Rôm 3

1Yé bé nó wɑ́, edi mʉ̂r Yúden, lé óbe gó e nyɑ́ɑ mpíh ɛ́? Lɨ́ ecíʼɔɔ mpʉ́n, yé e nyɑ́ɑ mpíh? 2Yé e nyɔm ɨ́ menzɨ̌ mɨ́mɛ̂h. Sɑ́ ésôʼ dí e nyɔm yɨ́, yé ó, Nzyɛ̌m ɑ́ tɑɑre ejwe mingwíhɑ́ mílɔ̌b myé ó, bɨ̌n oYúden. 3Nó ó, mɨnɑ́ bé ólɛ́ɛ gɑ́ yé, dumo e bʉr o b'ɑ́ be ɑjyɛ̂ʼwo e Nzyɛ̌m bɑ́? Nzê elele e míléme lɔ́ɔ́, lé e nkul ekɑmlě Nzyɛ̌m lɨ́ edirɑ ménkɛ̌ʼ mé ɛ́? 4Heʼé, yé ɑbɑ́ be nó. Bʉr bɨ́bɛ̂h dɑmɑ́ sɑ̂ bíbɛr, Nzyɛ̌m nyɨɛ́ jɑɑ́ lóŋlo ó, njɨ lɔ́ɔ́ wé. Yé ó mpʉ yé dí tilɑ́ ɨ́ Kɑ́lɑr Nzyɛ̌m yɨ́. Yê cɛmɑ́ ó: «Guɑ Nzyɛ̌m, ɨ́ jɔʼ gó dí elwib yɨ́, bʉr bɨ́bɛ̂h, bé ókʉ́ gʉ́ɑ ó, gǒ lɛ́ɛ́ ó otyeetye. Bé ósɑ́ɑ éjwe gó mebě nó, go ójɑɑ́ bi ó, njɨ nkɑm ɨ́ lɔ̌b wɑɑ́.» 5Bɨ̌n lɛ́ɛ́ ó: «Bisyɛ́ɛlɑ bí ébébe mɨ́nɑ́ dí esɑ̂ gɑ́ bí, nyɔm tɨ̂ʼ, wé ó, bʉr béyɨɨ mpʉ̌ Nzyɛ̌m nyɨɛ dí tîtyěl yɨ́.» Mɨnɑ́ bé ókɑ̌ lɛ́ɛ gɑ́ nyɑ́? Nzê Nzyɛ̌m, nyé ɑbe e mebě ɨ́ jɔʼ nyé jwé mɨ́nɑ́ gɑ́ bintɨ́ʼɑ́, duho ɨ́ nkpɑɑ dí nye ɨ́ léme nyɨ́ yɨ́ ɛ́? (Gúmó mé dí elwǐb nɨ̌, mě lwib ó, ɨ́ mpʉ mínzɨnzɨ mi bʉ̂r dí epɑ̌ lwib yɨ́.) 6Heʼé, yé ɑbɑ́ be nó. Yé bé Nzyɛ̌m, nye ó ontúl óntúl nó, nye ɑ́ gwɑ cíʼe bʉr milɔ̌b nyɑ́? 7Yé ntémé, yé ó mpʉ bé dí e nkul elɛ́ɛ ó: «Yé bé bibɛr byɑ̂m, byé lɨ́ egwɑ́ lɛ̂ʼle ótyeetye mé Nzyɛ̌m, le esɑ̂ ó, bʉr gúmlɑɑ nye e tɨ̂ʼ nó, nye lɨ́ ejwe mé mebě, lɨ́ elɛ́ɛ ó, me ó syɛ̂l misyóm ɨ́ yé?» 8Bɨ̌n bé lɨ́ ekɑ̂r élɛ́ɛ ó: «Mɨnɑ́ sɑ̂ʼ gɑ́ ebébe, embɨɑ nkʉ̂ buo píe tɨ̂ʼ» ɨ́ yé? Bʉ́ʉ́ bʉ̂r, bé lɨ́ eswêʼ mé díe, lɨ́ elɛ́ɛ ó, bɨ̌h bé ɑ́ si cɨ mekɑ̌n mɑɑ́. Nzyɛ̌m ójwe bʉ̂r bɑɑ́ mimbi bíntɨ́ʼɑ́ bi dí ejɑlɑ e bé bí. 9Mɨnɑ́ bé ólɛ́ɛ gɑ́ nyɑ́? Nzê bɨ̌h oYúden ó dí elɑɑ bʉ́ʉ́ bʉ̂r ɛ̌? Heʼé, yé ɑbɑ́ be nó. Me bé ó sí lɛ̂ʼle ɨ́ kpɛŋlɛm ó, oYúden