1 Tessalonicenses 2

1Nohinaeharenai, waiyekehalakita atyo xomana nali wisoa wiyaiyehenere xiso xowakiyere. Hatyo xowaka Iraiti wiyakaihenere atyo katyakekotyaka. 2Wimakaokenehareta xomana Tessalônica nali, maisa waiye xini wikaxomokaka, exahe wikamokonasetyaka wenakalati Filipos nali. Aiyateretyoahitaha xakore wiyahita hoka Enore atyo iyateliti isa womana hoka Iraiti Waiyexe tyoitere enalitare wiyakaita. 3Tyotya wiyakaiterenae atyo aliterexe taita wiyakaita xihiye, maisa wamaoseraita xini xiso. Maisa wametakisa maheta xini, maisa waiyalaharetya xawenane maheta xini. 4Tyotya wiraeterenae Enore aokitere akereta taita wiraeta. Exaokala ximita nikare wisaonita hoka wiyakaita iniraine. Exahe wiso hoka kasani Enore ihalahare wikakoa waokita, maisa halitinai ihahalare wikakoa waokare. Hiyaiya, Enore atyo tyotya wiyahekola kakoa waiyoreta. 5Hiyaiya, waiyekahalaka xomana wiraehenere: maisa wiraihekoata xini wemaxalotya maheta xiso hoka xityakeko wiraene, exahe maisa wamaoseratya xiso hoka olo kaxekaka womana maheta xini. Enore ana tehitiya hatyoharenae waiyekahalakita. 6Maisa xoana xowaka haiyanae aexakeritya wiso waokare, maisa xiso, exahe haiyaharenae hekoti hoka. 7Wiso atyo Cristo niraene kakoarenae hoka kinatyaxaiya wirae xikakoa waokowita hoka kinatyaiyaiya wirae. Xakore hoka xinali wisaonitere xowaka waiye wamokita xiso, hatya ohiro haisani waiye mokitere akereta. 8Kalore wawaiyetita xiso. Kasani maisa iraiti Enore nalitare taita xini wiyakai xihiye waokowita. Exahiya wikaxaisaka xihiyeta hoka ehekoreya, wiyawaiyera xiso hiyeta. 9Nohinaeharenai, xotehena! Wisaonitere xinekoni xowaka wahakita kalore, waiyateretyoita. Ferakoa, makiya hoka wahakita winakaira niyahare, maisa wiyakaihenere Iraiti Waiyexe xihiye xowaka haiyanae waxa waokowiye hoka. 10Xiso atyo wawenane xiyaiya, Enore tehitiya hatyoharenae waiya. Waiyexe, totere, ekaiserehare harenae wisaona xiso tyakekoterenai koni. 11Wisaonitere xinekoni xowaka waiye wamokita xiso, hatya haliti waiye mokitere haisani akereta. Hatyo harenae akiti waiyekehalakita xomana. 12Waihalahalinikisa, wemaxalokisa, waotyakisa harenae xiso hoka Enore aokitere akereta xisaona hoka ihalahare xikakoa maheta. Hatyo atyo aoka xiso haomana hoka kawisa xiso xiyane xisaona ewaikoherakoa hoka waiye kaiserehare xisaona ehaliya maheta. 13Hiyeta hoka wihalahareta minita Enore kakoa xihiyeta. Nali xinekoni wisaonita hoka Enore niraene wiyakai xihiye hoka xasemene hoka xaokene xomana. Maisa halitinai niraene xaokitene hoka Enore niraene terota xaokene. Hoka aliterexe atyo Enore niraene. Hiyaiya, Enore atyo xiso tyakekoterenae koni hakita. 14Nohinaeharenae, Judéia koa nali tyaoniterenae Jesus Cristo kaxaikoneharenae Enore koamaniya tyaoniterenae kaxomokakitere akereta xikaxomokakita. Judeunai matyakekoneharenae iniyalahare mokahiterene akereta xawenakala tyaoniterenae matyakekoneharenae iniyalahare mokahitaha xiso. 15Hiyaiya, judeunae atyo aisa Xekohaseti Jesus, exahe iraiti xakaisaseharenae hoka aisaha, hoka iniyalahare mokaha wiso. Hatyohare maisa waiyeta Enore ana. Exahe nikare tyaonaha hoka tyotya haliti nahalakoahare tyaonaha. 16Kasani maisa Iraiti Waiyexe isekohaliti niyasehareheta tahi wiyakai aokareha majudeuneharenae hiye hoka hatyo hiyeta aeroretyaha minita iniyalahare tyomahitere. Hoka kalikini atyo Enore ehareta ihiyeha hoka kalorite iniyalahare mokahene. 17Nohinaeharenae, wiyane xonita hakiti hoka kalore wakakawaita xiso, hoka kalore wahekoita xitahi. Exahe waiyateretyoa wiyaiyehitiya xiso maheta. 18Kasani wiyaiyehitiya xiso waokowita. Natyo, Paulo hekoti kasani nowaiyeheta xiso naokowita. Xakore hoka Ahalakoahaliti talaita wiso. 19Xiso terota wihalahare xamokita. Wiyekohase Jesus Cristo haikoahetehenere xowaka ite masakare wihalahare xihiyeta heko xikinatere xisaohenere ekoamaniya hiyeta. 20Aliterexe atyo xiso wiyaokowiharetyoane, wihalaharene xoaha.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\