Títos 3

1Símsɑ́ɑ́ bʉ̂r milɔ̌b mî: bé díʼee ɨ́ jǿǿ bʉ̂r o dí e nkul jǿø bɑ́. Bé sɑ̂ʼ bé mejóʼo. Bé díʼee ntémé ɨ́ cɑ̌r lɨ́ esú lé ésɑ̂ bísyɛ́ɛlɑ bimpɑ̂ mimbi mímyɛ̂h. 2Bé sɑ́ ɑsɑ̂ nyʉ́ʉ́ mʉ̂r mesyɛ́ɛlɑ. Bé ɑyɨ́ di bɑ́ɑ́nyɑ̂-bitɔm. Bé díʼee e lémé ncǿncǿɑ, ɨ́ tyɛ̌ʼ njør ɨ́ nkǒ pɑ́ʼ bʉ̂r bɨ́bɛ̂h. 3Ebě, mɨnɑ́ gɑ́ bɨɛ ɑ́ nyɛɛ be ó nó: bigʉʼlʉgʉ́, bɑɑjóʼo-mélɨ́, sí dîm. Mɨnɑ́ bé ɑ́ didi gɑ́ ó, bitúʼɑ̌ bígǿmɑ́ mimbi mimbi. Mɨnɑ́ bé ɑ́ ciciʼe gɑ́ ó, lɨ́ esɑ̂ bʉ̂r ebébe é léme le nzwíí. Bɨ́ɛ ntémé lɨ́ esíe bɨ́nɑ́ gɑ̂. Mɨnɑ́ bɨɛ ntémé, bé ɑ́ si nwimlɑ pɑ́ʼ gɑ́ nyɨ́nɑ́. 4Jɔʼ yɑɑ́ ó Nzyɛ̌m, Ciʼ-bʉr gɑ́ wɨ́nɑ́ ɑ́ kɑ lɛ̂ʼle mɨnɑ́ ncǿncǿɑ nyé yɨ́. 5Nye ɑ́ ciʼ mɨnɑ́ gɑ́ ó, ɨ́ nzɨ̌ njɨ́ʼɑ́ nkóó wé. Nye ɑ́ bé ɑciʼ mɨ́nɑ́ ɨ́ lɔ̌b bísyɛ́ɛlɑ bimpɑ̂ mɨ́nɑ́ bé ɑ́ sɑ̂ lɨ́ otîtyěl gɑ́ wɨ́nɑ́ bí. Nye ɑ́ ciʼ mɨnɑ́ ó, ɨ́ pubɑ́ nyé ɑ́ pubo mɨnɑ́ gɑ́ e Sísǐm wé wɨ́. Pubɑ́ wɑɑ́, wé ó b'ɑ́ jwe mɨnɑ́ gɑ́ mbyɛ́lɑ́ jwɑ̂n, le esɑ̂ ó, mɨnɑ́ díʼee mejwɑ́n mé bʉ̂r. 6Nye ɑ́ si kɑb mɨnɑ́ gɑ́ Sísǐm wé ɨ́ ntɑɑɑ ɨ́ nzɨ̌ mé Yésʉs-Krîst, Ciʼ-bʉr gɑ́ wɨ́nɑ́. 7Nye ɑ́ si ciʼ mɨnɑ́, sɑ̂ ó, mɨnɑ́ bíʼee gɑ́ nkɑm ɨ́ míh mé ɨ́ nzɨ̌ ncǿncǿɑ nyé. Mɨnɑ́ bé ódi gɑ́ ntémé ɨ́ bɑɑ́ nyé ɑ́ jwe cwǐʼ njʉ̌m dǐ, jɑlɑ e nkɔb líʼe nyɔ́ɔ́ bɑ́. Mpûʼlɑ, nye mɨnɑ́ gɑ́ ɨ́ miléme ó, mɨnɑ́ bé óbi gɑ́ nkɔb nyɑɑ́. 