Títos 1

1Yé ó mɛm Pɑul, syɛ̂l mesɑ̂ mé Nzyɛ̌m, ndu e mʉr milʉ́mlʉ́ mé Yésʉs-Krîst ó dí ecɛmɑ mékɑnɑ́ mɑ̂. Yésʉs-Krîst ɑ́ lómo me ó, me tô kɛm bʉ̂r ó Nzyɛ̌m ɑ́ twɑ̂r bɑ́, lɨ́ egbɑ̂ bé pîm ɨ́ búʼó. Bé gʉ́ŋɑɑ otyeetye, wɑɑ́ ngɑ́ sɑ̂ ó, bé jwɑ́ɑwɑɑ Nzyɛ̌m wɨ́. 2Bé lɨ́ etyɛ̂b mekʉ̌ sí ɨ́ sɨ́ŋ ɨ́ lɔ̌b mpûʼlɑ gɑ́ nyɨ́nɑ́ nyɨ̂: ó, Nzyɛ̌m ójwe mɨ́nɑ́ gɑ́ cwǐʼ njʉ̌m dǐ. Nzyɛ̌m, mʉr dí ɑlɛ́ɛ bíbɛr nyɑ́, ɑ́ kɛʼ mɨnɑ́ gɑ́ cwiʼ yɑɑ́ ó, jɔʼ kʉ́ e sí, byé ɑ́ be ɑpɑ̌ bě kuhɑ́ yɨ́. 3Nye ɑ́ kɑ túno lɔ̌b cwiʼ yɑɑ́ ó, ɨ́ jɔʼ yé ɑ́ jɑlɑ le egwíhɔɔ yɨ́. Nzyɛ̌m, Ciʼ-bʉr gɑ́ wɨ́nɑ́ ɑ́ gwîh bʉr lwǐb yé ó, ɨ́ nzɨ̌ nyɑ̌m. Nye ɑ́ cíʼe ɨ́ léme ó, nyě tyél ó me ɨ́ dǐ lɛ́ɑ lɔ́ɔ wé. Nye ɑ́ tímle syɛ́ɛ́ yɑɑ́ ó me. 4Mě tile ó, guɑ Títos, dí mpɑŋ mwɑ̂n wɑ̌m ɨ́ búʼó, yɑɑ́ dí mɨnɑ́ bɨ́bɛ̂h ɨ́ miléme yɨ́. Metyɛʼ me mpóm le mepyɛblɑ, mé díʼee e go, duho e Nzyɛ̌m Sɔ́ŋ, bé e Yésʉs-Krîst, Ciʼ-bʉr gɑ́ wɨ́nɑ́. 5Ɨ́ mpʉ mé ɑ́ líʼe go nɑ́ɑ̌ ɨ́ cíhé Krɛ̂t yɨ́, yé ɑ́ be ó, go nkʉ̂ swɑ̂hlě syɛ́ɛ́ yé ɑ́ buʼo gʉ̂ʼ yɨ́. Syɛ́ɛ́ yɑɑ́, yé ɑ́ be ó, go pɛ́hɛɛ otyɛ̂b bé ésôʼ ó Mbɛ̌r-Nzyɛ̌m, tyêl bé bínkɑnɑ e bínkɑnɑ byɛ̂h, lɨ́ esɑ̂ mpʉ mé ɑ́ líʼe go etié yɨ́. 6Go ópɛ̂h tyɛ̂b esôʼ Mbɛ̌r-Nzyɛ̌m ó, mʉr dí ɑpɑ̌ jweŋɔɔ mébě nyɑ́. Nye díʼee njɨ e mʉmɑ́ ngwɑ́r. Bwɑ́n bé, bé díʼee bʉr o dí ejyêʼ koo e Yésʉs bɑ́. Bʉr, bé ɑjɑlɑ le elɛ́ɛ, dumo e bwɑ̂n bé ó, bé lɨ́ elɔ̂ʼwɑ lɨ́ esɑ̂ ébébe. Bé sɑ́ ɑlɛ́ɛ ntémé ó, bɨ́ɛ bé ɑsɑ̂ sɔ́ŋ wɔ́ɔ́ mejóʼo. 7Yé ó nó: yé jɨ ó, mʉr dí epɑ́lɑ bʉ̂r ó Mbɛ̌r-Nzyɛ̌m nyɑ́, díʼee wɑɑ́ dí ɑpɑ̌ jweŋɔɔ mébě nyɑ́, ebě, nye ó syɛ̂l mesɑ́ mé Nzyɛ̌m. Nyé ɑjɑlɑ le esɑ̂ pyêh, nkʉ̂ di ɨ́ ŋmɑɑɑ, ɑbě nyʉnyóʼ, nkʉ̂ mʉr eswehɑ, nkʉ̂ wɑɑ́ dí esɑ́ɑ bímɔnɨ́ ɨ́ menzɨ̌ me dí onzyɛ́h ónzyɛ́h mɑ́ nyɑ́. 