Rôm 8

1Nó ɨ́ bɑ́ɑ́nɑ̂, bʉr o mû sí pûhlɑ e Yésʉs-Krîst bɑ́, Nzyɛ̌m, nyé ɑkɑ̌ lɑ́ɑ bé bibɑɑ bí ébébe, nkʉ̂ jwe bé bintɨ́ʼɑ́ bí tɨ̂. 2Me ɑ́ nyɛɛ be ó túʼɑ̌ ɨ́ lɔ̌b tíínɑ́ mé Syóm, bé le eswie. Me ɑ́ be ó, ɨ́ mpilɑ yɔ́ɔ́. Sísǐm mé Nzyɛ̌m nzě tíne mé ó, me bíʼee cwiʼ ɨ́ mpúhlɑ́ nyɨ́h e Yésʉs-Krîst. Nye ó b'ɑ́ dwih me ɨ́ mpilɑ yɑɑ́, pɛʼ mé tɨ̂ʼ ɨ́ fɑ́. 3Yé ɑ́ bé ɑbɑ́nɑ ó, mɨnɑ́ bíʼee gɑ́ cwiʼ ɨ́ mbɑʼlɑ́ métié, ebě nyʉ̂l bipúno gɑ́ nyɨ́nɑ́, nye ɑ́ be ɨ́ tyɛʼ. Metyɛʼ me nyʉ̂l bipúno mɑɑ́, mé ntɔ̂ʼ teʼle métié mɑɑ́. Sɑ́ métié mé Moïse, mé ɑ́ be ɑkoʼo lɨ́ esɑ̂ yɨ́, Nzyɛ̌m nyɨɛ ɑ́ si bɑnɑ sɑ̂ yê. Nye ɑ́ jwe mɨnɑ́ gɑ́ cwiʼ ó ɨ́ nzɨ̌ Mwɑ̂n wé nyé ɑ́ ntɨh ɨ́ sí yɨ̂ʼ nyɑ́. Mwɑ̂n wɑɑ́ nzě byɛ̂l mʉ̂r. Nyʉ̂l bipúno nyé, nye ɑ́ kʉ nøølɑ ó, e nyɑɑ́ gɑ́ nyɨ́nɑ́, osyɛ̂l o mísyóm. Nye ɑ́ nze ó ɨ́ lɔ̌b syóm gɑ́ wɨ́nɑ́. Nye ɑ́ nze pɛʼ ó wê. Nzyɛ̌m nzě jwě Yésʉs mebě, le entɨ̂ʼ nyʉ̂l bipúno nyé lɨ́ ebúrɑ e misyóm myɑɑ́. 4Nye ɑ́ siɑ e bintɨ́ʼɑ́ ɨ́ nyʉ̂l nyé ó, nye nkʉ̂ lóŋlo ótîtyěl o bísyɛ́ɛlɑ bíbyɛ̂h Nzyɛ̌m ɑ́ boo lɛ́ɛ ó, bʉr sɑ̂ʼ bí. Mɨnɑ́ bi gɑ́ mepwɑʼ bísyɛ́ɛlɑ byé byɑɑ́ ó, ebe mɨ́nɑ́ dí edû gɑ́ kʉ̌ cyěn Sísǐm mé Nzyɛ̌m dí etɨ́e wɨ́. Mɨnɑ́ bé ɑkɑ̌ dû gɑ́ bigǿmɑ́ bí nyʉ̂l bipúno gɑ́ nyɨ́nɑ́. 5Bɑɑ́ dí edû njɨ bigǿmɑ́ bí nyʉ̂l bipúno bɑ́, sɑ́ dí epɑ́lwo bé ɨ́ miléme yɨ́, yê ɨ́ jɔʼ yɨ́yɛ̂h ó, njɨ sɑ́ ményʉ́l mɔ́ɔ́ dí egø̂m yɨ́. Bɑɑ́ dí edû métǿǿ mé Sísǐm mé Nzyɛ̌m bɑ́, sɑ́ dí epɑ́lwo bé ɨ́ miléme yɨ́, yé ó sɑ́ Sísǐm wɑɑ́ dí ekpɛl yɨ́. 