Rôm 6

1Yé bé nó wɑ́, mɨnɑ́ bé ókɑ̌ lɛ́ɛ gɑ́ nyɑ́? Nzê mɨnɑ́ tôʼ le esɑ̂ syóm dóló lɨ́ esú ó, Nzyɛ̌m lɛ̂ʼlɑɑ mɨnɑ́ gɑ́ ncǿncǿɑ ɨ́ buo buo ɛ̌? 2Yé ɑbɑ́ be nó! Mɨnɑ́ gɑ́ bé ó bʉr o b'ɑ́ jwe ɨ́ nkǒ pɑ́ʼ mísyóm bɑ́. Yé ngɑ́ kɑ̌ sɑ̂ ó, mɨnɑ́ tôʼ le esɑ̂ gɑ́ syóm dóló? 3Nzê bɨ̌n bé ɑgʉ́ɑ ó, ɨ́ jɔʼ mɨ́nɑ́ bé ɑ́ duŋɔɔ gɑ́ yɨ́, mɨnɑ́ bɨ́bɛ̂h, bé ɑ́ si pûhlɑ gɑ́ e Yésʉs-Krîst ɛ̌? Ɨ́ ndubó wɑɑ́, mɨnɑ́ bé ɑ́ jwe gɑ́ e Yésʉs ó sɔ́mɑ́. 4Mɨnɑ́ gɑ́ e Krîst, bé ɑ́ si jwe, dɨlɔɔ ɨ́ ndubó wɑɑ́ sɔ́mɑ́, lɨ́ esú ó, mɨnɑ́ pɑ́hɑɑ gɑ́ e nkul mé Nzyɛ̌m Sɔ́ŋ dí e kûm nyɑ́. Mpʉ nyɨ́ɛ ɑ́ pɑh lɨ́ ojwe yɨ́, yé jɑlɑ ó, mɨnɑ́ nʉ́ŋɑɑ gɑ́ kʉ̌ cyen jwɑ̂n píe ndubó. 5Yé bé mɨnɑ́ gɑ́ le onɔ́ɔ́, bé ɑ́ jwe ó, eswie egwɑ́r mpúhlɑ́ nó, lɛ́ɛ́, mɨnɑ́ gɑ́ le onɔ́ɔ́, bé ópɑ̌h jøʼ gwɑ́r ntémé. 6Mɨnɑ́ bé lɨ́ egʉ́ɑ gɑ́ ó, ɨ́ jɔʼ bé ɑ́ jʉ̂ Yésʉs-Krîst, lɨ́ ebomlo nyé e binzɑ̂ŋ, le ebɨ́nɔɔ nyé ɨ́ kolôs kʉ́ yɨ́, Nzyɛ̌m ɑ́ si bomlo metum me myɑ̂ gɑ́ mɨ́nɑ́ tɨ̂ʼ ntémé ɨ́ kolôs gwɑ́r yɑɑ́. Nye ɑ́ sɑ̂ nó ó lɨ́ esú lé éteʼle nyʉ̂l dí egø̂m mísyóm nyɨ́, le ntémé ó, mɨnɑ́ ɑyɨ́ kɑ̌ bɑ́ʼɑ̌ di gɑ́ bitúʼɑ̌ lɨ́ esɑ̂ mísyóm myɑɑ́. 7Ebě, mʉr mû sí jwe nyɑ́, nyé ɑkɑ̌ bě túʼɑ̌ lɨ́ esú lé ésɑ̂ mísyóm. 8Yé bé mɨnɑ́ gɑ́ e Krîst ɑ́ si jwe sɔ́mɑ́ nó, go ó, mɨnɑ́ bé ɨ́ jɑlɑ le egʉ́ɑ gɑ́ ntémé ó, mɨnɑ́ gɑ́ le nɔ́ɔ́, bé óbɑ́ʼɑ̌ ciʼe gɑ́ sɔ́mɑ́. 