Rôm 7

1Bɨ́ɔɔ́ bɑ̂m! Okɛ́l bɑ̂m! Bɨ̌n bé ó bʉr o dí ekʉ́ gwɑ́ gʉ́ɑ métié mé Nzyɛ̌m bɑ́. Bɨ̌n bé lɨ́ egʉ́ɑ ó, etié, lé jɑɑ́ jǿø ó, njɨ mʉr jínɑ lɨ́ eciʼe nyɑ́. 2Me pɑ́ɑ jwě jweʼle: mbɛ́ɑ́ mʉ́mɑ́, wé dǐ nɑrɑ́ e njʉ̂m wé ó, jɔʼ njʉ̂m jínɑ ɨ́ cwiʼ yɨ́. Njʉ̂m wɑɑ́ sí jwe nɛ́ɛ: kúhó mʉ́mɑ́ wɑɑ́, wé mû ó nzyɛh. Nyé ɑkɑ̌ gbɑ̂ métié mé ébɑ̂ ɨ́ nkɔb. 3Jɔʼ yɨ́yɛ̂h njʉ̂m jínɑ ɨ́ cwiʼ yɨ́, mʉ́mɑ́ wé sí tó bɑ̂ mʉ̂r swîh nó, bé ólɑ́ɑ nyé ó, nye ó syɛ̂l miswɛbɑ. Tó kœb ó, njʉ̂m wé ójwe nó, mʉmɑ́ wɑɑ́ óbɛ̌m bɑ̂ nyʉ́ʉ́ mʉ́rʉ̂m swîh, ɑgbɑh étié e dí elɛ́ɛ ó: «Mpéné, mʉr ɑsɑ̂ míswɛbɑ» lɨ́. Nye mû ó nzyɛh ɨ́ pɑ́ʼ étié lé ébɑ̂ lɑɑ́. 4Bɨ́ɔɔ́ bɑ̂m! Okɛ́l bɑ̂m! Bɨ̌n ntémé, bé ó nó. Bɨ̌n bé ɑ́ si jwe, ntɔ̂ʼ duho ɨ́ mpilɑ métié. Yé ɑ́ syɛ́ɛ nó ó, ɨ́ jɔʼ bɨ́n ɑ́ pûhlɑ e Krîst, le ɨ́ jɔʼ nyé ɑ́ jwe ɨ́ pɑ́ʼ bípúno yɨ́. Bɨ̌n bé ɑ́ jwe ó, bɨ̌n nkʉ̂ gúmo e Krîst, mʉ̌r Nzyɛ̌m ɑ́ pɛh, dwih lɨ́ ojwe ó, mɨnɑ́ nkʉ̂ gúmo gɑ́ mpumó lɨ́ esú mé Nzyɛ̌m nyɑ́. 5Jɔʼ yɨ́yɛ̂h mɨ́nɑ́ bé ɑ́ dû gɑ́ bibɨ́blɑ bígǿmɑ́ gɑ́ bínɑ́ yɨ́, metié mé Nzyɛ̌m, mé ɑ́ si jwe bibɨ́blɑ bígǿmɑ́ byɑɑ́ nkul, byé ntɔ̂ʼ sɑ̂ ó, bisyɛ́ɛlɑ mɨ́nɑ́ bé ɑ́ tʉtô le esɑ̂ gɑ́ bí, byé dɑ̂ʼrɑɑ eswie ɨ́ menyʉ́l gɑ́ mɨ́nɑ́. 6Ɨ́ mimbú mí píhe, mɨnɑ́ bé ɑ́ be gɑ́ ó, ɨ́ mpilɑ métié. Nó ó, ɨ́ bɑ́ɑ́nɑ̂, mɨnɑ́ mû ó, sí jwe gɑ́ ɨ́ nkǒ pɑ́ʼ métié mɑɑ́. Mɨnɑ́ bɨ́ duho gɑ́ ɨ́ mpilɑ métié mé ɑ́ nyɛɛ mɨmɛ̂r mɨnɑ́ gɑ́ lɨ́ okómó wɔ́ɔ́ mɑ́. Yé ɑ́ syɛ́ɛ nó ó, mɨnɑ́ nkʉ̂ séɑ gɑ́ Nzyɛ̌m syɛ́ɛ́ ɨ́ nzɨ̌ jwɑ̂n, nyɑɑ́ Sísǐm mé Nzyɛ̌m mû sí kɑr mɨ́nɑ́ gɑ́ nyɨ́. Mɨnɑ́ bé ɑkɑ̌ dû gɑ́ nzɨ̌ myɑ̂, nyɑɑ́ mítilɑ́ myé, myé ɑ́ nyɛɛ tɨtɨ́e nyɨ́. 