Rôm 12

1Nó, bɨ́ɔɔ́ bɑ̂m ɛ̌, me lɨ́ ejɨʼlɑ e bɨ̌n ɨ́ nkoó Nzyɛ̌m ɑ́ jɨ̂ʼ gɑ́ mɨnɑ́ nyɨ́, ó bɨ̌n tímlɑɑ nye menyʉ́l mɨ́n ntinɨ̂ e ntinɨ̂, ebě, menyʉ́l mɨ́n, mé ɨ́ jɑlɑ le esûʼlɑ ó, mikublɑkúblɑ mínjwéɑ́ mi dí ci ɨ́ míh mé Nzyɛ̌m mí. Nye óbee bícwiʼ bín byɑɑ́ mbɨ̂mbɨɑ́. Yé ntémé ó dí mpɑ̌ŋ njwéɑ́ kûm dí ejɑlɑ e misísǐm mín wɨ́. 2Adû gɑ́ metum me bʉ̂r ó myɑ̌ wɨ̂. Yé jɑlɑ ó, Nzyɛ̌m jwêʼ bɨ̌n bitɔŋlɑ́ bijwɑ̂n, ó nye jwírɨɨ bɨ̌n miléme. Nó ó bɨ́n ngɑ́ gʉ́ɑ̌ sɑ́ Nzyɛ̌m dí ekpɛl yɨ́. Bɨ̌n bé ogʉ́ɑ̌ sɑ́ dí ɨ́ mbɨɑ yɨ́, sɑ́ dí ejɑlɑ e né yɨ́, ndu e yɑɑ́ dí ɨ́ pémémé ɨ́ mipɑ́ʼ mímyɛ̂h yɨ́. 3Nzyɛ̌m ɑ́ si lɛ̂ʼle me ncǿncǿɑ nyé. Ɨ́ ncǿncǿɑ nyɑɑ́ ó mé dí elɛ́ɛ e mʉr nyɨnyɛ̂h dí ɨ́ sɔ́mɑ́ yɨ́n nyɑ́ ó: mʉ̌r sɑ́ ɑbuú lɑ́ɑ nyé mʉr tɨ̂. Nye sêʼlɑɑ nye mʉr tɨ̂ʼ, ɑntɑɑ sʉ́ŋɑ. Mʉr nyɨnyɛ̂h, nye pɑ̂hlɑɑ nye mʉr tɨ̂, nye nkʉ̂ gʉ́ɑ̌ mbi mʉ̂r nyé dí wɨ́, lɨ́ edû mbǐ búʼó Nzyɛ̌m ɑ́ gbɑ̂ nye ɨ́ léme wɨ́. 4Mʉr, nye ó nyʉ̂l mpwɑ́r, nyʉ̂l nyɨɛ bicîl ɨ́ buo buo. Bicíl bíbyɛ̂h, byé ɑbe e syɛ́ɛ́ éséɑ njɨ gwɑ́r. Bisyɛ́ɛ́ byɔ́ɔ́, byé ɨ́ buo. 5Jøʼ gwɑ́r yɑɑ́ ntémé ó, mɨ́nɑ́ dí gɑ́ ɨ́ buo yɨ́. Sɑ̂ gwɑ́r, mɨnɑ́ gɑ́ bé ó nyʉ̂l mpwɑ́r ɨ́ mpúhlɑ́ gɑ́ nyɨ́nɑ́ e Krîst. Mɨnɑ́ gɑ́ óbɛ̂h, bé ó bicíl bí nyʉ̂l bi dí minɛrɑ́ ɨ́ nyʉ̂l mpwɑ́r bí. 6Nzyɛ̌m ɑ́ jwe mɨnɑ́ gɑ́ minjwéɑ́ ó, mimbi mimbi. Mpʉ nyé ɑ́ kpɛl ejwe mɨnɑ́ gɑ́ minjwéɑ́ myɑɑ́ yɨ́, nó ó, mʉ̂r nyɨnyɛ̂h jɑ́lɑ́ le eséɑ̌ Nzyɛ̌m syɛ́ɛ́ yɨ́. Yé bé nye ɑ́ si jwe go njwéɑ́ égwîh mílɔ̌b myé nó, tóʼ le egwîh myé dóló ɨ́ nzɨ̌ búʼó. 7Yé bé Nzyɛ̌m ɑ́ jwe go ó, njwéɑ́ ékɛm bʉ̂r nó, séɑ́ɑ́ syɛ́ɛ́ yɑɑ́. Yé bé nye ɑ́ jwe guɑ ó, njwéɑ́ éjwe bʉ̂r milɛ́ʼlɑ́ nó, lɛ́ʼlɑ́ɑ́ bê. 8Yé bé nye ɑ́ jwe guɑ ó, metǿǿ me dí egbɑ̂ bʉ̂r nkul ɨ́ miléme mɑ́ nó, gbɑ́ʼ bé nkul nyɑɑ́. Yé bé nye ɑ́ si jwe guɑ nkul ekɑb bɑ́ɑ́ntéʼenteʼe o bʉ̂r mebi nó, jwéʼ bé mɑ̌ e lémé gô wɨ́wɛ̂h. Yé bé nye ɑ́ tyêl guɑ ó, ɨ́ dǐ tyɛ̂b esôʼ nó, léme díʼee go ɨ́ bɑ́nɑ́ bɑ́nɑ́ ó, go séɑɑ syɛ́ɛ́ yɑɑ́ mbɨ̂mbɨɑ́. Yé bé nye ɑ́ jwe guɑ ó, njwéɑ́ écǿɑ e bʉ́ʉ́ bʉ̂r nó, lɛ́ʼlɑ́ɑ́ bé ncǿncǿɑ nyɑɑ́ e bisʉhʉʉ. 