8Nyě mbɨɑ ó, di mʉ̂r dí egʉ́ɑ énʉɑ ójwóo nyɑ́. Lémé wé, wé dúʼoo sɔ̂ʼ njɨ embɨɑ. Nye jwêʼ nyʉ̂l nyé medile. Nye díʼee tîtyěl, e léme ɨ́ sɔ́ɔ́ɔ́ ɨ́ mîh mé Nzyɛ̌m. Nye gʉ́ŋɑɑ emɑ̂r léme. 9Nye díʼee lɑrɑ́ e lɔ́ɔ́ búʼó yɨ́nɑ́, wɑɑ́ bé dí eboó lɛ̂ʼle wɨ́. Nó ó nyé óbe e nkul egwɑ́ tɨ́e bʉ́ʉ́ bʉ̂r yɨ́. Lɛ́ʼlɑ́ mpɑ̂ mɨ́nɑ́ dí ejwe gɑ́ wɨ́, wé ólɛ̂ʼle bʉ̂r o dí epére mékɑ̌n e mɨnɑ́ bɑ́ bigwih byɔ́ɔ́. 10Ɨ́ sɔ́mɑ́ óYúden o dí ebûʼlɑ bɑ́, yé e bʉr ɨ́ buo buo o dí egbɔbɑ le otyɛ̂b bé ésôʼ bɔ́ɔ́ bɑ́. Bilwǐb byɔ́ɔ́, byé ó jwêh, bé yɨ́ɛ lɨ́ ekʉ́ bɑ́nɑ̌ kʉ́ɑ bʉ́ʉ́ bʉ̂r. 11Diblɑɑ bé minum. Bé lɨ́ egbɑh mímbɛ̌r mi bʉ̂r mintinɨ̂, le ejwe mílɛ́ʼlɑ́ mbi dí ɑjɑlɑ wɨ́. Bé sɑ́ nó ó, lɨ́ esú lé ébi bímɔnɨ́ ɨ́ nzɨ̌ lɛ́ʼlɑ́ wɑɑ́. Yé ɨ́ buú sɑ̂ sôn lɨ́ ebi bímɔnɨ́ ɨ́ nzɨ̌ nyɑɑ́. 12Nyʉ́ʉ́ mʉ̂r ɨ́ sɔ́mɑ́ yɔ́ɔ́, nye ó ngwíhɑ milɔ̌b. Nye mʉr tɨ̂ʼ ɑ́ lɛ́ɛ ó: «Bʉr ó Krɛ̂t, bé ó bɑɑ́nyɑ̂-bibɛr. Bé ó mpʉ ótír ó méntwǐʼ. Bé ó bintwii. Bé jɑɑ́ kpɛ̌l sɔ̂ʼ ó, njɨ ede.» 13Mʉr tɨ̂ʼ ɑ́ kʉ boʼlo ó otyeetye. Nó ntémé ó mé dí elɛ́ɛ e go ó, lɛ́ʼlɑ́ɑ́ bé bigwih byɔ́ɔ́ e lémé ébɨ̌h. Gó ósɨ̂sɑ nó wɑ́, bé obǐ mpɑ̌ŋ lɛ́ʼlɑ́ mɨ́nɑ́ dí eboó jwe gɑ́ wɨ́. 14Bé gwɑ́ʼɑɑ ejôʼlo bíkɨkɛnɑ bí óYúden. Bé gwɑ́ʼɑɑ ebɑʼle métié le mempéné me dí eduho e bʉr o b'ɑ́ boo bene otyeetye bɑ́ mɑ́. 15Sɑ́ yɨ́yɛ̂h, yé mû ó pubɑ́ lɨ́ esú é bʉ̂r mû mipubɑ́ bɑ́. Sɑ̂ gwɑ́r, bʉr o b'ɑ́ lœʼ menyʉ́l mɔ́ɔ́, bɑɑ́ jínɑ ɑpɑ̌ jyɛ̂ʼwo e Nzyɛ̌m bɑ́, yé ɑbe e sɑ̂ gwɑ́r dí pubɑ́ ɨ́ wɔ́ɔ́ pɑ̂ʼ. Bisɑ́ bíbyɛ̂h, byê bé ó, ɨ́ lwɑʼwo lwɑʼwo, ebě, bé ɑ́ si lœʼ ocwóó wɔ́ɔ́ le bitɔŋlɑ́ byɔ́ɔ́. 16Bé sɑ́ ó, go ó, bé ɨ́ kpɛ̌l Nzyɛ̌m. Sɑ̂ gwɑ́r, bisyɛ́ɛlɑ byɔ́ɔ́, bíɛ yɨ́ɛ lɨ́ elɛ̂ʼle ó, bé ɑkpɛl nyê. Bʉr bɑɑ́, bé ɨ́ lwɑʼwo. Bé ɑsɑ̂ méjóʼo. Ɨ́ bisyɛ́ɛlɑ bimpɑ̂ bíbyɛ̂h mʉ̂r dí e nkul ebɛ̌m sɑ̂ bí, ɑbe e syɛ́ɛlɑ gwɑ́r bé dí e nkul ekoʼo ésɑ̂.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\