Rôm 5

1Nzyɛ̌m ɑ́ be ɨ́ jwe mɨ́nɑ́ gɑ́ nkɑm ɨ́ lɔ̌b búʼó gɑ́ yɨ́nɑ́. Sɑ́ tɨ̂ʼ ó mɨ́nɑ́ gɑ́ e Nzyɛ̌m mû mbɨ̂mbɨɑ́ ɨ́ nzɨ̌ Tî gɑ́ wɨ́nɑ́, Yésʉs-Krîst yɨ́. 2Yésʉs-Krîst ó b'ɑ́ kɑr nzɨ̌ lɨ́ esú ó, mɨnɑ́ kúmɑɑ gɑ́ ɨ́ ncǿncǿɑ mé Nzyɛ̌m, le etyɛ̂b mékʉ̌ sí ɨ́ sɨ́ŋ ɨ́ lɔ̌b mpûʼlɑ mɨ́nɑ́ dí gɑ́ e né nyɨ́. Nyɨ́ lɛ̂ʼle mɨ́nɑ́ gɑ́ ncǿncǿɑ mɨ́nɑ́ ngɑ́ ciciʼe gɑ́ e tɨ̂ʼ nyɨ́. Mɨnɑ́ mû ó lɨ́ enkʉ́nɑ gɑ́ ɨ́ lɔ̌b mpûʼlɑ dí mɨnɑ́ gɑ́ ɨ́ miléme, nyɑɑ́ dí elɛ́ɛ ó, mɨnɑ́ bé óbee gɑ́ Nzyɛ̌m ɨ́ diɑ́ kûm yé nyɨ́. 3Dɑmɑ́ jóʼo mítúú mɨ́nɑ́ dí esiɑ gɑ́ e myé mí, mɨnɑ́ bé lɨ́ ekʉ́ bɑ́nɑ̌ nkʉ́nɑ gɑ̂, ebě, mɨnɑ́ bé lɨ́ egʉ́ɑ gɑ́ ó, bɑɑ́ o dí esiɑ e mitúú bɑ́, bé ójɨ̂ʼ bíhwó tɨ̂. 4Jɔʼ mɨ́nɑ́ ódi gɑ́ e bíhwó nyɑɑ́ ɨ́ di di di yɨ́, mɨnɑ́ bé otyɛ̂b gɑ́ ɨ́ píʼi ɨ́ mebʉ́blɑ́. Mɨ́nɑ́ óbóblɔɔ gɑ́, ɑdumɑ nó, miléme gɑ́ mínɑ́, myé ólóno ɨ́ mpûʼlɑ. 5Lémé mʉ̂r, wé óbe, wé mû sí lóno ɨ́ mpûʼlɑ nó, mʉr wɑɑ́, nye ɑ́jóʼo bɑ́ sôn ɨ́ lɔ̌b mpûʼlɑ nyé, ebě, Nzyɛ̌m ɑ́ si lɛ̂ʼle mɨnɑ́ gɑ́ mpʉ nyé dí ekpɛl mɨ́nɑ́ gɑ́ kpɛ̌l ɑ́purɑpúrɑ yɨ́. Nye ɑ́ lɛ̂ʼle mɨnɑ́ gɑ́ nó ó, e nzɨ̌ Sísǐm wé, nyé ɑ́ ntɨh mɨnɑ́ gɑ́ wɨ́. 6Sɑ́ mé dí elɛ́ɛ yɨ̂ʼ, yé ó: mélú mé épíhe, mɨnɑ́ bé ɑ́ be gɑ́ ó, onzwoó. Jɔʼ yɑɑ́ ó Krîst ɑ́ nze kɑ búrɑ e mɨnɑ́ gɑ̂, minjéʼe-Nzyɛ̌m yɨ́. Nye ɑ́ jwe ó, ɨ́ mpɑ̌ŋ jɔ̌ʼ Nzyɛ̌m ɑ́ boo pɛ̂h yɨ́. 7Mɨnɑ́ bé lɨ́ egʉ́ɑ gɑ́ ó, yé ɨ́ buú kɔblɑ ó, nyʉ́ʉ́ mʉ̂r kɑ́mɑɑ ó, nye búrɑɑ e mʉr swîh, mʉr wɑɑ́ dɑmɑ́ bě tîtyěl mʉr. Dɑmɑ́ jóʼo nó, nyʉ́ʉ́ mʉ̂r óbɛ̌m cíʼe ɨ́ lémé wé ó, nyě búrɑ́ ó, e mʉr ɑ́ bu lɛ̂ʼle bʉr ncǿncǿɑ nyɑ́. 8Yésʉs-Krîst nyɨɛ ɑ́ búrɑ e mɨnɑ́ gɑ́ ó, ɨ́ jɔʼ mɨ́nɑ́ bé ɑ́ be gɑ́ osyɛ̂l o mísyóm yɨ́. Nó ó Nzyɛ̌m dí elɛ̂ʼle mɨ́nɑ́ gɑ́ kpɛ̌l yé yɨ́. 