Rôm 4

1Ɨ́ nkǒ pɑ́ʼ mébyɛ́l gɑ́ mɨ́nɑ́, mɨnɑ́ gɑ́ bé e sɔ́ŋ mpɑ́m Abrɑhɑm. Mpʉ yé dí nó yɨ́, mɨnɑ́ bé ókɑ̌ lɛ́ɛ gɑ́ nyɑ́, dumo e né? 2Yé bé Abrɑhɑm ɑ́ si bi nkɑm ɨ́ lɔ̌b bísyɛ́ɛlɑ bimpɑ̂ byé nó, lɛ́ɛ́, nye ɑ́ be ó, e sɑ́ énkʉ́nɑ tɨ̂. Sɑ̂ gwɑ́r, nye ɑ́ bé ɑbe e sɑ́ énkʉ́nɑ tɨ̂ʼ ɨ́ míh mé Nzyɛ̌m. 3Yê cɛmɑ́ ɨ́ Kɑ́lɑr Nzyɛ̌m ó: «Abrɑhɑm ɑ́ si jyêʼ koo e Nzyɛ̌m. Nzyɛ̌m nzě beě mpʉ̌ Abrɑhɑm ɑ́ jyɛ̂ʼwo e né yɨ́, nye ntɔ̂ʼ lɑ́ɑ ó, nye ó tîtyěl mʉr ɨ́ lɔ̌b búʼó yé yɑɑ́.» 4Mɨnɑ́ bé lɨ́ egʉ́ɑ gɑ́ ó, lóbilɑ, yé óséɑ̌ syɛ́ɛ́ nó, sɑ́ mɑ́sɑ wé ójwe nyé píe syɛ́ɛ́ yɑɑ́ yɨ́, yé ɑbe dɑ̂h. Yê nye ó myɛ́nɑ. Nyě jɛ́nɔ́ɔ́ ó mpʉ́lɑ́. 5Tó kœb ó, mʉ̂r dí ɑsɨ̂sɑ bísyɛ́ɛlɑ bimpɑ̂ nyɑ́, sí jyɛ̂ʼwo e Nzyɛ̌m, le ebûʼlɑ ó, Nzyɛ̌m sɑ́ ó jwe mínjéʼe-Nzyɛ̌m nkɑm nó, Nzyɛ̌m óbeě mpʉ̌ nyé dí ejyɛ̂ʼwo e né yɨ́, ntɔ̂ʼ kɑ̌ lɑ́ɑ ó, nye ó tîtyěl mʉr. 6Jøʼ gwɑ́r yɑɑ́ ntémé ó Dɑvid ɑ́ lɛ́ɛ yɨ́. Nye lɨ́ esyɛɛ mécyéelé ɨ́ mʉr ɑ́ lɑ́ŋɔɔ otîtyěl ɨ́ míh mé Nzyɛ̌m, wɑɑ́ ɑ́ be ɑsɑ̂ bisyɛ́ɛlɑ bimpɑ̂ nyɑ́. 7Dɑvid ɑ́ tile ó: «Bʉr o b'ɑ́ gbɑh metié, bɑɑ́ Nzyɛ̌m ɑ́ pɛʼ bibɑɑ mébébe mɔ́ɔ́ bɑ́, bé e metyɛʼ me mpóm. Bé ó bɑɑ́ Nzyɛ̌m ɑ́ tɑ́ɑ góo ɨ́ lɔ̌b mísyóm myɔ́ɔ́ bɑ́. 8Metyɛʼ me mpóm, mé díʼee e mʉ̌r Dɑ̂ Nzyɛ̌m óbe, ɑniʼe bíbɑɑ ɨ́ lɔ̌b mísyóm myé nyɑ́.» 9Nzê metyɛʼ me mpóm mɑɑ́, mé jɑɑ́ be ó, njɨ lɨ́ esú é bʉ̂r o b'ɑ́ nyɛɛ cíʼɔɔ mpʉ́n bɑ́ ɛ́? Heʼé, bʉr o dí ɑbě cíʼɑ́ mpʉ́n bɑ́, bɨ́ɛ ntémé ósʉŋɔɔ métyɛʼ me mpóm, ebě, bɨ̌h ɑlúno lɛ́ɛ ó, Abrɑhɑm ɑ́ si jyêʼ koo e Nzyɛ̌m. Nzyɛ̌m nzě beě mpʉ̌ Abrɑhɑm ɑ́ jyɛ̂ʼwo e né yɨ́, nye ntɔ̂ʼ lɑ́ɑ ó, Abrɑhɑm, nye ó tîtyěl mʉr. 10Ɨ́ yɑ́ɑ̌ jɔ̌ʼ Nzyɛ̌m ɑ́ bee mpʉ̌ Abrɑhɑm ɑ́ jyɛ̂ʼwo e né yɨ́, ntɔ̂ʼ lɑ́ɑ ó, nye ó tîtyěl mʉr yɨ́ ɛ́? Nzê yé ɑ́ be ó, ɨ́ jɔʼ nyé ɑ́ bě sí cíʼɔɔ mpʉ́n yɨ́ ɛ́? Nzê yé ɑ́ be ó, ɨ́ jɔʼ nyé ɑ́ be ɑpɑ̌ cíʼɔɔ mpʉ́n yɨ́ ɛ́? Nzyɛ̌m ɑ́ bee mpʉ Abrɑhɑm ɑ́ jyɛ̂ʼwo e né yɨ́, ntɔ̂ʼ lɑ́ɑ ó, nye ó tîtyěl mʉr ó, ɨ́ jɔʼ nyé ɑ́ be, nye jínɑ ɑpɑ̌ cíʼɔɔ mpʉ́n yɨ́. 