Rôm 2

1Nó ó, guɑ, mʉr dí ejwe bʉ̂r mebě nyɑ́, gó ɑbe e nkul ekɑr ɨ́ míh mé Nzyɛ̌m. Jɔʼ gó jwé bʉ̂r mebě yɨ́, num gô, wé lɨ́ ejwe ntémé go mʉr tɨ̂ʼ mebě, ebě, guɑ yɨ́ɛ cîʼ milɔ̌b, gǒ jɑɑ́ sɑ̂ ntémé ó, njɨ bisyɛ́ɛlɑ bimpwɑ́r byɑɑ́. 2Mɨnɑ́ bé lɨ́ ekʉ́ gʉ́ɑ gɑ́ ɨ́ pɑ́ʼ bʉ̂r o dí esɑ̂ mímbi bísyɛ́ɛlɑ byɑɑ́ bɑ́ ó, Nzyɛ̌m, nye lɨ́ ejwe bé mebě tɨ̂. Nyě sɑ́ nó ó lɨ́ otyeetye. 3Guɑ mʉr dí ejwe bʉ́ʉ́ bʉ̂r mebě ɨ́ bisyɛ́ɛlɑ bé dí esɑ̂ bí nyɑ́, go ntémé jɑɑ́ sɑ̂ ó njɨ bisyɛ́ɛlɑ bimpwɑ́r byɑɑ́. Gǒ bee nyɑ́? Nzê go ókɨ̂ŋ cíʼɑ́ mílɔ̌b mé Nzyɛ̌m? 4Nzyɛ̌m nyɨɛ yɨ́ɛ sí lɛ̂ʼle gó ncǿncǿɑ nyé ɨ́ ntuuú. Nye ntémé ɑ́ si bee misyóm myô, ɑlwib. Nye ɑ́ si bu jûhwo myê. Nzê go mû ó lɨ́ epyêh bísyɛ́ɛlɑ byé byɑɑ́ ɛ́? Nzê gó ɑgʉ́ɑ̌ bím émbɨɑ nyé ɑ́ sɑ̂ go lɨ́ ɛ́? Embɨɑ lé, lé ɨ́ jɑlɑ le elɛ̂ʼlě lémé gô nzɨ̌ ejwirɑ. 5Jɔʼ yɨ́yɛ̂h gó dí esɑ̂ élele é léme, nkʉ̂ bene éjwǐr léme yɨ́, go nɑ́ɑ̌ ó, lɨ́ ebul bíbɑɑ bí ébébě Nzyɛ̌m ngɑ́ niniʼe gó bí. Byé ókɑ̌ lɑ́ŋɔɔ ó, ɨ́ móhó Nzyɛ̌m ólɛ̂ʼle bʉ̂r ɨ́ buo buo nkpɑɑ nyé wɨ́. Dʉ́o lɑɑ́ ntémé ó nyé ngɑ́ lɛ̂ʼle mʉ̂r nyɨnyɛ̂h mpʉ nyé dí ecíʼe bʉ̂r milɔ̌b lɨ́ otîtyěl yɨ́. 6Nye ójɛ́nɑ mʉ̂r nyɨnyɛ̂h ó, dû mpʉ bísyɛ́ɛlɑ byé dí yɨ́. 7Bɑ̂ʼ bʉ̂r, bé sɑ́ɑ́ ó kûm, le júu le cwiʼ dí ɑsíesie yɨ́. Bé lɨ́ ejûhwǒ sɔ́ɔlʉ wɑɑ́ e bíhwó, lɨ́ esɑ̂ mímpɑŋ bísyɛ́ɛlɑ. Bé ó bɑɑ́ Nzyɛ̌m ngɑ́ jwě cwǐʼ njʉ̌m dǐ bɑ́. 8Bʉ́ʉ́ bʉ̂r, bé lɨ́ epɨrɑ pɑ́ʼ nyɔ́ɔ́. Bé ɑkɑm ótyeetye. Bé jɑɑ́ dû ó, njɨ kʉ̌ cyen ónzyɛ́h ónzyɛ́h. Bɨ́hɑɑ́, bé ó bɑɑ́ Nzyɛ̌m óbuú lɛ̂ʼle nkpɑ́ɑ nyé bɑ́. 9Bʉr bɨ́bɛ̂h o dí esɑ̂ syóm bɑ́, bé ósiɑ e mitúú e mindɛ̌l, tɑ́ɑre le oYúden, kɑlɑ e bɑɑ́ o dí ɑbe óYúden bɑ́. 