6Bígǿmɑ́ bí nyʉ̂l bipúno pɑ́lwó mʉ̂r ɨ́ léme nó, byé ójɑɑ́ dulo ó, njɨ eswie ɨ́ nyʉ̂l mʉr wɑɑ́. Sɑ́ Sísǐm mé Nzyɛ̌m dí ekpɛl yɨ́ pɑ́lwó nyé ɨ́ léme nó, nye óbǐ mpɑ̌ŋ cwiʼ. Lémé wé, wé ólóno ɨ́ mepyɛblɑ. 7Bɑɑ́ mílémé myɔ́ɔ́ dí epɑ́lwo njɨ bigǿmɑ́ bí nyʉ̂l bipúno bɑ́, bé lɨ́ elwímlɑ e Nzyɛ̌m. Bé ɑsɑ̂ métié mé Nzyɛ̌m mejóʼo. Bé ɑbe e miléme mi dí e nkul esɑ̂ métié mɑɑ́ mejóʼo mí. 8Bɑɑ́ dí ejóʼo bígǿmɑ́ bí nyʉ̂l bipúno nyé bɑ́, Nzyɛ̌m, nye ɑ́kóʼó bee bé mbɨ̂mbɨɑ́. 9Bɨ̌n bɨɛ, bé ɑbe bʉ̂r o dí ejóʼo bígǿmɑ́ bí nyʉ̂l bipúno nyɨ́n bɑ́. Bɨ̌n bɨɛ jóʼó ó, e Sísǐm mé Nzyɛ̌m, ebě, Sísǐm wɑɑ́, wé ó dí ɨ́ bɨ̌n. Mʉ̂r óbe, ɑbe e Sísǐm mé Krîst wɑɑ́ ɨ́ nyʉ̂l nyé nó, go ó, mʉr wɑɑ́, nyé ɑbe mʉ̂r mé Krîst ó tɨ̂ʼ yɨ́. 10Krîst dɑmɑ́ bě tyeetye ɨ́ bicwiʼ bín, menyʉ́l mɨ́n, mé jínɑ ó mimúu ɨ́ lɔ̌b mé syóm. Sɑ̂ gwɑ́r, misísǐm mín, mí ciʼe, ebě, Nzyɛ̌m, nyɨ́ jwe bɨ́n nkɑm ɨ́ míh mé. 11Nó ntémé, Sísǐm mé Nzyɛ̌m, mʉr ɑ́ pɛh Yésʉs, dwih nyé lɨ́ ojwe nyɑ́, dí ɨ́ bɨ̌n nó, go ó, Nzyɛ̌m ópɛh ményʉ́l mɨ́n, mɑɑ́ me dí elɑɑ̌ mpʉ̌ ngúl mpɑ́ɑ́ mɑ́. Nye ójwe mé cwiʼ ó, e nzɨ̌ Sísǐm wé dí ɨ́ menyʉ́l mɨ́n mɑɑ́ wɨ́. 12Bɨ́ɔɔ́ bɑ̂m! Okɛ́l bɑ̂m! Yé bé nó wɑ́, go ó, mɨnɑ́ gɑ́ bé e mpʉ́lɑ́ nɨ́nɨ́ɨ́. Sɑ̂ gwɑ́r, nyé ɑbe mpʉ́lɑ́ ɨ́ nkǒ pɑ́ʼ nyʉ̂l bipúno gɑ́ nyɨ́nɑ́. Nó ó, yé ɑjɨ ó, mɨnɑ́ dúʼoo gɑ́ bigǿmɑ́ bí nyʉ̂l nyɑɑ́. 