11Cíʼɑ́ mpʉ́n, wé ɑ́ tyélɔɔ ɨ́ pɑ́ʼ mé Abrɑhɑm ó, mpʉ̌ jweʼle. Wé lɨ́lɛ́ʼlé mɨ́nɑ́ gɑ́ ó, nye ɑ́ si jyɛ̂ʼwo e Nzyɛ̌m, ntɔ̂ʼ bi nkɑ̂m ɨ́ míh mé Nzyɛ̌m, nye jínɑ ɑpɑ̌ cíʼɔɔ mpʉ́n. Abrɑhɑm ntɔ̂ʼ kɑ̌ sûʼlɑ sɔ́ŋ bʉr bɨ́bɛ̂h dí ejyɛ̂ʼwo e Nzyɛ̌m, bɑɑ́ dí ɑbě cíʼɑ́ mpʉ́n bɑ́. Nzyɛ̌m, nye lɨ́ ebeě mpʉ bé dí ebûʼlɑ nyé yɨ́, ntɔ̂ʼ lɑ́ɑ ó, bé ó otîtyěl o bʉ̂r. 12Nye ntémé, nye ó sɔ́ŋ mpɑ́m lɨ́ esú é bɑɑ́ o dí ecíʼɔɔ mpʉ́n bɑ́. Sɑ̂ gwɑ́r, ntʉ wɑɑ́ dí ecíʼɔɔ̌ njɨ mpʉ́n nyɑ́ dí mɑ̂ ntɑ mé Abrɑhɑm. Yé ó, wɑɑ́ dí ecíʼɔɔ mpʉ́n, le edû ntémé mebo mé nyɑ́. Nye lɨ́ ejyɛ̂ʼwo e Nzyɛ̌m mpʉ̌ Abrɑhɑm ɑ́ jyɛ̂ʼwo e né, nye jínɑ ɑpɑ̌ cíʼɔɔ mpʉ́n yɨ́. 13Nzyɛ̌m ɑ́ kɛʼ Abrɑhɑm, bé le ontɑ bé ó, nye ójwe bé sí yɨ́yɛ̂h, jɑlɑ e nkɔb líʼe nyɔ́ɔ́. Nzyɛ̌m ɑ́ bé ɑlɛ́ɛ nó ɨ́ lɔ̌b mbɑʼlɑ́ Abrɑhɑm ɑ́ bɑʼle metié wɨ́. Nye ɑ́ kɛʼ bé sí yɑɑ́ ó, duho lɨ́ otîtyěl nyé ɑ́ pɑ jwe Abrɑhɑm wɨ́. Otîtyěl wɑɑ́ wɨ́ɛ, wé ɑ́ kʉ be ó, ɨ́ búʼó yé. 14Yé bé bʉr o dí enʉɑ̌ sí yɑɑ́, jɑlɑ e nkɔb líʼe nyɔ́ɔ́ bɑ́, bé ɑ́ jweŋɔɔ yé ó, ɨ́ lɔ̌b mbɑʼlɑ́ métié wɔ́ɔ́ nó, lɛ́ɛ́, búʼó gɑ́ yɨ́nɑ́, yé mû ó jwêh. Le ntémé ó, nkɛ̌ʼ Nzyɛ̌m ɑ́ jwe mɨnɑ́ gɑ́ nyɨ́, nyé ɑkɑ̌ jɑlɑ le egbɑ́ŋɔɔ ɨ́ nkɔb. 15Ebě, metié mé Moïse, mé ɑbe e nyɔm wɑɑ́. Bʉ̂r sí gbɑh métié mɑɑ́ nó, tyélɑ́ Nzyɛ̌m ɑ́ tyêl bʉr metié wɨ́, ndumló tɨ̂, wé ó njɨ etó kǿø nkpɑ́ɑ mé Nzyɛ̌m. Yé bé metié ɑbe nó, bʉr, bé ɑ́ gwɑ gbɑh mé e nyɑ́ɑ nzɨ́? 16Nzyɛ̌m ɑ́ kɛʼ Abrɑhɑm, bé le ontɑ bé, sí yɨ̂ʼ ó, ɨ́ lɔ̌b búʼó Abrɑhɑm ɑ́ bûʼlɑ nye yɨ́. Nkɛ̌ʼ nyɑɑ́, nye bé ó, ntinɨ̂ e ntinɨ̂ njʉ̌m dǐ e njʉ̌m dǐ. Yé ɑ́ syɛ́ɛ nó ó, Nzyɛ̌m nkʉ̂ jwe bé nyɑ̌ ejwɛ́nɑ. Nyě kɛm ó, ontɑ mé Abrɑhɑm bɨ́bɛ̂h. Yé ɑbe ó, nye ɑ́ jɑɑ jwe nkɛ̌ʼ nyɑɑ́ ó, njɨ bʉr o dí ebɑʼle