7Yé bé nó wɑ́, mɨnɑ́ bé ókɑ̌ lɛ́ɛ gɑ́ nyɑ́? Nzê metié, mé ó mpúhlɑ́ e syóm ɛ́? Heʼé, yé ɑbɑ́ be nó. Yé bé metié mɑɑ́ ɑbe nó, lɛ́ɛ́, me ɑ́ bé ɑgʉ́ɑ̌ sɑ́ dí syóm yɨ́. Yé bé mempéné mɑɑ́ ɑlɛ́ɛ ó: «Agø̂m sɑ́ yé onkɑ́n» nó, lɛ́ɛ́, me ɑ́ bé ɑgʉ́ɑ̌ sɑ́ dí gǿmɑ́ sɑ́ yé onkɑ́n. 8Sɑ̂ gwɑ́r, le métié, mé ɑ́ lɛ̂ʼle me ó: «Syóm ó wɨ̂,» le ntɔ̂ʼ syóm wɑɑ́, wé ɑ́ bee nzɨ̌ ego mê. Me ntɔ̂ʼ tɑ́ɑre égø̂m bísɑ́ byé onkɑ́n, mimbi mímyɛ̂h. Yé bé metié ɑbe nó, lɛ́ɛ́, syóm, wé ó sɑ́ mû sí jwe yɨ́. 9Ɨ́ mimbú mí píhe, jɔʼ mé ɑ́ be ɑpɑ̌ gʉ́ɑ métié mɑɑ́ yɨ́, me ɑ́ be lɨ́ eciʼe. Tó kœb ó, le mé ɑ́ gʉ́ɑ metié mɑɑ́, le métié mɑɑ́ ntɔ̂ʼ ɑ́ jɨm syóm ɨ́ jô, 10me ntɔ̂ʼ jwe. Nzyɛ̌m ɑ́ tyêl bʉr metié ó, bé nkʉ̂ ciʼe lɨ́ ebɑʼle mê. Tó kœb ó, mé ɑ́ nze kɑ jʉ̂ mɛm ó jʉ́ʼóo. 11Jɔʼ mé ɑ́ jɨ̂ʼ metié mɑɑ́ yɨ́, syóm, wé ɑ́ si bee nzɨ̌ ɨ́ me. Wê nzě kʉ́ɑ mé ó, me sɑ̂ʼ misyóm. Nó ó syóm, wé ɑ́ kɑ jʉ̂ me e nzɨ̌ metié yɨ́. 12Nó ó, metié, mé ó sɑ́ dí ci yɨ́. Mempéné mɨ́mɛ̂h, mé ó sɑ́ dí ci yɨ́. Mé ntémé, mé ó tîtyěl le mbɨ̂mbɨɑ́. 13Nzê nó, yé lɛ́ɛ́ ó, sɑ́ dí ɨ́ buú mbɨɑ ɨ́ mpʉ métié mɑɑ́ yɨ́, yé ɑ́ si ntɛŋ eswie ɨ́ me ɛ̌? Heʼé, yé ɑbɑ́ be nó. Syóm wé omér, wé ó b'ɑ́ jɑɑ jʉ̂ me. Syóm wɑɑ́, wé ɑ́ si nʉɑ mpɑ̌ŋ mbɨɑmbɨɑ metié mɑɑ́, wé ntɔ̂ʼ jʉ̂ mé e tɨ̂. Syɛ́ɛlɑ yɑɑ́ ó dí elɛ̂ʼle mɨ́nɑ́ gɑ́ ó, syóm, wê tyeetye ó ɑmbɨɑ̌ sɔ̂ʼ. Syóm, wé ɑ́ kɑ sɑhle ó, nko wé ɑ́ jʉ̂ mɨnɑ́ gɑ́ e nzɨ̌ metié yɨ́. 14Mɨnɑ́ bé lɨ́ egʉ́ɑ gɑ́ ó, metié, mé ó sɑ́ dí eduho kwɑ́ mé Sísǐm mé Nzyɛ̌m yɨ́. Nó ó, cwiʼ yɑ̂m yɨ́ɛ, yé duho ó, njɨ ɨ́ nkǒ pɑ́ʼ nyʉ̂l bipúno. Mɨ́ boó dímlě dǐ ótî yɑ̂m. Nó ó mé ɑ́ kɑ lîʼ e sɔ̂ʼ njɨ dǐ ótúʼɑ̌ lɨ́ esú é mísyóm. 