10Bʉr bɨ́bɛ̂h o dí esɑ̂ émbɨɑ bɑ́ bɨɛ, Nzyɛ̌m ójwe bé kûm le júu. Nye ógbɑ̂ bé mepyɛblɑ ɨ́ miléme. Nye ójwe ó, tɑ́ɑre le oYúden, tó kɑlɑ e bɑɑ́ o dí ɑbe óYúden bɑ́. 11Ebě, Nzyɛ̌m, nyé ɑbe lɨ́ ejwɑ́ɑwo bʉ̂r mempǒm. 12Osyɛ̂l o mísyóm o b'ɑ́ be ɑtyélɔɔ metié mé Moïse bɑ́, bé ódîm ɨ́ nkɔb bʉr. Sɑ̂ gwɑ́r, bé ɑ́jwe ɨ́ lɔ̌b métié Moïse ɑ́ tyêl lɨ́ esú lé óYúden mɑ́. OYúden bɨ́ɛ, bʉr o b'ɑ́ bi metié mé Moïse bɑ́, bé ójweŋɔɔ mébě ó, dû mpʉ métié mɑɑ́ dí etɨ́e yɨ́. 13Mʉr ɑ́bi nkɑ̂m ɨ́ míh mé Nzyɛ̌m ɨ́ lɔ̌b njóʼɑ́ métié wé omér. Wɑɑ́ dí esɑ̂ mpʉ métié mɑɑ́ dí etɨ́e yɨ́ nyɑ́, nyɨ́hɑɑ́ ó ngɑ́ bi nkɑ̂m ɨ́ míh mé Nzyɛ̌m. 14Ɨ́ nkǒ pɑ́ʼ bʉ̂r o dí ɑbe óYúden, bɑɑ́ o dí ɑgʉ́ɑ métié mé Moïse bɑ́, bɨ́ɛ bé ósɑ̂ mpʉ métié mɑɑ́ dí etɨ́e yɨ́ nó, yé óbe bé ó, mpʉ̌ sɑ́ lɛ́ɛ́, bé e metié mɑɑ́ micɛmɑ́ ɨ́ milémé myɔ́ɔ́ tʉ́ŋlʉ̌. 15Jɔʼ bé dí esɑ̂ nó yɨ́, bé lɛ́ʼlé ó, sɑ́ métié dí etɨ́e yɨ́, yé ó tilɑ́ ɨ́ milémé myɔ́ɔ́. Mipɑhlɑ́ mílémé myɔ́ɔ́, myé lɨ́ eboʼlo ntémé nó. Myé nwɑ́hlé ɨ́ bîʼ bíjɔʼ ó, bé ɑ́ si jéʼe esɑ̂. Ɨ́ byúú bíjɔʼ, myé lɛ́ʼlé bé ó, bé ɑ́ si gʉ́ɑ esɑ̂. 16Sɑ́ mé dí elwib wɑ̂ʼ yɨ̂, yé ónyɨ̂n ɨ́ ponó, ɨ́ móhó Nzyɛ̌m ngɑ́ cíʼe bʉ̂r milɔ̌b wɨ́. Nye ósɑ̂ nó ó, ɨ́ nzɨ̌ mé Yésʉs-Krîst. Bisɑ̂ bi dí bʉr bɑɑ́ solɑ́ ɨ́ miléme bí, nye ólɛ̂ʼle byé ɨ́ kpɛŋlɛm. Mbɨɑmbɨɑ Lɔ́ɔ mé dí etúno wɨ́, wé ó nó. 17Yê nyɑ́, guɑ, mʉr dí ejébɔɔ Yúden nyɑ́? Gǒ jíjyɛ́ʼwó ó, e metié. Gǒ jɑɑ́ nkʉ́nɑ̌ njɨ ó, go ó dí mʉr mé Nzyɛ̌m. 18Guɑ́ lɨ́lɛ́ɛ́ ó mpʉ métié mɑɑ́, mé ɑ́ bu tɨ́e go yɨ́, go mû ó lɨ́ ekʉ́ gʉ́ɑ̌ sɑ́ Nzyɛ̌m dí egø̂m ó, go sɑ̂ʼ yɨ́. Yé lɨ́ ejwe gó nzɨ̌ epɛ̂h sɑ́ yɨ́yɛ̂h dí ɨ́ mbɨɑ yɨ́. 19Go jøʼ ó, go ó jɑ́lɑ́ le elɛ̂ʼle bɑ́ɑ́ntím nzɨ̌. Nkʉ̂ ó, go ó jɑ́lɑ́ le ekʉn bʉ̂r o dí lɨ́ ejúrʉ́ʉ́ bɑ́ nzɨ̌. 