1 João 2

1Haré xoimanae, exehare naxairatya xomana maisa iniyalahare xisomita maheta. Xakore hoka hatyaiya iniyalahare tyoma hoka Jesus Cristo atyo waiyexe. Wikahinaetyase Hanexe nali hairaene kakoa kahinaetita wiso. 2Hiyaiya, Jesus Cristo hiyeta terota iniyalahare wománenae kaxemaisatyakeheta. Maisa wománenai taita xini, tyotya halitinae nómane tehitiya. 3Enore xaotyakiraho xemaiya wisaona hoka aliterexeya atyo exema maniya wisaonita. 4Hoka hatyaiya,“Enore xema maniya notyaonita” nexaiya hoka maisa exaotyakiraho tyaonare hoka maoseratita atyo, maisa atyo Iraiti Waiyexe xema tyaonare. 5Hoka hatyaiya atyo iniraene xema tyaonita hoka hatyo atyo awaiyetitene kaiserehare. Nikareya atyo hoka aliterexe atyo Enore koamaniya wisaonita. 6Xala xamani atyo Enore xema maniya tyaonita aokowi hoka Cristo tyaonitere akeretaiya atyo tyaona. 7Exe xaotyakiye tahi naxairaitere xomana atyo maisa waitare xini, nohinaehare, noxiyawakalinae. Hetati iraiti xasemehenere xowaka exe xaotyakiye xasema. 8Hoka naxairaitere xomana xaotyakiye atyo waitare. Cristo hiye kawaiyaka, exahe xihiye tehitiya hoka kawaiyaka. Hiyaiya, makaliroti tyotehena hoka xaokanatyakalati waiyexe koxaka aokanaita. 9Xala xamaniya waiyexe maniya taita tyaonita aokowi hoka kirawaneta hahinaehare hoka maoseraitaiya, makaliroti koni atyo tyaonitata. 10Xala xamani atyo awaiyetita hahinaehare hoka xaokanatyakalati koni atyo tyaonita hoka maisaiya xoare hiyeta hatya iniyalahare aomanekijitene. 11Xala xamani atyo kirawaneta hahinaehare hoka makaliroti koni atyo tyaonita. Makaliroti koni tonita, maisa waiyorexe haetonane kakoa, mawaiye waiyanetene atyo. 12Iniyalahare xománenae koxaka kaxemaiyaretyakeheta Cristo hiyeta, hoka hatyo hiyeta naxairatya xomana, haré xoimanae. 13Nexekatinae, waikohekoa kaomakehenere xowakita tyaonitere atyo xiyaiyanehare hoka hatyo hiyeta naxairatya xomana. Xoimahalitinae, Tihanare xijiyahaohenere hiyeta naxairatya xomana. 14Haré xoimanae, Enore xema atyo xisaonita hoka hatyo hiyeta naxairatya xomana. Nexekatinae, waikohekoa kaomakehenere xowakita tyaonitere atyo xiyaiyanehare hoka hatyo hiyeta naxairatya xomana. Xoimahalitinae, xikinatere atyo, exahe Enore niraene xema atyo xisaonita hoka koxaka Tihanare xijiyahaotya hoka hatyo hiyeta naxairatya xomana. 15Awa atyo xawaiyetya wenati waikohekoare, exahe waikohekoa tyaonitereharenae hoka. Waikohekoa tyaonitereharenaeya atyo xawaiyetya hoka maisa atyo Wexe Enore xawaiyetyare. 16Tyotya xoalini hare ali waikohekoa tyaonitere atyo maisa Enore nalitare xini. Ali haliti awaititereharenae, xosetinae awaititereharenae, xoalini hare kakoa kaxaokowiharetyoakitere atyo maisa Enore nalitare xini. Waikohekoatare terota atyo. 17Ali waikohekoa tyaonitereharenae, exahe kaxawaiyetyakitereharenae atyo tyotere. Hoka xala xamaniya atyo Enore aokitere akereta tyaonita hoka hatyo atyo ite tyaota mene. 18Okoi imiyaniki ferakenehena, haré xoimanae. Koxaka xasema Cristo nahalakoahare kaotyakene tahi. Kalikini koxaka Cristo nahalakoaharenae kaotyakita kahare. Hoka hatyo hiyeta waiyekehalakita womana okoi imiyaniki ferakene hikoahenere. 19Aliterexe halakisaha wiso, maisa atyo winekoniyeha xini hoka. Winekoniyehaiya hoka maisa halakisahitaha wiso. Xanehetaha wonita waiyekehalakahareha maheta, maisa hatyanae winekonitare xini hoka. 20Hoka Cristo atyo Isekohaliti Waiyexe axikaita xomana hoka hatyo hiyeta xawaiyoreta aliterexe kakoa. 21Hiyeta hoka naxairatya xomana. Maisa ximawaiyorene aliterexe kakoa hiyeta xini. Xawaiyoreta ekakoa hoka hatyo hiyeta naxairatya xomana. Maoseratyare atyo maisa aliterexe xema tyaoniterenae konitare xini. Hatyohare waiyekehalakita tehitiya xomana. 22Xala atyo maoseratyaliye? Étakehare Jesus maisa Enore Kalorexe Aohenere xini aokiterehare atyo maoseratyaliye. Hatyo atyo Cristo nahalakoahare. Maisa atyo tyakekore Enexe, exahe Ityani hoka. 23Xala xamani atyo maisa tyakekota Ityani hoka maisa tehitiya atyo tyakekore Enexe. Hoka xala xamani atyo Ityani xema tyaonita hoka Enexe xema tehitiya atyo tyaonita. 24Hatyo hiyeta heko xotyaxematya hetati xowakiyita xasemehenerehare iraiti. Hekoiya hatyoharenae xotyaxematya hoka hekoiya hahotyalita xisaona Ityani, Enexe xoaha kakoa. 25Exe terota Cristo isa womana aokowi: wenati matyotenehare. 26Haiyaharenae maoseratya aokowita xiso hoka nikare naxairaita etahi xawaiyore maheta ekakoaha. 27Hoka Cristo atyo Haisekohare isa xomana. Hekoiya Inisekohare tyaonita xihiye hoka maisaiya xoare maheta hatya aotyakijita xiso. Hiyaiya, Inisekohare atyo aotyakijita tyotya tahi, exahe exaotyakiranae atyo maisa maoserare xini, aliterexe atyo. Hiyeta hoka maika xityakeko Inisekohare xaotyakira, exahe heko haxawalita xisaona Cristo kakoa. 28Maika heko haxawalita xisaona Cristo kakoa, haré xoimanae. Nikare ite hoka tyohetehenere xowaka maisa wimairita, wihaihareta, hoka maisa wateroita enonita. 29Cristo atyo waiyexehare, koxaka hatyohare kakoa xawaiyoreta. Nikare tehitiya xala xamani waiyexe taita tyomita hoka hatyo tehitiya atyo Enore ityani.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\