métié bɑ́. Nye ɑ́ kɛʼ ntémé ó, bʉr o dí ejyêʼ koo e né, bɑɑ́ o dí enøølɑ le Abrɑhɑm ɨ́ nkǒ pɑ́ʼ búʼó bɑ́. (Ebě, Abrɑhɑm, nye ó sɔ́ŋ gɑ́ wɨ́nɑ́, mɨnɑ́ gɑ́ óbɛ̂h. 17Yé ó mpʉ yé dí tilɑ́ ɨ́ Kɑ́lɑr Nzyɛ̌m yɨ́. Yê cɛmɑ́ ó: «Me ótyêl gó ntémé sɔ́ŋ bikûl ɨ́ buo buo.») Nye ó sɔ́ŋ gɑ́ wɨ́nɑ́, ebě, nye ɑ́ bě sí jyêʼ koo e Nzyɛ̌m, wɑɑ́ dí epɛh ójwe nyɑ́. Nzyɛ̌m wɑɑ́ ntémé ó dí esɑ̂ ó, sɑ́ yé ɑ́ be ɑbe yɨ́, yé díʼee. 18Sɑ́ Abrɑhɑm ɑ́ be ɑjɑlɑ le ebóno ó, yé ópyɑ̂l nyé yɨ́, nye ɑ́ bóno sɑ̂ gwɑ́r yɑɑ́ ó, e mpûʼlɑ ɨ́ léme. Nye ntɔ̂ʼ sûʼlɑ sɔ́ŋ bikûl ɨ́ buo buo. Nkɛ̌ʼ Nzyɛ̌m ɑ́ jwe nye nyɨ́, nye ntɔ̂ʼ dirɑ ó: «Ontɑ bô, bé óbe ó, ɨ́ buo buo.» 19Jɔ̌ʼ Nzyɛ̌m ɑ́ kɛʼ Abrɑhɑm ontɑ bɑɑ́ yɨ́, Abrɑhɑm nzě bûʼlɑ nkɛ́ʼ nyɑɑ́. Búʼó yɑɑ́, yé ɑ́ bé ɑgœ̂ʼ, dɑmɑ́ be ó, nye ɑ́ be ó, nye mû e mimbû nter. Nye ɑ́ si pɑhle cwiʼ yé, ntɔ̂ʼ bee ó, nye ɑ́ be ó, nye mû kúno ejwe. Nye ntémé ɑ́ bee ó, Sɑrɑ ɑ́ be ó kǔn. 20Dɑmɑ́ jóʼǒ mpʉ yé ɑ́ be nó yɨ́, nye ɑ́ be ɨ́ kʉ́ gʉ́ɑ yɨ́ɛ ó, nye óbɑ́nɑ̌ bǐ sɑ́ Nzyɛ̌m ɑ́ kɛʼ nye yɨ́. Nye ɑ́ bé ɑsóŋlo ɨ́ lémé wé tʉ́ŋlʉ̌. Búʼó yé, yé ɑ́ be ó, lɨ́ elɨl nyê. Nye nzě jwě Nzyɛ̌m kûm ɨ́ lɔ̌b nkɛ́ʼ nyɑɑ́. 21Nye ɑ́ kʉ gʉ́ɑ ó, Nzyɛ̌m ɑ́ be ó, e nkul ejwe nyé sɑ́ nyé ɑ́ pɑ kɛʼ nye yɨ́. 22Nó yé ɑ́ tilɔɔ ó: «Ɨ́ lɔ̌b búʼó yé yɑɑ́, Nzyɛ̌m ntɔ̂ʼ lɑ́ɑ ó, nye ó tîtyěl mʉr» yɨ́. 23Mekɑ̌n mɑɑ́, mé ɑ́ bé ɑtilɔɔ̌ njɨ lɨ́ esú lé, nye omér. 24Mé ɑ́ tilɔɔ ntémé ó, lɨ́ esú gɑ́ lɨ́nɑ́. Mɨ́nɑ́ bé ójyêʼ gɑ́ koo e Nzyɛ̌m nó, nye ólɑ́ɑ mɨ́nɑ́ gɑ́ ntémé ó, mɨnɑ́ gɑ́ bé ó otîtyěl o bʉ̂r, bɑɑ́ o dí ejyɛ̂ʼwo e né bɑ́, nye wɑɑ́ ɑ́ pɛh Tî gɑ́ wɨ́nɑ́ Yésʉs, dwih nyé lɨ́ ojwe nyɑ́. 25Yésʉs wɑɑ́, bʉr, bé ɑ́ si bɛ́mɑ nye. Nye nzě búrɑ e misyém gɑ́ mínɑ́. Píe tɨ̂, Nzyɛ̌m nzě pɛh nyé ó, nye jwêʼ mɨnɑ́ gɑ́ nkɑm e nyɨ̌ nyé.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\