9Yésʉs pɑ̌ nyɛɛ́ pyêl mécié mé, ntɔ̂ʼ jwe lɨ́ esú ó, nye jwêʼ mɨnɑ́ gɑ́, osyɛ̂l o mísyóm, nkɑm, ɑ́ jwɛʼrɑ ɨ́ jɔʼ mɨ́nɑ́ gɑ́ mû otîtyěl o bʉ̂r ɨ́ míh mé Nzyɛ̌m yɨ́! Nye ókʉ́ ciʼ mɨ́nɑ́ gɑ́ ɨ́ jɔ̌ʼ Nzyɛ̌m ngɑ́ lɛ̂ʼle nkpɑ́ɑ nyé ɨ́ lɔ̌b bʉ́ʉ́ bʉ̂r yɨ́. 10Jɔʼ mɨ́nɑ́ bé ɑ́ be gɑ́ ontɨ̂m le obɨn mé Nzyɛ̌m yɨ́, Mwɑ̂n mé Nzyɛ̌m ɑ́ si jwe lɨ́ esú gɑ́ lɨ́nɑ́, lɨ́ esɑ̂ sɑ́ɑ́ pɑ́ʼ gɑ́ nyɨ́nɑ́ e Nzyɛ̌m Sɔ́ŋ. Krîst pɑ̌ nyɛɛ́ cǿɑ le ontɨ̂m le obɨn bé, ɑ́ jwɛʼrɑ e mɨnɑ́ gɑ̂, bʉr o sɑ́ɑ́ nyɑɑ́! Nzyɛ̌m ókʉ́ ciʼ mɨ́nɑ́ gɑ́ e nzɨ̌ cwiʼ mé Yésʉs-Krîst, Mwɑ̂n wé. 11Yé ɑbě njɨ nó, yé omér: mɨnɑ́ mû nkʉ́nɑ gɑ́ ntémé ɨ́ míh mé Nzyɛ̌m ó, ɨ́ lɔ̌b mé Tî gɑ́ wɨ́nɑ́, Yésʉs-Krîst. Nye ó b'ɑ́ sɑ̂ sɑɑ́ ɨ́ jɔʼ yɨ̂, pɑ́ʼ gɑ́ nyɨ́nɑ́ e Nzyɛ̌m. 12Nó ó, syóm, wé ɑ́ nze ɨ́ sí yɨ̂ʼ ó, tɨ̂ ɨ́ mʉr ngwɑ́r. Syóm wɑɑ́ nzě dulo éswie ɨ́ bʉr. Eswie lɑɑ́ ntɔ̂ʼ mɛ̂r bʉ̂r bɨ́bɛ̂h, ebě, bʉr bɨ́bɛ̂h, bé ɑ́ si sɑ̂ misyóm. 13Bʉr, bé ɑ́ si boo nyɛl esɑ̂ syóm ɨ́ sí yɨ̂, Nzyɛ̌m jínɑ ɑpɑ̌ tyêl bé metié nkʉ̂ mempéné. Sɑ̂ gwɑ́r, Nzyɛ̌m ɑ́ nyɛɛ be ó, ɑbuú gbɑ̂ mísyóm myɑɑ́ ɨ́ nkɔb ɨ́ jɔʼ yɑɑ́, ebě, yé ɑ́ bé ɑbe e mempéné mé ɑ́ gwɑ kɑmle misyóm. 14Dɑmɑ́ jóʼo nó, tɑ́ɑre ɨ́ jɔʼ mé Ádɑm, nzě pyɑ̂l ɨ́ jɔʼ mé Moïse, eswie, lé ɑ́ be lɨ́ ejǿø mʉ̂r nyɨnyɛ̂h. Yê tyeetye ó, ntʉ bʉ̂r bɨ́bɛ̂h bé ɑ́ sɑ̂ syóm mpʉ̌ Ádɑm. Dɑmɑ́ jóʼo nó, eswie, lé ɑ́ be lɨ́ ejǿø bé ntémé. Ádɑm, nyě jweʼle ó mʉ̌r Nzyɛ̌m ɑ́ cíʼe ɨ́ lémé wé ó, nyě ntɨh ó nye nyɑ́. 15Sɑ̂ gwɑ́r, syɛ́ɛlɑ ébébe mé Ádɑm yɑɑ́, yé ɑbě mpʉ̌ njwéɑ́ Nzyɛ̌m dí ejwe bʉ̂r ejwɛ́nɑ wɨ́. Bébebébe syɛ́ɛlɑ mʉ̂r ngwɑ́r ɑ́ sɑ̂ yɨ́, yé ɑ́ si sɑ̂ ó, bʉr jwêʼ ɨ́ buo buo. Syɛ́ɛlɑ mé Ádɑm pɑ̌ nyɛɛ́ céne bʉ̂r ɨ́ buo buo, ɑ́ jwɛʼrɑ e yɑɑ́ nyʉ́ʉ́ mʉ̂r ngwɑ́r, Yésʉs-Krîst, ɑ́ sɑ̂ yɨ́! Nye ɑ́ si cǿɑ e bʉr ɨ́ buo buo. Nye mû ó wɑɑ́ dí elɛ̂ʼle mɨ́nɑ́ gɑ́ ncǿncǿɑ mé Nzyɛ̌m, wɑɑ́ dí entɨh mɨ́nɑ́ gɑ́ njwéɑ́ wé nyɑ́. 