Rôm 9

1Mě lɛ́ɛ́ ó, otyeetye, ɑbe bíbɛr. Mě lɛ́ɛ́ ó, ɨ́ mpúhlɑ́ nyɨ́h e Yésʉs-Krîst. Mipɑhlɑ́ mí lémé wɑ̂m, myé lɨ́ ekʉ́ boʼlǒ lɔ́ɔ wɑɑ́ e nzɨ̌ Sísǐm mé Nzyɛ̌m. 2Léme, wê me ó, lɨ́ ekpɑɑ ébúʼ. Wé ó nó ɨ́ jɔʼ yɨ́yɛ̂h. 3Wé kpɑɑ mé nó ó, ebe bɨ́ɔɔ́ bɑ̂m, bʉr o bɨ́h le onɔ́ɔ́ bé ɑ́ byɛ̂l bɑ́, dí e meswomlʉ. Yé bé Nzyɛ̌m ɑ́ bě sí kɑm nó, lɛ́ɛ́, mɨ́ kɑm ó, nye dwíhɨɨ bé meswomlʉ mé, nye syɛ́mɨɨ me, dɑmɑ́ jóʼo ó mpʉ bɨ́h e Krîst, bé óbɔ́ʼɑ mpɔ́ʼɑ́ mpɑ́ yɨ́. 4Bɨ́ɔɔ́ bɑ̂m bɑɑ́, bé ó nyɛ̂r bwɑ́ bé Ɨ́zrɑɛ̂l. Nzyɛ̌m ɑ́ twɑ̂r bé ó, bé nkʉ̂ tyélɔɔ ɨ́ tyé bwɑ́n bé. Bé ó b'ɑ́ nyɛɛ bee kûm nyé. Nye ɑ́ nyɛɛ sɑ̂ sɑɑ́ ó, pɑ́ʼ bé e boo nɔ́ɔ́. Bé ó b'ɑ́ jóʼo metié nyé ɑ́ tyêl mɑ́. Bé ó b'ɑ́ nyɛɛ lɛ̂ʼlɔɔ mpʉ bʉ̂r jɑ́lɑ́ le ejwě Nzyɛ̌m kûm yɨ́. Bé ó b'ɑ́ nyɛɛ bi menkɛ̌ʼ mé Nzyɛ̌m. 5Bɨ́ɛ ó dí mpóʼo mé Abrɑhɑm, le Isɑɑc ti e Joseph. Krîst nye mʉr tɨ̂ʼ ɑ́ byɛ̂l mʉr ó, ɨ́ kúl bʉ̂r yɔ́ɔ́. Kûm díʼee e Nzyɛ̌m, njǿø sɑ́ yɨ́yɛ̂h, njʉ̌m dǐ e njʉ̌m dǐ. Amen. 6Yé bé bɨ́ɔɔ́ bɑ̂m, bé mû ó e meswomlʉ nó, yé ɑlɛ́ɛ yɨ́ɛ ó, Nzyɛ̌m ɑ́ bé ɑdirɑ nkɛ́ʼ nyé. Ntʉ óYúden bɨ́bɛ̂h dí mpɑ̌ŋ kúl bʉ̂r o bé Ɨ́zrɑɛ̂l. 7Abrɑhɑm, nyé le ontɑ ɨ́ buo buo. Ntʉ bɨ́bɛ̂h dí nye ontɑ ompɑ̂. Yé ó mpʉ̌ Nzyɛ̌m ɑ́ lɛ́ɛ Abrɑhɑm yɨ́. Nye ɑ́ lɛ́ɛ ó: «Mpɑ̌ŋ mpóʼo mé ɑ́ kɛʼ go nyɨ́, nye óduho ó, ɨ́ mwɑ̂n gǒ, Isɑɑc.» 8Tó kœb ó, ɨ́ bím bwɑ̂n Abrɑhɑm ɑ́ byɑ̂ bɑ́, bɨ́bɛ̂h, bé ɑbe bwɑ́n mé Nzyɛ̌m. Nzyɛ̌m ɑ́ lɛ́ɛ ó, bwɑ́n ómpɑ̂ bé, bé ó bɑɑ́ bé ɑ́ byɛ̂l mpʉ̌ Nzyɛ̌m ɑ́ kɛʼ Abrɑhɑm yɨ́. 