ti e bʉr o dí ɑbe óYúden bɑ́, bé e mebě. Syóm, wé ó dí ejǿø bɨ́bɛ̂h. 10Yé ó mpʉ yé dí tilɑ́ ɨ́ Kɑ́lɑr Nzyɛ̌m yɨ́. Yê cɛmɑ́ ó: «Abe e mʉr dí tîtyěl. Abe e mʉr. Kɑ̂r mʉ̂r ngwɑ́r. 11Abe e mʉr dí egʉ́ɑ̌ sɑ́ dí tîtyěl yɨ́. Abe e mʉr dí esɑ́ɑ̌ Nzyɛ̌m. 12Bʉr bɨ́bɛ̂h, bé ɑ́ si jyɛ̂l ɨ́ bébebébe nzɨ̌. Bɨ́bɛ̂h, bɨ́ jwě ntuʼ ɨ́ jɔʼ gwɑ́r. Abe e mʉr dí esɑ̂ bʉ́ʉ́ bʉ̂r embɨɑ. Kɑ̂r mʉ̂r ngwɑ́r. 13Minum myɔ́ɔ́, myé ɨ́ bébe, mpʉ mésoo bé ɑlúno gwih mɑ́. Bijɨ́m byɔ́ɔ́, byé jɑɑ́ lwilwib ó, njɨ mikóo. Sɑ́ dí eduho ɨ́ minum myɔ́ɔ́ yɨ́, yé ó mpʉ̌ sǔ éjø̂l. 14Lwǐb yɔ́ɔ́, yé ó lǿŋlɑ́ e meswomlʉ le otié. 15Bé kpɑ́hwɑ́ swǐm kɑ́m ó, njɨ lɨ́ etó jʉ̂ bʉ̂r. 16Gúmó yɨ́yɛ̂h bé lɑɑ yɨ́, bé lílíʼé píe koo wɔ́ɔ́ ó, njɨ mekwɑ́r ɨ́ tíilʉ̌, líʼe bʉ̂r ɨ́ nyɨnɑ. 17Bé ɑgʉ́ɑ nzɨ́ ejwe bʉ̂r mepyɛblɑ. 18Bé ɑgʉ́ɑ̌ mpʉ mʉ̂r jɑ́lɑ́ le ejwɑ́ɑwǒ Nzyɛ̌m yɨ́.» 19Mɨnɑ́ bé lɨ́ egʉ́ɑ gɑ́ ó, sɑ́ yɨ́yɛ̂h Kɑ́lɑr Nzyɛ̌m dí elɛ́ɛ yɨ́, nyě lɛ́ɛ́ yé ó, lɨ́ esú é bʉ̂r o b'ɑ́ tyélɔɔ metié mé Nzyɛ̌m bɑ́. Nyě tyél bé metié mɑɑ́ ó, lɨ́ esú lé épɨr bʉ̂r bɨ́bɛ̂h minum, le ejwe bɨ́bɛ̂h mebě ɨ́ míh mé. 20Mʉr ɑ́kóʼó bi nkɑ̂m ɨ́ míh mé Nzyɛ̌m ɨ́ lɔ̌b mbɑʼlɑ́ métié. Metié, mé jɑɑ́ séɑ̌ syɛ́ɛ́ ó, njɨ yɑɑ́ élɛ̂ʼle mɨ́nɑ́ gɑ́ ó, mɨnɑ́ gɑ́ bé ó osyɛ̂l o mísyóm. 21Tó kœb ó, ɨ́ bɑ́ɑ́nɑ̂, Nzyɛ̌m, nyɨ́ lɛ̂ʼle ó, bʉr bíʼee nkɑm ɑbe ɨ́ mbɑʼlɑ́ métié. Nye mû ó sí kɑr nzɨ́ swîh nyɑɑ́ lɨ́ esú lé éjwe bʉ̂r nkɑm. Moïse, bé le ogwíhɑ o mílɔ̌b, bé ɑ́ si nyɛɛ boʼlo lɔ̌b nzɨ́ nyɑɑ́. 