Rôm 14

20Syɛ́ɛ́ Nzyɛ̌m ɑ́ séɑ yɨ́, mʉ̌r sɑ́ ɑndɑ́mɑ nyé yɑ̌ ɨ́ lɔ̌b méde! Yê tyeetye ó, yé ɑbe e mede me dí lwɑ̌ʼ ɨ́ míh mé Nzyɛ̌m. Mé bɨ́bébé ó, ɨ́ jɔ̌ʼ ndéɑ́ méde wɑɑ́, dí esɑ̂ ó, mʉr dúmɑɑ lɨ́ ebébe yɨ́. 21Yê mbɨ̂mbɨɑ́ ɨ́ pɑ́ʼ gô ó, gǒ sɑ́ ɑde tír, nkʉ̂ menyoʼ, nkʉ̂ sɑ̂ syɛ́ɛlɑ yɨ́yɛ̂h dí e nkul edulo mɨ́ʉ̌ ó, nye dúmɑɑ lɨ́ ebébe yɨ́. 22Sɑ́ gó mû sí bûʼlɑ yɨ́, bɑʼlɑɑ yé ɨ́ lémé gô tʉ́ŋlʉ̌. Bɨ̌n e Nzyɛ̌m obɑ́ nkʉ̂ gʉ́ɑ yê. Nzyɛ̌m ósʉ métyɛʼ me mpóm mé ó, ɨ́ mʉr dí edû kʉ̌ cyen mʉ̂r tɨ̂ʼ ɑ́ pɑ kɑm wɨ́ nyɑ́. Mʉr wɑɑ́, nye ɑ́beě sɑ́ nyé ójʉbɑ e tɨ̂ʼ ɨ́ kʉ̌ cyen wé wɑɑ́. 23Tó kœb ó, mʉ̂r ódě dœʼ e mesónó ɨ́ léme nó, nye óbi mébě ɨ́ míh mé Nzyɛ̌m ɨ́ ndéɑ́ wɑɑ́, ebě, wé ɑduho ɨ́ búʼó yé. Ebě, syɛ́ɛlɑ yɨ́yɛ̂h dí ɑduho ɨ́ búʼó yô yɨ́, yê go ó syóm.

1Beŋlɑɑ gɑ́ mɨ́ɔɔ́ jínɑ ɑpɑ̌ nʉɑ pîm ɨ́ búʼó nyɑ́. Búʼó yé le yɑɑ́ yɨ́n, byé ósyɛ́ɛlɑ nó, ɑpére gɑ́ mekɑ̌n e né ɨ́ lɔ̌b bwɑ́ mílɔ̌b mi dí epɑhlɔɔ mímbi mimbi tʉ́ŋlʉ̌ Mbɛ̌r-Nzyɛ̌m mí. 2Ɨ́ lɔ̌b méde, nyɑ̂ʼ mʉ̂r, nyě bee ó, nye óbɛ̌m dě dœʼ yɨ́yɛ̂h, ɑgbɑh métié mé Nzyɛ̌m. Nyʉ́ʉ́ mʉ̂r dí ɑgwɑ́ be e búʼó nyɑ́, jɑɑ́ dɨdě njɨ micwíʼ. 3Mʉr wɑɑ́ dí ede mímbi méde mímyɛ̂h nyɑ́, nyě sɑ́ ɑpyêh búʼó mʉ̂r dí eci tír nyɑ́. Mʉr dí eci tír nyɑ́, nyě sɑ́ ɑjwe bɑɑ́ o dí ede mímbi méde mɨ́mɛ̂h bɑ́ mebě, ebě, Nzyɛ̌m ɑ́ si beŋle mɨ́ɔɔ́ wɨ́n wɑɑ́. 