13Bɨ́n dú bígǿmɑ́ ményʉ̂l bipúno mɨ́n nó, go ó, eswie, lé ójɑlɑ e bɨ̌n. Bɨ́n lélé nkûl e nzɨ̌ Sísǐm mé Nzyɛ̌m, ntɔ̂ʼ jʉ̂ nyʉ̂l bipúno ɑ́ gøgø̂m syóm nyɨ́ nó, lɛ́ɛ́, bɨ̌n bɨ́ ciʼe. 14Bɑɑ́ bɨ́bɛ̂h dí edû nzɨ́ Sísǐm mé Nzyɛ̌m dí etɨ́e nyɨ́ bɑ́, bé ó dí bwɑ́n mé Nzyɛ̌m. 15Bɨ̌n e Sísǐm mé Nzyɛ̌m ó mû. Nyé ɑbě mbǐ sísǐm dí e nkul edil bɨ́n ɨ́ dǐ ótúʼɑ̌, nkʉ̂ wɑɑ́ ngɑ́ sɑ̂ ó, bɨ̌n bɑ́ʼɑ jóʼo bʉ́ɑ́ wɨ́. Nye ótyêl bɨ́n ɨ́ tyé bwɑ́n mé Nzyɛ̌m. Nye ó dí ejwe mɨ́nɑ́ gɑ́ nkul ó, mɨnɑ́ jébɑɑ gɑ́ Nzyɛ̌m kʉ́kʉ́ ó: « Abbɑ, Dɑ̂!» 16Sísǐm wé, wé mʉr tɨ̂, wé lɨ́ eboʼlo ɨ́ milémé gɑ́ mínɑ́ tʉ́ŋlʉ̌ ó, mɨnɑ́ gɑ́ kʉ́ bě tyeetye ó bwɑ́n mé Nzyɛ̌m. 17Yé bé mɨnɑ́ gɑ́ mû ó bwɑ̂n mé Nzyɛ̌m nó, go ó, mɨnɑ́ gɑ́ ntémé bé ó bʉr o ngɑ́ bi ménkɔb kwɑ́ mé Nzyɛ̌m bɑ́. Yé óbe ɨ́ pɑ́ʼ gɑ́ wɨ́nɑ́ ó, jøʼ gwɑ́r e gwɑ́r e mpʉ̌ Krîst, mɨ́ɔɔ́ gɑ́ wɨ́nɑ́, ngɑ́ bi mé ménkɔb yɨ́. Mɨ́nɑ́ gɑ́ le onɔ́ɔ́, bé ósiɑ e mitúú mímpwɑ́r, lɨ́ esú ó, mɨnɑ́ bíʼee gɑ́ kûm mpwɑ́r nó, mɨnɑ́ bé ónʉɑ gɑ́ membɨɑ mɑɑ́, jɑlɑ e nkɔb líʼe gɑ́ nyɨ́nɑ́. 18Mbeɑ́ wɑ̂m, wé ó wɨ̂: mitúú mɨ́nɑ́ dí esiɑ gɑ́ e myé ɨ́ bɑ́ɑ́nɑ̂ʼ mí, myé ó sɑ́ dí jwêh yɨ́. Sɑ́ dí ɨ́ bwɑ̌ʼ lɔ̌b, lɑɑ mítúú myɑɑ́ yɨ́, yé ó kûm Nzyɛ̌m ngɑ́ lɛ̂ʼle mɨ́nɑ́ gɑ́ nyɨ́. 19Ebě, kuhɑ́ bísɑ́ bíbyɛ̂h, byé lɨ́ egø̂m ébeě móhó Nzyɛ̌m ngɑ́ lɛ̂ʼle byé bwɑ́n bé ɨ́ ponó wɨ́. 20Kuhɑ́ bísɑ́ bíbyɛ̂h wɑɑ́, wé mû ó, ɑkɑ̌ be e nyɔm. Ntʉ wé ɑ́ gbɑ́ɑ edi nó. Nzyɛ̌m nye mʉr tɨ̂ʼ ó b'ɑ́ lɛ́ɛ ó, wé díʼee ɨ́ dǐ dí jwêh yɨ́, tó pyɑ̂l ɨ́ cíl mélû yɑɑ́. Wê nzě sɑ̂ nyé mejóʼo. 