22Nzyɛ̌m mû kɑ̌ jwe bʉ̂r nkɑm ɨ́ míh mé ó, njɨ ɨ́ mbúʼlɑ́ bé dí ebûʼlɑ̌ Yésʉs-Krîst wɨ́. Nzyɛ̌m ɑ́ kɑr nzɨ̌ nyɑɑ́ ó, lɨ́ esú é bɑɑ́ bɨ́bɛ̂h dí ebûʼlɑ nyé bɑ́, ebě, bʉr bɨ́bɛ̂h, bé ó jøʼ gwɑ́r. 23Bɨ́bɛ̂h, bé ɑ́ si sɑ̂ syóm. Bisyɛ́ɛlɑ bimpɑ̂ byɔ́ɔ́ ɑlǿŋlɨ, ɑjɑlɑ e kûm mé Nzyɛ̌m. 24Nzyɛ̌m jwé bé nkɑm ɨ́ míh mé ó, ɨ́ ncǿncǿɑ nyé, mʉr ɑjɛ́nɑ̌ sɔ̂ʼ. Nyě jwé bé nkɑm nyɑɑ́ ó, ebě, Yésʉs-Krîst ɑ́ si tɑ́ɑ góo, le edwih bé ɨ́ mpilɑ ébébe, pɛʼ bé ɨ́ fɑ́. 25Nzyɛ̌m ɑ́ ntɨh nye ó, nye ntɑ́ɑ jwe, búrɑ e misyóm gɑ́ mínɑ́ lɨ́ esú lé éleʼě Nzyɛ̌m ɨ́ nkpɑɑ nyé. Nye ɑ́ jwe ó, nye nkʉ̂ kɛm bʉ̂r o dí ebûʼlɑ̌ njwéɑ́ mécié wɑɑ́ bɑ́. Ɨ́ nzéɑ́ Yésʉs-Krîst ɑ́ nze wɨ́, Nzyɛ̌m ɑ́ si lɛ̂ʼle mpʉ nyé dí tîtyěl yɨ́. Misyém bʉ̂r, bé ɑ́ boo sɨ̂sɑ mí, Nzyɛ̌m ɑ́ si bu jûhwo myê, kʉ́ lɛŋ myé ɨ́ buo buo, ɑlwib. 26Nó ó, ɨ́ bɑ́ɑ́nɑ̂, nyɨ́ kɑ̌ lɛ̂ʼle bʉ̂r ó, nye mʉr tɨ̂, nye ó tîtyěl mʉr. Nyě jwé nkɑ̂m ó, bʉr o dí ejyɛ̂ʼwo e Yésʉs bɑ́. 27Mpʉ yé dí nó yɨ́, nzê mʉr óbɑ́nɑ̌ tô le enkʉ́nɑ ɨ́ bisyɛ́ɛlɑ byé nyé mʉr tɨ̂ʼ ɛ̌? Heʼé, yʉ́ʉ́ sɔ̂ʼ, yé ɑbe nó. Yé dí ekɑmle e mɨnɑ́ gɑ́ ó, mɨnɑ́ nkʉ́nɑɑ gɑ̂? Nzê metié mé Nzyɛ̌m ó dí ekɑmle mɨ́nɑ́ gɑ́ lɨ́ enkʉ́nɑ ɛ́? Yɑɑ́! Sɑ́ dí esɑ̂ ó, mɨnɑ́ sɑ́ ɑnkʉ́nɑ gɑ́ yɨ́, yé ó nzɨ̌ búʼó mɨ́nɑ́ dí edû gɑ́ nyɨ́. 28Ebě, mbeɑ́ wɨ́h, wé ó, mʉ̌r Nzyɛ̌m jwé nkɑ̂m nyɑ́, nye ó njɨ wɑɑ́ dí e búʼó nyɑ́. Nyé ɑbi nkɑ̂m ɨ́ lɔ̌b mbɑʼlɑ́ métié. 29Nzê Nzyɛ̌m, nye ó njɨ wɑɑ́ oYúden le oYúden bé omér ɛ̌? Ntʉ́ʼ nyé dí Nzyɛ̌m byúú bíkûl ntémé ɛ́? Yé ó nó, nye ó dí kwɑhɑ́ Nzyɛ̌m wɔ́ɔ́ ntémé. 30Ebě, Nzyɛ̌m, nye ó njɨ ngwɑ́r. Ɨ́ pɑ́ʼ bʉ̂r o b'ɑ́ cíʼɔɔ mpʉ́n bɑ́, nyě jwé bé nkɑm ó, ɨ́ lɔ̌b búʼó yɔ́ɔ́. Bʉr o dí ɑbě cíʼɑ́ mpʉ́n bɑ́, bé lɨ́ ebi nkɑ̂m ntémé ó, ɨ́ lɔ̌b búʼó yɔ́ɔ́. 31Ɨ́ jɔʼ bɨ́h túnó búʼó gɑ́ yɨ́nɑ́ yɨ́, nzê bɨ̌h bé lɨ́ egbɛ́ɛ métié ɛ̌? Heʼé, yé ɑbɑ́ be nó. Bɨ̌h lɨl métié mɑɑ́ ó, lɨlɨ́ɨ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\