4Guɑ, go nzé, gó dí ejwe syɛ̂l mesɑ̂ nye onkɑ́n mebě nɨ̌? Nyé sí sɑ̂ ébébe nó, njǿø wé ó jɑ́lɑ́ le elɛ̂ʼle nyé lɑ̌. Nyé sí sɑ̂ émbɨɑ nó, njǿø wé ntémé ó jɑ́lɑ́ le elɛ̂ʼle nyé lɑ̌. Nye ɑ́cwe yɨ́ɛ cwêʼ, ebě, Tî Yésʉs, nyě e nkul esúʼo nyé lɨ́ esú ó, nye ɑyɨ́ cwe. 5Bɑ̂ʼ bʉ̂r, bé jøʼ ó, myúú mímóhó, myé lɨ́ elɑɑ myúú ɨ́ júu ɨ́ míh mé Nzyɛ̌m. Bʉ́ʉ́ bʉ̂r bɨ́ɛ jøjøʼ ó, mimóhó mímyɛ̂h, myé ó mbi ngwɑ́r ɨ́ mbeɑ́ wé. Bisyɛ́ɛlɑ bi mʉ̂r nyɨnyɛ̂h, byé ɨ́ jɑlɑ le eduduho ó, lɨ́ otîtyěl o mípɑhlɑ́ mí lémé wé. 6Mʉr dí ebee ó, gúú móhó, wê nye ó, sɑ́ dí ci yɨ́ nyɑ́, nyě sɑ́ nó ó, nye gúmlɑɑ Tî Yésʉs tɨ̂. Mʉr dí edě sɑ́ yɨ́yɛ̂h nyɑ́, nye lɨ́ egúmlo Tî Yésʉs tɨ̂, ebě, nye lɨ́ ejwě Nzyɛ̌m nzyǒo ɨ́ sɑ́ nyé dí ede yɨ́. Wɑɑ́ dí eci yʉ́ʉ́ dœʼ nyɑ́, nyě sɑ́ nó ó, nye nkʉ̂ gúmlo Tî Yésʉs e nzɨ̌ bici nyɑɑ́. Nye ntémé, nye lɨ́ ejwě Nzyɛ̌m nzyǒo ɨ́ dœʼ nyɨ́ɛ dí ekɑm éde yɨ́. 7Abe e mʉr ngwɑ́r ɨ́ sɔ́mɑ́ gɑ́ yɨ́nɑ́ dí eciʼe, nkʉ̂ jwe, lɨ́ esú lé, nye mʉr tɨ̂. 8Cíl mélú mɨ́nɑ́ gɑ́ jínɑ ɨ́ cwiʼ yɨ́, yé e nyɔm lɨ́ esú ó, mɨnɑ́ gúmlɑɑ Tî Yésʉs e tɨ̂. Jɔʼ mɨ́nɑ́ dí ejwe gɑ́ yɨ́, mɨnɑ́ jwé gɑ́ ó, mɨnɑ́ gúmlɑɑ gɑ́ nye ntémé. Nó ó, mɨnɑ́ dɑmɑ́ ciʼe gɑ́, nkʉ̂ ntémé jwe, mɨnɑ́ óbɛ̂h gúmó gɑ́ ó, e Tî Yésʉs. 9Ebě, Krîst ɑ́ si jwe, nzě pɑh, ó nye díʼee Njǿø ɨ́ pɑ́ʼ bʉ̂r o dí ɨ́ cwiʼ bɑ́, ndu e bɑɑ́ o mû sí jwe bɑ́. 10Ɨ́ mpʉ yé dí nó yɨ́, guɑ, go nzé, guɑ mʉr dí ejwe mɨ́ɔɔ́ gǒ mʉr mebě nɨ̌? Guɑ ntémé, go nzé, guɑ mʉr dí epyêh mɨ́ɔɔ́ gǒ mʉ̌r nɨ̌? Mɨnɑ́ gɑ́ óbɛ̂h, bé ótó tyɛ̂b gɑ́ ɨ́ mpǒm diɑ́ cîʼ milɔ̌b gɑ́ wɨ́nɑ́, Nzyɛ̌m. 11Sɑ̂ yɑɑ́, yê tilɑ́ ó: «Dɑ̂ Nzyɛ̌m kɑ́ɑ́lé ó: Yé bé me jínɑ ó, e cwiʼ nó, me ókʉ́ bɑ́nɑ̌ sɑ̂ ó, mʉr nyɨnyɛ̂h bɨ́ʼɨɨ mebóó sí ɨ́ mpǒm nyɑ̌m. Mʉr nyɨnyɛ̂h gúmlo mê, mɛm, mʉr dí Nzyɛ̌m nyɑ́.» 