔ́ nyɨ́, ɨ́ jɔʼ óYúden bɑɑ́ bɨ́bɛ̂h ngɑ́ bɑ́ʼɑ̌ nze kwɑ́ nyé yɨ́! Nye ólɛ̂ʼle mɨ́nɑ́ gɑ́ le onɔ́ɔ́ ncǿncǿɑ ɨ́ ntuuú. 13Ɨ́ bɑ́ɑ́nɑ̂, me mû ó lɨ́ enzě lwib e bɨ̌n, bʉr o dí ɑbe óYúden bɑ́. Me ó mʉr milʉ́mlʉ́ Nzyɛ̌m ɑ́ lómlo bʉr o dí ɑbe óYúden bɑ́ nyɑ́. Me lɨ́ ekʉ́ buú nkʉ́nɑ ɨ́ lɔ̌b syɛ́ɛ́ mé dí eséɑ lɨ́ esú lɨ́n ó, 14me nkʉ̂ gbɑ̂ kúl bʉ̂r yɑ̂m, oYúden, egú ɨ́ miléme. Jɑ́ŋɑ́ bʉ́ʉ́ bʉ̂r ɨ́ sɔ́mɑ́ yɔ́ɔ́, bé ónzě bǐ cwǐʼ njʉ̌m dǐ e nzɨ̌ nyɑɑ́. 15Nzyɛ̌m pɑ̌ nyɛɛ́ sɑ̂ sɑ́ɑ́ e bʉr ó sí yɨ̂ʼ ɨ́ jɔʼ nyé ɑ́ bene oYúden yɨ́, ɑ́ jwɛʼrɑ le embɨɑ nyé ósɑ̂ bé le onɔ́ɔ́ ɨ́ jɔʼ nyé óbɑ́ʼɑ̌ nʉɑ bé yɨ́! Yé ónøølɑ ó, e pɑhɑ́ sóo. Bé óbe ó mpʉ ójwe o dí epɑh bɑ́. 16Péh dœʼ mû sí twɑ́mɔɔ, jweŋɔɔ̌ Nzyɛ̌m yɨ́, yé mû ó sɑ́ dí ci yɨ́. Mede mɨ́mɛ̂h me dí tɨ̂ʼ mɑ́, mé mû ntémé ó, sɑ́ dí ci yɨ́. Bé sí jwě Nzyɛ̌m mikɑɑlé mí lɨ́ nó, go ó, milɔ́ɔ mi dí eduho ɨ́ kuó lɨ́ yɑɑ́ mí, myé gúmó ntémé ó, e Nzyɛ̌m. 17Kúl bʉ̂r o bé Ɨ́zrɑɛ̂l, yé ó mpʉ̌ lɨ́ ólivier, yé ɑ́ be e milɔ́ɔ́ myé ɑ́ be ɑgúmo mpumó mí yɨ́. Bê nzě syɛ̂h mílɔ́ɔ myɑɑ́, ntɔ̂ʼ nʉɑ myúú mílɔ́ɔ́ mí lɨ́ ólivier yé ɑ́ pɑ̂h ɨ́ dwǐʼ yɨ́, ntɔ̂ʼ nɛr myé tɨ̂ʼ ɨ́ kuó lɨ́ yɑɑ́. Jøʼ gwɑ́r e gwɑ́r yɑɑ́ ó bɨ́n ɑ́ nɛrɔɔ ɨ́ kúl óYúden yɨ́. Bɨ̌n ntɔ̂ʼ pûhlɑ e bé lɨ́ edirɑ̌ nyɔm ɨ́ bitûl bi dí eduho ɨ́ mikɑɑlé bí. Bitûl byɑɑ́, byé ó dí ejwe mépwɑʼ ɨ́ milɔ́ɔ mi dí minɛrɑ́ ɨ́ kuó lɨ́ mí. 18Mpʉ yé dí nó yɨ́, ɑpyêh gɑ́ milɔ́ɔ́ mí lɨ́ mû sí syɛ́hɔɔ mí. Bɨ́n ódoʼo nó, bɨ̌n ɑgʉ́ɑ gɑ́ ó, ntʉ bɨ́n, milɔ́ɔ, dí enkɛ́ɛ míkɑɑlé. Mikɑɑlé míɛ ó dí enkɛ́ɛ mílɔ́ɔ. 19Go óbɛ̌m yɑlɑ ó: «Yé ó nó, Nzyɛ̌m ɑ́ syɛ̂h myúú mílɔ́ɔ́ mínɨ̌ ó, me díʼee ɨ́ dǐ bé ɑ́ pɔʼɑ yɨ́, nɛrɑ́ ɨ́ kuó.» 20Gʉ́ kʉ́ gwɑ́ lɛ́ɛ. Bé ɑ́ syɛ́hɔɔ ɨ́ lɨ́ yɑɑ́ ó, ebě, bé ɑ́ bé ɑbe e búʼó. Bɨ̌n bɨɛ, bé ódi ɨ́ diɑ́ nɨ̌ ɨ́ beɑ beɑ ó, ɨ́ nzɨ̌ búʼó yɨ́n. Ayɨ́ nkɛ́ɛ gɑ́ nyʉ̂l. Sɑ́ bɨ́n jɑ́lɑ́ le esɑ̂ yɨ́, yé ó, bɨ̌n kpɛ́yɨɨ Nzyɛ̌m. 21Nzyɛ̌m pɑ̌ nyɛɛ́ be, ɑkɑmle le oYúden, bʉr o nyé ɑ́ nyɛɛ komlo mpʉ mílɔ́ɔ́ mímpɑ̂ bɑ́, ɑ́ jwɛʼrɑ e bɨ̌n! Nye ɑ́kɑmle e bɨ̌n. 22Pɑɑ́ bee gɑ́ mpʉ̌ Nzyɛ̌m dí elɛ̂ʼle ncǿncǿɑ, le edi, ɑjûhwo bʉ̂r o dí esɑ̂ nyé ebɨ̌h, bɑɑ́ bé ɑ́ cwe omyɑ̂tyɛ̌ŋ ɨ́ nkɨ́ŋlɨ́m bɑ́. Nyě kʉ́ lɛ̂ʼle ncǿncǿɑ nyé ó guɑ. Gúɑ óbene édi ɨ́ ncǿncǿɑ mé Nzyɛ̌m nyɑɑ́ nó, lɛ́ɛ́, nye ntémé ókʉ́ syɛ̂h gó mpʉ̌ lɔ́ɔ́ lɨ́ e ngɨ́r ɨ́ léme. 23Tó kœb ó, óYúden bɨ́ɛ, bé bé ɑtô le ebɨ̌h lɔ́ɔ́ dóló nó, lɛ́ɛ́, Nzyɛ̌m óbɑ́ʼɑ̌ tyêl bé ɨ́ bidǐ byɔ́ɔ́ bé ɑ́ nyɛɛ be tɨ̂ʼ bí, ebě, nyě e nkul ebɑ́ʼɑ̌ nɛr bé ɨ́ bidǐ byɔ́ɔ́, bê di. 24Bɨ̌n bʉr o dí ɑbe óYúden bɑ́, bɨ̌n bé ó mpʉ mílɔ́ɔ́ mí lɨ́ yé ɑ́ pɑ̂h ɨ́ dwǐʼ yɨ́. Nzyɛ̌m nzě tó syɛ̂h gúú lɔ́ɔ́ tɨ̂, nzě tó nɛr wé ɨ́ mpɑ̌ŋ lɨ́. Nzyɛ̌m pɑ̌ nyɛɛ́ nɛ̌r lɔ́ɔ́ lɨ́ dwǐʼ ɨ́ mpɑ̌ŋ lɨ́, ɑ́ jwɛʼrɑ e milɔ́ɔ́ myé ɑ́ syɛ́hɔɔ ɨ́ lɨ́ yɑɑ́ mí! Nye ókʉ́ bɑ́nɑ̌ nɛr myé tɨ̂. 25Bɨ́ɔɔ́ bɑ̂m! Okɛ́l bɑ̂m! Mě kpɛl ó, bɨ̌n gʉ́ŋɑɑ lwǐb ódîm yɨ̂ʼ ɨ́ pébébé. Bɨ̌n ɑ́mû jøʼ ó, bɨ̌n bé ó ocwóó. Lwǐb ódîm yɑɑ́, yé ó: bʉ́ʉ́ bʉ̂r ɨ́ kúl bʉ̂r o bé Ɨ́zrɑɛ̂l, bé e miléme mi dí ɨ́ buú lele lɨ́ ejóʼo mi. Milémé myɔ́ɔ́, myé óbe ɨ́ lele lɨ́ ejóʼo ó, tó kumo ɨ́ jɔʼ tólɔ́ɔ obûʼlɑ o dí ɑbe óYúden bɑ́, ókumǒ bím Nzyɛ̌m ɑ́ boo cíʼe ɨ́ lémé wé ó, nyě jwé ó bé cwǐʼ njʉ̌m dǐ yɨ́. 