21Kuhɑ́ bísɑ́ bíbyɛ̂h wɑɑ́, wé e mpûʼlɑ ɨ́ miléme ó, dumo e móhó Nzyɛ̌m ókʉ́ bɑ́nɑ̌ pɛʼ wé ɨ́ dǐ dí jwêh yɨ́. Wé ópɔʼɑ ɨ́ mpilɑ yɑɑ́ ɨ́ fɑ́, bé e bwɑ́n mé Nzyɛ̌m bɨ́bɛ̂h. Wé ɑ́bo. Wé ójweŋɔɔ kûm ɨ́ jɔ̌ʼ Nzyɛ̌m ójwe bwɑ́n bé kûm yɨ́. 22Jɔʼ yɨ́yɛ̂h Nzyɛ̌m jínɑ ɑpɑ̌ lɛ̂ʼle bwɑ́n bé ɨ́ ponó yɨ́, mɨnɑ́ bé lɨ́ egʉ́ɑ gɑ́ ó, bisɑ́ bíbyɛ̂h nyé ɑ́ kuho bí, byé ótô le ejuʼ, le ejóʼo mékpɑɑ mpʉ ɑ́bubúm dí ejɑʼrɑ e mǐn nyɑ́. 23Yé ɑbě njɨ nó. Nzyɛ̌m mû ó sí ntɨh mɨ́nɑ́ gɑ́ Sísǐm wé. Mɨnɑ́ bé ɑ́ nyɛɛ bi gɑ́ ó, etʉ́m lɑɑ́. Dɑmɑ́ jóʼo nó, milémé gɑ́ mínɑ́ jínɑ ó lɨ́ ecíme. Yé ó nó, tó kumo ó, dʉ́ó Nzyɛ̌m ósîl étyêl mɨ́nɑ́ gɑ́ ɨ́ tyé bwɑ́n bé yɨ́. Dʉ́o lɑɑ́ ó nyé ngɑ́ dwih ményʉ́l gɑ́ mɨ́nɑ́ ɨ́ mpilɑ ébébe yɨ́. 24Nzyɛ̌m ɑ́ ciʼ mɨnɑ́ gɑ́ ó, mɨnɑ́ díʼee gɑ́ e mpûʼlɑ ɨ́ miléme. Mʉ̂r sí bee bísɑ́ nyé ɑ́ nyɛɛ bóno e mpûʼlɑ bí nó, go ó, mpûʼlɑ nyɑɑ́, nyé ɑkɑ̌ be, ebě, ɨ́ jɔʼ mʉ̂r mû sí bee yʉ́ʉ́ sɔ̂ʼ yɨ́, wɑ́ɑ̌ mbi lémé wé dí e nkul ebɑ́ʼɑ̌ lóno ɨ́ mpûʼlɑ ó, nye óbee yé yɨ́? 25Sɑ́ mɨ́nɑ́ jínɑ ɑpɑ̌ bee gɑ́ yɨ́, mílémé gɑ́ mínɑ́, myé ólóno ɨ́ mpûʼlɑ ó, mɨnɑ́ bé óbee gɑ́ yé nó, go ó, mɨnɑ́ bé ɨ́ jɑlɑ le ejûhwo gɑ́ mpʉ̂n nyɑɑ́ e bíhwó. 