9Sɑ́ Nzyɛ̌m ɑ́ kɛʼ nye yɨ́, yê tilɑ́ ó: «Jɔ̌ʼ mbǐ jɔʼ yɨ̂, yé óbɑ́ʼɑ̌ nze yɨ́, me óbɑ́ʼɑ̌ nze ɨ́ jɔʼ yɑɑ́. Sɑrɑ, nyé obyɑ̂ gó mɑ̂ mʉrʉ̂m.» 10Yé ɑbě njɨ nó, yé omér. Rebékɑ ɑ́ be ó myɑɑ́ mpɑ́m gɑ́ yɨ́nɑ́ Isɑɑc. Nye ɑ́ si nʉɑ ebum, byɑ̂ mégbɑ̂h. 11Nzyɛ̌m ɑ́ lɛ́ɛ nye ó: «Ɨ́ megbɑ̂h ménɨ̌, wɑɑ́ ngɑ́ nyɛɛ́ jóʼǒ kpɑ̌ʼ e nyʉ́ʉ́ nyɑ́, óbe ó syɛ̂l mesɑ̂ me mɨ́ɔɔ́ wé.» Jɔ̌ʼ Nzyɛ̌m ɑ́ lɛ́ɛ nó yɨ́, lʉ́ʉ́ égbɑ̂h, lé ɑ́ bé ɑpɑ̌ byɛ̂l, nkʉ̂ sɑ̂ syɛ́ɛlɑ gwɑ́r, nkʉ̂ yɑɑ́ mpɑ̂, nkʉ̂ yɑɑ́ ébébe. Nzyɛ̌m ɑ́ sɑ̂ nó ó, lɨ́ elɛ̂ʼle ó, nyě sɑ́ bísɑ́ byé ó mpʉ nyé kpɛ̂l yɨ́. Nyě twɑ́r mʉ̂r, le ejébe nyé ó, ɨ́ micíʼɑ́ mí lémé wé nye mʉr tɨ̂. Nyé ɑtwɑ̂r mʉ̂r ɨ́ lɔ̌b bísyɛ́ɛlɑ bimpɑ̂ mʉ̂r wɑɑ́ ɑ́ pɑ sɑ̂ nye bí. 13Yé ó mpʉ yé dí tilɑ́ ɨ́ Kɑ́lɑr Nzyɛ̌m yɨ́. Yê cɛmɑ́ ó: «Pɑ́ʼ mé Jɑcob le Esô, me ɑ́ si twɑ̂r Jɑcob.» 14Nó mpʉ yé dí nó yɨ́, mɨnɑ́ bé ókɑ̌ lɛ́ɛ gɑ́ nyɑ́? Nzê Nzyɛ̌m, nye lɨ́ esɑ̂ bísyɛ́ɛlɑ bi dí onzyɛ́h ónzyɛ́h bí ɛ́? Heʼé, yé ɑbɑ́ be nó. 15Ebě, nye ɑ́ lɛ́ɛ e Moïse ó: «Me ócǿɑ ó, e wɑɑ́ mé kpɛ́l écǿɑ e né nyɑ́. Me ójɨ̂ʼ nkóó ó, e wɑɑ́ nyɨnyɛ̂h mé kpɛ́l éjɨ̂ʼ nkóó nyɑ́.» 16Nó ó, jɔ̌ʼ Nzyɛ̌m twɑ́r mʉ̂r yɨ́, nyě twɑ́r nyé ó, ebe nyé dí ejɨ̂ʼ nyé nkoó. Yé ɑbe ɨ́ lɔ̌b sɨ́n mʉ̂r wɑɑ́ dí esɑ̂ lɨ́ ebɑʼle métié wɨ́, nkʉ̂ ɨ́ lɔ̌b bísyɛ́ɛlɑ byé. 17Yê cɛmɑ́ ɨ́ Kɑ́lɑr Nzyɛ̌m, dumo e Fɑrɑɔ̂ŋ ó: «Me ɑ́ tyêl go ɨ́ dǐ njǿø, kɑ̌ bîr ó, go sɑ̂ʼ ebɨ̌h ó, me nkʉ̂ lɛ̂ʼle bʉ̂r bɨ́bɛ̂h nkul nyɑ̌m e nzɨ̌ nyǒ, ndu e ntémé ó, bʉr tôʼ ɨ́ sí yɨ̂ʼ yɨ́yɛ̂h lɨ́ etúnǒ lɔ́ɔ dí edumo e díé lɑ̂m wɨ́.» 