12Nó yé lɛ́ʼlé ó, mʉr nyɨnyɛ̂h ɨ́ sɔ́mɑ́ gɑ́ yɨ́nɑ́ ókɑr ɨ́ míh mé Nzyɛ̌m. 13Ɨ́ mpʉ yé dí nó yɨ́, mɨnɑ́ gwɑ́ʼɑɑ gɑ́ ejweelɑ mébě pɑ́ʼ gɑ́ nyɨ́nɑ́. Gbɑ́ʼ gɑ́ nkul. Ayɨ́ sɑ̂ gɑ́ sɑ́ dí e nkul esɑ̂ ó, mɨ́ɔɔ́ wɨ́n bɨ́mɨɨ ebɔ̌ʼ yɨ́. 14Ɨ́ mpúhlɑ́ nyɨ́h e Tî Yésʉs, me lɨ́ egʉ́ɑ ntémé ó, ntʉ̌ dœʼ yé mʉr tɨ̂ʼ dí e nkul elœ̌ʼ lémé mʉ̂r. Sɑ̂ gwɑ́r, mʉr dí edě dœʼ yɑɑ́, nyɨɛ lɨ́ esímsɑ ó, yé ólœ̌ʼ lémé wé nyɑ́, yé ó tyeetye: dœʼ yɑɑ́, yé ó lwɑ̌ʼ ɨ́ lémé mʉ̂r wɑɑ́. 15Yé bé sɑ́ gó dí ede yɨ́, yé óbɛ̌m ntɨ̂ʼ mɨ́ʉ̌ ɨ́ nkǒ pɑ́ʼ búʼó nó, go ó, gʉ́ bɔ́ʼɑ e mpɑŋ nzɨ́ ɨ́ jɔʼ gó dí edě sɑ̂ yɑɑ́ yɨ́ ó tɨ̂ʼ yɨ́. Gó ɑlɛ̂ʼle nyé kpɛ̌l ɨ́ kʉ̌ cyen gô. Sɑ́ ɑsɑ̂ ó, mʉ̌r Krîst ɑ́ jwe, búrɑ e né nyɑ́, dímɨɨ ɨ́ nkɔb bʉr ɨ́ lɔ̌b mbi méde gó dí ede wɨ́. 16Syɛ́ɛlɑ bɨ́n bɨɛ dí ebee ó, yé ɨ́ jɑlɑ le esɑ́ŋɔɔ yɨ́, yé bé bʉr, bé óswêʼ míé mɨ́n e tɨ̂ʼ nó, ɑnzoó sɑ̂ gɑ́ yê! 17Mpóʼo mé Nzyɛ̌m, nyé ɑbe mpóʼo mede le menyoʼ. Nye ó mpóʼo otîtyěl, mepyɛblɑ, ndu e bisʉhʉʉ mɨ́nɑ́ dí ebi gɑ́ e nzɨ̌ Sísǐm mé Nzyɛ̌m bí. 18Ebě, mʉr dí eséɑ̌ Yésʉs-Krîst syɛ́ɛ́ ɨ́ mbi wɑɑ́ nyɑ́, Nzyɛ̌m, nye lɨ́ ebee nyé mbɨ̂mbɨɑ́. Bʉr ntémé kɑm nyê. 19Mpʉ yé dí nó yɨ́, mɨnɑ́ gbɑ̂ʼ gɑ́ nkul lɨ́ esɑ̂ bísyɛ́ɛlɑ bi dí esɑ̂ ó, sɔ́mɑ́ gɑ́ yɨ́nɑ́ cíʼɑɑ ɨ́ mepyɛblɑ bí, ti e byɑɑ́ ngɑ́ sɑ̂ ó, bʉ́ʉ́ bʉ̂r, bé gǿɑɑ ɨ́ búʼó bí!


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\