Rôm 16

1Mě kpɛl ó, bɨ̌n gʉ́ŋɑɑ kɛ́l gɑ́ wɨ́nɑ́ Fébe. Nye ó dí diɑ̂kɔn Mbɛ̌r-Nzyɛ̌m dí ɨ́ Kɑŋkreɑ̂ wɨ́. 2Jɔʼ nyé ópyɑ̂l gʉ̂ʼ kwɑ́ nyɨ́n yɨ́, bɨ̌n ɑ béŋlé nyé mbɨ̂mbɨɑ́ ɨ́ díé mé Tî Yésʉs, mebeŋlɑ me dí ejɑlɑ e bʉr o mé Nzyɛ̌m mɑ́. Jwéʼ gɑ́ nye sɑ́ yɨ́yɛ̂h ngɑ́ sɑ̂ nyé sɔ́ɔlʉ yɨ́, ebě, nye mʉr tɨ̂ʼ ɑ́ si súʼo bʉr ɨ́ buo buo ti e mɛm mʉr tɨ̂ʼ ntémé. 3Sohɑɑ gɑ́ me Prǐskɑ, bé e njʉ̂m wé Akílɑs, bʉr o bɨ́h le onɔ́ɔ́ dí eséɑ̌ syɛ́ɛ́ mé Yésʉs-Krîst bɑ́! 4Jɔʼ mé ɑ́ gwɑ jwe yɨ́, bé ɑ́ si ciʼ me. Bé ɑ́ be ó, bé búrɑ́ ó, e me, lɨ́ esú lé éciʼ mê. Bɨ̌h e bʉr o bísɔ́mɑ́ bí Mbɛ̌r-Nzyɛ̌m bi dí lɨ́ esú é bíkûl e biloo bí, bɨ̌h bé lɨ́ ebuú jwe bé nzyǒo tɨ̂. 5Sohɑɑ gɑ́ ntémé Mbɛ̌r-Nzyɛ̌m dí enzě gø̂hlɑ ɨ́ mbɛ̌r wɔ́ɔ́ wɨ́. Me lɨ́ esohǒ Epɑyɨ́netɔs, dí só kpɛ̌l wɑ̌m nyɑ́. Nye ó b'ɑ́ be mʉr esôʼ ɨ́ sí Azíɑ ɑ́ jyêʼ koo e Krîst nyɑ́. 6Me lɨ́ esoho ntémé Mɑrie, mʉr ɑ́ bu séɑ bɨ̌n syɛ́ɛ́ nyɑ́. 7Me lɨ́ esoho ntémé mimbyɛ́l myɑ̂m, Androníkus, bé e Yʉniɑ̂s. Bɨ̌h le onɔ́ɔ́ ó b'ɑ́ be ɨ́ mbʉʼ. Bé ó b'ɑ́ nyɛɛ jyɛ̂ʼwo e Krîst e me. Ɨ́ sɔ́mɑ́ bʉ̂r o mílʉ́mlʉ́ bé, bé ó bʉr o jɑ́lɑ́ le ebuú sêʼlɔɔ bɑ́. 8Me lɨ́ esoho ntémé Amplɨɑ́tɔs, dí só kpɛ̌l wɑ̌m ɨ́ mpúhlɑ́ gɑ́ nyɨ́nɑ́ e Tî Yésʉs nyɑ́. 9Me lɨ́ esohǒ Úrbɑnos, dí mʉr bɨ́h e né dí eséɑ̌ syɛ́ɛ́ gwɑ́r ɨ́ mpúhlɑ́ nyɨ́h e Yésʉs-Krîst nyɑ́. Me lɨ́ esoho ntémé só kpɛ̌l wɑ̌m Stɑ́kus. 10Me lɨ́ esohǒ Ápelɛs. Nye ɑ́ si siɑ e mitúú ɨ́ mpúhlɑ́ nyɔ́ɔ́ e Krîst. Nó ntémé ó mɨ́nɑ́ dí ekʉ́ gʉ́ɑ gɑ́ tyeetye ó, nyě e búʼó yɨ́. Me lɨ́ esoho ntémé bʉr ó mbɛ̌r bʉ̂r mé Arîstobul. 