Rôm 15

1Mɨnɑ́ gɑ̂, bʉr o b'ɑ́ nʉɑ pîm ɨ́ búʼó bɑ́, bé ɨ́ jɑlɑ le ejûhwo bʉ̂r o dí e búʼó ɨ́ tyɛʼ tyɛʼ bɑ́. Mɨnɑ́ bé ɑjɑlɑ le esɑ́ɑ gɑ́ minyɔm gɑ́ mínɑ́. 2Mʉr nyɨnyɛ̂h ɨ́ sɔ́mɑ́ gɑ́ yɨ́nɑ́, nye sɑ̂ʼ syɛ́ɛlɑ mɨ́ɔɔ́ wé mʉr ókpɛl yɨ́. Nye sɑ̂ʼ yɑɑ́ yé óbɛ̌m be e nyɔm ɨ́ pɑ́ʼ mɨ́ɔɔ́ wɑɑ́ ó, nye gǿɑɑ ɨ́ búʼó yɨ́! 3Dɑmɑ́ jóʼǒ Krîst nye mʉr tɨ̂, nye ɑ́ bé ɑsɑ́ɑ̌ nyɔm wé. Yé ó mpʉ yé dí tilɑ́ ɨ́ Kɑ́lɑr Nzyɛ̌m yɨ́. Yê cɛmɑ́ ó: «Bɑɑ́nyɑ̂-melǿø dí elølǿø gó bɑ́, bé mû kɑ̌ lǿø ó, me.» 4Yé ɑ́ tilɔɔ nó ó, lɨ́ esú lé écɨ̂l mɨ́nɑ́ gɑ̂, jøʼ gwɑ́r e gwɑ́r e mpʉ̌ sɑ́ yɨ́yɛ̂h, yé ɑ́ boo tilɔɔ ɨ́ Kɑ́lɑr Nzyɛ̌m yɨ́. Kɑ́lɑr wé, nyě cɨ́l mɨ́nɑ́ gɑ́ ó, milémé gɑ́ mínɑ́ nkʉ̂ lóno ɨ́ mpûʼlɑ. Myé lʉ́lónó ɨ́ mpûʼlɑ ó, ɨ́ lɔ̌b nkûl Kɑ́lɑr Nzyɛ̌m dí egbɑ̂ mɨ́nɑ́ gɑ́ ɨ́ miléme nyɨ́, le bíhwó mɨ́nɑ́ dí esɑ̂ gɑ́ nyɨ́. 5Nzyɛ̌m, mʉr dí egbɑ̂ mɨ́nɑ́ gɑ́ nkul ɨ́ miléme, wɑɑ́ dí esɑ̂ ó, mɨnɑ́ sɑ̂ʼ gɑ́ bíhwó nyɑ́, nye tyɛ́bɨɨ bɨ̌n ɨ́ miléme, ó bɨ̌n díʼee e mbǐ pɑhlɑ́ ngwɑ́r, mpʉ̌ Yésʉs-Krîst ngɑ́ tɨ́e bɨ́n yɨ́, 6lɨ́ esú ó, bɨ̌n gúmlɑɑ wɑɑ́ dí Nzyɛ̌m mé Tî gɑ́ wɨ́nɑ́, Yésʉs-Krîst, wɑɑ́ dí Sɔ́ŋ wé nyɑ́, cwíí mpwɑ́r! 7Nønøølɑɑ gɑ́ pɑ́ʼ nyɨ́n mpʉ̌ Yésʉs-Krîst ɑ́ nʉɑ bɨ̌n yɨ́. Sɑ́ʼ gɑ́ nó lɨ́ esú lé éjwě Nzyɛ̌m kûm. 8Me lɨ́ eboʼlo bɨ́n lɔ́ɔ́ wɨ̂: Krîst ɑ́ si jwir nye mʉr tɨ̂ʼ syɛ̂l mesɑ̂ lɨ́ esú é bʉ̂r o dí cíʼɑ́ mpʉ́n bɑ́. Nye ɑ́ sɑ̂ nó ó, lɨ́ esú lé élɛ̂ʼle bɨ́h mpʉ̌ Nzyɛ̌m dí mʉr otyeetye yɨ́. Nyě sɑ́ bɨ́h syɛ́ɛlɑ yɑɑ́ ó, lɨ́ elóŋlo ménkɛ̌ʼ Nzyɛ̌m ɑ́ jwe bimpɑ́m bíh mɑ́. 