1 João 4

1Nohinaehare, noxiyakawalinae, awa atyo xityakekohena tyotya Enore Nisekohare kakoare aokowiterenae. Maika xahasakaharetyahene xawaiyore maheta ekakoaha, xoana hatyo isekohaliti tyaonahitere ekakoa Enore nalitare xamani, maisa xamani. Hiyaiya, kahare iraiti xakaisasehare metalahare xaorekoa waikohe hakakoare koa. 2Exakere xawaiyore ekakoaha, xoana aliterexe xamani Isekohaliti Enore nalitare hoka: Xala xamani atyo ite“Enore Kalorexe Aohenere haliti terota”, nexa hoka aliterexe atyo hatyo Isekohaliti Enore nalitare. 3Xala xamani atyo maisa nikare iraeta hoka maisa atyo Enore Nisekohare kakoare xini hoka Cristo nahalakoahare nisekohare kakoare atyo. Koxaka exe isekohaliti tyoanene xasema hoka kalikini atyo koxaka halitinae koni tyaonita. 4Haré xoimanae, Enore anere atyo xiso hoka koxaka xijiyahaotya iraiti xakaisaseharenae metalahare. Hiyaiya, Isekohaliti tyaonitere xihiye atyo matyakekoneharenae nisekohalitira xahehare niyatere. 5Maisa atyo Enore koamaniya xini tyaonahitaha hoka ewaxirahare taita iraetaha. Matyakekoneharenae iniraeneha semaxemaita, matyakekonehareha hoka. 6Hoka wiso atyo Enore anerenae. Xala xamani atyo Enore maniya tyaonita hoka semaxematya wiraene. Hoka xala xamani atyo maisa Enore xema maniya tyaonare hoka maisa semaxemaita wiraene. Exakere hiyeta atyo ite waiyekehalaka womana, xoana aliterexe Isekohaliti Waiyexe xema xamani tyaonita, xoana isekohaliti metalahare xema xamani tyaonita. 7Noxiyakawali, nohinaeharenae, maika wawaiyetya kakoa. Hiyaiya, Enoretare atyo xawaiyetyati. Xala xamani atyo xawaiyetyati kakoare hoka Enore ityani atyo, Enore koamaniya atyo tyaonita. 8Hatyaiya maisa awaiyetyare haliti hoka maisa atyo Enore xema xini tyaonita. Hiyaiya, Enore atyo xawaiyetyati. 9Enore exakere hawaiyexehare hotikisa womana: haterore Haisani axikatya halitinae koni. Iyeheta wiso hoka waiyexe wenati xema wisaona maheta. 10Exe atyo xawaiyetyati: maisa wiso xini wawaiyetya Enore. Hatyo atyo awaiyetya wiso hoka Haisani axikatya hoka ihiyeta iniyalahare wománenae kaxemaisatyakeheta maheta. 11Xasemehena, nohinaehare, noxiyakawalinae. Enore kalore awaiyetya wiso. Hiyeta hoka nikahena hoka wawaiyetyakakoa. 12Maisa xala hare Enore waiyare. Hoka wawaiyetyakakoaiya hoka Enore atyo tyaonita wikakoa hoka ekakoita kalore awaititere akereta wawaiyetya haliti. 13Enore Haisekohare ijita womana hoka hatyo hiyeta wawaiyore tyaonitere wikakoa kakoa, exahe wisaonitere ekakoa kakoa. 14Wiyaiyita hoka wiyakaita haiyanae hiye Enore Haisani halitinae koni axikatya hoka halitinae waiyexe maniya mohetehenere tahi. 15Xala xamaniya atyo“Jesus Cristo atyo Enore Ityani”, nexa hoka Enore atyo tyaonita ekakoa. Exahe hatyo hoka tyaonita Enore kakoa. 16Enore awaiyetita wiso. Hatyohare waiyekehalaka womana hoka wityakekone. Enore atyo xawaiyetyati. Hiyeta hoka xala xamani awaiyetyati tyaonita hoka Enore atyo tyaonita ekakoa, exahe hatyo hoka tyaonita Enore kakoa. 17Xawaiyetyati kalore tyaonita wihiye hoka wimamairanehare wisaona maheta xaxalisati ferakene xowaka. Hiyaiya, wawenane ali atyo Cristo tyaonitere akereta wisaonita. 18Xawaiyetyati hiye atyo maisa mairati aka. Waiyexe xawaiyetyati kikihitita atyo mairati. Hoka xala xamani mairita hoka maisa kalore awaiyetyare. Hiyaiya, mairati hiyeta atyo mawaiyehaliti kaotyakita. 19Enore hotohare awaiyetya wiso. Hatyo hiyeta wawaiyetene. 20Xala xamaniya nexa: “Nawaiyetita Enore”, nexa hoka kirawaneta hahinaehare hoka maoseraita atyo. Maisaiya awaiyetita hahinaehare waiyitere hoka aliyakereya awaiyehena Enore hamawaiyanenehare? 21Exakere atyo Cristo xaotyakisati isa womana: Xala xamani atyo awaiyetita Enore hoka hahinaehare tehitiya awaiyetya.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\