2 Coríntios 7

1Nohinaehare noxiyakawaliharenai, tyotya exe iraitinai atyo womanere. Hatyo hiyeta nika watihaharetyoaheta tyotya iniyalahare maniya axomokanikijiterehare wiháre exahe wisekohare xoaha nonitata, hoka wiyoma haliya wisaoheta, exahe wimairehena Enore. 2Xahekohena witahi. Hiyaiya, maisa atyo xalahare wakomaniyaita, maisa atyo xalahare nawenane waiyalaharetita, exahe maisa atyo xalahare noloxa wametakisare. 3Exakere niraeta hoka maisa atyo ximahakaiserene xini naokita. Hiyaiya, enahitita atyo nirae xihiye, wawaiyetita atyo xiso hoka haxawalita atyo wisaota minita, wikasetatere xowaka niyahare, exahe wikamane xoaha niyahare. 4Notyakekota atyo xiso, naokowiharetyoita atyo xikakoa. Haiya xowaka xakore howitihare wawenane tyaonita hoka hekota nomaxaloni, nihalahalini xoaha kakoa notyaonita. 5Wiyane wikaokehenere Macedônia koa nali hekota maisa wikawiniye hekoti. Tyotyakitinai wiyanehenere nali howitihare womana, xalijinikakoati, exahe wimairane harenai kaotyaka womana. 6Xakore hoka Enore, aihalahalinikijitere amaikoharetereharenai atyo aihalahalinikiheta wiso Tito kaokene kakoa. 7Exahe maisa ekaokene xoaha kakoa taita xini wihalahare, xakore hoka xaihalahalinikihenerene tahi kakoa tehitiya wihalahare. Xakai xakakawaitere natyo tahi, hoka xamaikohareta aoka, exahe ximemere xisaonita xikahawaonitarera natyo kakoa aoka. Hatyo hiyeta kalikini atyo exahehare nihalahareta. 8Maisa atyo nokehexaharetyoahitita hatyo babera naxikahenere hiyeta, examaikohalinikisa xakore atyo xiso hoka. Nasema hatyo babera ininai examaikohalinikihenere xiso hoka nokehexaharetyoahetehena ene atyo. 9Xakore hoka kalikini atyo nihalahareta. Maisa atyo nobaberanixi hiyeta xamaikoharehenere hiyeta xini, xakore hoka hatyo xiyamaikoharene hiyeta xikehexaharetyoahetehenere hiyeta atyo. Hatyo xiyamaikoharene atyo Enore nalitare. Hiyeta hoka maisa xala hare hekoti wamolaita. 10Hiyaiya, xamaikohaliti Enore nalitare atyo ekaotyakatita kehexaharetyoatiheta hoka waiyexe maniya axomokanikihitita wiso, hoka hatyohare hiyetaiya maisa xoare maheta wamaikohareta. Xakore hoka ali waikohekoare xamaikohaliti atyo ekaotyakatita kamati. 11Xiyaiyehenaore xiyamaikoharene hiyeta Enore mohetehenere xiso: haliti waiyexenai atyo moheta xiso, hoka kasani xahasaka rotita xawaiye nawenane xaokowi. Kalore atyo xehare! Kalore atyo ximaira. Xakakawatya natyo, exahe waiye xikaxaikoawi, kasani haxerore xemaisatya xaokowi iniyalahare. Tyotya hatyoharenai hiyeta xahotikisa xawaiye nawenanene. 12Hatyo hiyeta, etake babera xakore atyo naxairatya hoka maisa atyo hatya iniyalahare tyomehenere hiyeta xini, exahe maisa hatya iniyalahare kaxomokakitere hiyeta xini. Xakore hoka nikare atyo naxairatya, Enore waiye awaiyekehalakatya maheta xomana kalore waiye xamokiterehare wiso tahi. 13Hatyo hiyeta atyo wihalahare wisaonita. Exe wihalaharene xahexe atyo wihalahare Tito nihalaharene kakoa. Hiyaiya, xityotya atyo xakahinaetene. 14Waiye atyo nirae xitahi ihiye hoka xiso atyo maisa xehaihalikijita natyo. Hiyaiya, aliterexe taita atyo wiyakaita xihiye. Nikareta tehitiya aliterexe waexakeritya xiso Tito hiye. 15Hoka exawaiyera atyo kekoaretata otyaxemahetehena xityakekone, exahe waiye xamohenerene xiyaiminirene, xawaiyexeharene xoaha kakoa hoka. 16Hatyo hiyeta kalore atyo nihalahareta. Notyakekota kaiserehare atyo xiso hoka.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\