8Lwǐb nɨ̌, yé ó yɑɑ́ jɑ́lɑ́ le ebûʼlɔɔ yɨ́. Mě kpɛl ó, go nkʉ̂ gwɑ́ jwe bʉ̂r milɛ́ʼlɑ́ mínɨ̌. Ɨ́ gúmo yɑɑ́ ó bʉ̂r o b'ɑ́ jyɛ̂ʼwo e Nzyɛ̌m bɑ́, bé ósɨsɑ̂ bísyɛ́ɛlɑ bimpɑ̂ yɨ́. Bisyɛ́ɛlɑ byɑɑ́, byé e nyɔm ɨ́ nkǒ pɑ́ʼ bʉ̂r bɨ́bɛ̂h. 9Diʼeě e mpɑŋ ncɛ́rɑ́ e bʉr o dí elwib bísɑ́ mílɔ̌b mi dí ɑbe e nyɔm, le myɑɑ́ dí jwêh mí. Bé lɨ́ edǒ mpʉ bígʉ̌, le epére mékɑ̌n, lɨ́ edǐ gʉ́ɑ̌ lɔ̌b lɔ́ɔ́ ntɑ́n wɔ́ɔ́. Bé lɨ́ ekpɛl égœ́ɑ e bʉr, ti e l'esɑ̂ míngɑmlɑ ɨ́ lɔ̌b métié mé Nzyɛ̌m. 10Mʉr kpɛ́l ésɑ̂ mpɔ́ʼɑ́ menkɔ̌m nyɑ́, go ɑ cɨ́l nyé jɔʼ gwɑ́r, nkʉ̂ nzɔʼ bɑ́. Píe tɨ̂, bɨ̌n bé ɑyɨ́ kɑ̌ be e ndwɑ́ɑlɑ e né. 11Go ɨ́ jɑlɑ le egʉ́ɑ ó, mbi mʉ̂r wɑɑ́, wé lɨ́ edû kʉ̌ cyen dí lɨ́ onzyɛ́h ónzyɛ́h wɨ́. Nye ó syɛ̂l misyóm. Lwǐb yé, yé mʉr tɨ̂ʼ ó dí ejwe nyé mebě. 12Pɑ́ʼ Artémɑs bé e Tisikôs, me ólómlo gó mʉr ngwɑ́r ɨ́ sɔ́mɑ́ yɔ́ɔ́. Ɨ́ jɔʼ mʉ̂r tɨ̂ʼ ókumo kwɑ́ nyǒ yɨ́, go ɑ sɑ́ mímbi mímyɛ̂h ó, go tôʼ kœb mé ɨ́ Nikɔ́pɔlis, ebě, mɨ́ cíʼe ɨ́ lémé wɑ̂m ó, kóló, yé ólɑɑ mé ó gʉ̂. 13Gbɑ́ʼ nkûl lɨ́ esúʼǒ Zénɑs, kɔmlʉ gɑ́ wɨ́nɑ́, bé e Ápolos, ɨ́ cyen yɔ́ɔ́. Sɑ́ʼ ó, sɔ̂ʼ ɑyɨ́ gwíi bé téme nzɨ̌. 14Yé jɨ ó, bʉr o dí ɨ́ pɑ́ʼ gɑ́ wɨ́nɑ́ bɑ́, bé jɨ́ʼɨɨ elóŋlo bísyɛ́ɛlɑ bimpɑ̂. Nó yɑɑ́ ó bɨ́n ngɑ́ gwɑ́ súʼo bɑ́ɑ́ntéʼenteʼe ompɑ̂ yɨ́. Mʉ̌r sɑ́ ɑbîr ó, nye cíʼɑɑ ɨ́ sí yɨ̂ʼ, ɑgúmo mpúmó. 15Sɔ́mɑ́ yɑ̂m yɨ́yɛ̂h, yé lɨ́ esoho gô. Sohɑɑ ósó gɑ́ bɨ́nɑ́, bɑɑ́ o dí ɨ́ buú kpɛl bɨ́h ɨ́ mpúhlɑ́ gɑ́ nyɨ́nɑ́ bɑ́. Nzyɛ̌m sʉ́ʼoo bɨ̌n óbɛ̂h metyɛʼ me mpóm mé.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\