15Mé ɑpʉgʉ́ gʉ́ɑ̌ sɑ́ dí etíne ó, me sɑ̂ʼ bisyɛ́ɛlɑ mé dí esɑ̂ bí yɨ́. Mé ɑbe lɨ́ esɑ̂ bísyɛ́ɛlɑ byɑɑ́ ɨ́ lɔ̌b kpɛ̌l yɑ̂m. Bisyɛ́ɛlɑ mé dí ebuú bene bí ó mé dí ebuú sɑ̂ bí. 16Mé sɑ́ bísyɛ́ɛlɑ mé dí ɑkpɛl ésɑ̂ bí nó, nó yé lɛ́ɛ́ ó, mɨ́ kɑm ó, metié, mé ɨ́ mbɨɑ. 17Yé bé nó wɑ́, misyóm mé dí esɑ̂ mí, ntʉ mɛ̂m mʉr tɨ̂ʼ dí esɑ̂ myê. Sɑ́ dí esɑ̂ myé yɨ́, yé ó syóm dí ɨ́ me wɨ́. 18Me lɨ́ egʉ́ɑ̌ mbɨ̂mbɨɑ́ ó, sɑ́ mpɑ̂, yé ɑbe ɨ́ me. (Sɑ́ mê gwɑ lɛ́ɛ́ yɨ́, yé ó: «ɨ́ nyʉ̂l nyɑ̌m tʉ́ŋlʉ̌».) Ebě, sɑ́ dí ekúnwo e me yɨ́, yé ó, me gǿmɨɨ bisyɛ́ɛlɑ bimpɑ̂. Tó kœb ó, nkul dí ó, me sɑ̂ʼ bisyɛ́ɛlɑ byɑɑ́ nyɨ́, nyé ɑkúnwo e me. 19Embɨɑ mé dí ekpɛl ésɑ̂ lɨ́, ntʉ lé mé dí esɑ̂. Mě jɑɑ́ sɑ̂ ó, njɨ misyóm mé dí ɑkpɛl ésɑ̂ mí. 20Sɑ́ mé dí ɑkpɛl ésɑ̂ yɨ́, mé sɑ́ yé nó, nó yé lɛ́ʼlé ó, ntʉ mé dí e gǿmɑ́ ésɑ̂ yê. Syóm dí ɨ́ me wɨ́ ó dí etíne ó, me sɑ̂ʼ yê. 21Nó ó, sɑ́ mé dí ebee ɨ́ jɔʼ yɨ́yɛ̂h ó yɨ̂: jɔʼ mé gǿm ésɑ̂ émbɨɑ yɨ́, misyóm míɛ ó mé dí ekɑ̌ koʼo ésɑ̂. 22Lémé wɑ̂m wɨ́wɛ̂h, me lɨ́ ekʉ́ jóʼo bísʉhʉ lɨ́ epɨpɑhle métié mé Nzyɛ̌m. 23Tó kœb ó, mě bee ɨ́ nyʉ̂l nyɑ̌m ó, yé e lʉ́ʉ́ étié e dí elwímlɑ le etié e dí eduho ɨ́ bitɔŋlɑ́ bí lémé wɑ̂m lɨ́. Nkul syóm dí ɨ́ me wɨ́, wé ó dí entɑɑ ócwóó wɑ̂m, nzě liŋ mé túʼɑ̌ syóm dí me ɨ́ nyʉ̂l wɨ́. 24Nkoó e me! Syóm dí ɨ́ nyʉ̂l nyɑ̌m wɨ́, wé lɨ́ ecyen mé lɨ́ eswie. Nzé ópɛʼ mé ɨ́ jǿǿ syóm yɑɑ́ ɛ́? 25Mɨnɑ́ jwêʼ gɑ́ Nzyɛ̌m nzyǒo ɨ́ nzɨ̌ mé Yésʉs-Krîst, Tî gɑ́ wɨ́nɑ́. Yé ó mpʉ mé dí e nkul elɛ́ɛ ó: bitɔŋlɑ́ bí lémé wɑ̂m, byé kpɛl éséɑ̌ syɛ́ɛ́ ó, yɑɑ́ métié mé Nzyɛ̌m dí etɨ́e yɨ́. Nyʉ̂l nyɑ̌m nyɨɛ́ jɑɑ́ kɑm ó, njɨ me jóʼɑɑ mpʉ̌ syóm dí ekpɛl ó, me sɑ̂ʼ misyóm yɨ́.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\