Títos 2

1Guɑ, lɨ́lɛ́ʼlɑ́ɑ́ sɑ́ yɨ́yɛ̂h dí ejɑlɑ e lɛ́ʼlɑ́ mpɑ̂ mɨ́nɑ́ dí ejwe gɑ́ wɨ́ yɨ́. 2Lɛ́yɨ́ɨ́ ótɔ́mɑ́ ó bʉ̂r ó Mbɛ̌r-Nzyɛ̌m ó: bé ɑjɑlɑ le ede ményoʼ, puro. Bé jwêʼ menyʉ́l mɔ́ɔ́ medile, le eciʼě mpʉ bʉ̂r o dí epɑhle bɑ́ jɑ́lɑ́ le esɑ̂ yɨ́. Sɑ́ bé dí ebûʼlɑ yɨ́, yé díʼee mpʉ mɨ́nɑ́ dí elɛ̂ʼle gɑ́ yɨ́. Bé díʼee bʉr o dí ecǿɑ e bʉ́ʉ́ bʉ̂r bɑ́. Bé jûhwɑɑ ntémé mitúú. 3Lɛ́yɨ́ɨ́ mísile mi bʉ́bɑ́ jøʼ gwɑ́r ó, bé dúʼoo mbǐ kʉ̌ cyen dí ejɑlɑ e mʉr dí ejwɑ́ɑwǒ Nzyɛ̌m nyɑ́. Bé sɑ́ ɑswêʼ míé mé bʉ́ʉ́ bʉ̂r. Bé ɑyɨ́ lɔ̂ʼwɑ ɨ́ ndéɑ́ ményoʼ, nkʉ̂ di bítúʼɑ̌ bi tɨ̂. Bé jwêʼ bʉr mimpɑŋ mélɨ́, 4lɨ́ esú lé élɛ̂ʼle méséhé mé bʉ́bɑ́ mpʉ mé jɑ́lɑ́ le ekpɛl ójʉ́m bɔ́ɔ́, ti e bwɑ́n bɔ́ɔ́ yɨ́. 5Meséhe mɑɑ́, mé jwêʼ menyʉ́l mɔ́ɔ́ medile, le ebɑʼle ményʉ́l mɔ́ɔ́ lɨ́ esú mé Nzyɛ̌m. Mé séɑɑ ɨ́ mimbɛ̌r myɔ́ɔ́, le ecǿɑ e bʉr. Mé sɑ̂ʼ ojʉ́m bɔ́ɔ́ mejóʼo. Sɑ́ tɨ̂ʼ ó bʉ̂r, bé óbe, ɑkɑ̌ pyɑ̌ lɔ́ɔ́ mé Nzyɛ̌m yɨ́. 6Tɨ́ɑ́ɑ́ mísohó ntémé ó, myé gʉ́ŋɑɑ epɑhle mbɨ̂mbɨɑ́. 7Kʉ̌ cyen gô, wé díʼee mbɨ̂mbɨɑ́ ɨ́ mipɑ́ʼ mímyɛ̂h, lǿŋlɑ́ e bisyɛ́ɛlɑ bimpɑ̂. Jwéʼ bʉ̂r milɛ́ʼlɑ́ e léme dí ɑbě mbɑ́ʼrɑ́ e mikóo wɨ́. Bé béyɨɨ go ntémé e medile. 8Lwǐb yô, yé díʼee lǿŋlɑ́ e lɛ́ʼlɑ́ mpɑ̂ mɨ́nɑ́ dí ejwe gɑ́ wɨ́. Ɨ́ tɨ̂, bʉ̂r bé óbe, ɑkœ̌b sɑ́ ébébe bé ólɛ́ɛ, dumo e lwǐb yô yɨ́. Bʉr o dɔ̂m ónɨ̌, bé ókɑ̌ jóʼo sôn ntémé, bé l'ɑbe e sɑ́ ébébe bé ólɛ́ɛ, dumo e mɨnɑ́ gɑ̂. 9Bitúʼɑ̌, byé ɨ́ jɑlɑ le edi ɨ́ jǿǿ ósɔ́ŋ bɔ́ɔ́ ó, ɨ́ bijɔʼ bíbyɛ̂h. Byé sɑ́ŋɑɑ menzɨ̌ ó, ojǿǿ bɔ́ɔ́, bé béyɨɨ bisyɛ́ɛlɑ byɔ́ɔ́ mbɨ̂mbɨɑ́. Byé ɑyɨ́ do e bê. 10Byé ɑjɑlɑ le ejɑɑ mébô ɨ́ pɑ́ʼ bísɑ́ bí ójǿǿ bɔ́ɔ́. Byé ɨ́ jɑlɑ le elɛ̂ʼle ó, bé e nkul ebûʼlɑ byé ntinɨ̂ e ntinɨ̂. Sɑ́ tɨ̂ʼ ó bé óbuú gbɑ̂ júu ɨ́ lɛ́ʼlɑ́ mɨ́nɑ́ dí ejwe bé, dumo e Nzyɛ̌m, Ciʼ-bʉr gɑ́ wɨ́nɑ́ wɨ́ yɨ́. 11Nó ó, Nzyɛ̌m, nyɨ́ lɛ̂ʼle ɨ́ ponó ó, ncǿncǿɑ nyé, nye ó lɨ́ esú lé éciʼ bʉ̂r bɨ́bɛ̂h. 12Ncǿncǿɑ mé Nzyɛ̌m ó dí etɨ́e mɨ́nɑ́ nzɨ̌ ó, mɨnɑ́ bírɨɨ gɑ́ cwiʼ dí ɨ́ bébe yɨ́, ti e bigǿmɑ́ bí sí yɨ̂, lɨ́ esú lé éciʼě cwiʼ pɔ̂hlʉ milɔ̌b. Cwiʼ yɑɑ́ ó dí tîtyěl, yɑɑ́ dí edû mpʉ̌ Nzyɛ̌m dí ekpɛl yɨ́. 13Mɨnɑ́ bé óciʼe nó ó, lɨ́ ebóno mʉ̂r dí egbɑ̂ mɨ́nɑ́ mpûʼlɑ ɨ́ miléme, wɑɑ́ dí esʉ mɨ́nɑ́ metyɛʼ me mpóm nyɑ́. Nye ó Nzyɛ̌m nɨ́nɨ́ɨ́: Ciʼ-bʉr gɑ́ wɨ́nɑ́ Yésʉs-Krîst, wɑɑ́ ngɑ́ bɑ́ʼɑ̌ lɛ̂ʼle nyé mʉr tɨ̂ʼ e kûm ɨ́ buo buo nyɑ́. 14Nye ɑ́ si jwe cwiʼ yé nye mʉr tɨ̂ʼ lɨ́ esú lɨ́nɑ́, ó nye dwíhɨɨ mɨnɑ́ ɨ́ mpilɑ mébébé mɨ́mɛ̂h. Nyɨ́ sohlo mɨ́nɑ́ gɑ́ ó, mɨnɑ́ díʼee kúl bʉ̂r dí egúmo e né yɨ́. Kûl yɑɑ́, yé ódi e léme ɨ́ cɑ̌r ó, yé gbɑ̂ʼ nyʉ̂l lɨ́ elóŋlo bísyɛ́ɛlɑ bimpɑ̂. 15Nó ó gó jɑ́lɑ́ le elwib e bʉr, le tɨ́e bé yɨ́. Lɛ́ʼlɑ́ɑ́ bʉ̂r mebébe mɔ́ɔ́ e nkul jǿø nyǒ nyɨnyɛ̂h. Mʉ̌r sɑ́ ɑpyêh gô.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\