26Mbi wɨ̂ʼ ó, kúl bʉ̂r o bé Ɨ́zrɑɛ̂l yɨ́yɛ̂h ngɑ́ ciʼe yɨ́. Yé ókʉ́ be ó mpʉ yé dí tilɑ́ ɨ́ Kɑ́lɑr Nzyɛ̌m yɨ́. Yê cɛmɑ́ ó: «Ciʼ-bʉr óduho ó, Síon. Nye ópɛʼ ébɨ̌h lé óntɑ mé Jɑcob. 27Sɑɑ́ mé ósɑ̂ pɑ́ʼ nyɨ́h e nɔ́ɔ́ nyɨ́, nye óbe ó, mbi wɨ̂: Me ópɛʼ bíbɑɑ bí ébébe lɔ́ɔ́ mé ɑ́ niʼe ɨ́ lɔ̌b mísyóm myɔ́ɔ́ bí, bíbyɛ̂h.» 28Ɨ́ nkǒ pɑ́ʼ mé Mbɨɑmbɨɑ Lɔ́ɔ, oYúden, bé mû ó ontɨ̂m le obɨn. Syɛ́ɛlɑ yɑɑ́, yé ó nyɔm ɨ́ pɑ́ʼ wɨ́n, ó bɨ̌n bíʼee cwǐʼ njʉ̌m dǐ. Ɨ́ nkǒ pɑ́ʼ mé Nzyɛ̌m, bé ó mitwɑ́rɑ́. Nyě tó dóló le ekpɛl bé ó, lɨ́ esú é bímpɑ́m byɔ́ɔ́. 29Ebě, jɔ̌ʼ Nzyɛ̌m mû sí cíʼe ɨ́ lémé wé ó, nyě jébé ó mʉr swîh, nkʉ̂ mʉr kɛl, le ejwe nyé minjwéɑ́ yɨ́, nye ɑ́céne mícíʼɑ́ mí ésôʼ myɑɑ́ píe tɨ̂. 30Bɨ̌n, bʉr o dí ɑbe óYúden bɑ́, bɨ̌n bé ɑ́ si sɑ̂ Nzyɛ̌m ɑjóʼo ɨ́ mimbú mí píhe. Ɨ́ bɑ́ɑ́nɑ̂ mpʉ óYúden bɨ́ɛ dí ebene éjyɛ̂ʼwo e né yɨ́, Nzyɛ̌m kɑ̌ nzě jɨ̂ʼ bɨ́n nkoó. 31Mpʉ óYúden, bé ɑ́ bene ejyɛ̂ʼwo e né yɨ́, Nzyɛ̌m ɑ́ bîr ó, bé sɑ̂ʼ ebɨ̌h lɑɑ́ ó, nye nkʉ̂ jɨ̂ʼ bé ntémé nkoó, mbi nyé ɑ́ nyɛɛ jɨ̂ʼ bɨ̌n nyɨɛ nkoó wɨ́. 32Nó ó, Nzyɛ̌m ɑ́ si sɑ̂ ó, bʉr bɨ́bɛ̂h díʼee mikómó mí ébɨ̌h lɔ́ɔ́. Nye ɑ́ sɑ̂ nó ó, lɨ́ esú ó, nye jɨ́ʼɨɨ bɨ́bɛ̂h nkoó. 33Sɑ̂ buo ókúm mé Nzyɛ̌m! Ocwóó wé le ngǿɑ́ wé, byé ɑbe le odumo. Nzé dí e nkul egʉ́ɑ mícíʼɑ́ mí lémé wé? Nzé dí e nkul egʉ́ɑ bísyɛ́ɛlɑ nyé dí esɑ̂ bí? 34Yê cɛmɑ́ ó: «Nzé dí egʉ́ɑ mípɑhlɑ́ mé Dɑ̂ Nzyɛ̌m ɛ̌? Nzé dí e nkul ejwe nyé metǿǿ?» 35Nzé ɑ́ pɑ nyɛɛ kʉl nye sɔ̂ʼ, lɨ́ esú ó, nye óbwóolo nyé yɑ̌ ɛ? 36Yé ɑbe e mʉr, ebě, nye ó b'ɑ́ kuho bisɑ́ bíbyɛ̂h. Byé ɑ́ kømlɨ ntémé ó, e nzɨ̌ nyé. Sɑ́ yɨ́yɛ̂h, yê tɨ̂ʼ ó, lɨ́ esú lé. Mɨnɑ́ gúmlɑɑ gɑ́ nye njʉ̌m dǐ e njʉ̌m dǐ. Amen.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\