26Sísǐm mé Nzyɛ̌m, wɨ́ nzě kɛm mɨ́nɑ́ gɑ́ ɨ́ nkǒ pɑ́ʼ étyɛʼ e nyʉ̂l gɑ́ lɨ́nɑ́. Ɨ́ nkǒ pɑ́ʼ mé Nzyɛ̌m, mɨnɑ́ gɑ́ bé ɨ́ tyɛʼ, ɑgʉ́ɑ̌ mpʉ mɨ́nɑ́ jɑ́lɑ́ le ejɨʼlɑ gɑ́ yɨ́. Sísǐm mé Nzyɛ̌m nye mʉr tɨ̂, nyě jɨjɨʼlɑ́ e Nzyɛ̌m ó, ɨ́ mejilɑ́ gɑ́ mɨ́nɑ́. Nye lɨ́ ejɨʼlɑ e lémé wé wɨ́wɛ̂h, mpʉ̌ sɑ́ lɛ́ɛ́, nye lɨ́ ejóno. Abe le ekɑ̌n egwɑ́r e dí e nkul epɑ̂ʼlɑ̌ sɑ́ nyé dí elɛ́ɛ yɨ́. 27Nzyɛ̌m Sɔ́ŋ, nye lɨ́ egʉ́ɑ sɑ́ Sísǐm mé Nzyɛ̌m dí egø̂m yɨ́. Nye ó mʉr dí ebeě sɑ́ dí ɨ́ milémé gɑ́ mínɑ́ yɨ́ nyɑ́. Sísǐm mé Nzyɛ̌m jɨʼlɑ́ e né ó, ɨ́ mejilɑ́ mé óbûʼlɑ ɨ́ mimbi mi dí ejɑlɑ e né mí. 28Mɨnɑ́ bé lɨ́ egʉ́ɑ gɑ́ ó, Nzyɛ̌m, nye lɨ́ eboó komlo bísɑ́ bíbyɛ̂h ó, byé díʼee e nyɔm lɨ́ esú é bʉ̂r o dí ekpɛl nyé, bɑɑ́ nyé ɑ́ jébe ɨ́ micíʼɑ́ mí lémé wé bɑ́. 29Ebě, bɑɑ́ Nzyɛ̌m ɑ́ boo gʉ́ɑ bɑ́, nye ɑ́ twɑ̂r bé ó, bé díʼee mpʉ Mwɑ̂n wé. Bé ódǐ mpʉ Mwɑ̂n mé Nzyɛ̌m nó, Mwɑ̂n wɑɑ́, nye ósûʼlɑ ó, mejwéʼé mé Mwɑ̂n, le ontwóm ɨ́ buo buo. 30Bʉr o nyé ɑ́ boo twɑ̂r bɑ́, bé ó nyé ɑ́ jébe bɑ́. Bɑɑ́ nyé ɑ́ jébe bɑ́, bé ó nyé ɑ́ jwe nkɑm ɨ́ míh mé bɑ́. Bʉr o nyé ɑ́ jwe nkɑm bɑ́, bé ó nyé ɑ́ jwe ntémé kûm bɑ́. 31Nó mpʉ yé dí nó yɨ́, mɨnɑ́ bé ókɑ̌ bɑ́ʼɑ̌ lɛ́ɛ gɑ́ nyɑ́? Nzyɛ̌m bé ɨ́ nkɔ̌m gɑ́ nyɨ́nɑ́ nó, nzé ókɑ̌ bɑ́ʼɑ̌ tyɛ̂b mɨ́nɑ́ gɑ́ ɨ́ nkɔ̌m kɔ́m nkɛ́ɛ́ ɛ́? 32Nzyɛ̌m nyɨɛ ɑ́ bé ɑkɑmle e Mwɑ̂n wé. Nye ɑ́ syɛ́ɛlɑ cwiʼ Mwɑ̂n wé ó, e bicwiʼ gɑ́ bínɑ́, mɨnɑ́ gɑ́ óbɛ̂h. Nzyɛ̌m pɑ̌ nyɛɛ́ jwe mɨ́nɑ́ gɑ́ Mwɑ̂n wé, ɑ́ jwɛʼrɑ e bisɑ́ bíswîh bíbyɛ̂h! Nye óbɑ́nɑ̌ jwe mɨ́nɑ́ gɑ́ byɑ̌ ntémé mpʉ nyé ɑ́ pɑ jwe mɨnɑ́ gɑ́ Mwɑ̂n wé yɨ́. 