9Nye ɑ́ nze séɑ ntémé ó, lɨ́ esú é bíkúl bíswîh, ó bé gʉ́ŋɑɑ mpʉ̌ Nzyɛ̌m dí ejɨ̂ʼ bʉ̂r nkoó yɨ́, bé nkʉ̂ gúmlo nyé tɨ̂. Yé ó mpʉ yé dí tilɑ́ ɨ́ Kɑ́lɑr Nzyɛ̌m yɨ́. Yê cɛmɑ́ ó: «Sɑ́ tɨ̂ʼ ó mé ngɑ́ gúmlo gó témé bikûl bi dí ɑbe óYúden bí yɨ́. Me ójyɛɛ gó mejéme ɨ́ júú díé lô.» 10Nzyɛ̌m lɛ́ɛ́ ntémé ó: «Bɨ̌n bʉr o dí ɑbe óYúden bɑ́, sohɑɑ gɑ̂, bɨ̌n e bʉr o mé Nzyɛ̌m.» 11Yé ntémé, yê tilɑ́ ó: «Gúmlɑ́ɑ́ gɑ́ Dɑ̂ Nzyɛ̌m, bɨ̌n, bʉr o mésí mɨ́mɛ̂h. Séʼlɑ́ɑ́ gɑ́ nye, bɨ̌n, bikúl bíbyɛ̂h.» 12Ngwíhɑ milɔ̌b Ésɑïe ɑ́ lɛ́ɛ ntémé ó: «Nyʉ́ʉ́ mʉ̂r óbyɛ̂l ɨ́ mpóʼo mé Yesê mpʉ̌ ntoʼju pɨ́pɑ́h ɨ́ kǔm lɨ́ yé ɑ́ cwɛlɔɔ yɨ́. Nye ónzě di njǿø ɨ́ pɑ́ʼ bʉ̂r o dí ɑbe óYúden bɑ́. Milémé myɔ́ɔ́, myé ólóno ɨ́ mpûʼlɑ ó, ebě, bé lɨ́ ebóno nyê.» 13Nó ó, Nzyɛ̌m dí egbɑ̂ bʉ̂r mpûʼlɑ ɨ́ miléme nyɑ́, nye tyɛ́bɨɨ bɨ̌n ɨ́ miléme, ó bɨ̌n sóhɑɑ ɨ́ jɔʼ yɨ́yɛ̂h. Nye lóŋlɑɑ bɨ̌n mepyɛblɑ ɨ́ miléme, ɨ́ nkul búʼó yɨ́n. Nó ó mílémé mín ngɑ́ lóno ɨ́ mpûʼlɑ e nkul Sísǐm wé yɨ́. 14Bɨ́ɔɔ́ bɑ̂m! Okɛ́l bɑ̂m! Mɛm mʉr tɨ̂, me lɨ́ egʉ́ɑ mbɨ̂mbɨɑ́ ó, bɨ̌n bé ó lǿŋlɑ́ e ncǿncǿɑ. Bɨ̌n bé lɨ́ egʉ́ɑ bísɑ́ bíbyɛ̂h. Le ntémé ó, bɨ̌n bé e nkul ejwijweelɑ métǿǿ pɑ́ʼ nyɨ́n. 15Dɑmɑ́ jóʼo nó, mě cɛmɑ bɨ́n mekɑnɑ́ mɑ̂ʼ ó, e gúú mbi ményɑn ɨ́ léme. Byúú bípéh bí tɨ̂, byê tilɔɔ ó, lɨ́ esú lé éjɨm bítɔŋlɑ́ bín. Mě tile bɨ́n nó ó, ebě, Nzyɛ̌m, nye lɨ́ elɛ̂ʼle mé ncǿncǿɑ. 16Nye ɑ́ bě sí sʉ mé metyɛʼ me mpóm, ó me díʼee syɛ̂l mesɑ̂ mé Yésʉs-Krîst lɨ́ esú é bʉ̂r o dí ɑbe óYúden bɑ́. Me mû ó mpʉ pɑ́rɑ dí eliŋ bʉ̂r bɑɑ́ njwéɑ́ Nzyɛ̌m dí ekpɛl, wɑɑ́ Sísǐm wé, wé ɑ́ pubo wɨ́ nyɑ́. Syɛ́ɛ́ pɑ́rɑ mé dí esɑ̂ yɨ́, yé ó syɛ́ɛ́ étúnǒ Mbɨɑmbɨɑ Lɔ́ɔ dí eduho kwɑ́ mé Nzyɛ̌m wɨ́. 