9Mpʉ mɨ́nɑ́ bé lɨ́ egʉ́ɑ gɑ́ ó, Yésʉs-Krîst ɑ́ si pɑh ɨ́ soo yɨ́, nó yé lɛ́ʼlé ó, nye ɑ́kɑ̌ bɑ́ʼɑ̌ jwe ó tɨ̂ʼ yɨ́. Eswie, lé ɑkɑ̌ jǿø nyê. 10Jɔʼ nyé ɑ́ jwe yɨ́, nye ɑ́ jwe ó, esɑŋ egwɑ́r lɨ́ esú lé ébúrɑ e misyóm mí bʉ̂r. Ɨ́ bɑ́ɑ́nɑ̂, nye mû kɑ̌ ciʼe ó, njɨ lɨ́ esú mé Nzyɛ̌m. 11Sɨ́sɑ́ʼ gɑ́ ntémé nó. Sísímsɑ́ɑ́ gɑ́ ó, bɨ̌n bé ó bʉr o b'ɑ́ jwe nkǒ pɑ́ʼ mísyóm bɑ́. Símsɑ́ɑ́ gɑ́ ó, bɨ̌n mû ciʼe ó, ɨ́ pɑ́ʼ mé Nzyɛ̌m ɨ́ mpúhlɑ́ nyɨ́n e Yésʉs-Krîst. 12Mpʉ yé dí nó yɨ́, ɑyɨ́ kɑ̌ kɑm gɑ́ ó, syóm, wé bɑ́ʼɑ jǿø bɨ́n. Wé ɑyɨ́ kɑ̌ nʉɑ̌ jǿø ɨ́ nkǒ pɑ́ʼ ményʉ́l mɨ́n, mɑɑ́ me dí ejwe mɑ́. Ayɨ́ kɑ̌ bîr gɑ́ ó, syóm, wé ntɑ́ŋɑɑ bɨ̌n ɨ́ nkul, ó bɨ̌n sɑ̂ʼ wé mejóʼo, nkʉ̂ dû bíbɨ́blɑ bígǿmɑ́ byé. 13Abîr gɑ́ bicíl ményʉ́l bín ó, byé díʼee bisɑ́ bɨ́n ósɑ̂ syóm e tɨ̂ʼ bí. Syóm, wé ɑ́mû jɑɑ́ nʉɑ bícíl ményʉ́l bín byɑɑ́, wê nzě sɑ̂ mísyóm e tɨ̂. Bɨ̌n bé ó bʉr o b'ɑ́ nyɛɛ jwe, nzě kɑ̌ pɑh bɑ́. Tímlɑ́ɑ́ gɑ́ Nzyɛ̌m bɨ̌n bʉr o tɨ̂, ti e bicíl ményʉ́l bín. Byé díʼee bɨ̌n bisɑ́ bɨ́n ótó sɑ̂ ótîtyěl o bísyɛ́ɛlɑ e byé bí. 14Ebě, syóm, wé ɑjɑlɑ le ekɑ̌ jǿø bɨ́n, ebě, bɨ̌n bé ɑkɑ̌ be bʉ̂r o dí ɨ́ mpilɑ métié tʉ́ŋlʉ̌ bɑ́. Ɨ́ bɑ́ɑ́nɑ̂, bɨ̌n mû ó bɑɑ́ Nzyɛ̌m mû sí lɛ̂ʼle ncǿncǿɑ bɑ́. 15Mɨnɑ́ bé ɑkɑ̌ be gɑ́ ɨ́ mpilɑ métié yɑɑ́ tʉ́ŋlʉ̌, yé ɑbe nó? Mɨnɑ́ mû gɑ́ ó, bʉr o dí elɛ̂ʼlɔɔ ncǿncǿɑ mé Nzyɛ̌m bɑ́. Mpʉ yé dí nó yɨ́, nzê mɨnɑ́ bé ɨ́ jɑlɑ le esɨ̂sɑ gɑ́ misyóm ɛ́? Heʼé, yé ɑbɑ́ be nó. 16Bɨ̌n bé lɨ́ egʉ́ɑ̌ mbɨ̂mbɨɑ́ ó, bɨ́n séɑ́ e mʉr, sɑ̂ nyé mejóʼo nó, bɨ̌n mû ó bitúʼɑ̌ ɨ́ pɑ́ʼ njǿø bɨ́n sɨ́sɑ́ méjóʼo nyɑ́. Bɨ́n ósɑ̂ mɑ̂ cwíí misyóm mejóʼo nó, lɛ́ɛ́, bɨ̌n mû ó sí dɑ̂ʼre éswie ɨ́ menyʉ́l mɨ́n ó tɨ̂ʼ yɨ́. Bɨ́n sí sɑ̂ ó, bɨ̌n sɑ́ ó Nzyɛ̌m mejóʼo nó, lɛ́ɛ́, bɨ̌n bé ólɑ́ŋɔɔ ɨ́ sɔ́mɑ́ ótîtyěl