11Me lɨ́ esohǒ mbyɛ́l wɑ̂m Erodíon. Me lɨ́ esoho ntémé bʉr ó mbɛ̌r bʉ̂r mé Nɑ́kisʉs, bɑɑ́ o dí egúmo e Tî Yésʉs bɑ́. 12Me lɨ́ esoho ntémé Trifɛ́nɑ, bé e Trifósɑ, bʉbɑ́ dí eséɑ̌ lelelelě syɛ́ɛ́ mé Tî Yésʉs bɑ́. Me lɨ́ esoho ntémé Pɛrsídɑ, kɛ́l gɑ́ wɨ́nɑ́. Nye ɑ́ si kʉ séɑ Tî Yésʉs syɛ́ɛ́. 13Me lɨ́ esohǒ Rufûs, mʉ̌r Tî Yésʉs ɑ́ twɑ̂r nyɑ́. Me lɨ́ esoho ntémé nyɔ̌ŋ wé, dí me ntémé ɑ́yo nyɑ́. 14Me lɨ́ esoho ntémé Asinkrît, Flegôntɑ, bé e Ermês, le Pɑtrobɑ̂s, le Ermɑ̂s ti e bʉ́ʉ́ óbûʼlɑ, bé e boo nɔ́ɔ́ dí gúmo gwɑ́r bɑ́. 15Me lɨ́ esoho ntémé Filolɔ̂g, bé e Yʉlíɑ. Sohɑɑ gɑ́ me ntémé Nerée, bé e kɛ́l, le Olɛmpɑ̂. Me lɨ́ esoho ntémé bʉ́ʉ́ bʉ̂r o mé Nzyɛ̌m bɨ́bɛ̂h bé e boo nɔ́ɔ́ dí gúmo gwɑ́r bɑ́. 16Bɨ́bɑ́rɑ́ɑ́ gɑ́ mbɨ̂mbɨɑ́ pɑ́ʼ nyɨ́n. Bʉr o bísɔ́mɑ́ bí Mbɛ̌r-Nzyɛ̌m bíbyɛ̂h bi dí egúmo e Krîst bí, bé lɨ́ esoho bɨ́n. 17Nó ó, bɨ́ɔɔ́ bɑ̂m, me lɨ́ ejɨʼlɑ e bɨ̌n ó, bɨ̌n ɑ bɑ́ʼ bʉ̂r o dí egbɑ̂ nzyɛ́ɛ́lɑ́ mecwíí pɑ́ʼ bʉr e bʉr, le bɑɑ́ dí egbɑ̂ mebɔ̌ʼ ɨ́ nzɨ̌ me bʉ́ʉ́ bʉ̂r bɑ́. Bé lɨ́ esɑ̂ nó ó, bé nkʉ̂ kɑmle e milɛ́ʼlɑ́ bɨ́n ɑ́ jweŋɔɔ mí. Diʼee gɑ́ ncɛrɑ́ e bê. 18Mimbi mi bʉ̂r myɑɑ́, ntʉ Tî gɑ́ wɨ́nɑ́ Krîst bé dí eséɑ. Bé jɑɑ́ séɑ̌ syɛ́ɛ́ ó, njɨ lɨ́ esú é mímo myɔ́ɔ́. Bé lɨ́ edímle bʉ̂r o jínɑ ɑpɑ̌ gʉ́ɑ ébɛ̂ʼ pɑ́ʼ émbɨɑ le ebébe bɑ́, e nzɨ̌ lwǐb mépɨʼ ti e mesø̂ʼlʉ. 19Bʉr bɨ́bɛ̂h, bé lɨ́ egʉ́ɑ̌ mpʉ bɨ́n dí esɑ̂ Tî Yésʉs mejóʼo yɨ́. Nó ó, me lɨ́ ebuú soho ɨ́ lɔ̌b wɨ́n. Mě kpɛl ntémé