17Nó ó, ɨ́ mpúhlɑ́ nyɨ́h e Yésʉs-Krîst, mě e nkul enkʉ́nɑ ɨ́ lɔ̌b bísyɛ́ɛ́ mé dí eséɑ̌ Nzyɛ̌m bí. 18Me ɑ́lwǐb sɑ́ swîh, njɨ̌ syɛ́ɛ́ Yésʉs-Krîst ɑ́ séɑ e nzɨ̌ nyɑ̌m, ó me dúlɑɑ bʉr o dí ɑbe óYúden bɑ́, nze e bé ɨ́ míh mé Nzyɛ̌m yɨ́. Bé mû ó lɨ́ esɑ̂ nyé mejóʼo ɨ́ lɔ̌b bílwǐb mé ɑ́ lwilwib bí byɑɑ́, ti e bisyɛ́ɛlɑ mé ɑ́ sɨ̂sɑ bí. 19Me ɑ́ sɨséɑ ntémé ó, e mesimɑ́, le bisɑ́ bí ékɑ̂m, ti e bisyɛ́ɛlɑ bi nkûl Sísǐm mé Nzyɛ̌m ɑ́ sɑ̂ bí. Me ɑ́ nze túno Mbɨɑmbɨɑ Lɔ́ɔ dí edumo e Yésʉs-Krîst wɨ́ ó, bigúmó bíbyɛ̂h, tɑ́ɑre ɨ́ Yerʉ́zɑlɛm, tó kumǒ Ilirikɔ̂m. 20Léme, wé ɑ́ be me ɨ́ bɑ́nɑ́ bɑ́nɑ́ ó, me túnɑɑ Mbɨɑmbɨɑ Lɔ́ɔ ɨ́ bigúmó bíbyɛ̂h bʉ̂r jínɑ ɑpɑ̌ jóʼo bé lɨ́ etwóolo díé mé Yésʉs-Krîst tɨ̂ʼ bí. Me ɑ́ bé ɑkpɛl étúno wé kwɑ́ bʉr o b'ɑ́ nyɛɛ jweŋɔɔ lɛ́ʼlɑ́ wɑɑ́ bɑ́. Bʉr, bé ɑ́mû lɛ́ɛ, dumo e me ó, mɛm ɑ́ jɑɑ susumo mimbɛ̌r ó, njɨ ɨ́ mempɔɔnʉ mé onkɑ́n. 21Mě kpɛl ó, yé díʼee ɨ́ wɑ̂m pɑ̂ʼ ó mpʉ yé dí tilɑ́ ɨ́ Kɑ́lɑr Nzyɛ̌m yɨ́. Yê cɛmɑ́ ó: «Bʉr o b'ɑ́ be ɑlɛ́ɔɔ lʉ́ʉ́ ékɑ̌n dí edumo e Nzyɛ̌m lɨ́ bɑ́, bé ó ngɑ́ bee ɨ́ sʉ́lʉ́lʉ́. Bɑɑ́ bé ɑ́ be ɑpɑ̌ jóʼo yʉ́ʉ́ sɔ̂ʼ dí edumo e né yɨ́ bɑ́, bɨ́ɛ ó ngɑ́ jóʼo.» 22Sɑ́ tɨ̂ʼ ó mé ɑ́ be ɑkoʼo lɨ́ enzě bee bɨ́n, mɛm yɨ́ɛ e gǿmɑ́ ésɑ̂ nó ɨ́ bijɔʼ ɨ́ buo buo yɨ́. 23Tɑ́ɑre ɨ́ mimbú mí píhe, me ɑ́ si kʉ gø̂m enze, lɨ́ enzě bee bɨ́n. Sɑ̂ gwɑ́r, yé ɑ́ bé ɑbɑ́nɑ. Tó kœb ó, ɨ́ bɑ́ɑ́nɑ̂, syɛ́ɛ́ yɑ̂m, yɨ́ síe ɨ́ bipéh bí sí bî. 24Me lɨ́ ebûʼlɑ ó, me óbee bɨ́n ɨ́ jɔʼ mé ólɑɑ lɨ́ etô Pɑnyɑ́ yɨ́. Me ódi kwɑ́ nyɨ́n bɑ́ tîtííɑ̌ lɨ́ esú lé émo e bɨ̌n. Píe tɨ̂, mé olɑɑ. Nó ó, mě kpɛl ó, bɨ̌n súʼɑɑ me ɨ́ cyen yɑ̂m yɑɑ́. 