o bʉ̂r. 17Mɨnɑ́ jwêʼ gɑ́ Nzyɛ̌m nzyǒo. Bɨ̌n bʉr o b'ɑ́ nyɛɛ be bitúʼɑ̌ bí syóm bɑ́, bɨ̌n mû ɨ́ bɑ́ɑ́nɑ̂ʼ ó, sí sɑ̂ méjóʼo e milémé mín mímyɛ̂h, lɨ́ edû mbi mílɛ́ʼlɑ́ mû lɨ́ ebɑʼle bɨ́n mí. 18Nzyɛ̌m ɑ́ si tɑ́ɑ góo, le edwih bɨ́n ɨ́ nkul mé́ Syóm. Bɨ̌n mû ɨ́ bɑ́ɑ́nɑ̂ʼ ó, bitúʼɑ̌ byé, lɨ́ esú lé ésɑ̂ bísyɛ́ɛlɑ bi dí otîtyěl bí. 19Mě lwib ó, ɨ́ mpʉ mínzɨnzɨ mi bʉ̂r dí epɑ̌ lwib yɨ́. Mě sɑ́ nó ó, ɨ́ mpʉ bɨ́n dí e metyɛʼ ɨ́ misísǐm mín yɨ́. Bɨ̌n bé ɑ́ bɨbe ɨ́ jɔʼ myɑ̂ ó, sí kɑm ó, bɨ̌n díʼee bitúʼɑ̌. Bɨ̌n bé ɑ́ sɑ̂ bisyɛ́ɛlɑ ɨ́ jɔʼ yɑɑ́ ó, njɨ byɑɑ́ dí edulo mpîr ɨ́ nyʉ̂l bí le byɑɑ́ dí egbɑh mémpéné bí. Bɨ̌n bé ɑ́ didi ó, lɨ́ onzɑ̌mnzɑ̌m. Nó ó, ɨ́ bɑ́ɑ́nɑ̂, tímlɑ́ɑ́ gɑ́ Nzyɛ̌m bicíl ményʉ́l bín. Byé séɑɑ e né syɛ́ɛ́ ótîtyěl, bɨ̌n nkʉ̂ gúmo njɨ e né. 20Jɔʼ bɨ́n ɑ́ nyɛɛ be bitúʼɑ̌ ɨ́ nkul mé Syóm yɨ́, bɨ̌n bé ɑ́ bɨbe ó, omyɑnzyɛh o bʉ̂r, túmɑ́ koo e bisyɛ́ɛlɑ bi bí eduho ɨ́ jǿǿ émbɨɑ bí. 21Wɑ́ɑ̌ nyɔm bɨ́n ɑ́ bi, duho ɨ́ misyóm bɨ́n ɑ́ sɨsɑ̂ mí? Bɨ̌n mû ɨ́ bɑ́ɑ́nɑ̂ʼ ó, lɨ́ ejóʼo sôn lɨ́ esímsɑ bísyɛ́ɛlɑ bí ébébe byɑɑ́. Ndumló bísyɛ́ɛlɑ byɑɑ́ wɨ́ɛ, wé ó eswie. 22Ɨ́ bɑ́ɑ́nɑ̂, Nzyɛ̌m, nyɨ́ tɑ́ɑ̌ góo, le edwih bɨ́n ɨ́ nkul mé Syóm. Bɨ̌n mû ó osyɛ̂l o mésɑ́ bé! Mpumó mû lɨ́ egúmo ɨ́ bicwiʼ bín nyɨ́, nye ó kʉ̌ cyen dí ejɑlɑ e Nzyɛ̌m wɨ́. Ndumló tɨ̂, wé ó cwǐʼ njʉ̌m dǐ. 23Myɛ́nɑ mé syɛ̂l misyóm, mé ó njɨ eswie. Tó kœb ó, njwéɑ́ Nzyɛ̌m ɑ́ jwe bʉr ejwɛ́nɑ wɨ́, wé ó cwǐʼ njʉ̌m dǐ ɨ́ mpúhlɑ́ gɑ́ nyɨ́nɑ́ e Tî Yésʉs-Krîst.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\