16Njwéɑ́ mé Nzyɛ̌m, wé ɑnøølɑ e syóm Ádɑm ɑ́ sɑ̂ wɨ́. Ɨ́ jɔ̌ʼ Nzyɛ̌m ɑ́ niʼe Ádɑm bɑɑ ébébe tɨ̂ʼ yɨ́, nye ntɔ̂ʼ jwe bé e jyɛɛ́ yé yɨ́yɛ̂h mebě me jɑ́lɑ́ le eswie mɑ́. Tó kœb ó, njwéɑ́ mé Nzyɛ̌m, wé ɑ́ ntɨhɔɔ mɨnɑ́ gɑ́ ó, píe bisyɛ́ɛlɑ bí ébébe ɨ́ buo buo. Nzyɛ̌m nzě jwe bʉ̂r ɨ́ buo buo nkɑm ɨ́ míh mé ɨ́ lɔ̌b njwéɑ́ ngwɑ́r e ngwɑ́r wɑɑ́. 17Mʉr ngwɑ́r pɑ̌ nyɛɛ́ sɑ̂ syóm, eswie ntɔ̂ʼ jǿø bʉ̂r bɨ́bɛ̂h, tɨ̂ ɨ́ mʉr ngwɑ́r wɑɑ́, ɑ́ jwɛʼrɑ e syɛ́ɛlɑ nyʉ́ʉ́ mʉ̂r ngwɑ́r, Yésʉs-Krîst, ɑ́ sɑ̂ yɨ́! Syɛ́ɛlɑ yé yɑɑ́ ó dí esɑ̂ ó, Nzyɛ̌m lɛ̂ʼlɑɑ bʉr ncǿncǿɑ, le ejwe bé nkɑm ejwɛ́nɑ yɨ́. Bʉr o dí ejweŋɔɔ nkɑ̂m e nzɨ̌ nyé bɑ́, bé bi ó, cwǐʼ njʉ̌m dǐ, le edi ntémé ɨ́ mecǿǿ mé jǿǿ yɔ́ɔ́. 18Mpʉ bʉ̂r bɨ́bɛ̂h, bé ɑ́ jweŋɔɔ mebě, tɨ̂ e misyóm mí mʉ̂r ngwɑ́r yɨ́, jøʼ gwɑ́r e gwɑ́r yɑɑ́ ntémé ó, syɛ́ɛlɑ mpɑ̂ mʉ̂r ngwɑ́r ɑ́ sɑ̂ yɨ́, ngɑ́ sɑ̂ ó, bʉr bíʼee nkɑm yɨ́. Bé ónî ɨ́ cwiʼ. 19Jøʼ gwɑ́r mpʉ mʉ̂r ngwɑ́r ɑ́ sɑ̂ ebɨ̌h, Nzyɛ̌m ntɔ̂ʼ lɑ́ɑ ó, bʉr ɨ́ buo buo, bé mû ó osyɛ̂l o mísyóm yɨ́, jøʼ gwɑ́r e gwɑ́r yɑɑ́ ntémé ó, mʉ̂r ngwɑ́r ɑ́ sɑ̂ Nzyɛ̌m mejóʼo, Nzyɛ̌m ntɔ̂ʼ lɑ́ɑ ó, bʉr ɨ́ buo buo, bé ó otîtyěl o bʉ̂r yɨ́. 20Nzyɛ̌m ɑ́ tyêl bʉr metié ó, lɨ́ esú ó, syóm, wé myɛ́mɑɑ. Syóm dí e bʉr wɨ́, wê nzě tô le emyɑŋlɑ. Dɑmɑ́ be ó yé ɑ́ si syɛ́ɛlɨ nó, ɨ́ jɔʼ gwɑ́r e gwɑ́r yɑɑ́ ntémé ó Nzyɛ̌m ɑ́ bu lɛ̂ʼle bʉr ncǿncǿɑ nyé yɨ́. 21Jøʼ gwɑ́r mpʉ̌ syóm, wé ɑ́ jǿø bʉr, ntɔ̂ʼ jʉ̂ bé yɨ́, jøʼ gwɑ́r yɑɑ́ ntémé ó ncǿncǿɑ mé Nzyɛ̌m dí ejǿø mɨ́nɑ́ gɑ́ yɨ́. Nye lɨ́ ejwe mɨ́nɑ́ gɑ́ nkɑm ɨ́ míh mé Nzyɛ̌m, le ekɛl mɨ́nɑ́ gɑ́ cwǐʼ njʉ̌m dǐ ɨ́ lɔ̌b Yésʉs-Krîst, Tî gɑ́ wɨ́nɑ́.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\