20Gǒ lɛ́ɛ́ ntémé ó, go ó jɑ́lɑ́ le etwîn bígʉ́ʼ milʉ̂, le elɛ̂ʼle bwɑ́ ó ntwǒm. Gǒ lɨ́lɛ́ɛ́ ó, ngǿɑ́ métié mɑɑ́, wɨ́ jwe gó ocwóó le otyeetye wɨ́wɛ̂h. 21Guɑ yɨ́ɛ lɨ́ ekʉ́ jwe bʉ́ʉ́ bʉ̂r milɛ́ʼlɑ́, ɑ́ go ókɑ̌ kɑ̂r élɛ̂ʼle gó mʉr tɨ̂ʼ sɔ̂ʼ ɨ́ yé ɛ́? Gǒ túnó ɨ́ bijɔʼ bíbyɛ̂h ó, bʉr gwɑ́ʼɑɑ jíbe. Á go mʉr tɨ̂ʼ jíbé ɨ́ yé? 22Gǒ lɨ́lɛ́ɛ́ ó: «Asɑ̂ gɑ́ miswɛbɑ.» Á guɑ̌ sɨ́sɑ́ myé ɨ́ yé? Guɑ mʉr dí ebene bíyɨŋɑyɨ bí ónzyɛ̌m nyɑ́, go lɨ́ eninî ɨ́ nzɑɑ́ biyɨŋɑyɨ bí ónzyɛ̌m, le ejíbe mínjwéɑ́ bʉ̂r dí ejwe byé mí ɨ́ yé ɛ́? 23Guɑ mʉr dí ebuú nkʉ́nɑ ɨ́ mpʉ gó ɑ́ tyélɔɔ metié yɨ́ nyɑ́, gǒ kɑ̌ gbɑh métié mɑɑ́ ɨ́ yé? Guɑ yɨ́ɛ lɨ́ esɑ̂ Nzyɛ̌m bisɑ́ bí ésɔ́m! 24Yé ó mpʉ yé dí tilɑ́ ɨ́ Kɑ́lɑr Nzyɛ̌m yɨ́. Yê cɛmɑ́ ó: «Bʉr o dí ɑbe ɨ́ kúl óYúden bɑ́, bé sɑ́ Nzyɛ̌m nkěh ó ɨ́ lɔ̌b wɨ́n.» 25Cíʼɑ́ mpʉ́n, wé e nyɔm ó, njɨ lɨ́ esú é mʉ̂r dí ebɑʼle métié nyɑ́. Mʉ̂r gbɑ́h métié mɑɑ́ nó, cíʼɑ́ mpʉ́n wé, wé l'ɑkɑ̌ be e nyɔm. Nye mʉr tɨ̂, nyɨ́ jwirɑ̌ mpʉ mʉ̂r ɑ́ be ɑpɑ̌ cíʼɔɔ mpʉ́n nyɑ́. 26Mʉ̂r ɑ́ be ɑpɑ̌ cíʼɔɔ mpʉ́n nyɑ́, nyé bɑ́ʼlé métié nó, Nzyɛ̌m óbee nyé ó, mpʉ̌ sɑ́ lɛ́ɛ́, nye ó cíʼɑ́ mpʉ́n. 27Mʉr bikûl dí ɑbě cíʼɑ́ mpʉ́n ɨ́ nkǒ pɑ́ʼ nyʉ̂l nyɑ́, nyé bɑ́ʼlé yɨ́ɛ metié nó, nye ójwe gó mebě, guɑ Yúden. Go ɑ́ si ntɨhɔɔ kɑ́lɑr metié. Go ntémé cíʼɔɔ mpʉ́n. Píe tɨ̂, go nzě gbɑh métié mɑɑ́. 28Mpɑ̌ŋ Yúden, nyé ɑbe wɑɑ́ dí enyɨ̂n njɨ̌ kʉ̌l nyɑ́. Mpɑ̌ŋ cíʼɑ́ mpʉ́n, wé ɑbe wɑɑ́ cíʼɔ́ɔ́ ɨ́ nyʉ̂l, dí ebeɔɔ̌ kʉ̌l wɨ́. 29Mpɑ̌ŋ Yúden, nye ó wɑɑ́ dí ɨ́ léme tʉ́ŋlʉ̌ nyɑ́. Mpɑ̌ŋ cíʼɑ́ mpʉ́n, wé ó wɑɑ́ Sísǐm mé Nzyɛ̌m dí ecíʼe ɨ́ lémé mʉ̂r wɨ́. Wé ɑcíʼɔɔ ɨ́ lɔ̌b métié mé Moïse. Mʉr dí e cíʼɑ́ mpʉ́n wɑɑ́ nyɑ́, ntʉ bʉ̂r ngɑ́ gúmlo nyê. Kûm nyé, nye óduho ó kwɑ́ mé Nzyɛ̌m.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\