9Kpɛ̌l, yé díʼee ɑbe e mikóo. Nwimɨɨ gɑ́ sɑ́ yɨ́yɛ̂h dí ɨ́ bébe yɨ́. Kpɛlɨɨ gɑ́ sɔ̂ʼ njɨ yɑɑ́ dí ɨ́ mbɨɑ yɨ́. 10Kpɛlɑɑ gɑ́ pɑ́ʼ nyɨ́n mpʉ bɨ́ɔɔ́ e bɨ́ɔɔ́ jɑ́lɑ́ le ekpɛlɑ yɨ́. Diʼee gɑ́ le ɑ́nɨ̂nɨ̂n júu pɑ́ʼ nyɨ́n! 11Séɑ́ɑ́ gɑ́ syɛ́ɛ́ e nkul, ɑbe le epɨ̂h. Sísǐm mé Nzyɛ̌m, nye kúblɑɑ ɨ́ milémé mín. Séɑ́ɑ́ gɑ́ Tî Yésʉs e milémé mín mímyɛ̂h. 12Diʼee gɑ́ e bisʉhʉʉ ɨ́ mpûʼlɑ̌ Nzyɛ̌m ɑ́ gbɑ̂ bɨ̌n ɨ́ miléme nyɨ́. Júhwɑ́ɑ́ gɑ́ mitúú bɨ́n dí esiɑ e myé mí. Tirwɑɑ gɑ́ syɛ́ɛ́ mínjɨʼlɑ. 13Jwéʼ gɑ́ bʉr o mé Nzyɛ̌m bisɑ̂ bi dí esɑ̂ bé sɔ́ɔlʉ bí. Nʉnʉɑ gɑ́ ojwóo o dí epyɑ̂l kwɑ́ nyɨ́n bɑ́ mbɨ̂mbɨɑ́. 14Syɛyɨɨ gɑ́ bɑɑ́ o dí etíble bɨ́n bɑ́ mecyéelé. Líʼe ó, bɨ̌n syɛ́mɨɨ bê, syɛyɨɨ gɑ́ bé mecyéelé. 15Sohɑɑ gɑ́, bɨ̌n e bʉr o dí esoho bɑ́. Jɨʼee gɑ́ mejwê, bɨ̌n e bɑɑ́ o dí ejɨ bɑ́. 16Diʼee gɑ́ cwíí pɑ́ʼ nyɨ́n. Asɑ̂ gɑ́ enkɛ́ɛ́ é nyʉ̂l. Séɑ́ɑ́ gɑ́ mbǐ syɛ́ɛ́ yɨ́yɛ̂h, yé dɑmɑ́ bě mbi syɛ́ɛ́ dí ɑlɑ́ŋɔɔ ɨ́ nkɔb yɨ́. Ajøʼ gɑ́ ó, bɨ̌n ó dí ocwóó. 17Abɔlɑ gɑ́ ebébe le ebébe. Sɑ́ŋɑ́ɑ́ gɑ́ nzɨ̌ esɑ̂ bʉ̂r bɨ́bɛ̂h bisyɛ́ɛlɑ bi dí ɨ́ buú mbɨɑ ɨ́ míh mé bʉ̂r bɨ́bɛ̂h bí. 18Yé bɑ́nɑ́ bɨ́n nó, sɑ́ʼ gɑ́ mbi wɨ́wɛ̂h ɨ́ pɑ́ʼ wɨ́n ó, bɨ̌n e bʉr bɨ́bɛ̂h díʼee ɨ́ mepyɛblɑ! 19Bʉr ó kpɛ̌l bɑ̂m, ɑyɨ́ bɔlɑ gɑ́ bɨ̌n bʉr o tɨ̂. Kɑmɑɑ gɑ́ ó, Dɑ̂ Nzyɛ̌m nye omér, nye lɛ̂ʼlɑɑ nkpɑɑ dí bɨ̌n ɨ́ miléme nyɨ́, ebě, yê tilɑ́ ɨ́ Kɑ́lɑr Nzyɛ̌m ó: «Dɑ̂ Nzyɛ̌m lɛ́ɛ́ ó: Me ó dí e mpɔlɑ́. Me ó ngɑ́ jwe myɛ́nɑ.» 20Kɑ́lɑr Nzyɛ̌m lɛ́ɛ́ ntémé ó: «Ntɨ̂m e mbɨn gǒ bé lɨ́ ejóʼo nzɑ̂ nó, jwéʼ nyé sɑ́ éde. Nyé kɑ́ jóʼǒ jwéh médíbé nó, jwéʼ nyé mɑ̌. Gó ósɑ̂ nó wɑ́, gǒ kɑʼle ó, nye mɑ́ mé siʼe ɨ́ lʉ̂.» 21Mʉ̌r sɑ́ ɑbîr ó, ebébe, lé ntɑ́ŋɑɑ nye ɨ́ nkul. Nyɨɛ ntɑ́ŋɑɑ lé ɨ́ nkul lɨ́ esɑ̂ bísyɛ́ɛlɑ bi dí ɨ́ mbɨɑ bí.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\