ó, bɨ̌n díʼee le ocwóó, lɨ́ esú ó, bɨ̌n sɑ̂ʼ embɨɑ. Nó ó, ɨ́ nkǒ pɑ̂ʼ ébébe, ɑnyɑmlě sɑ̂ gɑ́ lê! 20Nzyɛ̌m, mʉr dí egbɑ̂ bʉ̂r mepyɛblɑ ɨ́ miléme nyɑ́, nye ó wɑɑ́ mû kúno etyéelě Sɑ́tɑn sí ɨ́ mebo mɨ́n nyɑ́. Metyɛʼ me mpóm mé Tî gɑ́ wɨ́nɑ́ Yésʉs, mé díʼee e bɨ̌n. 21Timothée, mʉr bɨ́h e nɔ́ɔ́ dí eséɑ nyɑ́, nye lɨ́ esoho bɨ́n. Mimbyɛ́l myɑ̂m mî, Lʉ́siʉs, Yɑ́sɔn, ndu e Sosípɑtros, myé lɨ́ esoho ntémé bɨ̌n. 22Nó ó, mɛm, Tɛ́rtios, cɛmɑ mekɑnɑ́ mɑ̂, dí ɨ́ mpúhlɑ́ e Tî Yésʉs nyɑ́, me lɨ́ esoho bɨ́n ntémé. 23Gɑ́ywis, nye lɨ́ esoho bɨ́n ntémé. Nye ó wɑɑ́ ɑ́ tirɑ me ntɔ́ɔ ɨ́ mbɛ̌r wé nyɑ́, jøʼ gwɑ́r mpʉ nyé dí ebɨbɑʼle bʉ̂r ó Mbɛ̌r-Nzyɛ̌m bɨ́bɛ̂h yɨ́. Erɑ̂st, mʉr dí ebɑʼle ékúró é bímɔnɨ́ bí nkɑnɑ yɨ̂ʼ nyɑ́, bé e mɨ́ɔɔ́ gɑ́ wɨ́nɑ́ Kwɑ́rtos, bé lɨ́ esoho bɨ́n ntémé. 25Sɑ̂ bwɑʼ nkûl Nzyɛ̌m dí e né nyɨ́ e! Nkul nyɑɑ́ ó mû lɨ́ elɨl bɨ́n mpʉ̌ Mbɨɑmbɨɑ Lɔ́ɔ́ mé dí elɛ́ɛ le etúno wɨ́ dí yɨ́. Mbɨɑmbɨɑ Lɔ́ɔ wɑɑ́, wé dumo ó e Yésʉs-Krîst. Wé lɨ́ edû ntémé lwǐb ódîm, yé ɑ́ boo be solɑ́, 26yɑɑ́ mû sí nyɨ̂n ɨ́ ponó yɨ́. Lɔ́ɔ wɑɑ́, wé ɑ́ boo be ó tilɑ́ lɨ́ okɑ́lɑr bé ógwíhɑ o mílɔ̌b. Bikúl bíbyɛ̂h, byé mû kɑ̌ gʉ́ɑ wé ó, dû mpʉ̌ Nzyɛ̌m ɑ́ boo tyêl etié lɨ́ esú lɔ́ɔ́ yɨ́. Nzyɛ̌m dí njʉ̌m dǐ e njʉ̌m dǐ nyɑ́, ɑ́ lɛ̂ʼle byé lɔ́ɔ́ mé Yésʉs wɑɑ́ ó, byé nkʉ̂ jyɛ̂ʼwo e né, le esɑ̂ nyé mejóʼo. 27Ɨ́ Nzyɛ̌m nye omér, wɑɑ́ dí Cwóó ocwóó nyɑ́, kûm díʼee e né ɨ́ Mwɑ̂n wé, Yésʉs-Krîst, njʉ̌m dǐ e njʉ̌m dǐ. Amen.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\