33Nzé dí e nkul epʉgʉ́ pur bʉ̂r ó Nzyɛ̌m ɑ́ twɑ̂r bɑ́? Nzyɛ̌m, nye mʉr tɨ̂ʼ ó b'ɑ́ boo sɑ̂ ó, mɨnɑ́ bíʼee gɑ́ nkɑm ɨ́ míh mé. 34Nzé ólɑ́ɑ mɨ́nɑ́ gɑ́ bibɑɑ bí ébébe, le ejwe mɨ́nɑ́ gɑ́ bintɨ́ʼɑ́? Abe e mʉr! Yésʉs-Krîst ɑ́ si jwe, búrɑ e mɨnɑ́ gɑ̂. Yé ɑbě njɨ nó. Nye ɑ́ si pɑh, duho lɨ́ ojwe, tó di ɨ́ mecǿǿ, ɨ́ mbó éjʉ́m mé Nzyɛ̌m Sɔ́ŋ. Nye ó mʉr nkɔ̌m, wɑɑ́ dí ekɑmle e mɨnɑ́ gɑ́ nyɑ́. 35Nzé ókoʼo lɨ́ ebɛ̂ʼ pɑ́ʼ gɑ́ nyɨ́nɑ́ e Yésʉs-Krîst, mʉr ɑ́ bu kpɛl mɨnɑ́ gɑ́ nyɑ́? Nzê mitúú e mindɛ̌l? Nzê tíblɑ́, nkʉ̂ nzɑ? Nzê sɔ́ɔlʉ mímbôr, nkʉ̂ dɔm, nkʉ̂ pɑ-sʉŋ? Kʉ́ kɑ̂r kɑ́rɑ́ɑ! 36Yé ó mpʉ yé dí tilɑ́ ɨ́ Kɑ́lɑr Nzyɛ̌m yɨ́. Yê cɛmɑ́ ó: «Ɨ́ lɔ̌b mé Nzyɛ̌m ó bɨ́h bé lɨ́ ejʉ́ŋɔɔ ɨ́ dʉ́ó lɨ́lɛ̂h yɨ́. Ɨ́ míh mé bʉ̂r, bɨ̌h bé ó mpʉ bínteme múo tó cíʼɔɔ bí.» 37Dɑmɑ́ jóʼo mébébe mɑɑ́ mɨ́mɛ̂h me dí epyɑ̂l mɨ́nɑ́ gɑ́ ménɨ̌, mɨnɑ́ gɑ́ bé ó binkɔ́ɔ́ ɨ́ nzɨ̌ mé Krîst, mʉr dí ekpɛl mɨ́nɑ́ gɑ́ nyɑ́. 38Yé ó nó. Mɨ́ kʉ́ gʉ́ɑ ó, dɑmɑ́ be éswie, dɑmɑ́ bě cwiʼ, dɑmɑ́ be bééngeles, dɑmɑ́ be mísísǐm mí éjúrʉ́ʉ́ mi dí e jǿø mí, dɑmɑ́ be ɨ́ bɑ́ɑ́nɑ̂, dɑmɑ́ be ɨ́ bijɔʼ bi dí enze bí, dɑmɑ́ be bɑ́ɑ́nyɑ̂-nkul, 39dɑmɑ́ be bísɑ̂ bi dí ɨ́ jʉ́ó kʉ́, nkʉ̂ byɑɑ́ bi dí ɨ́ sí tʉ́ŋlʉ̌ bí, dɑmɑ́ be wɑ́ɑ̌ mbǐ kuhɑ́ sɔ̂ʼ, tó tôʼ. Sɑ̂ gwɑ́r dí ɨ́ sɔ́mɑ́ yɑɑ́ yɨ́, yé ɑ́kóʼó bɛ̂ʼ pɑ́ʼ gɑ́ nyɨ́nɑ́ e Nzyɛ̌m, mʉr dí elɛ̂ʼlě kpɛ̌l yé ɨ́ nzɨ̌ mé Yésʉs-Krîst, Tî gɑ́ wɨ́nɑ́ nyɑ́.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\