25Nó ó, ɨ́ bɑ́ɑ́nɑ̂, me pɑ́ɑ nyɛɛ́ tô Yerʉ́zɑlɛm, lɨ́ etó súʼo óbûʼlɑ o dí gʉ̂ʼ bɑ́, 26ebě, obûʼlɑ ó sí Mɑsedóniɑ ndu e yɑɑ́ Akɑyɨ̂, bé ɑ́ cíʼe ɨ́ miléme ó, bé syɛŋ ó, mingúlɑ́ lɨ́ esú lé óbûʼlɑ ó Yerʉ́zɑlɛm dí lɨ́ entéʼe bɑ́. 27Bé bʉr o tɨ̂, bé ɑ́ si jóʼo bisʉhʉʉ lɨ́ esɑ̂ nó. Syɛ́ɛlɑ yɑɑ́, yé óbe ntémé ó mpʉ mpʉ́lɑ́ bé ɑ́ jɑlɑ le ejɛ́nɑ nyɨ́. OYúden bɑɑ́ ó b'ɑ́ nyɛɛ kɛm bʉr o dí ɑbe óYúden bɑ́ lɨ́ esú ó, bé bíʼee metyɛʼ me mpóm mé Nzyɛ̌m. Nó ó, ɨ́ bɑ́ɑ́nɑ̂, yé jɑlɑ ó, bʉr o dí ɑbe óYúden bɑ́, bé súʼɑɑ bɨ́ɛ, lɨ́ ejwe bé bisɑ̂ bi dí esɑ̂ bé sɔ́ɔlʉ bí. 28Nó ɨ́ jɔʼ mé óbe, me mû sí tô bé e mingúlɑ́ myɑɑ́, le egʉ́ɑ ó, bɨ́ bi myé yɨ́, mé obúlɑ, tô Pɑnyɑ́, cɨɨ gʉ̂ʼ kwɑ́ nyɨ́n yɨ́. 29Me lɨ́ egʉ́ɑ ó, pyɑ́lɑ́ mé ópyɑ̂l kwɑ́ nyɨ́n yɨ́, me óbe ó, e metyɛʼ me mpóm mé Yésʉs-Krîst. 30Nó ó, bɨ́ɔɔ́ bɑ̂m, sɑ́ mé dí ejî bɨ́n ɨ́ díé mé Tî gɑ́ wɨ́nɑ́, Yésʉs-Krîst, le ɨ́ kpɛ̌l Sísǐm mé Nzyɛ̌m dí egbɑ̂ ɨ́ milémé gɑ́ mínɑ́ yɨ́, yé ó, mɨnɑ́ lwímlɑɑ gɑ́ ɨ́ nzɨ̌ minjɨʼlɑ lɨ́ esú lɑ̂m. 31Jɨʼlɑɑ gɑ́ ó, mě sɑ́ ɑbil ɨ́ mebó mé bʉ̂r ó Yʉ́dɑ dí ɑjyɛ̂ʼwo e Nzyɛ̌m bɑ́. Jɨʼlɑɑ gɑ́ ntémé ó, obûʼlɑ ó Yerʉ́zɑlɛm nʉ́ŋɑɑ mingúlɑ́ mé ótô bé e myé mí mbɨ̂mbɨɑ́. 32Nó ó mé ngɑ́ pyɑ̂l kwɑ́r nyɨ́n lǿŋlɑ́ e bisʉhʉʉ yɨ́, Nzyɛ̌m ókpɛl nó, me nkʉ̂ gwɑ́ gbɑlɑ mbɨ̂mbɨɑ́ pɑ́ʼ nyɨ́n. 33Nzyɛ̌m dí egbɑ̂ mɨ́nɑ́ gɑ́ mepyɛblɑ ɨ́ miléme nyɑ́, nye díʼee e bɨ̌n óbɛ̂h. Amen.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\