18Nó ó, Nzyɛ̌m cǿɑ́ ó, e mʉr nyé twɑ̂r nyɑ́. Mʉ̌r Nzyɛ̌m kpɛ́l élɨ̌l lémé wé nyɑ́, nye lɨ́ elɨl nyé wɑ̌. 19Bé óbɛ̌m jî e me ó: «Yé bé nó wɑ́, Nzyɛ̌m, nye lɨ́ elɑ́ɑ bʉ̂r bibɑɑ bí ébébe ɨ́ yé ɛ́? Nzé dí e nkul ekɑmlě Nzyɛ̌m lɨ́ elóŋlǒ gǿmɑ́ yé?» 20Guɑ mʉr dí edo e Nzyɛ̌m nyɑ́, go nzé? Sɑ́ mʉ̂r ɑ́ me e deʼé yɨ́, nzê yé óbɛ̂ʼ e mel ó: «Go ɑ́ me me mpʉʼ ɨ́ yé?» Heʼé! 21Mel mempɨ̌, nyě e nkul esɑ̂ sɑ́ nyé kpɛ̂l yɨ́ e deʼé lé. Nye óbɛ̌m pɛ̂ʼ búʼ déʼé bipéh bíbɑ́, nʉɑ wɨ̂ʼ pɑ̂ʼ, sɑ̂ mpɑ̌ŋ dɑɑlɑ e tɨ̂ʼ le ojɔɔ́; nʉɑ gúú pɑ̂ʼ nɛ́ɛ: sɑ̂ yʉ́ʉ́ sɑ́ dɑɑlɑ yé óbibiŋɔɔ dʉ́ó lɨ́lɛ̂h yɨ́. 22Nzyɛ̌m ɑ́ sɑ̂ syɛ́ɛlɑ yɑɑ́ ó, nye lɛ̂ʼlɑɑ bʉr nkpɑɑ nyé le nkul nyé. Sɑ́ tɨ̂ʼ ó bɨ́n dí ebee nyé lɨ́ ebuú sɑ̂ bíhwó ɨ́ nkǒ pɑ́ʼ bʉ̂r o jɑ́lɑ́ le ejɑʼrɑ e nkpɑɑ nyé bɑ́ yɨ́. Nye lɨ́ ekʉ́ jûhwo bɑɑ́ nyé bónó édímle bɑ́. Nyé sí kpɛl ó, nyě ntɨ́ʼ ó bʉr, dû mpʉ nkpɑ́ɑ nyé dí yɨ́ nɛ́ɛ: guɑ, gó e wɑ́ɑ̌ lɔ̌b tɨ̂? 23Nzyɛ̌m ɑ́ kpɛl ntémé ó, bʉr gʉ́ŋɑɑ ó, nyě e kûm nɨ́nɨ́ɨ́. Nye ókɑb mɨ́nɑ́ gɑ́ kûm nyɑɑ́, mɨnɑ́ gɑ́, bʉr o nyé ɑ́ kpɛl ecǿɑ e bé bɑ́, ebě, mɨnɑ́ gɑ́ bé ó bɑɑ́ nyé ɑ́ boo komlo ó, nye ókɑb bé kûm nyɑɑ́ bɑ́. 24Nzyɛ̌m ɑ́ jébe ó, mɨnɑ́ gɑ̂: le oYúden, le bʉr o dí ɑbe óYúden bɑ́. 25Yé ó mpʉ nyé ɑ́ lɛ́ɛ ɨ́ kɑ́lɑ̌r Ozéɑ ɑ́ tile nyɑ́ yɨ́. Yê cɛmɑ́ ó: «Bʉr o b'ɑ́ be ɑnyɛɛ́ bě kúl bʉ̂r yɑ̂m bɑ́, me ókɑ̌ gbɑ̂n bé, le ejør bé ó: kúl yɑ̂m. Sí mé ɑ́ be ɑnyɛɛ́ kpɛl yɨ́, me ókɑ̌ jør yé ó: sí kpɛ̌l yɑ̂m.» 26«Dɑmɑ́ jóʼǒ mpʉ mé ɑ́ lɛ́ɛ bé ó: Ntʉ bɨ́n dí bʉr bɑ̂m! yɨ́, tɨ̂ʼ ɨ́ gúmo gwɑ́r e gwɑ́r yɑɑ́, mɛm Nzyɛ̌m, me ókɑ̌ gbɑ̂n bé le ejør bé ó: Bwɑ́n mé Nzyɛ̌m dí kublɑkúblɑ nyɑ́.» 27Ésɑïe ɑ́ si túno, dumo e bʉr o bé Ɨ́zrɑɛ̂l, ó: «Bʉr o bé Ɨ́zrɑɛ̂l dɑmɑ́ byéɑ le ejɑh, lɑɑ̌ bím ósɨ́ɑ̌ dí ɨ́ nkpɑ̂h mɑ̂ŋ bɑ́, njɨ mɑ̂ dœ́h é bʉ̂r ó ngɑ́ ciʼe. 28Dɑ̂ Nzyɛ̌m, nye ɑ́deʼ. Nye ónze, nzě jwe bʉ̂r ó sí yɨ̂ʼ bintɨ́ʼɑ́ nyé ɑ́ boo lɛ́ɛ ó, nye ójwe bé bí.» 29Yé ó mpʉ̌ Ésɑïe ɑ́ boo lɛ́ɛ yɨ́ : «Yé bé Dɑ̂ Nzyɛ̌m, dí Njǿø bisɔ́mɑ́ bí mɔ̂m nyɑ́, ɑ́ bé ɑlíʼe bʉ́ʉ́ bwɑ̂n ó kúl gɑ́ yɨ́nɑ́ mikublɑkúblɑ nó, mpɑ mɨnɑ́ bé ɑ́ si jwe gɑ́, mɨnɑ́ gɑ́ óbɛ̂h, mpʉ bʉ̂r ó Sodôm e Gómɔr, bé ɑ́ síe lɨ́ ejwe mpʉ nyǿø yɨ́.» 30Mpʉ yé dí nó yɨ́, mɨnɑ́ bé ókɑ̌ lɛ́ɛ gɑ́ nyɑ́? Nzyɛ̌m lɛ́ɛ́ yé, dumo e bʉr o dí ɑbe óYúden bɑ́? Bʉr o b'ɑ́ be ɑsɑ́ɑ nzɨ̌ ebi nkɑ̂m ɨ́ míh mé Nzyɛ̌m bɑ́, bé ó b'ɑ́ kɑ bi nkɑm ɨ́ míh mé. Sɑ̂ gwɑ́r, bé ɑ́ si jweŋɔɔ mbi nkɑ̂m dí ejweŋɔɔ ɨ́ lɔ̌b búʼó nyɨ́. 31OYúden bɨ́ɛ, bé ɑ́ sɨsɑ̂ ó, bé bíʼee nkɑm ɨ́ míh mé Nzyɛ̌m ɨ́ mbɑʼlɑ́ métié wɔ́ɔ́. Tó kœb ó, bé ɑ́ bé ɑbɑʼle métié mɑɑ́, kumo lɨ́ odumo. 32Bé ɑ́ bé ɑbi nkɑ̂m ɨ́ nzɨ̌ nyɑɑ́ ɨ́ yé? Yé ó, ebě, bé ɑ́ bé ɑjyêʼ koo e Nzyɛ̌m. Bé ɑ́ jɑɑ jyɛ̂ʼwo ó, njɨ e bisyɛ́ɛlɑ byɔ́ɔ́. Ɨ́ mpʉ bé ɑ́ gwɑ bi nkɑm ɨ́ mbɑʼlɑ́ métié wɔ́ɔ́ yɨ́, bê nzě cwe téme nzɨ̌. Bé ɑ́ cwe ó, lɨ́ ebɨm ébɔ̌ʼ lɨ́ ekóʼ. 33Yé ó mpʉ yé dí tilɑ́ ɨ́ Kɑ́lɑr Nzyɛ̌m yɨ́. Yê cɛmɑ́ ó: «Jwɛ́ʼɛ́ɛ́ gɑ̂, mɨ́ gbɑ̂ ébɔ̌ʼ ɨ́ nzɨ̌ ɨ́ Síon. Bʉr o ngɑ́ bɨm ébɔ̌ʼ lɑɑ́ bɑ́, bé ócwe. Tó kœb ó, mʉr nyɨnyɛ̂h ngɑ́ jyêʼ koo le ekóʼ lɑɑ́ nyɑ́, lé ɑ́kóʼó sɑ̂ ó, nye bíʼee esɔ́m tɨ̂.»


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\